Katedra Historii Filozofii w Polsce zaprasza na cykliczną ogólnopolską konferencję, znaną jako Seminarium Historyków Filozofii Polskiej, której szósta edycja pt. Filozofia a religia. Inspiracje - krytyka odbędzie się na KUL w dniach 23-24 września 2013 r.

 

Opisywane przez współczesną socjologię współistnienie procesów sekularyzacji i desekularyzacji skłania do podjęcia zagadnienia roli religii nie tylko w określaniu problemów podejmowanych przez filozofię (religia jako locus philosophicus), ale nawet w stymulowaniu samego sposobu uprawiania filozofii. W dziejach filozofii nie brak przykładów odwoływania się do wiary, jako do jednej z form argumentacji filozoficznej, a z drugiej strony przeciwstawiania racjonalnej kultury filozoficznej religijnemu irracjonalizmowi oraz podkreślania negatywnych funkcji religii w wymiarze kulturowym czy społecznym.

 

W seminarium, w formie dwudniowej konferencji, zaprezentuje się ponad 40 osób ze wszystkich ośrodków uniwersyteckich w Polsce.

 

Abstrakty wystąpień i dodatkowe informacje: www.filozofiapolska.pl

 

Program VI Seminarium Historyków Filozofii Polskiej
KUL, 23-24 września 2013
Filozofia a religia. Inspiracje - krytyka

 

23 września 2013 (poniedziałek)

14.00 Obrady plenarne (Collegium Joannis Pauli II,  s. 1031)

 • Powitanie – Ks. Dr hab. Marcin Tkaczyk, Prof. KUL, Dziekan Wydziału Filozofii
                      Ks. Prof. dr hab. Stanisław Janeczek (KUL)

 

14.15-16.15 – I. Sesja plenarna

 • Moderator: Dr hab. Grażyna Szumera (Prof. UŚ)
 • Udział biorą:
  • Prof. Dr hab. Włodzimierz Tyburski (UMK), Etyka i religia w myśli staropolskiej
  • Prof. Dr hab. Marian Skrzypek (IFiS PAN), Ambiwalencje oświeceniowych pojęć religijnego fanatyzmu, entuzjazmu i tolerancji. Filozofowie oświecenia o Konfederacji Barskiej
  • Dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko (Prof. UW-M), Opozycja, synteza czy „trzecia droga”? Filozofia i religia w poglądach przedstawicieli polskiej „filozofii narodowej” lat czterdziestych XIX wieku
  • Prof. Dr hab. Jan Skoczyński (UJ), Młodzi i mesjanizm

 

16.15-16.30 Przerwa

 

16.30-18.00  II. Sesja plenarna

 • Moderator: Dr hab. Leszek Gawor (Prof. UR)
 • Udział biorą:
  • Dr hab. Stanisław Pieróg (Prof. UW), Marian Massonius i problem agnostycyzmu
  • Dr hab. Ryszard Kleszcz (Prof. UŁ), Twardowski o filozofii, nauce i religii
  • Prof. Dr hab. Stanisław Borzym (IFiS PAN), Filozoficzny kontekst religijności Karola Ludwika Konińskiego

 

24 września 2013 (wtorek)

9.00-11.00 Obrady sekcyjne (Gmach Główny KUL)

 

 • I. Sekcja: Religia i etyka w kulturze (s. 107)
  • Moderator: Prof. Dr hab. Jan Skoczyński (UJ)
  • Dr hab. Grażyna Szumera (Prof. UŚ), Chrześcijaństwo a cywilizacja
  • Dr hab. Leszek Kopciuch (UMCS), Religie w historii cywilizacji: w kontekście filozofii cywilizacji Feliksa Konecznego
  • Dr hab. Robert Piotrowski (UZ), Cywilizacja a religia. Rozwiązanie Konecznego
  • Dr hab. Leszek Gawor (Prof. UR), Filozofia społeczna Leona Winiarskiego
 • II. Sekcja: Tradycja mesjanistyczna (s. 208)
  • Moderator: Dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko (Prof. UWM)
  • Dr hab. Andrzej Wawrzynowicz (UAM), Religia w refleksji filozoficznej mesjanistów polskich XIX i XX wieku
  • Dr Wiesława Sajdek (KUL), Jedność filozofii i religii w perspektywie eschatologicznej. W kręgu myśli J.M. Hoene-Wrońskiego
  • Dr hab. Piotr Bartula (UJ), Chrześcijański liberalizm Augusta Cieszkowskiego
  • Mgr Piotr Gugała (UJ), Rodzimowierstwo słowiańskie w filozofii narodowej Karola Libelta
 • III. Sekcja: Filozofia chrześcijańska? (s. 212)
  • Moderator: Dr hab. Ryszard Kleszcz (Prof. UŁ)
  • Dr Tomasz Mróz (UZ), Polscy filozofowie chrześcijańscy wobec Platona
  • Mgr Wanda Pilch (Akademia Ignatianum), Marian Ignacy Morawski SJ o stosunku filozofii do religii
  • Dr hab. Włodzimierz Dłubacz (Prof. KUL), Specyfika filozofii religii s. Z. J. Zdybickiej
  • Ks. Dr Rafał Charzyński (KUL), Filozofia chrześcijańska a chrześcijański światopogląd w ujęciu P. Chojnackiego
 • IV. Sekcja: Formy krytyki religii (s. 213)
  • Moderator: Prof. Dr hab. Marian Skrzypek (IFiS PAN)
  • Dr hab. Marek Rembierz (UŚ), Filozofia a religia. Krytyka i inspiracje w kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej
  • Dr Piotr Surma (UW), Filozofia religii i wątki metafizyczne w Szkole Lwowsko-Warszawskiej
  • Dr Ewa Kochan (US), Kościół a socjalizm (Róża Luksemburg)
  • Mgr Aleksandra Tykarska (UW), Myśl religijna – myśl przedlogiczna. Religia w myśli filozoficznej Józefy Kodisowej

 

11.00-11.15 – Przerwa

 

11.15.-13.45 Obrady sekcyjne (Gmach Główny KUL)

 

 • V. Sekcja: Filozofia staropolska (s. 107)
  • Moderator: Prof. Dr hab. Włodzimierz Tyburski (UMK)
  • Dr hab. Krzysztof Bochenek (Prof. UR), Filozofia i teologia w poszukiwaniu rozumnej wiary (kontekst średniowiecznej scholastyki polskiej)
  • Dr hab. Wanda Bajor (KUL), Bóg i ludzkie poznanie – rola teologii w antropologii filozoficznej krakowskich komentatorów arystotelesowskiej teorii duszy
  • Dr Magdalena Płotka (UKSW), Relacja człowieka do Boga w krakowskim komentarzu do „Sentencji” Piotra Lombarda „Utrum Deus glorio sus”
  • Ks. Prof. Dr hab. Stanisław Janeczek (KUL), Od filozofii Boga do filozofii religii w dobie oświecenia
  • Mgr Tomasz Matlęgiewicz (UJ), Staszic a prawosławie. Religia i polityka w jego projekcie federacji słowiańskiej
 • VI. Sekcja: Filozofia akademicka (s. 208)
  • Moderator: Dr hab. Stanisław Pieróg (Prof. UW)
  • Dr Piotr Ziemski (UW), Franciszek Krupiński – między heglizmem, scjentyzmem i religią
  • Dr Anna Dziedzic (UW), Filozofia a religia przyszłości: Maurycy Straszewski o Johnie S. Millu
  • Dr Tomasz Knapik (AWF Katowice), Znaczenie religii w myśli filozoficznej Witolda Rubczyńskiego
  • Dr Ryszard Wójtowicz (UR), Prawo i moralność w filozofii oraz polityce prawa Leona Petrażyckiego. Wybrane zagadnienia
  • Dr Magdalena Mruszczyk (UŚ), Filozofia sacrum w Anny Teresy Tymienieckiej fenomenologii życia
 • VII. Sekcja: Poszukiwania modelu religijności (s. 212)
  • Moderator: Dr hab. Leszek Kopciuch (UMCS)
  • Dr hab. Lucyna Wiśniewska-Rutkowska (Prof. UJK), Inspiracje religijne w programie ideowym „Tygodnika Warszawskiego”
  • Dr hab. Dariusz Barbaszyński (UMW), Składniki duchowości chrześcijańskiej w filozoficznych poszukiwaniach Stanisława Brzozowskiego
  • Mgr Michał Rogalski (UW), Modernizant czy modernista? Zdziechowski w poszukiwaniu własnej formuły religijności
  • Dr Mirosław Tyl (UŚ), Odczuwanie religii u Leconte de Lisle’a – w poszukiwaniu źródeł filozofii Henryka Elzenberga
  • Dr Anna Borowicz (UG), Emancypacja i dar. Tischnerowska filozofia pracy jako kontynuacja polskiej myśli romantycznej
 • VIII. Sekcja: Filozoficzne odniesienia literatury pięknej (s. 213)
  • Moderator: Dr hab. Andrzej Wawrzynowicz (UAM)
  • Dr Teresa Zawojska (SGGW), Polski mesjanizm literacko-poetycki. Pomiędzy filozoficznością a religijnością
  • Mgr Bartosz Maciejewski (UW), Objawienie w literaturze słowiańskiej Adama Mickiewicza
  • Dr hab. Artur Jocz (UAM), Literatura areną filozoficzno-religijnych peregrynacji. Przypadek Tadeusza Micińskiego
  • Dr hab. Jacek Breczko (UM w Białymstoku), Czesława Miłosza pogląd na ewolucję

 

14.00 Zakończenie

 

Program do pobrania

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 29.08.2013, godz. 06:07 - Andrzej Zykubek