Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka z cyklu „Wywiadów z Nestorami Filozofii Polskiej" poświęconego Profesorowi Juliuszowi Domańskiemu. Wywiad przeprowadził dr Marcin Iwanicki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Nagranie miało miejsce w Warszawie, w mieszkaniu Pana Profesora.

Profesor Juliusz Domański urodził się w 1927 roku w Suchym Lipiu na Lubelszczyźnie. Po zdaniu matury w roku 1947 został przyjęty na studia filologii klasycznej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uczęszczał na zajęcia Adama Krokiewicza i Kazimierza Kumanieckiego. W 1952 roku rozpoczął pracę redakcyjną w wydawnictwie PAX, a od roku 1962 pracował w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. W ramach specjalnego zespołu prowadził tam badania nad dziejami filozofii w Polsce oraz uczestniczył w seminariach profesora Stefana Swieżawskiego. W roku 1965 obronił rozprawę doktorską o twórczości Kallimacha, a w 1975 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy o Erazmowym pojęciu filozofii. W roku 1990 wygłosił cykl odczytów w College de France na zaproszenie profesora Pierre’a Hadota. W 1991 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego, zaś rok później został pracownikiem Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Profesor Domański jest autorem następujących prac książkowych: Erazm i filozofia (1973); „Scholastyczne” i „humanistyczne” pojęcie filozofii (1978); Początki humanizmu (1982); Tekst jako uobecnienie, Szkic z dziejów myśli myśli i piśmie i książce (1992); Metamorfozy pojęcia filozofii (1996); Z dawnych rozważań o marności i pogardzie świata oraz nędzy i godności człowieka (1997) oraz dwóch tomów pism zebranych.

 

Przygotował antologię przekładów pism Erazma z Rotterdamu zatytułowaną Trzy rozprawy (1960) przetłumaczył również Erazmowy Podręcznik żołnierza Chrystusowego nauk zbawiennych pełny (1965). Jest również członkiem międzynarodowego komitetu redakcyjnego Opera omnia Erasmi Roterodami.

Wśród licznych zainteresowań Profesora Domańskiego na pierwszy plan wysuwają się dzieje europejskiej kultury umysłowej w czasach antyku, średniowiecza i renesansu, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku myślicieli polskich.

 

Materiał publikujemy dzięki uprzejmości

 

 
Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 24.01.2016, godz. 23:22 - Andrzej Zykubek