napis_400

REKRUTACJA na rok akademicki 2018/19


Studia na kierunku Muzykologia są studiami dwuobszarowymi łączącymi kształcenie z zakresu nauk humanistycznych (historia) i sztuki muzycznej (kompozycja i teoria muzyki, instrumentalistyka, dyrygentura i wokalistyka). Program studiów realizowany jest trzystopniowo zgodnie z modelem bolońskim. Podstawę studiów stanowią standardy kształcenia będące wynikiem wieloletniej tradycji muzykologicznej i muzycznej Instytutu Muzykologii KUL. W ramach Instytutu funkcjonują 4 katedry: Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii, Katedra Instrumentologii, Katedra Polifonii Religijnej i Katedra Dydaktyki Muzycznej. Program kształcenia zakłada integralność kształcenia muzycznego, czyli łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką muzyczną. Dwutorowość ta sprawia, że Instytut Muzykologii KUL jest jedynym ośrodkiem uniwersyteckim w Polsce, w którym zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu muzykologii towarzyszy praktyka muzyczna (obszar sztuki muzycznej). W programie studiów jest realizowany Europejski System Transferu Punktów (ECTS).

 


Studia I stopnia

Program studiów I stopnia oferuje wybór jednej spośród dwóch specjalności: Muzyka kościelna lub Krytyka i dziennikarstwo muzyczne (wybór po II semestrze studiów). Właściwe dla wybranej ścieżki kształcenia efekty kształcenia umożliwiają optymalne odnalezienie się absolwenta na współczesnym rynku pracy. Dodatkowo w ramach obowiązkowej specjalizacji Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia student uzyskuje kwalifikacje (wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne) w zakresie Przygotowania pedagogicznego.

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  1. Muzyka kościelna

Profesjonalne i wieloaspektowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu muzyka kościelnego (akompaniament liturgiczny, emisja głosu, śpiew, dyrygentura). Dodatkowe umiejętności praktyczne w tym zakresie zdobywane są podczas praktyk zawodowych obejmujących swym zakresem grę na organach, praktykę muzyczno-liturgiczną i prowadzenie zespołów muzycznych.

  1. Krytyka i dziennikarstwo muzyczne

Profesjonalne i wieloaspektowe przygotowanie do wykonywania zawodu krytyka muzycznego, dziennikarza, redaktora muzycznego, animatora życia muzycznego, konferansjera muzycznego. Dodatkowe umiejętności praktyczne w tym zakresie zdobywane są podczas praktyk zawodowych w instytucjach kultury (radio, zespoły redakcyjne czasopism muzycznych, filharmonia).

  1. Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia (specjalizacja obowiązkowa)

Bez względu na wybraną specjalność (Muzyka kościelna lub Krytyka i dziennikarstwo muzyczne) absolwent studiów I stopnia na kierunku Muzykologia uzyskuje profesjonalne i wieloaspektowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych I i II stopnia (ukończenie studiów licencjackich na kierunku Muzykologia umożliwia podjęcie pracy w szkołach muzycznych I stopnia; do podjęcia zatrudnienia w szkole muzycznej II stopnia wymagane jest ukończenie studiów magisterskich). Program przygotowania pedagogicznego realizowany jest zgodnie z Rozp. MNiSW z dn. 17.01.2012 r.). Wiedzę praktyczną z zakresu specyfiki pracy nauczyciela przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia student zdobywa w czasie praktyk pedagogicznych w szkołach muzycznych.

 

Bez względu na wybraną specjalność wiedza zdobyta na studiach I stopnia uwieńczona uzyskaniem tytułu licencjata pozwala na podjęcie studiów II stopnia (2-letnie studia magisterskie).

Egzaminy wstępne na Muzykologię 
(3-letnie studia licencjackie, I stopnia) 
nabór na 2018/2019

Egzamin wstępny odbywa się w formie ustnej i składa się z dwóch etapów:

 

Etap I: Rozmowa kwalifikacyjna - krótka autoprezentacja kandydata, w której powinny się pojawić informacje na temat jego muzycznych zainteresowań oraz posiadanych kwalifikacji w zakresie muzyki (np. ukończone szkoły, odbyte kursy muzyczne, gra na instrumentach, śpiew, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, działalność muzyczna przy kościołach, zdobyta nagrody i wyróżniania w zakresie muzyki lub szeroko pojętej kultury).

 

Etap II: Sprawdzenie ogólnych predyspozycji słuchowych - rozpoznawanie słuchowe interwałów i trójdźwięków (akordy durowe i molowe, czterodźwięki septymowe), zaśpiewanie krótkiej melodii solmizacją (5-6 taktów z Małego Solfeża Lasockiego lub Śpiewnika kościelnego Siedleckiego).

 

UWAGA: Jeżeli kandydat nie uczył się dotąd muzyki wówczas winien przygotować krótką wypowiedź (ok. 5 min.) na wybrany przez siebie temat z zakresu muzyki (np. ulubiony kompozytor lub epoka historyczna w muzyce, autorskie spojrzenie na współczesne wydarzenia kulturalne, itp.)

 

Istnieje również możliwość zaprezentowania przez kandydata swoich umiejętności muzycznych w grze na fortepianie lub organach (nie jest to obligatoryjne, ale wskazane dla kandydatów planujących wybrać specjalność Muzyka kościelna). 

Rejestracja elektroniczna kandydatów

 


Studia II stopnia

Program studiów II stopnia oferuje wybór jednej spośród dwóch specjalności: Muzyka kościelna lub Teoria muzyki i krytyka muzyczna (wybór po I semestrze studiów). Będąca istotą programu studiów dwutorowość jest odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy. Właściwe dla wybranej ścieżki kształcenia efekty kształcenia umożliwiają optymalne odnalezienie się absolwenta na współczesnym rynku pracy.

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

 

1. Muzyka kościelna

 

Profesjonalne i wieloaspektowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu muzyka kościelnego (gra organowa, emisja głosu i śpiew), dyrygenta wielogłosowych zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, dyrygenta scholi liturgicznej, animatora życia muzyczno-liturgicznego w kościołach diecezji polskich. Dodatkowe umiejętności praktyczne w tym zakresie zdobywane są podczas praktyk zawodowych obejmujących swym zakresem akompaniament liturgiczny, prowadzenie zespołów chóralnych i chorałowych.

 

2. Teoria muzyki i krytyka muzyczna

 

Profesjonalne i wieloaspektowe przygotowanie do wykonywania zawodu dziennikarza, krytyka muzycznego, teoretyka i historyka muzyki, redaktora muzycznego, animatora życia muzycznego, eksperta w dziedzinie budowy instrumentów muzycznych, konferansjera muzycznego. Dodatkowe umiejętności praktyczne w tym zakresie zdobywane są podczas praktyk zawodowych obejmujących zdobywanie doświadczenia w instytucjach kultury i mediach muzycznych z uwzględnieniem ich zadań w przestrzeni społecznej.

 

Bez względu na wybraną specjalność wiedza zdobyta na studiach II stopnia uwieńczona uzyskaniem tytułu magistra pozwala na podjęcie studiów III stopnia (4-letnie studia doktoranckie) kończących się uzyskaniem stopnia naukowego doktora, który umożliwia podjęcie zatrudnienia w szkolnictwie wyższym na stanowiskach naukowych i naukowo-dydaktycznych w obszarze historii-muzykologii.

Egzaminy wstępne na Muzykologię 
(2-letnie studia magisterskie, II stopnia) 
nabór na 2017/2018

Egzamin wstępny odbywa się w formie ustnej (rozmowa kwalifikacyjna): krótka autoprezentacja kandydata, w której powinny się pojawić informacje na temat jego muzycznych zainteresowań oraz posiadanych kwalifikacji (studia licencjackie, ukończone szkoły, odbyte kursy muzyczne, gra na instrumentach, śpiew, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, działalność muzyczna przy kościołach, zdobyta nagrody i wyróżniania w zakresie muzyki lub szeroko pojętej kultury).

 

Istnieje również możliwość zaprezentowania przez kandydata swoich umiejętności muzycznych w grze na fortepianie lub organach (nie jest to obligatoryjne, ale wskazane dla kandydatów planujących wybrać specjalność Muzyka kościelna). 

Rejestracja elektroniczna kandydatów 

Autor: Julian Śmierciak
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2018, godz. 07:51 - Miłosz Aleksandrowicz