napis_400

REKRUTACJA na rok akademicki 2019/20


Studia na kierunku Muzykologia są studiami dwuobszarowymi łączącymi kształcenie z zakresu nauk humanistycznych (nauki o sztuce) i sztuki muzycznej (kompozycja i teoria muzyki, instrumentalistyka, dyrygentura i wokalistyka). Program studiów realizowany jest zgodnie z modelem bolońskim. Podstawę studiów stanowią standardy kształcenia będące wynikiem wieloletniej tradycji muzykologicznej i muzycznej Instytutu Muzykologii KUL. W ramach Instytutu funkcjonują 4 katedry: Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii, Katedra Instrumentologii, Katedra Polifonii Religijnej i Katedra Dydaktyki Muzycznej. Program kształcenia zakłada integralność kształcenia muzycznego, czyli łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką muzyczną. Dwutorowość ta sprawia, że Instytut Muzykologii KUL jest jedynym ośrodkiem uniwersyteckim w Polsce, w którym zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu muzykologii towarzyszy praktyka muzyczna (obszar sztuki muzycznej). W programie studiów jest realizowany Europejski System Transferu Punktów (ECTS).

 


Studia I stopnia

Program studiów I stopnia ( zestawienie skrócone, zestawienie pełne, efekty uczenia się) oferuje wybór jednej spośród dwóch specjalności: Muzyka kościelna lub Krytyka i publicystyka muzyczna (wybór po II semestrze studiów). Właściwe dla wybranej ścieżki kształcenia efekty kształcenia umożliwiają optymalne odnalezienie się absolwenta na współczesnym rynku pracy.

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  1. Muzyka kościelna

Profesjonalne i wieloaspektowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu muzyka kościelnego (akompaniament liturgiczny, gra organowa, emisja głosu i śpiew), dyrygenta wielogłosowych zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, dyrygenta scholi liturgicznej, animatora życia muzyczno-liturgicznego. Dodatkowe umiejętności praktyczne w tym zakresie zdobywane są podczas praktyk zawodowych obejmujących swym zakresem grę na organach, akompaniament liturgiczny, prowadzenie zespołów chóralnych i chorałowych.

  1. Krytyka i publicystyka muzyczna

Profesjonalne i wieloaspektowe przygotowanie do wykonywania zawodu krytyka muzycznego, teoretyka i historyka muzyki, dziennikarza, redaktora muzycznego, animatora życia muzycznego, konferansjera muzycznego, eksperta w dziedzinie budowy instrumentów muzycznych, etnomuzykologa. Dodatkowe umiejętności praktyczne w tym zakresie zdobywane są podczas praktyk zawodowych w instytucjach kultury i mediach muzycznych z uwzględnieniem ich zadań w przestrzeni społecznej (radio, zespoły redakcyjne czasopism muzycznych, filharmonia).

 

Bez względu na wybraną specjalność wiedza zdobyta na studiach I stopnia uwieńczona uzyskaniem tytułu licencjata pozwala na podjęcie studiów II stopnia (2-letnie studia magisterskie).

 

Od roku 2019/2020 studia na kierunku Muzykologia, dotąd funkcjonujące w ramach Wydziału Teologii, będą prowadzone na Wydziale Nauk Humanistycznych. Zmiana ta ma charakter wyłącznie administracyjny wynikający z realizacji nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym.

Egzaminy wstępne na Muzykologię 
(3-letnie studia licencjackie, I stopnia) 
nabór na 2019/2020

Egzamin wstępny odbywa się w formie ustnej i składa się z dwóch etapów:

 

Etap I: Rozmowa kwalifikacyjna - krótka autoprezentacja kandydata, w której powinny się pojawić informacje na temat jego muzycznych zainteresowań oraz posiadanych kwalifikacji w zakresie muzyki (np. ukończone szkoły, odbyte kursy muzyczne, gra na instrumentach, śpiew, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, działalność muzyczna przy kościołach, zdobyta nagrody i wyróżniania w zakresie muzyki lub szeroko pojętej kultury).

 

Etap II: Sprawdzenie ogólnych predyspozycji słuchowych - rozpoznawanie słuchowe interwałów i trójdźwięków (akordy durowe i molowe, czterodźwięki septymowe), zaśpiewanie krótkiej melodii solmizacją (5-6 taktów z Małego Solfeża Lasockiego lub Śpiewnika kościelnego Siedleckiego).

 

UWAGA: Jeżeli kandydat nie uczył się dotąd muzyki wówczas winien przygotować krótką wypowiedź (ok. 5 min.) na wybrany przez siebie temat z zakresu muzyki (np. ulubiony kompozytor lub epoka historyczna w muzyce, autorskie spojrzenie na współczesne wydarzenia kulturalne, itp.)

 

Istnieje również możliwość zaprezentowania przez kandydata swoich umiejętności muzycznych w grze na fortepianie lub organach (nie jest to obligatoryjne, ale wskazane dla kandydatów planujących wybrać specjalność Muzyka kościelna). 

Rejestracja elektroniczna kandydatów

 


Studia II stopnia

Program studiów II stopnia ( zestawienie skrócone, zestawienie pełne, efekty uczenia się) ukierunkowany jest na kształcenie w zakresie teorii i historii muzyki oraz praktyki muzyki kościelnej (m.in. gra organowa). Absolwent studiów II stopnia na kierunku Muzykologia uzyskuje ponadto profesjonalne i wieloaspektowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów teoretycznych w szkołach muzycznych I i II stopnia (specjalizacja obowiązkowa: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia). Program przygotowania pedagogicznego realizowany jest zgodnie z Rozp. MNiSW z dn. 17.01.2012 r.). Wiedzę praktyczną z zakresu specyfiki pracy nauczyciela przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia student zdobywa w czasie praktyk pedagogicznych w szkołach muzycznych. Będąca istotą programu studiów dwutorowość (wiedza teoretyczna i praktyka muzyczna) jest odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy. Właściwe dla wybranej ścieżki kształcenia efekty kształcenia umożliwiają optymalne odnalezienie się absolwenta na współczesnym rynku pracy.

 

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane na studiach II stopnia uwieńczona uzyskaniem tytułu magistra pozwala na podjęcie studiów III stopnia (tzw. Szkoła doktorska) kończących się uzyskaniem stopnia naukowego doktora, który umożliwia podjęcie zatrudnienia w szkolnictwie wyższym na stanowiskach naukowych i naukowo-dydaktycznych w obszarze historii-muzykologii.

 

Od roku 2019/2020 studia na kierunku Muzykologia, dotąd funkcjonujące w ramach Wydziału Teologii, będą prowadzone na Wydziale Nauk Humanistycznych. Zmiana ta ma charakter wyłącznie administracyjny wynikający z realizacji nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym.

Egzaminy wstępne na Muzykologię 
(2-letnie studia magisterskie, II stopnia) 
nabór na 2019/2020

Egzamin wstępny odbywa się w formie ustnej (rozmowa kwalifikacyjna): krótka autoprezentacja kandydata, w której powinny się pojawić informacje na temat jego muzycznych zainteresowań oraz posiadanych kwalifikacji (studia licencjackie, ukończone szkoły, odbyte kursy muzyczne, gra na instrumentach, śpiew, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, działalność muzyczna przy kościołach, zdobyta nagrody i wyróżniania w zakresie muzyki lub szeroko pojętej kultury).

 

Istnieje również możliwość zaprezentowania przez kandydata swoich umiejętności muzycznych w grze na fortepianie lub organach (nie jest to obligatoryjne, ale wskazane dla kandydatów planujących wybrać specjalność Muzyka kościelna). 

Rejestracja elektroniczna kandydatów 

Autor: Julian Śmierciak
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2019, godz. 15:48 - Miłosz Aleksandrowicz