Wszystkie kierunki studiów na Wydziale Filozofii, także powołane w ostatnich latach kierunki unikatowe oraz studia podyplomowe, wyrastają z długiej tradycji badawczej i dydaktycznej, odpowiednio do bogatego spektrum zainteresowań badawczych licznej kadry naukowej zatrudnionej na Wydziale.

 • W ramach kierunku filozofia prowadzone są stacjonarne studia pierwszego stopnia (licencjackie), które są kontynuowane w formie studiów drugiego stopnia (magisterskie). Wydział prowadzi także studia doktoranckie i podyplomowe. Program studiów realizowany jest w trzech grupach przedmiotowych: przedmioty ogólnouniwersyteckie (Biblia - istota i rola w kulturze, Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II, języki nowożytne), przedmioty wspólne dla całego kierunku (m. in. metafizyka-ontologia, antropologia filozoficzna, filozofia przyrody, teoria poznania, logika formalna, ogólna metodologia nauk, etyka ogólna i szczegółowa, historia filozofii starożytnej i średniowiecznej, historia filozofii nowożytnej i współczesnej) oraz przedmioty, głównie do wyboru, stanowiące podstawę do wyróżnienia specjalizacji uprawianych w ramach kierunku. Bogactwo programu dydaktycznego oraz badań prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Filozofii pozwala studentom specjalizować się w całym zakresie problematyki filozoficznej.
 • Oferta edukacyjna Wydziału Filozofii została poszerzona o studia licencjackie magisterskie i doktoranckie na kierunku filozofia prowadzone w języku angielskim.
 • W ramach kierunku kulturoznawstwo prowadzone są studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie). Program zawiera bogatą ofertę przedmiotów filozoficznych, a zwłaszcza humanistycznych w zakresie teorii i historii kultury oraz sztuki. Zajęcia dotyczą między innymi architektury, malarstwa, rzeźby, literatury, teatru, muzyki, współczesnej kultury audiowizualnej. Prowadzone są zajęcia z zakresu różnych religii oraz języków europejskich i pozaeuropejskich. Poprzez określony dobór części zajęć dydaktycznych studenci mogą specjalizować się w dziedzinie sztuki, religiologii lub dyplomacji kulturalnej. Mogą też, w ramach dodatkowego, fakultatywnego przygotowania pedagogicznego, zdobyć uprawnienia do nauczania w szkole przedmiotów 'wiedza o kulturze', 'filozofia' oraz przedmiotów pokrewnych.
 • Unikatowy kierunek przyrodoznawstwo i filozofia przyrody, prowadzony jako stacjonarne studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie) integruje i interpretuje w perspektywie filozoficznej najnowsze osiągnięcia nauk przyrodniczych (biologii, fizyki). Takiemu ujęciu sprzyja ponad pięćdziesięcioletnia tradycja uprawiania filozofii przyrody i przyrodoznawstwa na KUL-u oraz interdyscyplinarna kadra wykładowców, szeroka gama zajęć do wyboru oraz realizacja programu w ramach dwóch specjalności: nauki o życiu oraz nauki o Ziemi i Wszechświecie.
 • Unikatowy kierunek studiów retoryka stosowana, prowadzony jako stacjonarne studia I stopnia, ma charakter:
  • interdyscyplinarny - łączą różne dziedziny wiedzy;
  • uniwersalny - nabywana wiedza i umiejętności mogą być stosowane w różnych obszarach i dziedzinach rynku pracy;
  • systemowy - odbywają się na bazie wypracowanego historycznie spójnego systemu retoryki, wpisanego w aktualnie funkcjonujące reguły życia społecznego.
 • Studia z kognitywistyki z kolei otwierają drogę do poznania umysłu, mózgu i świadomości oraz stwarzają wyjątkową okazję do nabycia umiejętności tworzenia nowoczesnych modeli wiedzy, baz danych, operowania licznymi językami informatycznymi. Studia prowadzone są w języku polskim i angielskim.

  Studiując kognitywistykę korzystasz z doświadczenia gromadzonego w psychologii, biologii, filozofii i neuronauce oraz informatyce. Jednocześnie nabywasz umiejętności, które pozwalają Ci rozumieć procesy poznawcze, wykorzystywać techniki zapamiętywania, rozumieć i przyspieszać naukę drugiego lub kolejnego języka, dokonywać analiz i integrować dane z różnych dziedzin. Jesteś ambitny i chcesz wiedzieć więcej? Chcesz nabyć nowe i niekonwencjonalne umiejętności i sprawności? Kierunek kognitywistka został przygotowany właśnie specjalnie dla Ciebie!

  W ramach proponowanego kierunku można wybrać dwie ścieżki tematyczne

  • Neuronauka – Umysł – Procesy poznawcze. W ramach tej ścieżki edukacyjnej można zdobyć wiedzę na temat m.in. funkcjonowania mózgu, rozumienia procesów percepcyjnych, zdolności językowych, mechanizmów czytania stanów innych umysłów, mechanizmów podejmowania decyzji, wytwarzania pojęć czy pamięci.

  • Inżynieria wiedzy – Logika – Metodologia. W ramach tej ścieżki edukacyjnej student kognitywistyki nabywa umiejętności i kompetencje konstruowania i używania narzędzi informatycznych, np. projektowania relacyjnych baz danych.

 • Studia doktoranckie w zakresie filozofii w języku polskim i angielskim trwają 8 semestrów. W zakres ich programu wchodzą wykłady monograficzne, seminaria i inne zajęcia wybierane pod kątem pisanej rozprawy doktorskiej. Stawiane wymagania umożliwiają nabycie ogólnej i specjalistycznej wiedzy z całego zakresu problematyki filozoficznej. Program jest na tyle elastyczny, iż można go dostosować do indywidualnych potrzeb uczestnika studiów doktoranckich.
 • Studia podyplomowe są powoływane w zależności od zgłaszanych zapotrzebowań. Na Wydziale Filozofii prowadzone są następujące studia podyplomowe:

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2016, godz. 09:40 - Andrzej Zykubek