Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że dostęp do systemu informacji prawnej LEX,

autoryzowany za pomocą sieci HAN, został wydłużony do 30.09.2020r.

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 29 czerwca 2020 r.

wybrano przedstawicieli Instytutu Prawa Kanonicznego na kadencję 2020-2024:

 

1. przedstawiciel dyscypliny prawo kanoniczne do Senatu KUL:

    ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk, prof. KUL

 

2. przedstawiciel dyscypliny prawo kanoniczne do Rady Szkoły Doktorskiej:

    ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL

 

3. członek komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników:

    ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL

 

Serdecznie gratulujemy

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że w wyniku wyborów Dziekana Wydziału Prawa Prawa Kanonicznego i Administracji na kadencję 2020-2024 przeprowadzonych w dniu 29 czerwca 2020 r.  dziekanem WPPKiA został wybrany Pan dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL.

 

Protokół głosowania w wyborach dziekana WPPKiA

 

Serdecznie gratulujemy

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dniu 29 czerwca 2020 r.

wybrano przedstawicieli Instytutu Nauk Prawnych na kadencję 2020-2024:

 

1. przedstawiciel dyscypliny nauki prawne do Senatu KUL:

    dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL

 

2. przedstawiciel dyscypliny nauki prawne do Rady Szkoły Doktorskiej:

    dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL

 

3. członek komisji dyscyplinarnej do spraw pracowników:

    dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. KUL

 

Serdecznie gratulujemy

Przedstawiamy zasady przeprowadzenia wyborów Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Wybory zostaną przeprowadzone za pośrednictwem platformy LimeSurvey. Głosowanie zostanie poprzedzone instrukcyjnym spotkaniem na Platformie MS Teams w ramach zespołu Zgromadzenie Wydziałowe, które odbędzie się w poniedziałek, 29 czerwca 2020 r. o godz. 12.00.

 

 

Zasady przeprowadzenia wyborów Dziekana WPPKiA

 

Wykonując zobowiązania wynikające z pisma Jego Magnificencji Księdza Rektora KUL z dnia 17 czerwca 2020 r., przyznającego Wydziałowi Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL środki finansowe na realizację programu Aktywnej Polityki Płacowej, Wydziałowa Komisja powołana przez Pana Dziekana Andrzeja Herbeta dokonała podziału otrzymanych środków i skierowała wniosek o ich wypłatę dla 93 pracowników naszego Wydziału.
Zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu podziału środków w ramach programu Aktywnej Polityki Płacowej na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, wysokość środków przydzielanych poszczególnym pracownikom uzależniona była od osiągnięć ocenianych w ramach działalności naukowej, efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych, a także w zakresie działalności organizacyjnej. Z uwagi na potrzebę dokonania sprawiedliwego podziału środków, mającego odzwierciedlać zaangażowanie poszczególnych pracowników w rozwój naukowy i stabilność organizacyjną Wydziału, decyzją Komisji przyjęto założenie, zgodnie z którym ocena aktywności pracowników dokonywana była jedynie w zakresie, w jakim jej skutki bezpośrednio wiązały się z Wydziałem. Dotyczy to chociażby faktu organizacji konferencji i ich afiliację w ramach WPPKiA KUL czy uczestnictwa w kolegiach redakcyjnych jedynie tych czasopism naukowych, które wydawane są przez WPPKiA KUL. Co więcej, mając na względzie fakt podziału poprzedniej transzy środków finansowych w listopadzie 2019 r., które jednak ograniczone były wyłącznie do działalności naukowej, okres oceny wyznaczony został: w przypadku działalności naukowej – od osiągnięć uzyskanych po ostatniej ocenie; w przypadku pozostałej aktywności podlegającej ocenie – od osiągnięć uzyskanych w ramach bieżącego roku akademickiego (tj. od października 2019 r.).

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję, że kandydatami zgłoszonymi do pełnienia funkcji Dziekana WPPKiA KUL w kadencji 2020-2024 są:

 

pan prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet

 

Kandydat zgłoszony przez panią prof. KUL dr hab. Hannę Witczak, pana dr. hab. Michała Domagałę, ks. dr. hab. dr. h. c. Leszka Adamowicza;

 

pan dr hab. Piotr Telusiewicz

 

Kandydat zgłoszony przez pana prof. KUL dr. hab. Wojciecha Lisa;

 

Kandydatury spełniają wszystkie wymogi formalne.
Wybory odbędą się 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 12.00

 

Z wyrazami szacunku
Agnieszka Dębska

Sekretarz WPPKiA

Szanowni Państwo

 

uprzejmie informujemy, że WPPKiA KUL znalazł się w pierwszej dziesiątce
wśród Uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce
w XIV rankingu Wydziałów Prawa Gazety Prawnej.
Wydział zajął miejsce 9 wśród 15 Uczelni publicznych
oraz miejsce 10 wśród 24 wszystkich ocenianych Uczelni.
Jest to najlepsza pozycja Wydziału od 9 lat.
Dziękujemy za wszystkie działania zmierzające do poprawy jakości kształcenia
oraz jakości działalności naukowej.
Wszystkim Nauczycielom akademickim, Pracownikom administracji Wydziału oraz Studentom serdecznie gratulujemy życząc utrzymania trendu w przyszłym roku.

 

Kolegium Dziekańskie WPPKiA

Szanowni Państwo

 

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami oraz wzięcia udziału w konkursach na najlepszą pracę magisterską lub rozprawę doktorską, organizowanych przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. z zakresu ustawodawstwa handlowego i gospodarczego oraz prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Do konkursów mogą być zgłoszone prace i rozprawy obronione w okresie 1 stycznia 2019 - 31 grudnia 2020 r.

 

Konkursy PWE - list przewodni

 

Regulamin konkursu z zakresu ustawodawstwa handlowego i gospodarczego

 

Regulamin konkursu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego

 

Prosimy o zapoznanie się z zarządzenie ws. zwołania Zgromadzenia Wydziałowego w celu wyboru Dziekana WPPKiA.

 

 

Zarządzenie Nr 3/2020 Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego

i Administracji KUL z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie zwołania Zgromadzenia Wydziałowego

 

 

 

 

 

Z radością i satysfakcją informujemy, że pracownicy Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji:
Prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek oraz Dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL zostali powołani do pełnienia funkcji Eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach:
1. nauki prawne
2. nauki o polityce i administracji - w ramach kadencji PKA 2020-2023.

 

Serdecznie gratulujemy

Szanowni Państwo Pracownicy i Studenci WPPKiA

 

niżej publikujemy zarządzenie Rektora nr ROP-0101-167/20 z dnia 27 maja 2020 r.  w sprawie trybu organizacji i przeprowadzania sesji egzaminacyjnej i egzaminów dyplomowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2,

z prośbą o zapoznanie się.

 

Zarządzenie z dnia 27 maja 2020 r.

załącznik nr 1 - wniosek o przeprowadzenie egzaminu zdalnego

załącznik nr 2 - formularz recenzji pracy dyplomowej

Zapraszamy studentów - absolwentów WPPKiA do wzięcia udziału w rekrutacji do Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP).

Rekrutacja w 2020 r. została przesunięta na drugą połowę roku.

Prosimy o zapoznanie się z załączonymi materiałami

 

Zaproszenie do wzięcia udziału w rekrutacji

 

Informacja - rekrutacja KSAP 2020

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 1 maja 2020 roku funkcję
Dyrektora Instytutu Prawa Kanonicznego WPPKiA KUL obejmie
Ks. prof. KUL dr hab. Krzysztof Mikołajczuk.

W imieniu Kolegium Dziekańskiego i Społeczności akademickiej WPPKiA KUL
serdecznie gratuluję Księdzu Profesorowi

i życzę satysfakcji z wypełniania podjętych obowiązków.

Jednocześnie składam serdeczne podziękowania

Ks. dr hab. dr h. c. Leszkowi Adamowiczowi,

dotychczasowemu Dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego
za pełną zaangażowania pracę na rzecz rozwoju Instytutu Prawa Kanonicznego WPPKiA KUL.

 

Prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet
Dziekan
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Szanowni  Państwo, Studentki i Studenci  WPPKiA KUL
W trosce o zapewnienie najwyższego poziomu nauczania realizowanego w formach zdalnych udostępniamy adres email na który mogą Państwo zgłaszać prośby, ewentualne uwagi lub opinie dotyczące kształcenia prowadzonego na Wydziale.

Korespondencję w tym przedmiocie prosimy kierować na
adres poczty e-mail:  zdalnewppkia@kul.pl.

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach  w ramach Zintegrowanego Programu Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Projekt skierowany jest do studentów przedostatniego roku studiów:

II rok, I stopnia,

I rok, II stopnia,

IV rok, studia jednolite magisterskie,

III rok, studia inżynierskie.

 

Student w ramach Projektu rozwija swoje umiejętności w czterech kompetencjach:

 

Przedsiębiorczych,

Informatyczno/analitycznych,

Interpersonalnych,

Zawodowych.

 

Więcej informacji o projekcie

W związku z ograniczeniem funkcjonowania Uniwersytetu z uwagi na obecną sytuację epidemiczną,  termin tegorocznej edycji konkursu "Znaj swoje prawa" zostaje przełożony na 15 października 2020 r.

 

 

 

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Fundacja Centrum Badań ADR „Prawo i Gospodarka”

zapraszają Uczniów szkół ponadpodstawowych
 
do udziału w kolejnej edycji konkursu pt. "Znaj swoje prawa".

Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat przysługujących im praw w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zachęcenie ich do rozwijania umiejętności indywidualnego poszukiwania informacji w tym zakresie. Bieżąca edycja konkursu poświęcona została wybranym zagadnieniom statusu prawnego konsumenta.
 
Zwycięzca konkursu otrzyma indeks na kierunek  prawo oraz nagrody rzeczowe.

 

 

Informacje o konkursie oraz warunki uczestnictwa

 

Regulamin konkursu