ks. Alfred Marek Wierzbicki

 

 

Rozprawy
Książki eseistyczne
Artykuły naukowe
Pozostałe publikacje naukowe i popularyzatorskie


Recenzje
Sprawozdania
Hasła encyklopedyczne
Redaktor i współredaktor
Wprowadzenia, edytoriale, posłowia
Tłumaczenia
Komentarze i polemiki

Wspomnienia, obituaria, świadectwa

Debaty

 

 

Rozprawy
 • The Ethics of Struggle for Liberation. Towards a Personalistic Interpretation of the Principle of Non-Violence, Frankfurt am Main: Peter Lang 1992.
 • Filozofia a totalitaryzm. Augusta Del Nocego interpretacja kryzysu moderny, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005.
 • Polska Jana Pawła II, Lublin: Instytut Jana Pawła II KUL 2011.

Książki eseistyczne
 • Spotkania na placu, Lublin: Gaudium 2001
 • … na ziemi w lublinie…, Lublin: Norbertinum 2008.
 • Szeroko otwierał drzwi Kościoła, Lublin: Gaudium 2016.

 

Artykuły naukowe
 1. Osoba i społeczność w historii, "Roczniki Teologiczno-Kanoniczne" 30(1983) z. 2, s. 79-86.
 2. Doświadczalny punkt wyjścia filozofii wyzwolenia, „Ethos" 17(1992) nr 1, s. 145-152.
 3. Coscienza della dignità personale e liberazione, „Il Nuovo Areopago" 41 (1992) nr 1, s. 76-85.
 4. Refleksje o etyce dziennikarskiej, "Chrześcijanin w świecie" 190 (1992) nr 1, s. 161-172.
 5. Sokrates: narodziny Europy, „Ethos" 21-22(1993) nr 2-3, s. 202-212.
 6. Sokratas Europos Gimimas, w: Trecioji ir Ketvitoji Religios, Filosofijos ir Baznytinio Meno Studiju Savaites, A. Guscius (red.), D. M. Stanciene (red.), Vilnius 1994, s. 183-188.
 7. Majdanek: doświadczenie przemocy imperatywem niezadawania przemocy, w: E. Sakowicz (red.), Religie i pokój, Lublin 1994, s. 25-32.
 8. Demokracja bez wartości?, „Chrześcijanin w świecie" 197-198 (1994) nr 2-3, s. 122-133.
 9. Demokracja bez wartości?, „Filozofia" 1995 nr 24, s. 49-58.
 10. Prawda o człowieku w polityce, w: Prawdy o prawdzie. Lubelskie odczyty filozoficzne, J. Dębowski (red.), Lublin: Wydawnictwo UMCS 1994, s. 87-96.
 11. „W ręku Rady Jego", „Resovia Sacra. Rocznik Filozoficzno-teologiczny Diecezji Rzeszowskiej", 1(1994) nr 1, s. 195-205.
 12. Postmodernizm, czyli kłopoty z moderną, „Ethos" 33-34 (1996) nr 1-2, s. 116-124.
 13. Telewizja i tajemnica, w: O Panu Bogu w telewizji, L. Dyczewski (red.), Częstochowa: Biblioteka Niedzieli 1996, s. 107-124.
 14. Wolność a „konieczność", w: Wolność we współczesnej kulturze, Z. J. Zdybicka (red.), Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1997, s. 465-480.
 15. Freedom and Necessity, w: Freedom in Contemporary Culture. Acts of the V World Congress of Christian Philosophy, Catholic University of Lublin 20-25 August 1996, Z. J. Zdycbicka (ed.), Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1999, s. 81-96.
 16. Rosmini in lingua polacca, w: Rosmini e la domanda di Dio tra ragione e religione. Atti del Congresso Internazionale della "Cattedra Rosmini" nel secondo centenario della nascita di A. Rosmini (1797-1997), U. Muratore (red.), Stresa: Edizioni Sodalitas 1998, s. 259-263.
 17. "Najgłębszy zapis mego bytu" (O roli poezji w myśli Karola Wojtyły), "Akcent" 73 (1998) nr 3 s. 126-132.
 18. Troska i odpowiedzialność za człowieka. Refleksje z okazji 20-lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, „Ethos" 44(1998) nr 4, s. 40-58.
 19. Troska i odpowiedzialność za człowieka. Refleksje z okazji 20-lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, w: Wdzięczność zobowiązanie. Pontyfikat Jana Pawła II w oczach środowiska naukowego KUL, T. Styczeń (red.), Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999, s. 152-182.
 20. Osoba jest prawem. Komentarz so Antonio Rosminiego personalistycznej koncepcji prawa, „Ethos" 45-46 (1999) nr 1-2, s. 95-108.
 21. Asumo yra teisė. Antonio Rosminio personalistinės koncepcijos komentaras, "Logos" 2000 nr 21, s. 18-29.
 22. Kalendarium Antonio Rosminiego, w: A. Rosmini, Zasady etyki, tłum. A. M. Wierzbicki, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, s. 39-45.
 23. Problem realizmu w etyce Antonio Rosminiego, „Roczniki Filozoficzne" 47 (1999) z. 2, s. 353-367.
 24. Der Realismus in Antonio Rosminis Ethik, w: Realismus als philosophisches Problem, H. Seidl (red.), Hildesheim: Olms Verlag 2000, s. 115-129.
 25. „Satyagraha" i „Solidarność". Wydarzenia odległe...i bliskie, „Ethos" 51(2000) nr 3, s. 141-151.
 26. Etyka a eudajmonologia, „Roczniki Filozoficzne" 48-49 (2000-2001) z. 2, s. 47-64.
 27. Zmysł religijny a moralność, w: Wychowanie człowieka otwartego. Rola „Zmysłu religijnego" Luigi Giussaniego w kształtowaniu osoby, A. Rynio (red.), Kielce: Jedność 2001, s. 158-163.
 28. Uwagi o humanizmie, etosie i etyce pracownika nauki, „Biuletyn Informacyjny IUNG" 15 (2001) nr 1-2, s. 37-40.
 29. Ksiądz Profesor Tadeusz Styczeń - Osoba i Dzieło, w: Codzienne pytania Antygony. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Stycznia z okazji 70. urodzin, A. Szostek (red.), A. Wierzbicki (red.), Lublin: Instytut Jana Pawła II KUL, s. 12-17.
 30. Normatywna moc prawdy w etyce Antonio Rosminiego, w: Codzienne pytania Antygony. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Stycznia z okazji 70. urodzin, s. 111-123.
 31. Satyagraha Mahatmy Gandhiego jako soteriologia moralna, w: Człowiek i polityka. Księga jubileuszowa z okazji 65. urodzin Profesora Jerzego Gałkowskiego, J. Kłos (red.), A. Noras (red.), Lublin: Wydawnictwo KUL 2002, s. 277-285.
 32. Moralność a Bóg, „Przegląd Powszechny" 2002 nr 12, s. 307-319.
 33. Pomiędzy zdziwieniem a widzeniem, w: Wokół "Tryptyku rzymskiego" Jana Pawła II, A. M. Wierzbicki (red.), Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2003, s. 89-94.
 34. Przekazać ludowi prawdę, w: Świadkowie świadka, A. M. Wierzbicki (red.), C. Ritter (red.), Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2003, s. 207-214.
 35. Referendum w sprawie wartości. Totalitarne skrzywienie demokracji? „Ethos" 61-62 (2003), s. 73-82.
 36. Ewangelia Życia, w: Servo Veritatis, Materiały Międzynarodowej Konferencji dla uczczenia 25-lecia pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2003, s. 525-533.
 37. Podstawowy wymiar ludzkiego bytowania. Jana Pawła II ewangelia pracy, „Ethos" 63-64 (2003) nr 3-4, s. 197-206.
 38. Zasada jednocząca ludzkiego poznania, w: Jan Paweł II, Fides et ratio. Tekst i komentarze, T. Styczeń (red.), W. Chudy (red.), Lublin: Wydawnictwo KUL 2003, s. 305-317.
 39. O moralnym wymiarze poezji, „Przegląd Powszechny" 2004 nr 10, s. 106-112.
 40. Lubelski Sokrates, w: Adam Stanowski, A. M. Wierzbicki (red.), Lublin: Gaudium 2004, s. 147-155.
 41. Drogi nowożytnego racjonalizmu w Augusta Del Nocego interpretacji moderny, w: Studia z filozofii Boga, religii i człowieka, red. J. Sochoń, A. Wierciński, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2005, t. 3, s. 205-226.
 42. Kulturotwórcza rola Kościoła w inicjatywach pastoralnych, w: J. Mariański (red.), W służbie Ewangelii i człowiekowi. Archidiecezja Lubelska w latach 1992-2002, Lublin: Gaudium 2005, s. 741-755.
 43. Jan Paweł II a „Solidarność", w: P. P.Gach (red.), Na początku był lipiec. Materiały z sympozjum naukowo-historycznego KUL, 7 czerwca 2005, Lublin: Zarząd Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność", s. 15-20.
 44. Una filozofia capace di pensare la storia, „Il Nuovo Areopago" 2005 nr 4, s. 6-19.
 45. O dwóch możliwościach spotkania literatury i wiary w wieku dekadencji języka, w: Z. Zarębianka (red.), J. Machniak (red.), Przestrzeń słowa, Twórczość literacka Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM 2006, s. 279-286.
 46. Antropologia Karola Wojtyły odczytana w jego poezji, „Ethos" 76 (2006) nr 4, s. 103-113.
 47. Leggi imperfette in Evengelium Vitae 73, w: L. Melina (red.), E. Sgreccia (red.), S. Kampowski (red.), Lo splendore della vita: Vangelo, scienza ed esica, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 2006, s. 535-537.
 48. Pascalowski duchowy horyzont „Notatnika" Anny Kamieńskiej, „Przegląd Powszechny" 2006 nr 12, s. 83-91.
 49. Spór o personalizm w etyce: Kant - Rossini, w: K. Krajewski (red.), Racjonalność w etyce. Normatywna moc prawdy, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 189-197.
 50. Jana Pawła II wizja Europy: pomiędzy zagubieniem a odnalezieniem tożsamości, W: H. Taborska (red.), J. S. Wojciechowski (red.), Dokąd zmierza Europa, Przywództwo idee wartości, Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora 2007, s. 416-423.
 51. La centralità della persona nella filozofia di Karol Wojtyła, w: A. Delogu (red.), M. Morace (red.), Filosofia e letteratura in Karol Wojtyła, Roma: Urbaniana University Press 2007, s. 145-160.
 52. Filozofia zdolna do myślenia o historii, w: Instytut Jana Pawła II KUL 25 lat działalności, Lublin 2007, s. 41-51.
 53. Filozofia refleksji i refleksja nad filozofią, „Ethos" 79-80 (2007) nr 3-4, s. 91-101.
 54. Karola Wojtyły filozofia osoby ludzkiej jako podstawa obrony praw człowieka, „Roczniki Filozoficzne" 56 (2008) nr 1, s. 315-328.
 55. Poeci wnętrza, „Akcent" 2008 nr 3, s. 30-38.
 56. Egzystencjalizm religijny francuskiej filozofii XVII wieku w interpretacji Augusta Del Nocego, w: S. Janeczek (red.), Oblicza filozofii XVII wieku, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008, s. 129-144.
 57. Czy Platon był ojcem totalitaryzmu? w: S. Janeczek (red.), W. Bajor (red.), M. Maciołek (red.), Gaudium in letteris. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskpa Stanisława Wielgusa, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 695- 704.

 58. Pedagogiczna moc filozofii, w: A. Szudra (red.), Personalistyczny wymiar filozofii wychowania, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 45-51.

 59. Kryzys moralności jako kwestia społeczna, w: A. Wierzbicki (red.), Nie lękajcie się! Chrystus wie co jest w człowieku. Międzynarodowe sympozjum Instytutu Jana Pawła II KUL w trzydziestą piątą rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2009, s. 63-73.

 60. Papież, który żył Polską. Jana Pawła II interpretacja polskości, ‘Ethos” 87-88 (2009) nr 3-4, s. 128-144.

 61. Philosophy of the Human Person: the Ground for the Maintenance of Human Rights, w: C.A. Casanova (red.), El amor a la verdad, toda verdad y en todas Cosas, Ensayos en honor de Josef Seifert a sus 65 años de edad, Santiago: Universidad Catolica de Chile 2010, s. 309-321.

 62. Nieklasyczny filozof klasyczny, w: M. Walczak (red.), Metodologia: tradycja i perspektywy, Lublin: Wydawnictwo KUL 2010, s. 281-285.

 63. W poszukiwaniu sensu cierpienia, przemijania i śmierci, w: D. Łukasiewicz (red.), M. K. Siwiec (red.), S. Warzyński (red.), Rozumieć cierpienie? Wokół myśli Jana Pawła II i pytań o przyszłość chrześcijaństwa, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 2010, s. 23-32.

 64. L’azione, autorealizazzione della persona. L’esperienza dell’agire in Karol Wojtyła, w: J. J. Pérez-Soba (red.), E. Stefanyan (red.), L’azione fonte di novità. Teoria dell’azione e compimento della persona: ermeneutiche a conforto, Siena: Edizioni Cantagalli 2010, s. 113-121.

 65. Christlicher Humanismus – Ende oder Aufbruch? „Die Neue Ordnung” 2011 nr 1, s. 4-16.

 66. On Two Posibilieties of a Meeting between Faith and Literature in the Age of Language Decadence. Some Reflections on Czesław Miłosz’s „Theological Treatise” and John Paul II’s “Roman Tryptych”, w: Z. Zarębianka (red.), J. Machniak (red.), The Space of the Word. The Literary Activity of Karol Wojtyła – John Paul II, Cracow: John Paul II Institute of Intercultural Dialogue 2011, s. 285-293.

 67. Im Zeichen von Menschenwűrde und Mneschenrechte. Politisches Denken bei Papst Johannes II, w: H.-G. Nissig (red.), S. Zekorn (red.), Staunend vor dem Menschen. Da Denken Papst Johannes Paulus II, Kevelaer: Butzon&Bercker 2011, s. 97-117.

 68. Spotkanie poezji, filozofii i wiary w „Tryptyku rzymskim” Jana Pawła II, w: Bp W. Depo, Bp. M. Leszczyński (red.), T. Guz (red.), P. Marzec (red.), Veritatem in Caritate. Księga Jubileuszowa z okazji 70. Urodzin Księdza Biskupa Profesora Jana Śrutwy, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 545-551.

 69. Doświadczenie moralne a wiara, „Ethos” 95 (2011) nr 3, s. 19-31.

  Ewolucja etyki solidarności po upadku komunizmu, w: J. Miklaszewska (red.), J. Szczepański (red.), Filozofia polityczna po roku 89, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011, s. 321-326.

 70. Filozofia jako przyjaźń i spór. Laudacja dla Roberta Spaemanna z okazji doktoratu honoris causa, w: Profesor Rober Spaemann Doktor Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła, 28 maja 2012, s. 21-30.

 71. Trudny proces oddychania dwoma płucami, w; S. Nowosad (red.), A. Eckmann (red.), T. Adamczyk (red.), W poszukiwaniu człowieka w człowieku. Chrześcijańskie korzenie nadziei. Materiały IV Kongresu Kultury Chrześcijańskiej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 284-293.

 72. Wina i sumienie. Komentarz etyczny do epilogu Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego, „Filozofia Chrześcijańska” 9 (2012) s. 39-50.

 73. Struktura argumentacji personalsitycznej w etyce Tadeusza Stycznia, w: P. Duchliński (red.), W kręgu inspiracji personalizmu etycznego Ślipko – Tischner – Styczeń, Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM 2012, s. 41-55.

 74. Totalitarismo e filosofia. Augusto Del Noce interprete di una crisi della modernità, W: P. Armellini (red.), R. Fidanzia (red.), Modernità, Secolarizazzione e Risorgimento. Studi in occasione del Centenario della nascita di Augusto Del Noce, Roma: Drengo 2012, s. 19-24.

 75. L’attualità di Pascal dopo il crollo del marxismo secondo Augusto Del Noce e Leszek Kołakowski, w: A. Delogu (red.), Attualità del pensiero di Augusto Del Noce, Siena: Edizioni Cantagalli 2012, s. 107-120.

 76. Kultura chrześcijańska wobec pluralizmu kultur, „Roczniki Filozoficzne” 60 (2012) nr 4, s. 41-52.

 77. Ethics and Eudaimonology by Rosmini, „Res Publica. Rivista di studi storico- Politici internazionali”, 6 (2013) Maggio-agosto, s. 27-42.

 78. Personalistyczny horyzont etyki, „Studia z Filozofii Polskiej” t. 8, 2013, s. 111-121.

 79. Wiara i kultura współczesna w myśli i posłudze arcybiskupa Józefa Życińskiego, W: B. Bogołębska (red.), M. Worsowicz (red.), Dialog wiary z nauką i kulturą, Łódź: Wydawncitwo Uniwersytetu Łódzkiego 2013, s. 25-29.

 80. Refleksje o stylu Soboru Watykańskiego II, w: J. Grosfeld (red.), 50 lat później. Posoborowe dylematy współczesnego Kościoła, Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II 2014, s. 85-96.

 81. Why Does Personalism Turn Towards Animal Ethics?, „Philosophy Study”, vol. 4, 2014, nr. 3 (31), s. 232-236.

 82. Ogniwa wielkiej intrygi (Szkic na temat pewnego filozoficznego wątku w prozie Brunona Schulza), w: A. Głąb (red.), Etyka i literatura. Antologia tekstów, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 277-286.

 83. Die philosophiesche Antropologie von Karol Wojtyła als Grundlage der friedlichen Revolution in Europa (1989-1990) un der kulturellen Erneurung Europas im 21 Jahrhundert, w: M. Klemetowski (red.), Revolitionär, Reaktionär, Visionär? Annäherungen an Johannes Paulus II, Trier: Paulinus Verlag 2014, s.107-126.

 84. Osoba, czyn, moralność – trzy filary etyki Karola Wojtyły, w: P. Duchliński (red.), D. Dańkowski SJ (red.), W kręgu etyki klasycznej. Inspiracje i kontynuacje. Prace dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Ślipce z okazji 95. Rocznicy Urodzin, Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM 2014, s. 83- 100.

 85. Miarą wszechrzeczy jest dobro. Giovanni Reale jako interpretator myśli zachodniej od Platona do Karola Wojtyły, „Ethos” 106 (2014) nr 4, s. 221-229.

 86. Sny filozofów, mądrość poetów. Rzecz o Cyprianie Norwidzie, w: W. Kruszewski (red.), D. Pachocki 9red.), Poezja i egzystencja. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Józefa F. Ferta, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015. S. 183-193.

 87. Tadeusz Styczeń’s Interpretation of Socrates and Pascal in the Light of Moral Experience, w: A. Wierciński (red.), Hermeneutics – Ethics – Education, Wien: Lit Verlag 2015, s. 277-287.

 88. Jak czytać tekst, którym jest człowiek? Glosy do Platona, Karola Wojtyły i Margaret Archer, „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne” 2015: 10 (1), s. 105-112.

 89. Soborowe laboratorium humanizmu św. Jana Pawła II, w: M. Białkowski (red.), „Radość i nadzieja, smutek i trwoga…”. Sobór Watykański II z perspektywy Półwiecza, Toruń 2016, s. 189-204.

arrow__01

Pozostałe publikacje naukowe i popularyzatorskie

Recenzje
 1. Spór o sumienie, (rec. A. Szostek, Natura, rozum, wolność, Rzym: Fundacja Jana Pawła II 1991), „Znak" 461(1993) nr 10, s. 174-178.
 2. Wspomnienia i świadectwa o Księdzu Mieczysławie Brzozowskim, (rec. Zawsze miał nadzieję, A. Rynio (red.), A. i T. Szafrańscy (red.), Lublin 1992), „Ethos"23 (1993) nr 4, s. 229-231.
 3. W odpowiedzi na potrzeby nowej ewangelizacji, (rec. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL 1994), „Przegląd Uniwersytecki" 34 (1995) nr 2, s. 15.
 4. Dwa płuca Europy, (rec. G. Przebinda, Większa Europa. Papież wobec Ukrainy i Rosji, Kraków: Znak 2001), „Ethos" 59-60 (2002) nr 3-4, s. 421-426.
 5. Dialog z Rosją i dialog w Rosji, (rec. G. Przebinda, Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku, Kraków: Universitas 2003), „Ethos" 63-64 (2003) nr 3-4, s.521-524.
 6. Narodziny tradycji, (rec. Z. Herbert, H. Elzenberg, Korespondencja, Warszawa: Fundacja Zeszytów Literackich 2002, Z. Herbert, J. Zawieyski, Korespondencja 1949-1967, Warszawa: Biblioteka Więzi 2002), „Ethos" 65-66 (2004) nr 1-2, s. 540-545.
 7. Gdzie się podział złoty róg?,( rec. Z. Krasnodębski, Demokracja peryferii, Gdańsk: słowo/ obraz/ terytoria 2003), „Ethos" 67-68 (2004) nr 3-4, s. 395-400.
 8. Świadek totalitaryzmu i miłosierdzia (rec. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków: Znak 2005), „Memoranda" 2005 nr 2, s. 546-551.
 9. Układ planet i siła ducha (rec. B. Królikowski (red.), Z naszego półwiecza. Wspomnienia absolwentów filologii polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rocznik 1951-1955, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005), „Ethos" 75 (2006) nr 3, s. 242-246.
 10. Zapatrzona w obłoki. Nad wierszami Julii Hartwig [ Wiersze wybrane, Kraków: a5 2011], „Więź” 2011 nr 8-9, s. 139-145.
 11. Wizualna moc konkretu (omówienie spektaklu L. Mądzika Przejście), „Ethos” 2011 (95) nr 3, s. 344-348.
 12. Pościg za rzeczywistością [rec. A. Franaszek, Miłosz. Biografia, Kraków: Znak 2011.], „Więź 2012 nr 2-3, s. 145-149.

arrow__01

Sprawozdania
 1. Kościół wobec doświadczenia totalitaryzmu, „Ethos" 15-16 (1991) nr 3-4, s. 290-293.
 2. Oblicza polskiego katolicyzmu. Refleksja o dialogu i prawdzie, „Ethos" 29(1995) nr 1, s. 279-282.
 3. Czytanie Czechowicza: usłyszeć nutę człowieczą. Sprawozdanie z sympozjum w 60-lecie śmierci poety, Lublin 9-10 IX 1999, „Ethos" 48 (1999) nr 4, s. 256-260.
 4. The Lublin Diocesan Center for Christian-Jewish Dialogue, w: Jews and Christians in Dialogue II: Identity - Tolerance - Understanding, M. Bron Jr (ed.), Stockholm: Almquist & Wiksell International 2001, s. 160-165.
 5. Czy muzyka jest kluczem do teologii? (Sprawozdanie z międzynarodowego Sympozjum z okazji setnej rocznicy urodzin Hansa Ursa von Balthasara, Papieski Uniwersytet Laterański, Rzym 6-7 X 2005), „Ethos" 73-74 (2006) nr 1-2, s. 355-358.
 6. Czy świat osób się powiększa? Konferencja „Personhood Beyond the Human” Yale University, New Haven, Connecticut, USA, 6-8 XII 2013, “Ethos” 105 (2014) nr 2, s. 442-446.

arrow__01

Hasła encyklopedyczne
 1. Humanitaryzm, Encyklopedia Katolicka, t. 6, kol. 1307-1307.
 2. Ideał, Encyklopedia Katolicka, t. 6, kol. 1399-1401.
 3. Indywidualizm w etyce, Encyklopedia Katolicka t. 7, kol. 178-179.
 4. Del Noce Augusto, Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2, s. 466-468
 5. Gandhi Mohandas Karamchand, Powszechna Encyklopedia Filozofii t. 3, s. 12-17.
 6. Kognitywizm w etyce, Encyklopedia Katolicka, t. 9, kol. 291-292.
 7. Kotarbiński Tadeusz. Etyka, Encyklopedia Katolicka, t.9, kol. 1063.
 8. Życiński Józef Mirosław, Słownik Biograficzny Miasta Lublina, t. 4, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2014, s. 307-310.

 9.  

  Giambattista Vico, Encyklopedia Katolicka, t. 20.

arrow__01

Redakcja i współredaktor
 1. Codzienne pytania Antygony. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Tadeusza Stycznia z okazji 70. urodzin, A. Szostek (red.), A. M. Wierzbicki (red.), Lublin: Instytut Jana Pawła II KUL 2001.
 2. Hanna Malewska, A.M. Wierzbicki (red.), Lublin: Gaudium 2003.
 3. Wokół „Tryptyku rzymskiego" Jana Pawła II, A. M. Wierzbicki (red.), Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2003.
 4. Świadkowie świadka, A. M. Wierzbicki (red.), C. Ritter (red.), J. Merecki (red.), Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2003.
 5. Adam Stanowski, A. M. Wierzbicki (red.), Lublin: Gaudium 2004.
 6. Jan Nowak-Jeziorański , A. M. Wierzbicki (red.), Lublin: Gaudium 2006.
 7. Nie lękajcie się! Chrystus wie, co jest w człowieku. Międzynarodowe sympozjum Instytutu Jana Pawła II KUL w trzydziestą rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II, A.M. Wierzbicki (red.), Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2009.

arrow__01

Wprowadzenia, edytoriale, posłowia
 1. Słowo do Czytelnika, w: R. Buttiglione, Kryzys w etyce, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1994, s. 5-15.
 2. Antonio Rosmini - filozof nie znany, w: A. Rosmini, Zasady etyki, tłum., A. M. Wierzbicki, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1999, s. 9-38.
 3. La persona e la morale, w: K. Wojtyła, L'uomo nel campo della responsabilità, Milano: Bompiani 2002, s. 7-17.
 4. La persona e la morale [Introduzione], w: K. Wojtyła, La metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e saggi integrattivi, Milano: Bompiani 2003, s. 1219-1227.
 5. La barca interiore. Affinità spirituale del pensiero di Karol Wojtyła con il pensiero di San Giovanni della Croce, w: K. Wojtyła, La metafisica della persona. Tutte le opere filosofiche e saggi integrattivi, Milano: Bompiani 2003, s. 3-20.
 6. Do Czytelnika, w: Wokół „Tryptyku rzymskiego" Jana Pawła II, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2003, s. 5-6.
 7. Wprowadzenie, w: R. Buttiglione, Etyka wobec historii, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2005, s. 7-17.
 8. Piękno życia dla Polski, w: Jan Nowak Jeziorański, A.M. Wierzbicki (red.), Lublin: Gaudium 2006, s. 5-12.
 9. Świadek Chrystusa – świadek człowieka. Wprowadzenie, w: Nie lękajcie się! Chrystus wie, co jest w człowieku, s. 5-10.

  Od filozofii adwentu do teologii nadziei [Edytorial], „Ethos” 90-91 (2010) Nr 2-3, s. 5-9.

 10.  „Papieża Wojtyły Posługa Myślenia”. Wprowadzenie, w: R. Buttiglione, Myśl Karola Wojtyły, Lublin: Instytut Jana Pawła II KUL 2010, s. 5-8.

 11.  Prymat kwestii antropologicznej. Od Wydawcy, w: A. Scola, Doświadczenie człowieka. U źródeł nauczania Jana Pawła II, Lublin: Instytut Jana Pawła II KUL 2010, s. 7-17.

 12.  Introduction to this edition, w: K. Wojtyła, Man in Field of Responsibility, Translated by K. W. Kemp, Z. Maślanka-Kieroń, South Bend: St. Augustine’s Press 2011, s. VII-XIX.

 13.  Autor i dzieło. Wstęp do „Dzieł Zebranych” Tadeusza Stycznia SDS, W: T. Styczeń, Metaetyka Nowa rzecz czy nowe słowo?, Dzieła Zebrane t.1, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2011, s. 7-14.

 14.  Pierwszeństwo prawdy – pierwszeństwem osoby [Edytorial], „Ethos” 2011 (95) Nr 3, s. 5-9.

 15.  Próba rozmowy o czasie i wieczności {Edytorial], „Ethos” 99 (2012) nr 3, s. 7-11.

  Soborowa rewolucja? [Edytorial], „Ethos” 100 (2012) nr 4, s. 5-11.

 16.  Etyka postępowania wobec zwierząt fenomenem ludzkim [Edytorial], „Ethos” 102 (2013) nr 2, s. 5-10.

 17.  Wprowadzenie do tomu trzeciego ‘Dzieł Zebranych” ks. Tadeusza Stycznia, w: T. Styczeń SDS, Objawiać osobę, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2013, s. 5-10.

 18.  Klucze do rozumienia przyjaźni [Edytorial], „Ethos” 103 (2013) nr 3, s. 5-10.

 19.  [Etyka dziennikarska] Wprowadzenie, w: B. Chyrowicz (red.), Etyka stosowana. Metody i problemy, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2013, s. 503-506.

 20.  Wobec dziedzictwa Jana Pawła II [Posłowie], w: J. Zięba, Był człowiek, w którym moja ziemia ujrzała, że jest związana z niebem, Lublin: Polihymnia 2014, s. 61-63.

 21.  Jasność i radość [Posłowie], w: A. G. Roncalli Jan XXIII, G. B. Montini Paweł VI, Listy pełne wiary i przyjaźni. Nieopublikowana korespondencja z lat 1925-1963, Lublin: Gaudium 2014, s. 285-288.

 22.  Wprowadzenie, w: A. Szostek MIC, Śladami myśli Świętego. Osoba ludzka Pasją Jana Pawła II, Lublin: Instytut Jana Pawła II KUL 2014, s. 5-8.

 23.  Świętość – drugie imię osoby [Edytorial], „Ethos” 105 (2014) nr 1, s. 5-9.

 24.  Ambiwalencja utopii,[Edytorial], „Ethos 107 (2014) nr 3, s. 5-9.

arrow__01

Tłumaczenia
 1. A. Rosmini, Zasady etyki, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1999.

arrow__01

Komentarze i polemiki
 1. Radici non politiche della cisi politica polacca, „La Nuova Europa" 252 (1993) nr 6, s. 107-114.
 2. La crisi della democrazia polacca „La Nuova Europa" 265 (1996) nr 1, s. 79-87.
 3. Walka o kulturę, „Słowo. Dziennik Katolicki", nr 2 (745), 03.01.1996, s. 6-7.
 4. Sprawa Tischnera, „Ethos" 33-34 (1996) nr 1-2, s. 228-292
 5. W podróży do Itaki, „Ethos" 37 (1997) nr 1, s. 243-251.
 6. Eucharystia i życie, „Ethos" 41-42 (1998) nr 1-2, s. 87-94.
 7. Zbigniew Herbert - filozof, „Lubelski Gość Niedzielny nr 1. (1999), s. 23.
 8. Sprawa Rosminiego, „Tygodnik Powszechny" nr 30 (2001), s. 11.
 9. Bóg wielki nieobecny?, „Ethos" 59-60 (2002) nr 3-4, s. 457-461.
 10. Papież i zagrożenie totalitarne, „Gazeta Wyborcza" 31.01-01.02. 2004, s. 24-25.
 11. Katolicyzm i nihilizm, „Więź" 2004 nr 4, s. 7-9.
 12. Adwent Ukrainy, „Ethos" 67-68 (2004) nr 3-4, s. 503-505.
 13. Czy Europa może żyć samym chlebem?, „Ogniwo. Pismo Akcji Katolickiej Archidiecezji Lubelskiej", 2004 nr 1, s. 28-34.
 14. Czekając na Świętego Benedykta, „Więź" 2005 nr 5-6, s. 6-9.
 15. Gdy życia koniec szepce do początku, „Ethos" 2005 numer specjalny, s. 136-140.
 16. Profesor Wojciech Chudy, „Przegląd Uniwersytecki" 106 (2007) nr 2, s. 19-20.
 17. Zawsze pragnął służyć prawdzie [Edytorial], „Ethos" 79-80 (2007) nr 3-4, s. 5-7.
 18. Biskupi ożywiają polską demokrację, „Gazeta Wyborcza" 03.01.2008, s. 16.
 19. Przegrana sumienia? „Gazeta Wyborcza" 19.06.2008, s. 21.
 20. Dar i zmaganie [Edytorial], „Ethos" 81 (2008) nr 1, s.5-8.
 21. Z perspektywy drugiego pokolenia uczniów, w: A. Szostek (red.), M. Filipiak (red.), Obecność. Karol Wojtyła - Jan Paweł II w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dar i odpowiedzialność, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2008, s. 390-395.
 22. Wezwanie do heroizmu myślenia [Posłowie], w: J. Makowski (red.), J. Salamon (red), Chrześcijaństwo przed nami, Kraków: Wydawnictwo WAM 2008, s. 195-200.
 23. Czy etyka powinna dzielić? „Gazeta Wyborcza" 03.10. 2008, s. 25.
 24. Czy to naprawdę sól?, Rzeczpospolita", 14-15.02.2009, s. 23.
 25. Etyka - ani religijna, ani ateistyczna, „Gazeta Wyborcza, 27.02.2009, s. 23-24.
 26. Jak Prymas z Gombrowiczem, „Gazeta Wyborcza” 16-17.04. 2011, s. 26.

 27.  Die Moralische Krise als Soziale Frage, „Die Tagespost” nr 50, 28.04.2011, s. 7.

 28.  [Głos w ankiecie o twórczości Hanny Malewskiej], „Tygodnik Powszechny” 2011 nr 25, s. 25.

 29.  Jan Paweł od nowa, „Więź” 2011 nr 10, s. 35-45.

 30.  Maryja Matka Gender, „Gazeta Wyborcza” 08.03.2013.

 31.  Niekonsekwencja Magdaleny Środy, „Gazeta Wyborcza” , 21.04.2013, s. 8.

 32.  Spór o ubój rytualny – kolizja racji absolutnych, „Ethos” 102 (2013) nr 2, s. 343-346.

 33.  Świątynia Przymierza, „Tygodnik Powszechny” 2014 nr 8, s. 17-18.

 34.  Instytut Jana Pawła II, „Przegląd Uniwersytecki” 2014 nr 2 (148), s. 17-18.

 35.  Dramat Ukrainy 2014, „Ethos” 105 (2014) nr 2, s. 453-457.

 36.  Po co moralność? Po co sumienie? w: Z. Nosowski (red.), Wielkie tematy teologii, Warszawa: Biblioteka „Więzi” 2015, s. 53-66.

 37.  Złudzenie Prometeusza, „Tygodnik Powszechny” 2015 nr 24, s. 36-37.

 38.  Odwaga myślenia według Wojtyły, „Więź” 2015 (660) nr 2, s. 126-131.

arrow__01

Wspomnienia, obituaria, świadectwa
 1. Odyseusz i Paszczak, „Więź” 2011 nr 4, s. 79-83.

 2.  Christiańskij Odissej w diebriach sowremiennoj kultury, „Nowaja Polsza” 2011 Nr 4, s.59-61.

 3.  Pomiędzy bólem a radością, „Ethos” 93-94 (2011) nr 1-2, s. 229-233.

 4.  Okruchy pamięci, „Głos Nałęczowa” 2011, s. 55-57.

 5.  Kruchość i wyrazistość Agaty, „Gazeta Wyborcza Lublin”, 07.06.2013, s. 11.

 6.  Arcybiskup Poetów, w: J. Kłoczowski (red.), Zobaczyć w innym brata, Lublin: Towarzystwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 2014, s. 115-119.

 7.  Myśli o Adamie Rodzińskim, „Ethos” 105 (2014) nr 1, s. 300-301.

 8.  [Polska z oddali], „Scriptores” 43 (2014) s. 457-462.

 

Debaty
 1. Prawda i uczciwość w życiu publicznym [Debata], w : Colloqia Torunensia XIX. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 8-9 listopada 2013, (red.) R. Wiśniewski, Toruń 2014, s. 71-115.

 2.  O Polsce [Debata], w: A. Seniuk (red.), Myśląc z Wojtyłą, Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II 2015, s. 97-121.

 arrow__01

 

 

Autor: Alfred Wierzbicki
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2016, godz. 08:42 - Anna Starościc