Bibliografia prac Ks. Prof. Józefa Herbuta

 

 

 

W bibliografii wykorzystano następujące skróty:

 • CC - „Communication and Cognition”
 • CT - „Collectanea Theologica”
 • RF - „Roczniki Filozoficzne”
 • RTŚO - „Roczniki Teologiczne Śląska Opolskiego” (w 1974 r. tytuł zmieniono na „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”)
 • SM - Studia metafilozoficzne
 • SPhCh - „Studia Philosophiae Christianae”
 • STHŚO - „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”
 • SLTK - Studies in Logic and Theory of Knowledge
 • ZN KUL - „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”

 

 

1961

 1. [Rec.:] M. L. Roure, Logiąue et metalogiąue, Lyon 1957, RF, 9 (1961) z. 1, s. 156-159.

1962

 1. [Rec.:] M.J. Charlesworth, Philosophy and Linguistic Analysis, Pittsburgh 1959, RF, 10 (1962) z. 1, s. 192-197.

1963

 1. O formalnym ujęciu analogii transcendentalnej, RF, 11 (1963) z. 1, s. 25- 40.

1965

 1. Organizacja studiów filozoficznych w Zakładach Teologicznych Polsce w dobie obecnej, SPhCh, 1(1965) nr 2, s. 306-308.

1966

 1. Kilka uwag o definicji analogii, RF, 14 (1966) z. 1, s. 115-122.

1967

 1. W sprawie analogii opartej na relacjach kategorialnych, SPhCh, 3 (1967) nr 3, s. 264-275.

1968

 1. Studia filozoficzne w wyższych seminariach duchownych w świetle sobo­rowego dekretu ‘O formacji kapłańskiej’, RTŚO, 1 (1968), s. 75-86.

1970

 1. Kultura logiczna jako niezbędny składnik formacji intelektualnej alum­nów Wyższych Seminariów Duchownych, RTŚO, 2 (1970), s. 259-267.
 2. Pojęcie hipotezy religijnej i jej rola w uracjonalnianiu religijnej wiary, SPhCh, 6 (1970) nr 2, s. 265-273.

1973

 1. Pojęcie autorytetu z logicznego punktu widzenia, STHŚO, 3 (1973), s. 229-239.

1974

 1. Autorytet rozkazodawcy, STHŚO, (1974), s. 69-77.
 2. Klasyfikacja hipotez występujących w filozofii bytu, RF, 22 (1974) z. 1, s. 91-102.
 3. Pojęcie hipotezy w filozofii bytu, SPhCh, 10 (1974) nr 1, s. 57-72.
 4. Pojęcie tajemnicy w teologii, STHŚO, 4 (1974), s. 5-15.
 5. Sposoby dochodzenia do hipotez metafizycznych i rozstrzygania o ich wartości, SPhCh, 10 (1974) nr 2, s. 33-66.
 6. [Rec.:] H. Korch (Hrsg.), Die wissenschaftliche Hypothese, Berlin 1972, SPhCh, 10 (1974) nr 2, s. 151-157.

1976

 1. Charakterystyka terminów orzekanych analogicznie, STHSO, 5 (1976), s. 61-69.
 2. Logika religii a teologia, CT, 46 (1976) vol. 2, s. 71-79.

1977

 1. Współczesna teologia a filozofia, [w:] Chrystocentryzm w teologii, Lublin 1977, s. 147-156.
 2. [Rec.:] E. Coreth, Was ist der Mensch? Grundziige einer philosophi- schen Anthropologie, Innsbruck 1973, RF, 25 (1977) z. 1, s. 143-146.
 3. [Rec.:] A. B. Stępień, Wstęp do filozofii, Lublin 1976, ZN KUL, 20 (1977) nr 2, s. 89-92.

1978

 1. Hipotezy w filozofii bytu, Lublin 1978, ss. 128.
 2. Pojęcie i założenia funkcjonalnej analizy języka religijnego, STHSO, 6 (1978), s. 197-211.
 3. Problem metody transcendentalnej, RF, 26 (1978) z. 1, s. 51-67.

1979

 1. Jak powstaje religijny język?, STHSO, 7 (1979), s. 57-69.

1980

 1. Metoda transcendentalna: obiektywność poznania i jej kryterium, RF, 28(1980) z. 1, s. 91-117.
 2. Notwendige und hypothetische Erklarung in der Seinsphilosophie, [w:] The Humań Person and Philosophy in the Contemporary World, II, Kraków 1980, s. 453-456.
 3. O metodologicznym unowocześnianiu teistycznej metafizyki. Refleksje nad poczynaniami ks. J. Salamuchy, ZN KUL, 23 (1980) nr 1, s. 21-

1981

 1. [Rec.:] A. Keller, Sprachphilosophie, Freiburg 1976, SPhCh, 17 (1981) nr 2, s. 243-244.

1982

 1. Salamucha ‘s Efforts towards the Metko dological Modernization of Theistic Metaphysics, CC, 15 (1982) no. 2, s. 133-146.
 2. Metoda transcendentalna: przedmiot i punkt wyjścia metafizyki, RF, (1982) z. 1, s. 52-73.

1983

 1. [Rec.:] G. Haeffner, Philosophische Anthropologie, Stuttgart 1982, RF, (1983) z. 1, s. 125-127.

1984

 1. Metoda transcendentalna: sposoby otrzymywania metafizycznych twier­dzeń w ujęciu E. Coretha, RF, 32 (1984) z. 1, s. 83-100.
 2. Metoda transcendentalna: uzasadnianie filozoficznych twierdzeń przez próby ich obalania, RF, 32 (1984) z. 1, s. 101-114.
 3. Z syntaktycznej problematyki języka religijnego, RF, 32 (1984) z. 2, s. 35-43.

1985

 1. Die hypothetische Erklarung in der Seinsphilosophie, [w:] SLTK, t. I, red. L. Borkowski, A. B. Stępień, Lublin 1985, s. 139-150.

1987

 1. Metoda transcendentalna w metafizyce, Opole 1987, ss. 142.
 2. Problemy teologii pojętej jako rewelacjonizacja naturalnej wiedzy o życiu chrześcijańskim, RF, 37 (1987) z. 1, s. 293-307.

1988

 1. [Rec.:] D. Braine, The Reality of Time and the Existence of God, Oxford 1988, ZN KUL, 31 (1988) nr 4, s. 79-90.

1991

 1. Die Transzendentale Methode: Eine Begriindung philosophischer Lehr- satze durch den Versuch ihrer Widerlegung, [w:] SLTK, t. II, red. L. Borkowski, A. B. Stępień, Lublin 1991, s. 119-134.

1992

 1. Aktualność transcendentalnej metody filozofowania, RF, 39-40(1992) z. 1, s. 119-134.
 2. Funkcje języka religijnego, [w:] Księga pamiątkowa ‘Philosophicum’ Księży Werbistów w Nysie, Warszawa 1992, s. 49-63.
 3. Ideologia a doktryna religijna, [w:] Oblicza dialogu, A. B. Stę­pień, T. Szubka, Lublin 1992, s. 13-32.
 4. Logiczna charakterystyka języka religijnego, [w:] Oblicza dialogu, A. B. Stępień, T. Szubka, Lublin 1992, s. 33-62.
 5. Struktura ideologii a struktura doktryny religijnej, [w:] Veritati et Ca- ritati. W służbie pojednania. Prace dedykowane Ks. Bp. A. Nossolowi z okazji 60. rocznicy urodzin, P. Jaskuła, Opole 1992, s. 143-151.

1993

 1. Die Klassifikation der in der klassischen Metaphysik auftretenden Hypothesen, [w:] SLTK, t. III, L. Borkowski, A. B. Stępień, Lublin 1993, s. 111-124.
 2. Założenia i metody etyki konsensywnej, [w:] SM, t. I, red. A. Stępień, T. Szubka, Lublin 1993, s. 295-326.
 3. [Red.:] S. Kamiński, Filozofia i metoda. Studia z dziejów metod filo­zofowania, Lublin 1993, ss. 215.

1995

 1. Filozofia procesualna A. N. Whiteheada, [w:] Filozofować dziś. Z ba­dań nad filozofią współczesną, A. Bronk, Lublin 1995, s. 199-210.
 2. O dwóch pojęciach tajemnicy stosowanych w teologii, ZN KUL, 38 (1995) nr 3-4, s. 109-120.

1997

 1. Czy filozofia klasyczna może zachować aktualność? Wypowiedź w dy­skusji na sympozjum w ATK z okazji X rocznicy śmierci Ks. prof. S. Kamińskiego, ZN KUL, 40 (1997) nr 3-4, s. 41-44.
 2. Sprawa tzw. filozofii pierwszej w Szkole Lubelskiej, RF, 45 (1997) z. 1, s. 195-199.
 3. Wypowiedzenia twórcze języka religijnego w świetle teorii aktów mowy, [w:] Eneffabile Eucharistiae donum. Księga pamiątkowa dedykowana Ks. Bp. A. Nossolowi z okazji 65. rocznicy urodzin, T. Dola, Opole 1997, s. 177-185.
 4. [Red.:] Leksykon filozofii klasycznej, Lublin 1997, ss. 579.

W tym: autorstwo (A) 110 haseł, współautorstwo (WA, A-Bibliografii) 16 haseł i przeredagowanie (P, P-Bibliografii) 41 haseł.

 

Absolut (WA), Absolutny-Relatywny (A), Abstrakcja (A), Agnostycyzm (P), Aksjomat (P), Akt poznawczy (P), Aktywizm (A), Antropocentryzm (WA), Antropologia filozo­ficzna (P), Antyteizm (P), A priori - A posteriori (P), Aprioryzm (P), Argumentacja (A), Ateizm (P), Augustynizm (P), Autonomia (P), Autorytet (WA), Biogeneza (P), Bóg (A), Brak (A), Cecha (WA), Ciało (A), Cnota (A), Człowiek w aspekcie społecznym (P), Definicja (P), Dobro (A), Dogmatyzm (A), Dowody na istnienie Boga (A), Duch (P), Dynamizm (A), Egoizm-Altruizm (A), Ekonomia myślenia (A), Eksperyment (P), Eks- plikacja (A), Emanacja (P), Empiriokrytycyzm (P), Entelechia (A), Epagoge (WA), Etos (A), Etyka gospodarcza (P), Fakt (A), Falsyfikacja (P-Bibliografii), Filozofia (P), Filozofia dialogu (A), Filozofia dziejów (P), Filozofia nauki (P), Filozofia społeczna (P), Filozofia życia (P), Forma i materia (WA), Formalizm (P), Frankfurcka szkoła (P), Fundamentalizm (A), Futurologia (WA), Gnostycyzm (A), Godność (P), Heurystyka (P), Hipoteza (A), Historyzm (P), Hominizacja (P), Ideał (A), Ideologia (A), Indywiduum (WA), Intelekt/Rozum (A), Istnienie (A), Istota (A), Jedność (A), Język religijny (A), Kategorie (A), Konieczność-Możliwość (A), Konstruktywizm (A), Kultura (A-Bibliogra­fii), Logika deontyczna (WA), Logika epistemiczna (A), Logos (A), Manipulacja (A), Materializm (A), Mądrość (WA), Metafizyka (WA), Metoda (P), Metodologia nauk (P), Metody filozoficzne (P), Mistyka (A), Mit (A), Modalności (A), Monizm -Pluralizm (A), Moralny (A), Nadzieja (A), Naturalizm (A), Nauka (P), Nauki humanistyczne (P), Nauki teoretyczne - Praktyczne (P), Negacja (A), Neognoza (A), Neoscholastyka (A), Nie­śmiertelność (A), Nihilizm (A), Nonsens (A), Norma (A), Obowiązek (A), Opatrzność (A), Osoba (A), Panteizm (P), Paradygmat (A), Partycypacja (A), Piękno (A), Podmiot (A), Pojęcie (A), Postęp (A), Postmodernizm (WA), Pragmatyzm (A), Praksis (A), Prawo (A), Prawo naturalne (A), Problem (A), Przyczyna-Skutek (A), Przygodność (A), Przypadek (A), Przypadłość (A), Racja (A), Realizm (A), Relacja (A), Religia (A), Różnica (A), Sąd (A), Scholastyka (A), Scjentyzm (A-Bibliografii), Sens (A), Separacja metafizyczna (A), Słuszność (WA), Stan rzeczy (A), Strukturalizm (P), Stwarzanie (A), Suarezjanizm (A), Substancja (A), Sumienie (A), Swiaf (A), Światopogląd (A), Tajemnica (A), Teizm (A), Teleologia (A), Teologia (P), Tolerancja (A), Tomizm (A), Tradycja (A), Transcendentalia (A), Uczucia (WA), Uniwersalia (P), Utylitaryzm (A), Uzasadnienie (A), Wątpienie (A), Wiara (A), Wieczność (A), Wiedza (A), WWa (A), Wolność (A), Woluntaryzm (A), Wyjaśnianie (A), Zasada (A), Zasada celowości (A), Zasada niesprzeczności (A), Zasada przyczynowości sprawczej (A), Zasada racji dostatecznej (A), Zasada tożsamości (A), Zasada wyłączonego środka (A), Zdrowy rozsądek (A), Zło (A), Znak (P).

1998

 1. Die Aktualitat der transzendentalen Methode des Philosophierens, [w:] SLTK, t. IV, red. S. Kiczuk, J. Herbut, A. B. Stępień, Lublin 1998, s. 157-174.
 2. Auto-informacja auto-imperatywem? Komentarz do artykułu T. Stycznia „Etyka jako antropologia normatywna”, RF, 45-46 (1997-1998) z. 2, s. 39-50.
 3. Problem użyteczności logiki w uprawianiu filozofii, [w:] Filozofia - wzloty i upadki, A. Gudaniec, A. Nyga, Lublin 1998, s. 39-41.

1999

 1. Logiczne relacje między moralnymi kwalifikacjami czynów ludzkich ze względu na przykazania i rady, RF, 47 (1999) z. 2, s. 137-143.
 2. Ontyczne postaci zła, [w:] Człowiek i Kościół w dziejach. Księga Pamiątkowa dla Ks. Prof K. Doli w 65. rocznicę urodzin, J. Kopiec, N. Widok, Opole 1999, s. 579-588.
 3. Religijna prawda wobec religijnej tajemnicy, [w:] Prawda wobec rozu­mu i wiary, S. Rabiej, Opole 1999, s. 89-96.

2000

 1. Wiedza zdroworozsądkowa, SPhCh, 36 (2000) nr 2, s. 95-106.

2002

 1. Bóg filozofów, [w:] SM, t. II, red. A. B. Stępień, J. Wojtysiak, Lublin 2002, s. 459-482.
 2. O analogicznym orzekaniu filozoficznych predykatów o Bogu, RF, 50 (2002) z. 1, s. 185-191.
 3. O etykalnym egoizmie i altruizmie, [w:] Człowiek i polityka. Księga Jubileuszowa dla Prof. J. Gałkowskiego, Lublin 2002, s. 111-118.
 4. Ruch ekumeniczny i jego możliwe cele, [w:] Ad plenam unitatem. Księ­ga Pamiątkowa dla Ks. Abpa A. Nossola w 70. rocznicę urodzin, P. Jaskóła, R. Porada, Opole 2002, s. 139-143.

2003

 1. O możliwości poznawania cudów dziś, RF, 51 (2003) z. 3, s. 59-64.
 2. O semantycznych i pragmatycznych regułach tworzenia wypowiedzi modlitewnych, ZN KUL, 46 (2003) nr 1-2, s. 63-72.
2009

 • J. Herbut, P. Kawalec (red.), Słownik terminów naukoznawczych, Wydawnictwo Lubelskiej Szkoły Biznesu, Lublin 2009 (full-text pdf)

 

Bibliografię opracował Roman Schmidt

 

źródło: Roczniki Filozoficzne Vol. 52 (2) 2004

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2018, godz. 19:31 - Andrzej Zykubek