Dr hab. Przemysław Czarnek

1. Badania: klauzula państwa prawa w praktyce ustrojowej III RP, ustrój społeczno-gospodarczy państwa.
2. Praca magisterska: 2001 r., seminarium z prawa konstytucyjnego - „Konstytucyjne podstawy powszechnego uwłaszczenia w Polsce".
3. Rozprawa doktorska: 2006 r. pod kierunkiem dra hab. Dariusza Dudka prof. KUL -„Zasady państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej w praktyce ustrojowej III RP".

4. Rozprawa habilitacyjna 2015 r. "Wolność gospodarcza - pierwszy filar społecznej gospodarki rynkowej".

5. W latach 2015-2020 r. Wojewoda Lubelski.

6. Od października 2019 r. poseł na Sejm, członek sejmowej komisji: Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Gospodarki i Rozwoju, Spraw Zagranicznych.   


Wykaz publikacji:

Artykuły
1. Prawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, w: Kwartalnik "Cywilizacja" nr 4-5/2003
2. Analiza zasady demokratycznego państwa prawnego. Geneza i konsekwencje obowiązywania w: D. Dudek, A. Janicka, W. Sz. Staszewski, Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, Lublin 2003
3. Prawo a wychowanie w: dwumiesięcznik "Służyć Prawdzie" nr 2/2004
4. Rekompensowanie skutków naruszeń prawa własności wynikających z aktów nacjonalizacyjnych. Recenzja w: Przegląd Sejmowy nr 5(64)/2004
5. Środki masowego przekazu a realizacja konstytucyjnych zasad suwerenności narodu i reprezentacji politycznej w: kwartalnik "Cywilizacja" nr 9/2004
6. O prawo godziwe w: dwumiesięcznik "Służyć Prawdzie" nr 8/2005
7. Tożsamość prawna III Rzeczypospolitej Polskiej, czyli kilka refleksji nad ciągłością państwa i prawa w: kwartalnik "Cywilizacja" nr 12/2005
8. Społeczna gospodarka rynkowa czyli alternatywa dla socjalizmu i liberalizmu w: kwartalnik "Cywilizacja" nr 19/2006

 9. Ekonomiczne prawa rodziny w: "Cywilizacja" nr 20/2007

10. Granice wolności słowa w pracy dziennikarskiej, w: "Cywilizacja" nr 24/2008 (współautor R. Bielecki)

11. Edward Dubanowicz (1881-1943). Dziekan Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych w roku akademickim 1919/1920, w: "A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.) Dziekani Wydziału Prwa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2008 r.

12. Edward Dubanowicz (1881-1943), w: A. Dębiński, W. Sz. Staszewski, M. Wójcik (red.), Profesorowie prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2008 r. 

13. Katedra Prawa Konstytucyjnego, w: A. Dębiński, M. Ganczar, S. Jóźwiak, A. Kawałko, M. Kruszewska-Gagoś, H. Witczak (red.), Księga Jubileuszowa z okazji 90-lecia Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2008 (wspólautorzy: D. Dudek, A. Gajewska, I. Grądzka)

14. Państwo prawa, w: S. Serafin, B. Szmulik (red.) Leksykon obywatela, Warszawa 2008 r.

15. Społeczna gospodarka rynkowa, w: S. Serafin, B. Szmulik (red.) Leksykon Obywatela, warszawa 2008 r.

16. Obwodowe Komisje Wyborcze. Okręgowe Komisje Wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza, w: S. Serafin, B. Szmulik (red.) Leksykon Obywatela, Warszawa 2008 r.

17. Wybory na urząd Prezydenta, w: S. Serafin, B. Szmulik (red.) Leksykon Obywatela, Warszawa 2008 r.

18. Wybory parlamentarne, w: S. Serafin, B. Szmulik (red.) Leksykon Obywatela, Warszawa 2008 r. 

Redakcja
1. kwartalnik "Cywilizacja" nr 12/2005 O prawo godziwe, ISSN 1643-3637, ss. 256
2. dwumiesięcznik "Służyć Prawdzie" nr 1,2/2004 i 3,4,5,6,7,8/2005, ISSN 1731-9854, ss.22

 

Artykuły przygotowane do druku
1. Zasada państwa prawa, w: D. Dudek (red.), Zasady ustroju III Rzeczpospolitej Polskiej,

2. Zasada społecznej gospodarki rynkowej, w: D. Dudek (red.), Zasady ustroju Rzeczpospolitej Polskiej,

3. Zasada równości wobec prawa, w: D. Dudek (red.), Zasady ustroju Rzeczpospolitej Polskiej,

4. W sprawie testamentu życia i eutanazji na Eluanie Englaro, "Cywilizacja",

5. Monarchia (aspekt prawny), w: Encyklopedia Katolicka,

6. Naród (aspekt prawny), w: Encyklopedia katolicka,

 

 

 

 

Autor: Ilona Grądzka
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2020, godz. 17:13 - Ilona Grądzka