dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL

 

Absolwent Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica oraz studiów historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tytuł magistra uzyskał we wrześniu 1996 roku na podstawie pracy „Jerzego Giedroycia walka o pamięć historyczną Polaków. Łamy »Kultury« 1947-1956”, napisanej pod kierunkiem prof. Jerzego Kłoczowskiego. W czerwcu 2004 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, broniąc tezy doktorskiej „Trzecia Europa. Polska myśl federalistyczna w Stanach Zjednoczonych, 1940-1971”. W 2015 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce, na podstawie książki Partia w warunkach emigracji. Dylematy Polskiego Ruchu Wolnościowego »Niepodległość i Demokracja« 1945-1994, Lublin-Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Instytut Studiów Politycznych PAN, 2014.

W lipcu 1997 roku rozpoczął pracę w Instytucie Zachodnim w Poznaniu, w samodzielnej pracowni badań Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. W latach 2002-2005 zatrudniony w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Pełnił funkcję sekretarza Rady Naukowej Instytutu. Od 2005 roku zatrudniony w lubelskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, w Biurze Edukacji Publicznej, od lutego 2009 roku na stanowisku kierownika Referatu Badań Naukowych. W latach 2011-2015 koordynator Centralnego Programu Badawczego Biura Edukacji Publicznej „Polska emigracja polityczna 1939-1990”. W latach 2015-2016 członek redakcji „Pamięci i Sprawiedliwości”.

W latach 2000-2003 prowadził konwersatoria z historii historiografii polskiej i powszechnej w Instytucie Historii KUL. W latach 2008-2012 prowadził wykłady i konwersatoria w ramach studiów zaocznych w Instytucie Historii KUL oraz w ramach kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli w Uniwersyteckim Centrum Studiów Podyplomowych i Doskonalenia Zawodowego KUL z zakresu historii najnowszej, najnowszej historii Polski, systemów politycznych oraz relacji międzynarodowych. W latach 2008-2009 i w roku 2012 prowadził kursy z informacji naukowej dla słuchaczy Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Od 2012 roku adiunkt w Katedrze Nauk o Polityce w Instytucie Europeistyki KUL, od 1 października 2015 roku dyrektor Instytutu Europeistyki WPPKiA.

Organizator lub współorganizator licznych konferencji naukowych: XX-wieczne tradycje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej (Lublin, 24-26 kwietnia 2003 r.); Polska a aspiracje unijne Turcji i Ukrainy (Lublin, 14-15 czerwca 2005 r.); Aktualność przesłania paryskiej „Kultury” w dzisiejszej Europie (Lublin, 7 grudnia 2006 r.); Tajny oręż, czy ofiary zimnej wojny? Emigracje polityczne z Europy Środkowej i Wschodniej (Lublin, 13-15 listopada 2008 r.); Need to Know: Intelligence and Politics. Western and Eastern Perspectives (Bruksela, 8–9 listopada 2011 r.); Giedroyc i Ukraina (Warszawa, 17-18 maja 2012 r.), Historiografia dziejów najnowszych w Polsce po 1989 r. Problemy. Wyzwania. Dylematy (Lublin, 20-22 listopada 2013 r.), sesji tematycznej Cold War Polish Political Emigration Research. Reports podczas Fifth World Congress of Polish Science (Warszawa, 21-23 czerwca 2014 r.), sesji pt. Polska emigracja polityczna 1939-1990 podczas XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich (Szczecin, 17-21 września 2014 r.), Archiwalia do dziejów polskiej emigracji politycznej z lat 1939-1990 (Warszawa, 3-5 grudnia 2014 r.), »Jałta« – rzeczywistość, mit i pamięć (Gdańsk, 19-20.02.2015 r.), Chadecja i Uniia Europejska – Polska, Europa Środkowa, Europa (Lublin 5-6 maja 2015 r.), Ziemianie na emigracji (Warszawa, 28-30.10.2015 r.), Studium porównawcze trzech fal polskiej emigracji: po II wojnie światowej, okresu solidarnościowego i po akcesji do Unii Europejskiej (Lublin, 27.10.2015 r.), Zeszyty Historyczne z perspektywy półwiecza (Warszawa, 20-21.10.2015 r.).

Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej (1999-2000, ze statusem visiting scholar Columbia University), Polonia Aid Foundation Trust, Europejskiego Laboratorium Badawczego przy Centrum Europejskim Natolin na badania w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (ze stratusem researcher), Fundacji im. Brzękowskich, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (grant 2008-2011). Badał archiwa w USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech.

Jest autorem dwóch monografii autorskich (we tym jednej przetłumaczonej na j. angielski), redaktorem bądź współredaktorem kilkunastu tomów zbiorowych i antologii oraz ponad trzydziestu artykułów. Jest także współautorem scenariusza dwujęzycznej wystawy plenerowej Wasza solidarność – nasza wolność. Reakcje emigracji polskiej i świata na wprowadzenie stanu wojennego / The reaction of Polish émigré communityand world’s public opinion to the declaration of martial law (Lublin 2011).

W swoich badaniach skupia się na dziejach idei integracji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem roli emigracji polskiej po 1939 roku. Ma w swoim dorobku także publikacje z zakresu badań porównawczych emigracji politycznych z Europy Środkowej i Wschodniej, historii historiografii, historii sowietologii i dziejów wywiadu cywilnego PRL. Aktualnie prowadzi badania nad funkcjonowaniem partii politycznych w Europie.

Członek Rady Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną, lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, lubelskiego Oddziału Towarzystwa Historiograficznego, Association for Slavic, East European and Eurasian Studies.

 

Wykaz publikacji

 

Monografie:

 1. Third Europe. Polish Federalist Thought in the United States of America. 1949-1971, Budapest: Helena History Press, 2016.
 2. Partia w warunkach emigracji. Dylematy Polskiego Ruchu Wolnościowego "Niepodległość i Demokracja" 1945-1994, Lublin-Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Instytut Studiów Politycznych PAN, 2014.
 3. Trzecia Europa. Polska myśl federalistyczna w Stanach Zjednoczonych 1940-1971, Warszawa-Lublin 2010.

Raporty:

 1. Polacy w europejskim ruchu federalnym po II wojnie światowej / Poles in European Federal Movement after WW II, Warszawa 2006. (w jęz. polskim i angielskim) (także: http://www.natolin.edu.pl/pdf/zeszyty/Natolin_Zeszty_23.pdf)
 2. Historia, pamięć i polityka w polskiej debacie nad konstrukcją europejską, Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2005.
 3. Konstytucja europejska w polskiej perspektywie, Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2004.

Wywiad:

 1. Piotr Wandycz, O federalizmie i emigracji. Reminiscencje o rzeczach istotnych i błahych. Rozmowy przeprowadził Sławomir Łukasiewicz, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2003.

Redakcje książek:

 1. Polska emigracja polityczna 1939-1990. Stan badań, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej
 2. Historiografia dziejów najnowszych w Polsce po 1989 r. Problemy. Wyzwania. Dylematy, M. Kruszyński, S. Łukasiewicz, M. Mazur, S. Poleszak, P. Witek, wyd. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, Lublin 2016.
 3. Towards a United Europe: an Anthology of Twentieth Century Polish Thought on Europe, Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2011.
 4. Tajny oręż, czy ofiary zimnej wojny? Emigracje polityczne z Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin-Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej 2010.
 5. O jedność Europy. Antologia polskiej XX-wiecznej myśli europejskiej, wybór i oprac. S. Łukasiewicz, Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2007, wydanie drugie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2015.
 6. Ponarski, Draugas. Szkice do biografii Franciszka Ancewicza, red. S. Łukasiewicz, R. Miknys, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2004.
 7. L’heritage historique de la Res Publica de Plusieurs Nations, red. Kłoczowski, S. Łukasiewicz, Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2004.
 8. O nowy kształt Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej i ich implikacje dla dyskusji o przyszłości Europy, red. J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2003.
 9. Tradycje różnorodności kulturowej i religijnej w Europie Środkowo-Wschodniej, red. J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2003.
 10. Ancewicz, Stalinowska koncepcja państwa na tle ewolucji ustrojowej Związku Socjalistycznych republik Sowieckich, red. H. Łaszkiewicz, S. Łukasiewicz, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2001.
 11. Churches in the century of totalitarian systems, t.1-2, red. Jerzy Kłoczowski, Wojciech Lenarczyk, Sławomir Łukasiewicz, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2001.
 12. Tożsamość, odmienność, tolerancja a kultura pokoju, red. Jerzy Kłoczowski, Sławomir Łukasiewicz, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 1998.

 

Artykuły:

 1. Emigracyjny system polityczny, w: Polska emigracja polityczna 1939-1990. Stan badań, red. S. Łukasiewicz, Warszawa 2016, s. 36-62.
 2. Kontakty z krajem w korespondencji Zbigniewa Jordana i Wandy Czapskiej-Jordan z drugiej połowy lat pięćdziesiątych, w: Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, t. 2, red. V. Wejs-Milewska, E. Rogalewska, Białystok 2016, s. 373-398.
 3. Emigracja polska po II wojnie światowej – uwarunkowania historyczno-polityczne, w: Studium porównawcze trzech fal polskiej emigracji: po II wojnie światowej, okresu solidarnościowego i po akcesji do Unii Europejskiej, red. E. Krzysztofik, R. Pal, Lublin 2016.
 4. The Polish Political System in Exile, 1945-1990, “Polish American Studies” (ISSN: 0032-2806) 2015, vol. 72, nr 2, s. 13-31.
 5. Central European émigré Party and the European integration, w: European parties and the European integration process, 1945-1992, red. Lucia Bonfreschi, Giovanni Orsina, Antonio Varsori, Bruxelles 2015, s. 379-392.
 6. Spying on Europe. Polish Communists’ Intelligence against European institutions during the Cold War, w: Need to know. Eastern and Western Perspectives, red. W. Bułhak, T.W. Friis, University Press of Southern Denmark 2014, s. 159-170.
 7. Piotr Wandycz wobec polityki i nauk politycznych, w: Piotr Wandycz. Historyk – emigrant – intelektualista, red. M. Kornat, S. Nowinowski, R. Stobiecki, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram 2014, s. 143-157.
 8. Oskar Halecki, „Polish Biographical Studies” 2014, nr 2, s. 167-174.
 9. Partia, ideologia i wywiad polityczny. Studium funkcjonowania organizacji partyjnej w wywiadzie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2014, nr 1(23), s. 217-246.
 10. Jan Nowak-Jeziorański. A Sketch for a Portait, „New Eastern Europe” (Wrocław), nr 2(III)/2012, s. 153-158.
 11. Jan Nowak-Jeziorański jako działacz PRW „NiD”, w: Jan Nowak-Jeziorański. Kurier Armii Krajowej. Redaktor Radia Wolna Europa. Polityk, red. P. Machcewicz, R. Habielski, Warszawa-Wrocław 2011, s. 89-123.
 12. Wywiad cywilny PRL wobec polskiej emigracji na Zachodzie – przegląd struktur i kierunków działania do początku lat sześćdziesiątych, w: Tajny oręż, czy ofiary zimnej wojny? Emigracje polityczne z Europy Środkowej i Wschodniej, red. S. Łukasiewicz, Lublin-Warszawa 2010, s. 154-161.
 13. Młodzi polscy chadecy na emigracji (zjednoczenie i sprawy międzynarodowe), „Zeszyty Historyczne” Paryż, 2008, s. 50-99.
 14. Federacja jako zagrożenie. Działania wywiadu PRL wobec polskich federalistów na Zachodzie po drugiej wojnie światowej, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2008, nr 1(12), s. 345-367.
 15. Polish Communist Intelligence Service against the European Economic Community, in NKVD/KGB Activities  and its Cooperation with other Secret Services in Central and Eastern Europe 1945-1989. Anthology of the international conference, red. A. Grúňová, Bratislava 2008, s. 198-209.
 16. PRL wobec Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, w: Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski w XX wieku. Księga Pamiątkowa Prof. Andrzeja Paczkowskiego, red. K. Persak i in., Warszawa 2008, s. 380-391. [także w: W czasie wojny i pokoju. Szpiegostwo jako instrument polityki państwa, red. C. Taracha, Lublin 2009, s. 260-273]
 17. Nachkriegseuropa in föderalistischen Konzeptionen zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, w: Europas Platz in Polen. Polnische Europa-Konzeptionen vom Mittelalter bis zum EU-Beitritt, red. C. Kraft, K. Steffen, Osnabrück 2007, s. 181-195.
 18. Polish Federalists in the United States after 1940 and Their Efforts to Influence American Policy towards Central Europe, w: Poland and European Unity: Ideas and Reality, red. T. Lane and M. S. Wolański, Wrocław 2007.
 19. Generała Modelskiego ucieczki i powroty, „Więź” 2007, nr 1, s. 98-110.
 20. Aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego w ujęciu Romana Michałowskiego, w: Niepodległość. Zależność. Suwerenność. Polityka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, eds. W. Paruch, K. Trembicka, Lublin 2007.
 21. Osobista historia Zygmunta Nagórskiego, juniora, „Zeszyty Historyczne” 2007, nr 160.
 22. Polska emigracja polityczna w XX wieku i pamięć historyczna, „Przegląd Zachodni”, 2007, nr 1.
 23. Jan Wszelaki o gospodarczych aspektach federacji środkowoeuropejskiej, w: Emigracja polska wobec problemów przebudowy i sowietyzacji kraju po drugiej wojnie światowej, red. R. Sudziński, Toruń 2007, s. 105-117.
 24. Zanim powstały „Zeszyty Historyczne”. Historia na łamach „Kultury” 1947-1957 (esej bibliograficzny), w: „Kultura” paryska. Twórcy, dzieło, recepcja, Lublin 2007, s. 195-215.
 25. Projekty federalistyczne jako płaszczyzna kontaktów emigrantów z Europy Środkowo-Wschodniej w USA w latach 1940-1956, „Prace Komisji Środkowoeuropejskiej PAU”, t. XIV, 2006, s. 65-84.
 26. Marian Kamil Dziewanowski (1913-2005). Szkic do biografii intelektualnej, „Zeszyty Historyczne” 2006, z. 155, s. 226-244.
 27. Iuventus Christiana, Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej, Odnowa w Duchu św., neokatechumenat, mesjanizm polski, zmartwychwstańcy, w: G. Denzler, C. Andersen, Leksykon historii Kościoła, tł. A. i W. Lenarczykowie, Warszawa 2005.
 28. Próby inwigilacji środowisk naukowych polskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych (do początku lat 70.) – zarys problemu, w: Aparat bezpieczeństwa wobec emigracji politycznej i Polonii, red. R. Terlecki, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej 2005, s. 284-317.
 29. Trzecia Europa. Polska myśl federalistyczna w Stanach Zjednoczonych, 1940-1971 (autoreferat), „Dzieje Najnowsze”, 2004, nr 4, s. 205-209.
 30. Instrukcje dla generała Izydora Modelskiego z 1946 r., „Niepodległość”, t. 53-54, 2003-2004, s. 264-283.
 31. Federalistyczne atrybuty historiografii Oskara Haleckiego, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 1, 2003, s. 10-27. [wersja francuska: L’apport fédéraliste de l’historiographie d’Oskar Halecki, w: L’Europe du Centre-Est dans l’espace européen. Entre l’Est et l’Ouest, red. J. Kłoczowski, Lublin 2004, s. 36-59.
 32. Środkowoeuropejskie inicjatywy federalistyczne realizowane na terenie Stanów Zjednoczonych w latach 1949-1956, „Dzieje Najnowsze” 2003, nr 1, s. 69-83.
 33. Dzieje Związku Polskich Federalistów w Stanach Zjednoczonych, „Zeszyty Historyczne”, Paryż 2003, nr 143, s. 57-84.
 34. Dyskusje o współpracy polsko-czechosłowackiej po roku 1948, w: O nowy kształt Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej, red. J. Kłoczowski, S. Łukasiewicz, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 2003, s. 228-242.
 35. Problemy związane z badaniami nad ewolucją myśli politycznej emigracji polskiej po 1939 roku. Casus Stanów Zjednoczonych, w: Migracje – Historia – Kultura, red. J. E. Zamojski, Warszawa 2002, s. 219-234. [t. 7 serii Migracje i Społeczeństwo]
 36. Kresy, w: Encyklopedia Katolicka, t. 9, Lublin 2002, s. 1268-1272; współautor: H. Łaszkiewicz.
 37. Prekursorzy badań nad Rosją Sowiecką, w: F. Ancewicz, Stalinowska koncepcja państwa na tle ewolucji ustrojowej Związku Socjalistycznych republik Sowieckich, red. H. Łaszkiewicz, S. Łukasiewicz, Lublin 2001, s. 221-241.

 

Publikacje źródeł:

 1. Wspólnie z A. Paczkowskim, [sprawozdanie z działalności wywiadu Polski ludowej w 1948 r.] Wywiad Polski Ludowej w 1948 r., „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2011, nr 1/8-9, p. 478-530.
 2. Przesłuchania generała Modelskiego przed komisjami Izby Reprezentantów i Senatu USA wiosną 1949 roku, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2010, nr 1(15), p. 413-496.
 3. Aparat bezpieczeństwa PRL o polskich federalistach, „Pamięć i Sprawiedliwość”, 2008, nr 1(12), p. 401-409.

 

Recenzje, ekspertyzy, wywiady, inne:

 1. Wstęp, w: Polska emigracja polityczna 1939-1990. Stan badań, S. Łukasiewicz, Warszawa 2016, s. 7-11.
 2. Damian Stanisław Wandycz – życiorys wpisany w tradycję piłsudczykowską [rec. Mariusz Wołos, „Ojczyźnie służy”. Damian Stanisław Wandycz (1892-1974), Bełchatów-Kraków-Warszawa 2015, ss. 303], „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2016.
 3. wspólnie z: Marcin Kruszyński, Mariusz Mazur, Sławomir Poleszak, Wprowadzenie, w: Historiografia dziejów najnowszych w Polsce po 1989 r. Problemy. Wyzwania. Dylematy, red. Marcin Kruszyński, Sławomir Łukasiewicz, Mariusz Mazur, Piotr Witek, Sławomir Poleszak, wyd. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, Lublin 2016.
 4. Introduction, “Polish American Studies” (ISSN: 0032-2806) 2015, vol. 72, nr 2, s. 9-11.
 5. Czułem się jak Kolumb, rozmowa I. Korgi z S. Łukasiewiczem, „Kurier Plus” (Nowy Jork), 25 lutego 2012 r.
 6. Przedmowa, w: Tajny oręż, czy ofiary zimnej wojny? Emigracje polityczne z Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin-Warszawa 2010. [wersja polska, angielska i niemiecka]
 7. [A. Trudzik, Polski Ruch Wolnościowy „Niepodległość i Demokracja” i jego organ prasowy „Trybuna”. Dzieje ruchu, periodyku i innych czasopism wydawanych przez PRW „NiD”, Warszawa 2009], „Pamięć i Sprawiedliwość” 2010, nr 16, s. 527-539.
 8. Polski łącznik” Rzecz o Romanie Michałowskim, „Przegląd Polski. Dodatek kulturalny do Nowego Dziennika”, Nowy Jork, 11 czerwca 2010.
 9. List do Redakcji „Zeszytów Historycznych”, 2009, nr 169, s. 251.
 10. Posłowie/Afterword, w: O jedność Europy. Antologia polskiej XX-wiecznej myśli europejskiej, wybór i oprac. S. Łukasiewicz, Warszawa 2007, s. 251-270.
 11. [R. Stobiecki, Klio na wygnaniu. Z dziejów polskiej historiografii na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po 1945 r., Poznań 2005], „Przegląd Zachodni” 2007, nr 1.
 12. [nekrolog] Marian Kamil Dziewanowski, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, R. 3(2005), s. 307-309.
 13. [sprawozdanie z konferencji] Polska a aspiracje unijne Ukrainy i Turcji. Lublin, 14-15 czerwca 2005, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, R. 3(2005), s. 284-288.
 14. [Rok Pierwszy. Powstanie i działalność aparatu bezpieczeństwa publicznego na Lubelszczyźnie (lipiec 1944-czerwiec 1945), wstęp. S. Poleszak, oprac. L. Pietrzak, S. Poleszak, R. Wnuk, M. Zajączkowski, Warszawa 2004, ss. 451], „Dzieje Najnowsze” 2005, nr 1, s. 278-281.
 15. [głos w dyskusji], w: Nowa geopolityka : Europa Środkowa i Wschodnia - między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, Aleksander Smolar, Adam D. Rotfeld, Marcin Król, Jacques Rupnik, Timothy Snyder, Jerzy Jedlicki, Jerzy Holzer, Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, Krzysztof Zielke, Zdzisław Najder, Krzysztof Iszkowski, Leszek Moczulski, Dariusz Kołodziejczyk, Sławomir Łukasiewicz, David P. Calleo, Pierre Hassner, Ken Jowitt, Anne-Marie Slaughter, Adrian Pop, Robert Cooper, Timothy Garton Ash, Heather Grabbe, Christoph Bertram, Ivan Krastev, Dominique Moïsi, Stanisław Zapaśnik, Katarzyna Żukrowska, Maciej Kozłowski, Krzysztof Bobiński, Jan Wróbel, Bartosz Cichocki, Henry A. Kissinger, Bronisław Geremek, Ryszard Bobrowski, Tomas Strazay, Roman Kuźniar, Elemér Hankiss, Danuta Hübner ; tł. Witold Turopolski, Damian Leszczyński, Anna Maria Mydlarska, „Przegląd Polityczny”, nr 69 (2005), s. 100 [por. też New Geopolitics of Central and Eastern Europe. Between European Union and United States, Warsaw 2005, s. 59]
 16. Właściwy człowiek na właściwym miejscu, rec. [Spotkania na Bagateli. Polska, Europa, świat. Z Janem Kułakowskim rozmawia Leszek Jesień, Warszawa 2004, ss. 275], „Przegląd Powszechny”, kwiecień 2005, nr 4, s. 130-132.
 17. omówienie [Studia z dziejów Polski i Europy w XIX i XX wieku. Księga dedykowana Profesorowi Stefanowi Wandyczowi, red. J. Faryś, ks. R. Nir, M. Szczerbiński, Gorzów wielkopolski 2004], „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2004, t. 2, s. 141-143.
 18. [K. Grygajtis, Polskie idee federacyjne i ich realizacja w XIX i XX wieku, Częstochowa 2001], „Przegląd Zachodni” 2003, nr 1, s. 179-182.
 19. Knygos apie Lenkijos santykius su kaimynais po I Pasaulinio karo, „Lietuvos Istorijos Metraštis” 2002, nr 1, Vilnius 2003,  s. 193-196.
 20. [K. Grygajtis, Polskie idee federacyjne i ich realizacja w XIX i XX wieku, Częstochowa 2001], „Przegląd Zachodni” 2003, nr 1, s. 179-182.
 21. : [Migracijni Procesy w sučasnomu switi: switowyj, regionalnyj ta nacionalnyj wymiry. Poniatijnyj aparat, konceptualni pidchodi, teorija ta praktika. Encykłopedija, red. Jurij Rymarenko, Kyjiw 1998, ss. 912], "Przegląd Zachodni" 2001, nr 4.
 22. Najgorsze jest okrucieństwo. Feliks Gross w rozmowie z Joanną Bator i Sławomirem Łukasiewiczem, „Gazeta Wyborcza” 2-3 września 2000, s. 18-19.
 23. Prorok Zjednoczonej Europy. Z profesorem Feliksem Grossem rozmawiają Joanna Bator i Sławomir Łukasiewicz, „Przegląd Polski”, 5 maja 2000, s. 1-2; 12 maja 2000, s. 2; 19 maja 2000, s. 5-15.
 24. : [Federalizm: teorie i koncepcje, red. W. Bokajło, Wrocław 1998], „Przegląd Zachodni” 1999, s. 201-205.
 25. : [M.K. Dziewanowski, Jedno życie to za mało, Toruń 1994], „Przegląd Wschodni” 19/1999, z. 3, s. 573-579.
 26. Głuch, H, Łaszkiewicz, S. Łukasiewicz, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie, „Przegląd Zachodni” 4/1998, s. 141-144.

 Tłumaczenia:

 1. P. Wandycz, Prekursorzy polskiego federalizmu, w: P. Wandycz, O federalizmie i emigracji. Reminiscencje o rzeczach istotnych i błahych, Lublin 2003 s. 97-113. [oryg. P. Wandycz, The Precursors of Polish Federalism, „Journal of Central European Affairs” vol. 12, nr 4, 1953, s. 346-355.]
 2. N. Pietrow, Rosyjskie puzzle. Reforma federalna po trzech latach, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, t. 1, 2003, s. 133-157. [oryg.: N. Petrov, The Puzzle of Federal Reform – Three Years On]

 Recenzje wydawnicze:

 1. Grzegorz Motyka, Wołyń 1943, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2016.
 1. Oskar Halecki i jego wizja Europy, cz. 3 , red. M. Dąbrowska, Łódź: Instytut Pamięci Narodowej 2014.
 1. Oskar Halecki i jego wizja Europy, cz. 2, red. M. Dąbrowska, Warszawa- Łódź: Instytut Pamięci Narodowej 2014.
 1. Anna Hejczyk, Sybiracy pod Kilimandżaro. Tengeru. Polskie osiedle w Afryce Wschodniej we wspomnieniach jego mieszkańców, Rzeszów-Kraków 2013.
 1. Emigracja a środowiska kultury niezależnej w kraju, red. S. Flis, Bydgoszcz-Gdańsk 2014.
 2. Zmagania z historią : życie i twórczość Józefa Mackiewicza i Barbary Toporskiej : materiały z konferencji w Muzeum Polskim w Rapperswilu z cyklu „Duchowe źródła nowej Europy”, Zamek Rapperswil, 26-28 września 2006 r., eds. N. Kozłowska,  M. Ptasińska, Warszawa 2011.
 3. Janusz Wróbel, Na rozdrożu historii. Repatriacja obywateli polskich z Zachodu w latach 1945-1953, Łódź 2009.
 4. Oblicza komunistycznego zniewolenia. Między nauką a literaturą, ed. K. Brzechczyn, Poznań 2009.

 

Wybrane wystąpienia na konferencjach międzynarodowych:

 1. Spaces of Experience and Horizons of Expectation: Eastern European Diasporas During the Cold War, z referatem State Politics of the People's Republic of Poland toward the Polish Cold War Exile in the West – a Framework for Research, Halle, 23-26 listopada 2016 r.
 2. Need to Know VI: Intelligence and Migration, z referatem Intelligence Activities Conducted by Polish Cold War Émigrés of the 40s and 50s: Reconnaissance, Karlskrona, 16-19 listopada 2016 r.
 3. The Role of Europe’s Christian-Democratic and Conservative Parties, 1989, z referatem Post-1989 legacy of Christian Democratic cooperation between Central European émigrés during the Cold War, Wiedeń, 9-12 listopada 2016 r.
 4. The Beginning of Cold War in the Central East Europe, z referatem Polish political exile and the beginning of the Cold War, Wilno, 29 września 2016 r.
 5. Udział polskiej emigracji politycznej we Francji w dziele pokojowej przebudowy Europy (1940-1989), z referatem Jerzy Jankowski i polscy federaliści we Francji po II wojnie światowej, Kraków, 16-17.10.2015 r.
 6. Need to Know V: The Human Element in Intelligence¸ z referatem Polish Communist military intelligence against Polish Cold War exile in the West before 1950. Selected aspects, Greifswald, 5-6.11.2015 r.
 7. Contributors to Truth: East European Intellectual Leaders in Exile and In their Homeland, podczas 2015 Annual Convention of Association for Slavic East European and Eurasian Studies, z referatem Philosophical Analysis of Marxism in Communist Poland: Émigré life of Zbigniew Jordan, Filadelfia 19.11.2015 r.
 8. Peoples and borders seventy years of movement of persons in Europe, to Europe, from Europe (1945-2015), z referatem Central and Eastern European émigrés and European integration process. Study on selected aspects of politics in exile, Padua, 7 listopada 2014 r.
 9. Constructing the emotional experience of exile: European and transatlantic careers, podczas Forth European Congress on World and Global History, z refereatem Looking for a Freedom of Thought. Polish Intellectuals in Exile during and after the II World War, Paryż, 4 września 2014 r.
 10. European Social Science History Conference, z referatem Political Parties and Party Politics in Exile: Supplement to the Political History of the Cold War, Wiedeń, 26 IV 2014 r.
 11. Political Exile from Central and Eastern Europe. Motives, Strategies, Activities and Perception in the East and the West 1945-1989, z referatem Cold War Central and Eastern European émigrés: main waves and dominant motives, Bratysława, 19 listopada 2013 r.
 12. European political cultures and parties and the European Integration Process, 1945-1992”, z referatem “There is no real European integration without Eastern Europe”. Study of the influence of the Central European émigré party on the vision and process of European integration before the collapse of communism Lucca, 10-12 listoapada 2011.
 13. Need to Know: Intelligence and Politics. Western and Eastern Perspectives, z rederatem Spies in Brussels. Polish Communists intelligence in the European institutions during the Cold War period, Bruksela, 8–9 listopada 2011 r.
 14. The socialism in the Baltic area, z referatem Main fields of cooperation between Polish and Soviet intelligence and counterintelligence 1957-1989. An overview, Esbjerg, 15-16 grudnia 2007 r.
 15. NKVD/KGB Activities and its Cooperation with other Secret Services in Central and Eastern Europe, 1945-1989, z referatem Polish communist intelligence services against the European Economic Community (EEC), Bratysława, 14-16 listopada 2007
Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2020, godz. 12:03 - Adam Jankowski