Dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL

Życiorys naukowy

 Tomasz Sienkiewicz ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa uzyskał na podstawie pracy pt. „Prawo człowieka niepełnosprawnego do życia w środowisku ukształtowanym funkcjonalnie” na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Promotorem w przewodzie doktorskim był ks. prof. dr hab. Antoni Kość, a recenzentami: prof. dr hab. Dariusz Dudek (KUL) oraz prof. dr hab. Jan Łukasiewicz (URz). Dnia 30 czerwca 2015 r. Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji nadała T. Sienkiewiczowi stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: prof. dr hab. Jan Boć, ks. prof dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. dr hab. Wojciech Szwajdler, prof. dr hab. Kamil Zeidler.

 W pracy naukowo-dydaktycznej wykorzystuje doświadczenie zawodowe nabyte głównie w administracji rządowej – Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Lublinie, a ponadto Kancelarii Prawniczej „Lexpol”, Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Kielcach (111 lic., 3 recenzje), Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. 

 T. Sienkiewicz jest wpisany na listę radców prawnych OIRP w Lublinie.

 Dotychczasowe publikacje były wydawane między innymi przez Wydawnictwo KUL, TN KUL, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, Uniwersytet  Zielonogórski, Wydawnictwo Polihymnia, Krajową Izbę Gospodarczo-Rehabilitacyjną, Wolters Kluwer.

 

Zajęcia dydaktyczne

 

Prawo administracyjne – wykład i ćwiczenia

Publiczne prawo gospodarcze - wykład

Postępowanie egzekucyjne w administracji – wykład

Status prawny osób niepełnosprawnych – wykład

Prawoznawstwo - ćwiczenia

Prawo publiczne porównawcze, Prawo administracyjne, Postępowanie cywilne - seminarium magisterskie (72 mgr)

Proseminarium

Zawody prawnicze - radca prawny - konwersatorium

 

     Spis publikacji

 

Książki

 1. Prawo człowieka niepełnosprawnego do życia w środowisku ukształtowanym funkcjonalnie. Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2004.
 2. Status człowieka niepełnosprawnego w prawie administracyjnym. Warszawa: KIG-R 2006.
 3. Status człowieka niepełnosprawnego w prawie publicznym, Warszawa: KIG-R 2007.
 4.  Pozwolenie w ochronie zabytków. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

 5. Decyzja administracyjna w sprawie usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków. Lublin: Wydawnictwo KUL 2017.

Artykuły

 1. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych. Zakłady Pracy Chronionej 10 i 11/2002.
 2. Warunki lokalowe zakładów pracy chronionej w świetle nowych przepisów. Zakłady Pracy Chronionej 12/2002.
 3. Funkcjonalność stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Zakłady Pracy Chronionej 1/2003.
 4. Turnusy rehabilitacyjne a dostępność ośrodków w świetle nowych przepisów. Zakłady Pracy Chronionej 7-8/2003.
 5. Sprawiedliwość społeczna warunkiem realizacji praw osób niepełnosprawnych. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych 1/2005.
 6. Bariery funkcjonalne w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych 4/2005.
 7. Znaczenie moralności prawa dla aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych 3-4/2006.
 8. Stan jakości prawa regulującego status normatywny osoby niepełnosprawnej [w:] T. Guz, M. Kuć, (red.), Ius et fides. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Jana Świtki. Lublin: TN KUL 2006.
 9. Przesłanki przemiany prawa w terror. Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL (T. 2) 2006.
 10. Prawo człowieka niepełnosprawnego do życia w środowisku wolnym od barier transportowych. Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL (T.3) 2007.
 11. Prawo człowieka niepełnosprawnego do porozumiewania się z innymi ludźmi. Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych 2-3/2007.
 12. Znaczenie klauzul generalnych i uznania administracyjnego dla bezpieczeństwa prawnego zakładów pracy chronionej. Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych 4/2007.
 13. Zasada pomocniczości w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych 7-8/2007.
 14. Czynne prawo wyborcze osób niepełnosprawnych. Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych 9/2007.
 15. Polityka prawa wobec osób niepełnosprawnych. Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych 10/2007.
 16. Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wybrane aspekty filozoficzno-prawne. [w:] A. Barczyński (red.), Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych. Warszawa: KIG-R 2008.
 17. Status prawny dziecka niepełnosprawnego. [w:] E. Sowińska, E. Szczurko, ks. T. Guz, P. Marzec (red.), Dziecko. Studium interdyscyplinarne. Lublin: Wyd. KUL 2008.
 18. Administracyjna reglamentacja chronionego rynku pracy. [w:] B. Pietrulewicz, M. A. Paszkowicz, H. Ochonczenko (red.), Osoby z niepełnosprawnościami na współczesnym rynku pracy. Przygotowanie zawodowe. Zielona Góra: Fundacja Wydawnicza "JM", Uniwersytet Zielonogórski 2008.
 19. Nowe podejście do zamówień publicznych szansą likwidacji ukrytych form admnistracyjnej reglamentacji w dostępie do rynku zamówień publicznych. [w:] B. Ulijasz (red.), Nowe podejście do zamówień publicznych. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2010.
 20. Społeczna odpowiedzialność w zamówieniach publicznych wobec osób niepełnosprawnych. [w:] W. Depo, M. Leszczyński, T. Guz, P. Marzec, Veritatem in Caritate. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Księdza Biskupa Profesora Jana Śrutwy. Wyd. KUL, Lublin 2011.
 21. Solving the conflict of interests of the public interest and citizens' legitimate interest - as regards administrative restrictions and administrative police, using selected norms of the Polish Code of Administrative Procedure as an example. Emerging Markets. A Review of Business and Legal Issues. Volume 3, No1, May 2011.
 22. Racjonalność decyzji administracyjnej. [w:] P. Marzec (red.), Servire veritati. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Kazimierza A. Kłosińskiego. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011.
 23. Przesłanki skuteczności policji administracyjnej. [w:] T. Guz, W. Bednaruk, M.R. Pałubska, (red.) Ius et historia. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Markiewiczowi. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011.
 24. Wpływ zwyczaju na sytuację prawną urzędów. [w:] T. Guz, R. Mazurkiewicz, M.R. Pałubska, (red.), Ius et mundus. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Lechowi Antonowiczowi. Lublin: Wydawnictwo KUL 2011.
 25. Efektywność wykorzystania informacji warunkiem skutecznego zarządzania jakością w administracji publicznej. (współautor B. Ulijasz) [w:] M. Mazuryk, S. Jaśkiewicz, (red.), Administracja publiczna w III RP. Dwie dekady doświadczeń. Warszawa-Siedlce 2011.
 26. Zasada prawdy materialnej w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Studium jednego przypadku. Studia Prawnicze KUL 3-4 (47-48) 2011.
 27. Prawo człowieka niepełnosprawnego do obrony w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. [w:] R. Sztychmiller, J. Krzywkowska, (red.), Problemy z sadową ochroną praw człowieka. T.2, Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 2012.
 28. Obowiązek członków korpusu służby cywilnej godnego zachowania się w służbie oraz poza nią. [w:] W. Lis, A. Balicki, (red.), Normatywny wymiar godności człowieka. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2012.
 29. Normatywny wymiar godności zawodu nauczyciela akademickiego. [w:] A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W.Sz. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik, (red.), Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD. Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.
 30. Prawne aspekty wywozu zabytków z Polski na Ukrainę. [w:] M.Bartnik, M. Bielecki, J. Nikołajew, (red.) Prawo ukraińskie. Wybrane zagadnienia.  Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis 2013.

 31. Szczególne przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego w  ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. [w:] D. Gil (red.) Szczególne środki zaskarżenia w ujęciu komparatystycznym. Lublin:Wyd. KUL 2013.

 32. Interes prawny w postępowaniu administracyjnym w sprawie o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na podstawie art. 18 ust. 10 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, T. VII, Z. 1, 2011. (druk w 2014 r.).

 33. Formalizacja wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony. Studia Prawnicze KUL 1(53) 2013.

 34. Prawne aspekty wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego. [w:] Tomasz Dziechciarz, Anna Krawczyk-Sawicka, (red.), Miasta Polski na początku XXI wieku. Społeczeństwo – gospodarka rozwój. Stalowa Wola: Instytut Ekonomii WZPiNoG KUL w Stalowej Woli, 2013.

 35. Administracyjnoprawne warunki ingerencji administracji publicznej w sposób korzystania z obiektów sakralnych Kościoła katolickiego, wpisanych do rejestru zabytków. Studia z Prawa Wyznaniowego Nr 16/2013.

 36. Umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste jako nienazwana forma ochrony zabytków. [w:] A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański, (red.), Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne. T. 2, Wokół problematyki prawnej zabytków i rynku sztuki. Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2013.

 37. Wywóz zabytków za granicę w świetle polskich regulacji prawnych. [w:] K. Zeidler (red.), Prawo ochrony zabytków. Warszawa – Gdańsk: Wolters Kluwer, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2014.

 38. Kontrola zarządcza w administracji ochrony zabytków. [w:] J. Łukasiewicz (redakcja naukowa), Procesy kierowania w systemie administracji publicznej. Rzeszów: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie 2014.

 39. Prawo dziennikarza do uzyskania informacji publicznej przetworzonej przez urząd. [w:] W. Lis (redakcja naukowa), Status prawny dziennikarza. Warszawa: Wolters Kluwer business, 2014.

 40. Układ urbanistyczny wpisany do rejestru zabytków jako nienazwana forma ochrony przyrody [w:] R. Biskup, M. Pyter, M. Rudnicki, J. Trzewik (red.), Działalność gospodarcza na obszarach chronionych, Lublin Wydawnictwo KUL 2014.

 41. Ustrojowy wymiar współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa prawnego w ochronie zabytków. [w:] W. Lis (red.), Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2015.

 42. Legal acts of the provincial monument conservator. The need for research on the legal acts of the provincial monument conservator, Review of Comparative Law, Volume XXII, No 3/2015.
 43. Struktury administracji ochrony zabytków, [w:] A. Mezglewski (redakcja naukowa), Struktury administracji publicznej: metody, ogniwa, więzi, Tom II, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2016.
 44. Służba dobru wspólnemu i tożsamości narodowej w ochronie zabytków, [w:] K. Kułak-Krzysiak, Jerzy Parchomiuk, Służąc dobru wspólnemu, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016;
 45. Charakter prawny zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; Roczniki Nauk Prawnych, Tom XXVL Nr 4-2016;
 46. Aksjologia stosowania ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. [w:] J. Zimmermann (red. nauk.), Aksjolologia prawa administracyjnego. Tom II, Warszawa,  Wolters Kluwer, 2017;
 47. The need for research on public subjective rights of persons with disabilities from the perspective of Polish administrative law. Review of Comparative Law, Volume XXVIII, No 1/2017.

 48. Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia jako prawna forma działania wojewódzkiego konserwatora zabytków. Santander Art and Culture Law Review 1/2017 (3).

 49. On the trade-off between the right of a disabled person to live in an accessible environment and the obligation to protect immovable monuments in Polish law. Anales de la Facultad de Derecho (35) 2018.
 50. Zasady działania współczesnego nadzoru konserwatorskiego. [w:] B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki (red. nauk.), Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej. Warszawa: Wolters Kluwer 2020.

 51. Prawo człowieka chorego psychicznie do obrony w postępowaniu w sprawach o wykroczenia a próba wprowadzenia zasady domniemania winy. Roczniki Nauk Prawnych, Tom XXXI, nr 1/2021.

 

Autor: Agnieszka Ogorzałek
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021, godz. 13:09 - Tomasz Sienkiewicz