Prawne formy działania wojewódzkiego konserwatora zabytków

 

projekt Nr rej. 2015/19/B/HS5/02525,

w którym fundatorem badań jest Narodowe Centrum Nauki

 

Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Sienkiewicz, prof. KUL

Współwykonawcy projektu:

dr hab. Wojciech Lis, prof. KUL

dr hab. Jerzy Parchomiuk

dr Monika Bartnik

dr Jacek Trzewik

 

________________________________________

 

Informacja o wynikach projektu

 

Monografie książkowe wydane podczas realizacji projektu

 

1. Tomasz Sienkiewicz, Decyzja administracyjna w sprawie usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków. Wydawnictwo KUL, Lublin 2017.

2. Wojciech Lis, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako prawna forma ochrony zabytków, Wydawnictwo KUL, Lublin 2020.

3. Monika Bartnik, Wojewódzki konserwator zabytków jako oskarżyciel posiłkowy w polskim procesie karnym. Wydawnictwo KUL, Lublin 2021.

 

Artykuły wydane w ramach projektu

 1. T. Sienkiewicz, Struktury administracji ochrony zabytków, [w:] A. Mezglewski (redakcja naukowa), Struktury administracji publicznej: metody, ogniwa, więzi, Tom II, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2016;
 2. T. Sienkiewicz, Służba dobru wspólnemu i tożsamości narodowej w ochronie zabytków, [w:] K. Kułak-Krzysiak, Jerzy Parchomiuk, Służąc dobru wspólnemu, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016;
 3. T. Sienkiewicz, Charakter prawny zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; Roczniki Nauk Prawnych, Tom XXVL Nr 4-2016;
 4. T. Sienkiewicz, Aksjologia stosowania ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. [w:] J. Zimmermann (red. nauk.), Aksjolologia prawa administracyjnego. Tom II, Warszawa, Wolters Kluwer, 2017;
 5. J. Trzewik, Status procesowy wojewódzkiego konserwatora zabytków w postępowaniu cywilnym na tle art. 95 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Roczniki Nauk Prawnych 2017, nr 2, vol 27.
 6. J. Parchomiuk, Przesłanki dopuszczalności ograniczeń własności zabytków w świetle konstytucyjnych i konwencyjnych standardów ochrony własności. Roczniki Nauk Prawnych, Tom XXVII, Nr 3 - 2017. 
 7. J. Trzewik, Status procesowy wojewódzkiego konserwatora zabytków w postępowaniu cywilnym na tle zmian legislacyjnych. Roczniki Nauk Prawnych, Tom XXVII, Nr 3 - 2017
 8. W. Lis. Niedostatki w ochronie zabytków sztuki kościalnej w aspekcie kryminalistycznym. Santander Art and Culture Law Review 1/2017 (3)
 9. M. Bartnik, Rola i zadania organów ochrony prawa w zwalczaniu przestępstw przeciwko zabytkom. Santander Art and Culture Law Review 1/2017 (3)
 10. T. Sienkiewicz, Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia jako prawna forma działania wojewódzkiego konserwatora zabytków. Santander Art and Culture Law Review 1/2017 (3)
 11. W. Lis, Rola miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w ochronie zabytków. Studia Prawnoustrojowe, (39) 2018.
 12. J. Parchomiuk, Judicial Review of Discretionary Powers in the Activity of Historical Monuments Protection Bodies. The Experience under the Case Law of Polish Administrative Courts, Bratislava Law Review nr 2/2018.
 13. T. Sienkiewicz, On the trade-off between the right of a disabled person to live in an accessible environment and the obligation to protect immovable monuments in Polish law. Anales de la Facultad de Derecho (35) 2018.
 14. J. Parchomiuk, Prawne formy działania wojewódzkiego konserwatora zabytków w sferze wywłaszczenia zabytków, Przegląd Prawa Publicznego 2019, nr 2
 15. J. Trzewik, Grant contract as a civil law form of action of the provincial monument conservator in the Polish legal system. Acta Universitatis Carolinae Iuridica 2/2019.
 16. J. Parchomiuk, Kontrola kompetencji dyskrecjonalnych organów ochrony zabytków w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 6 rok 2019.
 17. T. Sienkiewicz, Zasady działania współczesnego nadzoru konserwatorskiego. [w:] B. Jaworska-Dębska, P. Kledzik, J. Sługocki (red. nauk.), Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej. Warszawa: Wolters Kluwer 2020.

__________________________________________ 

 

Popularyzatorski opis projektu

 

1. T. Sienkiewicz, Opis projektu umieszczony na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki;

2. T. Sienkiewicz, Informacja o projekcie pt. "Prawne formy działania wojewódzkiego konserwatora zabytków" nr rej. 2015/19/B/HS5/02525, OPUS 10, Santander Art & Culture Law Review Nr 1/2016 (2).

Autor: Tomasz Sienkiewicz
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2021, godz. 15:39 - Tomasz Sienkiewicz