Dr hab. Jerzy Parchomiuk, adiunkt

Wykształcenie i kariera zawodowa:

 • 1997 – 2002 - Studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, ukończone z wyróżnieniem
 • 2002-2006 - Studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, zakończone obroną rozprawy doktorskiej nt. „Odpowiedzialność za szkody wyrządzone zgodnym z prawem działaniem administracji publicznej”, napisanej pod kierunkiem prof. Wojciecha Łączkowskiego (recenzenci: prof. Roman Hauser, ks. prof. Sławomir Fundowicz)
 • październik 2002r. – wrzesień 2003 – prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach stypendium doktoranckiego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL;
 • październik 2003 r. – wrzesień 2007 r. asystent w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim;
 • październik 2007 r. – luty 2014 r. - adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim;
 • od lutego 2014 r. - adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
 • od lipca 2008 r. – asystent sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie
 • lipiec 2002 r. – październik 2005r. - współpraca z kancelariami adwokackimi mec. Ewy Stępniak i mec. Anny Jedlińskiej-Goławskiej w Lublinie (umowy o dzieło);

 

 

Publikacje naukowe:

Monografie

 • Odpowiedzialność odszkodowawcza za legalne działania administracji publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2007, ss. XLII-477
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji, System prawa administracyjnego. Tom 12, Warszawa 2010, ss. XX + 593 (współautor: E. Bagińska)

 

Redakcja wydawnictw zbiorowych

 • Ochrona dziecka w prawie publicznym, M. Bartnik, M. Bielecki, J. Parchomiuk, B. Ulijasz; Tomaszów Lub.-Lublin 2008, ss. 305;
 • Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, red. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk; Warszawa 2009, ss. 833.

 

Artykuły:

 • Roszczenia odszkodowawcze w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym [w:] System egzekucji administracyjnej [red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz, J. Radwanowicz], wyd. C.H. Beck; Verba; Warszawa 2004, ss. 595-609.
 • Konstytucyjnoprawne pojęcie wywłaszczenia, Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL; nr 1/2005, ss. 75-108.
 • Zasada równości wobec ciężarów publicznych [w:] Ius et fides. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Jana Świtki; Lublin 2006, ss. 359-378;
 • Zasada słuszności jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej [w:] Księga pamiątkowa z okazji 10-lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Lublin 2006; ss. 447-469.
 • Wspólna polityka handlowa a odpowiedzialność odszkodowawcza Wspólnoty Europejskiej [w:] Otwarcie granic rynku a perspektywa Być
  i Mieć człowieka i narodu
  [red. A. Kuś, P. Witkowski]; Lublin 2006, ss. 215-232.
 • Roszczenia odszkodowawcze z tytułu wadliwych aktów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, Prawo, Administracja, Kościół, 2006, numer specjalny (26): Planowanie strategiczne i przestrzenne, ss. 175-202;
 • Status prawny studentów niepełnosprawnych; Niepełnosprawność i rehabilitacja, 2007, nr 2, ss. 3-18;
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza związków wyznaniowych jako podmiotów wykonujących władzę publiczną; Studia z Prawa Wyznaniowego, t. 10 (2007), ss. 161-189;
 • Charakter prawny roszczenia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości, Samorząd terytorialny, 2008, nr 1-2, ss. 138-153.
 • Zwrot nieruchomości wywłaszczonych lub przejętych pod budowę dróg publicznych, Przegląd Prawa Publicznego, 2008, nr 2, ss. 62-87.
 • Zmiany w prawie gospodarczym a wymogi państwa prawa, Przegląd Prawa Publicznego, 2008, nr 7-8, ss. 15-37.
 • Standardy prawne w zakresie wywłaszczenia w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL, 2006, t. II, z. 1; [Publikacja ukazała się drukiem w 2008 r.]
 • Odpowiedzialność publicznego zakładu opieki zdrowotnej za szkody będące następstwem poczęcia lub urodzenia się dziecka, w: Ochrona dziecka w prawie publicznym, M. Bartnik, M. Bielecki, J. Parchomiuk, B. Ulijasz; Tomaszów Lub.-Lublin 2008, ss. 249-276;
 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone orzeczeniami i decyzjami podlegającymi weryfikacji w toku instancji, w: Standardy wykonywania władzy publicznej, Stalowa Wola-Lublin 2008, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, R. M. Pal, ss. 115-136;
 • Odpowiedzialność za bezprawie legislacyjne w sytuacji odroczenia utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego (uwagi na marginesie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2007 r.), Przegląd Sejmowy, 2009, 1(90), ss. 107-121;
 • Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2008 r. (III CZP 101/08), Orzecznictwo Sądów Polskich, 2009, z. 10, ss. 738-743;
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za niezapewnienie jednostce samorządu terytorialnego środków na realizację jej zadań, w: Dziesięć lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, J. Parchomiuk, B. Ulijasz, E. Kruk, Warszawa 2009, ss. 392-405;
 • Szczególny reżim odpowiedzialności odszkodowawczej urzędników jako remedium na patologie w administracji publicznej?, w: Patologie w administracji publicznej, P. J. Suwaj, D. R. Kijowski, Warszawa 2009; ss. 840-857;
 • Ewolucja zasad odpowiedzialności za wadliwe decyzje administracyjne w Kodeksie postępowania administracyjnego i Kodeksie cywilnym, w: Kodyfikacja postępowania administracyjnego (Na 50-lecie k.p.a.), J. Niczyporuk, Lublin 2010, ss. 607-619; [Publikacja ukazała się drukiem w roku 2009]
 • Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego a problem odpowiedzialności odszkodowawczej administracji, w: Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009, ss. 657-676;
 • Publicznoprawne ograniczenia własności we współczesnym demokratycznym państwie prawa, w: Nowe kierunki działań administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej, P. Chmielnicki, A. Dybała, Warszawa 2009, ss. 339-353;
 • Konstrukcje faute de service i faute personelle w prawie francuskim, w: Prawne i ,aksjologiczne aspekty służby publicznej, K. Miaskowska-Daszkiewicz, M. Mazuryk; Lublin-Warszawa 2010, ss. 483-502
 • Spory o charakter prawny odpowiedzialności odszkodowawczej administracji publicznej jako przykład współzależności dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, w: Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski, Warszawa 2010, ss. 143-158.
 • Odwołania do Ewangelii w orzeczeniach sądów administracyjnych, w: Veritatem in caritate. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Księdza Biskupa Profesora Jana Śrutwy, ks. bp W. Depo, ks. bp M. Leszczyński, ks. T. Guz, P. Marzec, Lublin, 2011, ss. 1017-1025;
 • Uproszczone procedury realizacji publicznych inwestycji infrastrukturalnych a ochrona praw jednostki, w: Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2012; ss. 339-369.
 • Aspekty intertemporalne realizacji roszczeń odszkodowawczych z tytułu wadliwych decyzji administracyjnych, Przegląd Prawa Publicznego, 2012, nr 4, ss. 51-71.
 • Glosa do wyroku NSA z dnia 7 września 2011 r., sygn. akt I OSK 422/11, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2012, z. 3; ss. 185-194.
 • Relacje pomiędzy rozporządzeniem a aktem prawa miejscowego, w: Legislacja administracyjna, M. Stahl, Z. Duniewska, Warszawa 2012, ss. 101-120.
 • Problematyka emerytur pomostowych w orzecznictwie sądów administracyjnych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 2/2013, ss. 24-33.
 • Uchwały rady gminy w sprawach nazw ulic i placów, Samorząd Terytorialny, nr 4/2013, ss. 22-37.
 • Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 sierpnia 2012 roku, II GSK 1779/11, Przegląd Prawa Publicznego, nr 4/2013, ss. 95-104.
 • Procedura administracyjna [w:] Synteza prawa polskiego 1918-1939, red. T. Guz, J. Głuchowski, M. Pałubska, Warszawa 2013, ss. 195-234.
 • Polski model odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej, w: Odpowiedzialność administracji i w administracji, red. Z. Duniewska, M. Stahl, Warszawa 2013, ss. 42-73.
 • Granice rozpoznania i orzekania sądu administracyjnego w sprawach kontroli uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, 2013, z. 6; ss. 52-72.
 • Koncepcja nadużycia procedury w prawie administracyjnym, w: Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej, tom 2, red. E. Wójcicka, Częstochowa 2013, ss. 42-51.
 • Nadużycie władztwa planistycznego gminy, Samorząd Terytorialny, nr 4/2014, ss. 22-37.

 

Inne:

 • Opinia prawna dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Sejm RP VI Kadencji, Druk sejmowy nr 562);
 • Opinia prawna dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Sejm RP VI Kadencji, Druk sejmowy nr 671);
 • „10 lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce”. Ogólnopolska konferencja naukowa. Łańcut, 12-14 czerwca 2008r. (sprawozdanie), Administracja. Teoria-Dydaktyka-Praktyka, nr 3(12)/ 2008 (współautor)

 

Udział w konferencjach naukowych:

 • Polski model egzekucji administracyjnej, Kazimierz Dolny, 16-18 czerwca 2003 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Nowy ład przestrzenny w Polsce, Krasnobród, 23-25 czerwca 2004 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Europeizacja polskiego prawa administracyjnego (Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego), Poznań, 16-19 września 2004 r., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
 • Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej, Kamień Śląski, 12-13 grudnia 2005 r., Uniwersytet Opolski
 • Ochrona dziecka w prawie publicznym, Tomaszów Lubelski, 25 maja 2007 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, (organizacja, referat: Odpowiedzialność publicznego zakładu opieki zdrowotnej za szkody będące następstwem poczęcia lub urodzenia się dziecka).
 • Umowy w administracji, Wrocław, 27-29 maja 2007 r., Uniwersytet Wrocławski, Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych Asesor we Wrocławiu
 • Samorząd naszych szans i możliwości, Tomaszów Lubelski, 24 listopada 2007 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, referat: Możliwości prawne współpracy między samorządami gminnymi i powiatowymi a lokalnym środowiskiem przedsiębiorców
 • Odpowiedzialność w administracji, Jedlnia Letnisko, 25-27 maja 2008 r., Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej, referat: Zasady odpowiedzialności odszkodowawczej administracji za tzw. „szkody legalne”.
 • 10 lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce, Łańcut, 12-14 czerwca 2008 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, organizacja
 • Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego (Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego), Szklarska Poręba, 21-24 września 2008 r., Uniwersytet Wrocławski
 • Patologie w administracji publicznej, Białystok, 26-28 kwietnia 2009 r., Uniwersytet w Białymstoku, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku.
 • Kodyfikacja postępowania administracyjnego (na 50-lecie uchwalenia KPA), Sieniawa, 24-27 maja 2009 r., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, (referat: Ewolucja zasad odpowiedzialności za wadliwe decyzje administracyjne w Kodeksie postępowania administracyjnego i Kodeksie cywilnym)
 • Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej (Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego), Kazimierz Dolny n. Wisłą, 19-22 września 2010 r., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego, Rzeszów, 2 czerwca 2011 r., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, (referat: Uproszczone procedury realizacji publicznych inwestycji infrastrukturalnych a ochrona praw jednostki)
 • Analiza i ocena zmian Kodeksu postępowania administracyjnego w latach 2010-2011, Warszawa, 7 czerwca 2011 r., Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Naczelny Sąd Administracyjny
 • Legislacja administracyjna, Łódź, 23 listopada 2011 r., Uniwersytet Łódzki.
 • Odpowiedzialność administracji i w administracji, Łódź, 21 listopada 2012 r., Uniwersytet Łódzki, (referat: Polski model odpowiedzialności odszkodowawczej w administracji)
 • Ochrona praw i wolności jednostki wobec władczej ingerencji administracji publicznej – stan obecny i wyzwania, Częstochowa, 9 maja 2013 r., Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, (referat: Koncepcja „nadużycia procedury” w prawie administracyjnym)
 • Dobra chronione w prawie administracyjnym, Łódź, 20 listopada 2013 r., Uniwersytet Łódzki, referat: Kolizja dóbr i wartości prawnie chronionych w prawie administracyjnym na przykładzie władztwa planistycznego gminy
 • Jednolitość orzecznictwa. Standard – instrumenty – praktyka, Warszawa, 21 listopada 2013 r., Sąd Najwyższy
 • Prawo do informacji publicznej - efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju, Warszawa, 11 grudnia 2013 r., Instytut Nauk Prawnych PAN;
 • Jawność działania samorządu terytorialnego, Katowice, 13-14 marca 2014 r., Uniwersytet Śląski, referat: Nadużycie prawa do informacji publicznej.

 

Informacja na temat praktyk studenckich odbywanych w sądach powszechnych: PRAKTYKI_info_dla_studentow

 

Kontakt: jparchomiuk@gmail.com, jerzy.parchomiuk@kul.pl.

Konsultacje: poniedziałek i wtorek- 16.00-16.40 C702

Autor: Krzysztof Dobieżyński
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2020, godz. 12:56 - Katarzyna Kułak-Krzysiak