Dr Krzysztof Dobieżyński - adiunkt

 

Życiorys naukowy

 

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Podczas studiów rozwijał zainteresowania prawem własności przemysłowej, a w szczególności wspólnotowym prawem ochrony znaków towarowych.

 

Tytuł magistra prawa uzyskał w 2004 roku po złożeniu egzaminu magisterskiego i pracy magisterskiej na temat: „Znaki towarowe w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości".

W 2004 roku rozpoczął dzienne studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. W czerwcu 2008r. obronił rozprawę doktorską pt. "Wpływ zdolności odróżniającej na prawną ochronę znaku towarowego".

 

W latach 2005-2008 odbywał aplikację rzecznikowską, zakończoną uzyskaniem prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego oraz europejskiego rzecznika ds. znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

 

Ukończył również Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Własności Przemysłowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2007r.).

 

Od października 2008r. zatrudniony na stanowisku asystenta, a od października 2016 r. na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

Lista wybranych publikacji:

1) artykuł: Wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy z powodu utraty zdolności odróżniającej, "Rzecznik Patentowy" nr 4/2007, s. 30 - 40;

2) artykuł: Postępowanie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy - wybrane zagadnienia, "Rzecznik Patentowy" nr 1/2009, s. 43-52;

3) artykuł: Rejestracja oznaczeń geograficznych w charakterze znaków towarowych, "Rzecznik Patentowy" nr 2/2009, s. 29-40;

4) sprawozdanie: Prawo patentowe w polskim systemie prawnym (Konferencja naukowa, Lublin, 26 V 2009), „Państwo i Prawo” nr 11/2009, s. 122 - 123;

5) Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22 II 2007, III CSK 300/06, "Państwo i Prawo" nr 2/2010, s. 124 - 129;

6) artykuł: Nabycie ochrony przez znak towarowy na skutek używania, "Rzecznik Patentowy" nr 3/2009, s. 33-37;

7) Komentarz do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich sygn. C 498/07 P oraz C 488/06 P, "Rzecznik Patentowy" nr 3/2009, s. 71-72.

8) artykuł: Licencja przymusowa w ustawie z 2000r. Prawo własności przemysłowej (charakterystyka ogólna), "Rzecznik Patentowy" nr 1/2010, s. 44-51.

9) rozdział w recenzowanej książce naukowej: Abstrakcyjna zdolność odróżniająca znaku towarowego, w: Ius est ars boni et aequi. Księga Jubileuszowa z okazji 5-lecia Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy, tom I, red. N. Szczęch, Legnica 2010, s. 419 – 433.

10) artykuł: Ochrona sfery identyfikacyjnej przedsiębiorstwa w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, "Rzecznik Patentowy nr 3/2010, s. 60 - 70.

11) artykuł: Prawo własności intelektualnej w praktyce mikroprzedsiębiorstw, w: Dobre praktyki z zakresu przedsiębiorczości. Poradnik przedsiębiorcy oraz przykłady dobrych praktyk w ramach projektu "Masz pomysł - bądź przedsiębiorcą", Wydawnictwo Lubelskiej Szkoły Biznesu, Lublin 2011, s. 15 - 33.

12) rozdział w recenzowanej książce naukowej: Wynalazek - pojęcie, przesłanki udzielenia ochrony oraz procedura uzyskiwania ochrony w Polsce, w: Poradnik przedsiębiorczości akademickiej, Lublin 2011, s. 27 - 44.

13)  rozdział w recenzowanej książce naukowej (współautor z K. Kułak-Krzysiak): Zasada efektywności jako element prawa do sądu w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, (w:) TEORIA INSTYTUCJI PRAWA ADMINISTRACYJNEGO. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, pod red. J. Niczyporuka, Paryż 2011, s. 519 - 533.

14) artykuł: Ewolucja podejścia do jakości żywności oraz podstawowe cechy systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych w Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego” 2013, Tom 13 (XXVIII), z. 3, s. 65-75, ISSN 2081-6960.

15) Komentarz do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2010r. (sygn. II GSK 1088/09), "Rzecznik Patentowy" nr 1-4 (72-75)/2012, s. 119-124, ISSN 1234-4133.

16) rozdział w recenzowanej książce naukowej: QUALITY SCHEMES FOR AGRICULTURAL PRODUCTS AND FOODSTUFFS IN THE EUROPEAN UNION – VICTIMS OF THEIR OWN SUCCESS?, (w:) Collection of Papers from the International Academic Conference,  Bratislava Legal Forum 2013, (SYMPOSIA, COLLOQUIA, CONFERENCES), red. Daniela Čičkánová, Zuzana Illýová, Vladislav Mičátek, Ondrej Ružička, Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, Bratislava 2013, s. 1316 - 1325, ISBN 978-80-7160-365-8.

17) rozdział w recenzowanej książce naukowej: Pojęcia niedookreślone w prawie znaków towarowych, (w:) Tworzenie a stosowanie prawa w Polsce. Teoria i praktyka, pod red. D. Kotłowskiego, M. Mazuryka i K. Sadowskiego, Warszawa 2014, s. 33 - 46.

18) artykuł: Protection of freedom of goods description and grounds for refusal of the trade mark registration, (w:) V. Týč, K. Uhlířová, J. Valdhans (Eds.) DNY PRÁVA 2013 – DAYS OF LAW 2013, Obchod se zbožím - mezinárodněprávní rámec a společná obchodní politika Evropské unie / Trade in Goods - its Regulation in International Law and Common Commercial Policy of the EU, Část II, Masarykova univerzita, Brno 2014, s. 12 - 29;

19) Glosa do wyroku TSUE z 18.4.2013 r., C-12/12, Colloseum Holding AG v. Levi Strauss & Co., "Państwo i Prawo" nr 11/2014, s. 124 - 129;

20) rozdział w recenzowanej książce naukowej: Klasyfikacja nicejska towarów i usług a produkty farmaceutyczne, (w:) Produkt leczniczy - aktualne problemy prawne, pod red. K. Mełgieś, K. Miaskowskiej-Daszkiewicz, Warszawa 2013, s. 157 - 169.

21) rozdział w recenzowanej książce naukowej: Granice wolności wypowiedzi rzecznika patentowego, (w:) Granice wolności wypowiedzi przedstawicieli zawodów prawniczych, pod red. A. Biłgorajskiego, Warszawa 2015, s. 211 - 230,

22) artykuł: Binding Effect of Judgments of the Court of Justice of the European Union and Decisions of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) in Selected Aspects of the Intellectual Property Law, (w:) Jakub Hanák, Milana Hrušáková, Vladimír Týč, Linda Janků, Jiří Valdhans (Eds.) DNY PRÁVA 2014 – DAYS OF LAW 2014, Část VII. Sborník příspěvků z oblasti veřejného práva, Masarykova univerzita, Brno 2015, s. 83 - 103,

23) rozdział w recenzowanej książce naukowej: Effectiveness of selected procedure in trademark law, w: Collection of Papers From the International Academic Conference, 9th – 10th of October 2015, BRATISLAVA LEGAL FORUM 2015, Comenius University in Bratislava, Faculty of Law, 1 ed. Bratislava 2015, s. 1504 - 1510, ss. 1535, ISBN 978-80-7160-411-2.

24) rozdział w recenzowanej książce naukowej: Badanie znaków towarowych w postępowaniu zgłoszeniowym przed Urzędem Patentowym RP pod kątem kolizji z wcześniejszymi wspólnotowymi znakami towarowymi, w: EUROPEIZACJA PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO I FINANSOWEGO, red. Ewa Wójcicka, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2015, s. 185-195, ISBN 978-83-7455-487-9;

25) rozdział w recenzowanej książce naukowej: Przedmiot ochrony w prawie znaków towarowych a swoboda obrotu towarami (na przykładzie ograniczeń rejestracji kształtów towarów w charakterze znaków towarowych), w: Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, red. Andrzej Powałowski, Wydawnictwo C.H.Beck 2016, s. 551 - 561, ss. 677, ISBN 978-83-255-8171-8.

26) rozdział w recenzowanej książce naukowej: Umorzenie postępowania w sprawie o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy z powodu usterek w wykazie towarów i usług, w:, Służąc dobru wspólnemu, red. Katarzyna Kułak-Krzysiak, Jerzy Parchomiuk, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, s. 393-405, ss. 513, ISBN 978-83-8061-263-1.

27) rozdział w recenzowanej książce naukowej: Zmiany w zakresie rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych wprowadzone Ustawą z dnia 11 września 2015r. o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2015r., poz. 1615) w kontekście szans i barier rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, w: Szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – w ujęciu prawa publicznego oraz prawa prywatnego, red. Leszek Bielecki, Jan Mojak, Agnieszka Żywicka, Lublin 2017, s. 377-386, ss. 476, ISBN 978-83-64527-57-9.

28) rozdział w recenzowanej książce naukowej: O potrzebie szczegółowej regulacji odstępstw od zasad ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniach szczególnych, w: Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I, red. Jan Zimmermann, Wydawca: Wolters Kluwers, Warszawa 2017, s. 1117-1124, ISBN 978-83-8107-266-3.

29) rozdział w recenzowanej książce naukowej: Sądy administracyjne a sądy własności intelektualnej (omówienie propozycji legislacyjnych), w:, PRAWO ADMINISTRACYJNE DZIŚ I JUTRO, red. Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski, Wydawca: Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 2018, s. 510-517, ISBN 978-83-8124-581-4.

30) rozdział w recenzowanej książce naukowej: Optymalizacja procedur administracyjnych w sprawach własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, w:, Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy, redaktor naukowy: Wojciech Federczyk, Wydawca: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Warszawa 2018, s. 523 - 537, ISBN 978–83-61713–07-4.

31) glosa: Powaga rzeczy osądzonej i powództwo wzajemne. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8.02.2017 r., I ACa 1453/15, Państwo i Prawo nr 1/2019, s. 151 - 155,

32) glosa: Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 czerwca 2017 r., II GSK 2672/15, Rzecznik Patentowy nr 89-94, 3-4/2018, 1-4/2019, s. 111 - 116,

33) artykuł: Ochrona organizatorów wydarzeń sportowych w środowisku cyfrowym - poszukiwanie nowych rozwiązań prawnych w Unii Europejskiej, ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS. PRAWO (ISSN: 0524-4544), Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, Tom 329 (2019), s. 459-468.

34) artykuł: Struktura organizacyjna sądów własności intelektualnej, Rzecznik Patentowy nr 95-98, 1-4/2020, s. 27-34.

 

Konferencje:

- uczestnictwo w IX Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej  pt. „Odpowiedzialność w administracji publicznej” Jedlnia Letnisko 25-27 maja 2008r.;

- wygłoszenie referatu pt. „Umowy w obrocie wynalazczym” podczas PIERWSZEJ MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI „ZARZĄDZANIE NAUKĄ”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 20-22 LISTOPADA 2009, organizatorzy: WYDZIAŁ FILOZOFII KUL, LBS;

- uczestnictwo w międzynarodowej konferencji naukowej pt. W drodze do zintegrowanego porządku prawnego w Europie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 11 - 13 kwietnia 2010r.

- wygłoszenie referatu  pt. „Praktyczne aspekty ochrony własności przemysłowej” na seminarium informacyjnym pt. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W BIZNESIE I NAUCE zorganizowanym przez Enterprise Europe Network (przy Politechnice Lubelskiej) we współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym i Urzędem Patentowym RP w dniu 17 czerwca 2010r. na Politechnice Lubelskiej w Lublinie;

- wygłoszenie referatu pt. "Wynalazki w obrocie gospodarczym" na Konferencji pt. "Przedsiębiorczość akademicka w woj. Lubelskim na tle podobnych działań w innych regionach kraju." w dniu 8 czerwca 2011r. w Lublinie; konferencja została zorganizowana przez Lubelską Szkołę Biznesu.

- uczestnictwo w Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego pt. "25 LAT FUNDAMENTÓW WOLNOŚCI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. TENDENCJE ROZWOJOWE" zorganizowanym przez Katedrę Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Śląskiego w dniach 22 - 25 września 2013 r. w Ustroniu.

- wygłoszenie referatu pt. "Quality schemes for agricultural products and foodstuffs in the European Union - victims of their own success?" na Międzynarodowej Konferencji pt. "BRATISLAVA LEGAL FORUM 2013"  w dniu 10 października 2013 r. na Wydziale Prawa Comenius University w Bratysławie; organizatorzy konferencji: The Faculty of Law of the Comenius University in Bratislava and The Faculty of National Economy at the University of Economics in Bratislava.

- uczestnictwo w XXIII Zjeździe Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego i konferencji naukowej pt. Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej zorganizowanych przez Katedrę Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego w dniach 21-24 września 2014 r. w Szczecinie i Berlinie.

- uczestnictwo w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Służąc dobru wspólnemu zorganizowanej przez Katedrę Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniu 15 listopada 2014 r. w Lublinie;

- wygłoszenie referatu pt. "Badanie znaków towarowych w postępowaniu zgłoszeniowym przed Urzędem Patentowym RP pod kątem kolizji z wcześniejszymi wspólnotowymi znakami towarowymi" na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Europeizacja prawa publicznego - aktualne problemy i nowe wyzwania" zorganizowanej w dniu 27 maja 2015 r. na Wydziale Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;

- wygłoszenie referatu pt. "Przedmiot ochrony w prawie znaków towarowych a swoboda obrotu towarami (na przykładzie ograniczeń rejestracji kształtów towarów w charakterze znaków towarowych)" podczas ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę w czasie Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Gospodarczego Publicznego, Gdańsk, 27 - 30 września 2015r., organizator: Zakład Prawa Gospodarczego Publicznego Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego;

- wygłoszenie referatu pt. "Effectiveness of the selected procedures in trade mark law" na Międzynarodowej Konferencji pt. "BRATISLAVA LEGAL FORUM 2015"  w dniu 9 października 2015 r. na Wydziale Prawa Comenius University w Bratysławie; organizator konferencji: The Faculty of Law of the Comenius University in Bratislava;

- uczestnictwo w międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Current Health Issues in Central and Eastern Europe" w dniu 3 czerwca 2016 r., organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II;

- wygłoszenie referatu pt. "Zmiany w zakresie rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych wprowadzone ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy-Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1615) w kontekście szans i barier rozwoju przedsiębiorczości w Polsce" w dniu 11 czerwca 2016 r. na konferencji naukowej pt. "Prawno-ekonomiczne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce"; organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie,

- uczestnictwo w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Sporty walki - filozofia, organizacja, prawo", która odbyła się 15 września 2016 r. w Lublinie; organizator: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

- uczestnictwo w obradach Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego pt. Aksjologia prawa administracyjnego, która odbył się w Zakopanem w dniach 18 - 21 września 2016 r.; organizator: Katedra Prawa Administracyjnego, Uniwersytet Jagielloński.

- uczestnictwo w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Własność intelektualna w działalności gospodarczej" w dniach 10-11 marca 2017r., która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; organizatorzy: Koło Naukowe Prawa Własności Intelektualnej UMCS oraz Koło Naukowe Prawa Spółek UMCS.

- uczestnictwo w konferencji pt. Znaki towarowe i ich ochrona; konferencja odbyła się w dniach 8 – 9 czerwca 2018r. w Lublinie; organizatorzy: Stowarzyszenie Naukowe "PRO SCIENTIA IURIDICA"; Katedra Prawa Unii Europejskiej WPiA UMCS.

- wygłoszenie referatu pt. Sądy administracyjne a sądy własności intelektualnej (omówienie propozycji legislacyjnych) na konferencji PRAWO ADMINISTRACYJNE DZIŚ I JUTRO w ramach XXV Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego; konferencja odbyła się w dniach 25 – 27 czerwca 2018 r. w Warszawie, organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

- wygłoszenie referatu pt. Ochrona wydarzeń sportowych - poszukiwanie nowych rozwiązań prawnych w UE w ramach Zjazdu Katedr i Zakładów Publicznego Prawa Gospodarczego; konferencja odbyła się w dniach 23 - 24 września 2019 r. we Wrocławiu; organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Pozostała działalność:

- od marca 2017r. - promotor pomocniczy (mgr Izabela Lewandowska, tytuł przygotowywanej rozprawy: Wstrzymanie robót w procesie inwestycyjno-budowlanym - obrona: 21.11.2017; mgr Barbara Wójcik, tytuł przygotowywanej rozprawy: Postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej),

- 2017r. - udział w pracach Komisji ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji,

- od 2017r. - Przewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

i Doktorantów;

- przeprowadzenie w dniach 27.02.2017 - 28.02.2017r. zajęć dydaktycznych w języku angielskim na Wydziale Prawa Pazmany Peter Catholic University w Budapeszcie w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe - Akcja 1 "Mobilność";

- przeprowadzenie w dniach 04.04.2016 - 08.04.2016r. zajęć dydaktycznych w języku angielskim na Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe - Akcja 1 "Mobilność";

- udział w komitecie organizacyjnym ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Służąc dobru wspólnemu zorganizowanej przez Katedrę Prawa Administracyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w dniu 15 listopada 2014 r. w Lublinie;

- udział w komitecie organizacyjnym międzynarodowej konferencji naukowej pt. W drodze do zintegrowanego porządku prawnego w Europie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 11 - 13 kwietnia 2010r.

- 2009 - 2014 r. - opiekun studentów kierunku prawo (WPPKiA KUL);

- listopad 2009 - elektor w kurii doktorów dla wyboru członków Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego;

- od października 2009r. - sekretarz Katedry Prawa Administracyjnego;

- od października 2008r. - członek Rady Instytutu Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;

- udział w komitecie organizacyjnym IX Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej  pt. „Odpowiedzialność w administracji publicznej” Jedlnia Letnisko 25-27 maja 2008r.;

- udział w redakcji rozprawy habilitacyjnej Ks. dra hab. S. Fundowicza pt. „Decentralizacja administracji publicznej w Polsce", Lublin 2005.

 

Zajęcia dydaktyczne

- ćwiczenia: Publiczne prawo gospodarcze

- konwersatorium: Podejmowanie działalności gospodarczej

 

Kontakt

e-mail: krzysztof.dobiezynski@kul.pl

 

 

Autor: Bartosz Kuś
Ostatnia aktualizacja: 06.01.2021, godz. 22:21 - Krzysztof Dobieżyński