Rok akademicki 1984/1985

Prezes: Leszek Jankowski

 

 

Zarząd:

 

 

Wiceprezes - Marek Grzelaczyk

 

Wiceprezes - Marek Urbański


Sekretarz - Alicja Zawalska


Skarbnik - Maciej Strosznajder

 

 

Komisja rewizyjna:

 

 

Walne Zgromadzenie: 32 osoby

 

 

Sprawozdanie z działalności za rok akademicki

 

W dniu 22 listopada 1984 r. ukonstytuowały się nowe władze Koła na rok akademicki 1984/1985, w składzie:

Prezes - Leszek Jankowski (II rok Sekcji Nauk Prawnych)

Wiceprezes - Marek Grzelaczyk (III rok Sekcji Nauk Prawnych)

Wiceprezes - Marek Urbański (III rok Sekcji Nauk Prawnych)

Sekretarz - Alicja Zawalska (III rok Sekcji Nauk Prawnych)

Skarbnik - Maciej Strosznajder (II rok Sekcji Nauk Prawnych)

 

            Celem Koła jest służenie pomocą studentom w rozwoju samodzielnych zainteresowań naukowych i kulturalnych (pkt 4 Statutu). Do zakresu działalności Koła należy:

1. organizowanie odczytów, sesji oraz zebrań dyskusyjnych,

2. tworzenie sekcji celem pogłębiania wiedzy i podejmowania badań w określonych dziedzinach nauk prawnych,

3. wydawanie skryptów i pomocy naukowych,

4. współpraca z Samorządem i zakładami Wydziału,

5. inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i towarzyskich,

6. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi studenckimi kołami naukowymi w kraju i za granicą,

7. wydawanie pisma prawników.

            W ramach działalności Koła Naukowego Prawników zorganizowano wiele spotkań i odczytów naukowych, m. in.:

16.03.1984 r. - odczyt p. dra A. Nowakowskiego pt. „Historia sądownictwa administracyjnego od Najwyższego Trybunału Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego";

22.03.1984 r. - spotkanie z o. Hubertem Czumą SJ o tematyce rekolekcyjnej;

29.03.1984 r. - odczyt p. prof. J. Ziembińskiego pt. „Prawo wyborcze do organów przedstawicielskich w PRL ze szczególnym uwzględnieniem ordynacji wyborczej do rad narodowych"

04.04.1984 r. - odczyt p. mec. Siły-Nowickiego pt. „Prawo do obrony w procesie karnym"

10.05.1984 r. - odczyt p. dra A. Nowakowskiego pt. „Działalność środków społecznego przekazu w polskim prawie administracyjnym"

13.11.1984 r. - odczyt p. dra A. Nowakowskiego pt. „Wpływ idei Konstytucji 3 maja na postanowienia Konstytucji Marcowej 1921 r."

             W cyklu: „Patriotyzm" zorganizowano odczyty i dyskusje:

23.10.1984 r. - p. doc. W. Chrzanowski - odczyt pt. „Patriotyzm współczesny"

01.03.1985 r. - spotkanie z publicystami prasy katolickiej, Aleksandrem Hallem i Markiem Jurkiem, poświęcone problemowi patriotyzmu polskiego i idei narodowej.

             Z ogromnym zainteresowaniem nie tylko studentów prawa spotkało się zorganizowane w dniu 20.03.1985 r. spotkanie z p. mec. Janem Olszewskim nt. toruńskiego procesu trzech pracowników MSW, zabójców księdza Jerzego Popiełuszki.

            Od chwili wyboru (w listopadzie 1984 r.) Zarząd KNP rozpoczął również przygotowania do pierwszego sympozjum naukowego. Odbyło się ono w dniu 17 kwietnia 1985 r. W ramach sympozjum zatytułowanego: „Kara śmierci - aspekty prawne i moralne" referaty wygłosili:

1. Prof. dr hab. Witold Marsel (UAM-Poznań) - „Kara śmierci w aspekcie historycznym"

2. Doc. dr hab. Alicja Grześkowiak (UMK-Toruń) - „Idea abolicjonizmu na tle współczesnych systemów prawnych"

3. Ks. prof. dr hab. Tadeusz Ślipko (ATK-Warszawa) - „Etyczne aspekty kary śmierci"

            Odbyła się również dyskusja panelowa pt.: „czy w polskim prawie karnym powinna być kara śmierci?", w której udział wzięli (poza osobami wyżej wymienionymi) także: prof. dr hab. Leon Tyszkiewicz (Katowice), doc. dr hab. Maciej Tarnawski (Poznań), doc. dr hab. Andrzej Wąsek (Lublin). Moderatorem dyskusji był p. doc. dr hab. Jan Widacki. Całość sympozjum prowadzili: Marek Grzelaczyk (III rok Sekcji Nauk Prawnych, v-ce prezes KNP) oraz Marek Urbański (III rok Sekcji Nauk Prawnych, v-ce prezes KNP).

            Aktualnie Koło liczy 32 członków.

            W ramach Koła Naukowego Prawników działa Sekcja doktryn polityczno-prawnych, której przewodniczącym jest Maciej Strosznajder.

            Kuratorem Koła jest pracownik naukowy Wydziału Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych, p. doc. dr hab. Wiesław Chrzanowski.

Autor: Natalia Dziczkowska
Ostatnia aktualizacja: 10.06.2009, godz. 14:34 - Natalia Dziczkowska