W ramach Koła Naukowego Studentów Prawa KUL funkcjonowało 7 sekcji
naukowych:
1. Sekcja Teorii i Filozofii Prawa
2. Sekcja Prawa Karnego, Procedury Karnej i Kryminalistyki
3. Sekcja Prawa Cywilnego i Procedury Cywilnej
4. Sekcja Prawa Medycznego i Farmaceutycznego
5. Sekcja Historii Prawa
6. Sekcja Prawa Finansowego i Podatkowego
7. Sekcja Prawa Handlowego


Poniżej znajdują się opisy wydarzeń, które w sposób szczególny pomogły
członkom Koła poszerzyć swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania.


Sekcja Teorii i Filozofii Prawa
Koordynator - mgr Bartłomiej Grzeluszka
Opiekun Naukowy Sekcji - dr hab. Jadwiga Potrzeszcz prof. KUL
• "Ubi societas, ibi civitas - tworzyMY państwo"  Lubelski Festiwal Nauki - Uczestnicy
projektu prowadzonego przez dr hab. Jadwigę Potrzeszcz prof. KUL wraz z
Sekcją Teorii i Filozofii Prawa, poprzez kreatywną pracę w grupach zapoznali
się z podstawowymi wyznacznikami państwowości i samodzielnie
zaproponować właściwe rozwiązania ustrojowe. Celem zajęć było zwrócenie
uwagi uczniów na praktyczny wymiar Konstytucji. Uczniowie uzyskali wiedzę
o cechach i funkcjach konstytucji oraz prawa konstytucyjnego, zasadach ich
funkcjonowania w życiu społecznym oraz o politycznych uwarunkowaniach
procesu tworzenia i stosowania prawa. Zasięg wydarzenia obejmował uczniów
lubelskich liceów. W późniejszym czasie projekt był wykorzystywany w trakcie
spotkań z uczniami w celu promocji KUL.
• Wykład z cyklu Pro publico bono - Kultura człowieka i społeczeństwa
„Niewolnicy w dobie globalizacji: Handel ludźmi w Afryce w XXI.” W
godzinach porannych odbył się wykład otwarty na którym mogliśmy wysłuchać
niezwykle ciekawego wystąpienia na temat problemu handlu ludźmi,
niewolnictwa i wykorzystywania w Afryce. Zostały przedstawione rzeczywiste
powody zarówno kulturowe jak i ekonomiczne związane z problemem
pozbawiania podstawowych praw człowieka. Prelegentem był Radosław
Malinowski, absolwent naszego Wydziału, założyciel i dyrektor organizacji
HAART Kenya, autor publikacji dotyczących problemu handlu ludźmi.
• Spotkanie z dr Michałem Zawiślakiem zorganizowanego przez dr hab. Jadwigę
Potrzeszcz prof. KUL wraz z Sekcją Teorii i Filozofii Prawa, pt.: „Relacja prawa
religijnego do prawa powszechnego na przykładzie państw europejskich” -
spotkanie tematyczne dotyczące relacji między prawem religijnym, a prawem
powszechnym. Poruszone zostały relacje prawa kościelnego, to jak oddziałują
na prawa powszechne państw europejskich prawa różnych wyznań, w tym
szczególnie islam, judaizm, prawa poszczególnych wyznań protestanckich.
Zasięg wydarzenia obejmował studentów WPPKiA KUL Jana Pawła II.
• Wykład z cyklu Pro publico bono - Kultura człowieka i społeczeństwa „Prawo i
polityka” prelegentem był p. Paweł Mucha. Spotkanie to było wyjątkowo gorące
ze względu na sam temat. Pan Paweł Mucha przedstawił podstawowe
informacje na temat relacji między organami politycznymi a tworzeniem prawa.
• „Opinie mniejsze i większe” Spotkanie z prof. dr hab. Dariuszem Dudkiem –
Wspaniała godzina dyskusji z jednym z najwspanialszych mistrzów słowa na
Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Członkowie Sekcji
mieli okazję wysłuchać opinii na temat opinii, tego czym są, jak powinny być
konstruowane, ale także ich roli oraz historii związanej z doświadczeniami
Profesora związanym ze sporządzonym przez niego opiniami i
przeprowadzonymi postępowaniami z nimi związanymi. Zasięg wydarzenia
obejmował studentów WPPKiA KUL Jana Pawła II.
• Spotkanie tematyczne „Prawo – piękne czy naśladujące piękno? – słowo o
estetyce prawa” organizowane przez koordynatora sekcji – było to spotkanie
mające na celu odniesienie się do prac naukowych prof. Kamila Zajdlera, prof.
Jerzego Zajadło oraz Gustawa Radbrucha. Zasięg wydarzenia obejmował
studentów WPPKiA KUL Jana Pawła II.
• Wykład z cyklu Pro publico bono - Kultura człowieka i społeczeństwa z p.
Markiem Skulimowskim, Prezesem Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku
organizowany z dr hab. Jadwigą Potrzeszcz prof. KUL wraz z Sekcją Teorii i
Filozofii Prawa - ciekawy i poruszający wykład, którego przekazem było w
szczególności wskazanie innych niż zwykle zakładane sposobów planowania
kariery. Spotkanie dotyczyło tematu „Fundacji Kościuszkowskiej u progu
stulecia, początki i wyzwania współczesności.”
• Spotkanie tematyczne z dr Jackiem Trzewikiem „Parę słów o prawie do
środowiska” organizowane przez dr hab. Jadwigę Potrzeszcz prof. KUL wraz z
Sekcją Teorii i Filozofii Prawa - tematem były kwestie związane z zarówno z
życiem codziennym jak i bieżącymi zmianami prawa oraz sposobem myślenia o
prawie. Zasięg wydarzenia obejmował studentów Lubelskich uczelni, w
spotkaniu uczestniczyli także studenci i doktoranci UMCS, UM oraz UP, a także
jeden przedstawiciel UJ.
• "Zadośćuczynienie dla bliskich poszkodowanego" - błędy medyczne, mgr Justyna
Węglińska mgr Justyna Węglińska – założycielka Sekcji Teorii i Filozofii
Prawa. Omówione zostały szczegółowo kwestie związane z zadośćuczynieniem
dla osób bliskich poszkodowanego, który na skutek błędu medycznego doznał
ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zasięg wydarzenia obejmował
studentów Lubelskich uczelni, w spotkaniu uczestniczyli także studenci i
doktoranci UMCS, UM oraz przedstawiciele Lotniczej Akademii Wojskowej w
Dęblinie.
• Działalność Sekcji została zakończona wyborem w dniu 15 czerwca 2020 r.
nowej koordynatorki Sekcji TiFP p. Pauliny Janik przed Walnym
Zgromadzeniem Członków KNSP KUL. Przedsięwzięcie zorganizowało KNSP
KUL.
• Poza większymi wydarzeniami sekcji odbyło się także 17 spotkań
wewnętrznych na których studenci omawiali bieżące tematy prawne,
opracowywali materiały do większych wydarzeń oraz wspólnie integrowali się
w celu lepszej współpracy na polu działalności naukowej w ramach KNSP KUL
Sekcja Prawa Karnego, Procedury Karnej i Kryminalistyki
Koordynator - mgr Michał Celiński
Opiekun Naukowy Sekcji - dr Zuzanna Gądzik
• Wykład dr Zuzanny Gądzik zorganizowany przez dr Zuzanna Gądzik wraz z
Sekcją Prawa Karnego, Procedury Karnej i Kryminalistyki, przybliżający
zagadnienie kontratypu obrony koniecznej.
Zasięg wydarzenia obejmował studentów WPPKiA KUL Jana Pawła II.
Kontakty między studentami KUL Jana Pawła II a pracownikami naukowymi.
• Wykład mgr SSR Adrian Zbiciak zorganizowany przez dr Zuzanna Gądzik wraz
z Sekcją Prawa Karnego , Procedury Karnej i Kryminalistyki, –" Jak to jest być
sędzią karnym?" Na wykładzie omówiona została profesja sędziego karnego.
Zasięg wydarzenia obejmował studentów WPPKiA KUL Jana Pawła II.
Kontakty między studentami KUL Jana Pawła II a pracownikami naukowymi.
• Spotkania z praktykami zorganizowane przez dr Zuzanna Gądzik wraz z Sekcją
Prawa Karnego , Procedury Karnej i Kryminalistyki – adw. Piotr Krzyżanowski
i r. pr. dr Zuzanna Gądzik. Spotkanie poświęcone szczegółowemu omówieniu
typów profesji prawniczych.
Zasięg wydarzenia obejmował studentów WPPKiA KUL Jana Pawła II.
Kontakty między studentami KUL Jana Pawła II a pracownikami naukowymi.
• Dr Zuzanna Gądzik – wykład przybliżający problematykę prawnokarnej
ochrony zwierząt oraz spotkanie z rozwiązywania kazusów z prawa karnego dot.
przestępstw przeciwko zwierzętom. Spotkanie zorganizowane przez dr Zuzannę
Gądzik wraz z Sekcją Prawa Karnego , Procedury Karnej i Kryminalistyki.
Zasięg wydarzenia obejmował studentów WPPKiA KUL Jana Pawła II.
Kontakty między studentami KUL Jana Pawła II a pracownikami naukowymi.
• Dr Zuzanna Gądzik – Wykład „Formy zjawiskowe przestępstwa, czyli za co
odpowiadałby „Profesor” z serialu Dom z papieru". Spotkanie poruszające
zagadnienia prawa karnego w wybranych serialach, zorganizowane przez dr
Zuzanna Gądzik wraz z Sekcją Prawa Karnego , Procedury Karnej i
Kryminalistyki.
Zasięg wydarzenia obejmował studentów WPPKiA KUL Jana Pawła II.
Kontakty między studentami KUL Jana Pawła II a pracownikami naukowymi.
• Wyjazd sekcji karnej do Sądu Najwyższego – dwie rozprawy kasacyjne,
spotkanie z przedstawicielem biura prasowego SN. Wyjazd zorganizowany
przez dr Zuzannę Gądzik wraz z Sekcją Prawa Karnego , Procedury Karnej i
Kryminalistyki oraz dr hab. Małgorzaty Wąsek - Wiaderek, prof. KUL.
Zasięg wydarzenia obejmował studentów WPPKiA KUL Jana Pawła II.
Kontakty między studentami KUL Jana Pawła II, pracownikami naukowymi oraz
pracownikami SN.
• Wydarzenie z cyklu spotkanie z praktykami: prokurator Prokuratury Rejonowej
Lublin - Północ Natalia Oziembło. Przybliżenie kulisów zawodu prokuratora.
Zorganizowane przez dr Zuzanna Gądzik wraz z Sekcją Prawa Karnego,
Procedury Karnej i Kryminalistyki
Zasięg wydarzenia obejmował studentów WPPKiA KUL Jana Pawła II.
Kontakty między studentami KUL Jana Pawła II a pracownikami naukowymi oraz
pracownikiem Prokuratury Rejonowej Lublin - Północ
• Dr Zuzanna Gądzik – wykład pt.: "Prawo karne w czasach zarazy, czyli prawne
aspekty zwalczania chorób zakaźnych". To spotkanie było profetyczne, gdyż w
następnym tygodniu epidemia w Polsce zaczęła się na dobre. Dzięki Pani
Doktor wiedzieliśmy już jaka odpowiedzialność grozi za np. umyślne lub

nieumyślne narażenie drugiej osoby. Jednocześnie było to ostatnie spotkanie
naszej sekcji na KULu. Kolejne odbywały się w warunkach kwarantanny w
domowym zaciszu.
Zasięg wydarzenia obejmował studentów WPPKiA KUL Jana Pawła II.
Kontakty między studentami KUL Jana Pawła II a pracownikami naukowymi.
• Cykl spotkań prowadzonych przez dr Zuzannę Gądzik – Webinarium: Warsztaty
ze sporządzania prywatnego aktu oskarżenia:
• Webinarium: Relacja przestępstw do wykroczeń.
• Webinarium: Przestępstwa w prawie autorskim.
• Webinarium: Jakie to przestępstwo, czyli kazusy na obrazie.
Zasięg wydarzeń obejmował studentów WPPKiA KUL Jana Pawła II.
Kontakty między studentami KUL Jana Pawła II a pracownikami naukowymi
• Mgr SSR Adrian Zbiciak – Webinarium: "Sędzia karny o czynnościach
operacyjnych służb specjalnych".
Zasięg wydarzenia obejmował studentów WPPKiA KUL Jana Pawła II.
Kontakty między studentami KUL Jana Pawła II a pracownikami naukowymi.
• Walne Zgromadzenie KNSP i wybory nowych władz. Wybór p. Angeliki
Myśliwiec na nowego Koordynatora Sekcji Prawa Karnego, Procedury Karnej i
Kryminalistyki
Sekcja Prawa Cywilnego i Procedury Cywilnej
Koordynator - p. Oskar Bodanka
Opiekun Naukowy Sekcji - mgr Marcin Jędrejek
Dzięki systematyczności Koordynatora i zaangażowaniu Opiekuna, spotkania Sekcji
Cywilnej odbywały się niemal co tydzień. Forma spotkań zwykle miała schemat
przedstawienia, rozważań i omówienia zagadnienia a wśród nich poruszane były min.:
• Współuczestnictwo procesowe
• Małżeńskie ustroje majątkowe.
• Darowizna
• Trochę o praktyce, czyli praca referendarza sądowego.
• Umowy niemoralne.
• Własność a posiadanie, sposoby przeniesienia własności
• Instytucje prawa cywilnego części ogólnej w prawie rzeczowym.
• Orzeczenia w postępowaniu cywilnym.
• O służebnościach i użytkowaniu.
• Postanowienia w postępowaniu cywilnym.
• Postępowanie zabezpieczające.
Zasięg wydarzeń obejmował studentów WPPKiA KUL Jana Pawła II.
Kontakty między studentami KUL Jana Pawła II a pracownikami naukowymi.
Nad merytorycznym przebiegiem zajęć czuwał nasz opiekun, ASR Lublin - Zachód w
Lublinie mgr Marcin Jędrejek.

W tym roku akademickim odwiedziło nas dwóch gości:
dr Agnieszka Kawałko oraz dr Paweł Wrzaszcz.
• Wybór na Walnym Zgromadzeniu KNSP KUL p. Marzeny Chotyckiej, p.
Stanisława Chacińskiego oraz p. Marcina Długaszka na nowych koordynatorów
Sekcji Prawa Cywilnego i Procedury Cywilnej
Sekcja Prawa Medycznego i Farmaceutycznego
Koordynator - p. Wiktoria Sypka
Opiekun Naukowy Sekcji - dr Robert Tabaszewski
Dzięki zaangażowaniu p. Wiktorii Sypki pomocy i wsparciu dr Roberta
Tabaszewskiego oraz zainteresowaniu studentów, Sekcja Prawa Medycznego i
Farmaceutycznego w kwietniu 2020 roku została reaktywowana po blisko 4 latach.
• Wraz z Sekcją Teorii i Filozofii Prawa, Sekcja Prawa Medycznego i
Farmaceutycznego zorganizowała wykład pt.: "Zadośćuczynienie dla bliskich za
błędy medyczne".Po wykładzie odbyły się panel dyskusyjny dotyczący tematyki
“zadośćuczynienia” oraz ”krzywdy”. Gościem spotkania oraz prelegentem była
mgr Justyna Węglińska.
Zasięg wydarzenia obejmował studentów WPPKiA KUL Jana Pawła II.
Kontakty między studentami KUL Jana Pawła II a pracownikami naukowymi.
• Ponowny wybór podczas Walnego Zgromadzenia KNSP KUL p. Wiktorii Sypki
na koordynatora Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego
Sekcja Historii Prawa
Koordynator - p. Daniel Majchrzak
Opiekun Naukowy Sekcji - dr Judyta Dworas - Kulik
Dzięki wsparciu i pomocy dr Judyty Dworas - Kulik i zaangażowaniu p. Daniela
Majchrzaka w lutym 2020 roku została wznowiona działalność Sekcja Historii Prawa,
której zadaniem jest przybliżanie studentom zagadnień związanych z historycznymi
aspektami Prawa.
• Do końca zeszłego roku akademickiego Sekcja Historii Prawa zorganizowała
dwa wykłady o tematyce historyczno - prawnej są to:
• "Magia, miłość i jej konsekwencje - proces o czary Apulejusza z Madaury’’
Zasięg wydarzenia obejmował studentów WPPKiA KUL Jana Pawła II.
Kontakty między studentami KUL Jana Pawła II a pracownikami naukowymi.
• "Historia piractwa morskiego’’
Zasięg wydarzenia obejmował studentów WPPKiA KUL Jana Pawła II.
Kontakty między studentami KUL Jana Pawła II a pracownikami naukowymi.
Obydwa wydarzenia zostały zorganizowane przez dr Judytę Dworas - Kulik wraz z
Sekcją Historii Prawa.
• Podczas Walnego Zgromadzenia KNSP KUL p. Daniel Majchrzak ponownie
został wybrany na Koordynatora Sekcji Historii Prawa.
Sekcja Prawa Finansowego i Podatkowego
Koordynator - p. Weronika Lasek
Opiekun Naukowy Sekcji - dr Marcin Burzec
• Pierwszym przygotowanym wydarzeniem jeszcze przed rozpoczęciem roku
akademickiego był projekt w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki „Tort
Budżetowy. Jak go podzielić?” pod czujnym okiem dr hab. Moniki Münnich.
Uczestnicy projektu poprzez kreatywną pracę w grupach oraz debatę mogli
zapoznać się z podstawowymi zasadami tworzenia oraz funkcjonowania budżetu
państwa. Celem zajęć było zwrócenie uwagi uczniów na odpowiedzialną rolę
zarówno osób inicjujących procedurę budżetową, jak i władzy ustawodawczej,
która ostatecznie decyduje nad projektem budżetu. Dzięki udziałowi w debacie,
uczniowie mieli okazję dostrzec, że ustawa budżetowa nie jest oderwanym od
rzeczywistości aktem prawnym, ale niezbędnym do właściwego funkcjonowania
państwa dokumentem. Zostali także wskazana potrzeba odpowiedzialnego
rozdzielania środków budżetowych, w odpowiednim stopniu rozdysponowanych
na cele publiczne oraz aby nie doprowadzić do sytuacji nadmiernego zadłużania
państwa. W późniejszym okresie projekt był wykorzystywany w celu promocji i
propagowania działalności studenckiej KNSP KUL wśród zaprzyjaźnionych
uczniów szkół.
• Warsztaty podatkowe z panią Katarzyną Janiak z ENODO ADVISORS Sp. z
o.o. w Warszawie, zostały zorganizowane przy współpracy z prof. Beatą Kucią –
Guściorą. Była to to świetna okazja dla każdego studenta zarówno tego
zainteresowanego prawem podatkowym, jak i dla tych którzy takowego się boją
do praktycznego zetknięcia się z problemami stosowania różnych aktów
normatywnych w prawie podatkowym.
• Aplikacja kontrolerska i praca w Najwyższej Izbie Kontroli. W ramach dyskusji
o ewentualnych drogach alternatywnych rozwoju zawodowego, osoby
szczególnie dociekliwe powinny zainteresować się pracą w Najwyższej Izbie
Kontroli i możliwością skończenia w późniejszym czasie aplikacji
kontrolerskiej. Spotkanie poprowadził dr Michał Jędrzejczyk - asystent w
Katedrze Finansów i Prawa Finansowego, Doradca Dyrektora Biura w
Najwyższej Izbie Kontroli.
• Ponadto odbywały się spotkania Sekcji w trakcie których były wyjaśniane
bieżące zmiany w prawie podatkowym oraz omawiane tematy sprawiające
szczególne problemy dla studentów WPPKiA KUL.
• Wybór podczas Walnego Zgromadzenia KNSP KUL 15.06.2020 p. Weroniki Lasek
na Koordynatora Sekcji Prawa Finansowego i Podatkowego.
Sekcja Prawa Handlowego
Koordynator - mgr Karolina Mrozek
Opiekun Naukowy Sekcji - dr Paweł Zdanikowski
• Spotkanie z sędziami z wymiany międzynarodowej, gośćmi sekcji byli: sędzia
Sabina Valek Derganc ze Słowenii oraz sędzia Marcos Diaz Peteiro z Hiszpanii.
Dyskutowaliśmy z nimi zarówno o tematach różnic w systemach prawa
poszczególnych państw, ich wpływie na siebie, ale co także udało się zahaczyć o
tematy zwykłego życia w tych krajach, pracy sędziego w różnych systemach
prawa oraz o tym jak męcząca dla osoby pochodzącej z Teneryfy jest
deszczowa, wietrzna i zimna pogoda w Lublinie.
• Warsztaty z mgr Moniką Marcisz radcą prawnym i doradcą podatkowym
dotyczące prawa spółek handlowych i prawa podatkowego. Celem warsztatów
było pogłębienie wiedzy odnośnie zakładania i prowadzenia spółek handlowych
z perspektywy doradcy podatkowego. Organizatorem spotkania był dr Paweł
Zdanikowski wraz z Sekcja Prawa Handlowego KNSP KUL. Zasięg wydarzenia
obejmował studentów WPPKiA KUL Jana Pawła II.
Kontakty między studentami KUL Jana Pawła II, pracownikami naukowymi i
praktykami zawodów prawniczych.
• Warsztaty z pisania glosy prowadzone przez dr Pawła Zdanikowskiego. Celem
warsztatów było praktyczne podejście do problematyki glos. Na warsztatach
studenci uczyli się pisać glosę. Zasięg wydarzenia obejmował studentów
WPPKiA KUL Jana Pawła II.
Kontakty między studentami KUL Jana Pawła II, pracownikami naukowymi i
praktykami zawodów prawniczych.
• Webinar “Odpowiedzialność członków zarządu spółki z.o.o”. Organizatorem
spotkania byli dr Paweł Zdanikowski i Sekcja Prawa Handlowego KNSP KUL
wraz z MSW Legal (kancelaria radcowska). Celem spotkania było
przedstawienie problematyki spółki z.o.o w kontekście odpowiedzialności
członków zarządu. Zasięg wydarzenia obejmował studentów WPPKiA KUL
Jana Pawła II.
Kontakty między studentami KUL Jana Pawła II, pracownikami naukowymi i
praktykami zawodów prawniczych.
• Webinarium “Prosta spółka akcyjna” zorganizowane przez dr Pawła
Zdanikowskiego wraz z Sekcją Prawa Handlowego KNSP KUL. Celem
spotkania było zdobycie oraz poszerzenie wiedzy w zakresie nowo powstałej
instytucji prawa handlowego.
Zasięg wydarzenia obejmował studentów WPPKiA KUL Jana Pawła II.
Kontakty między studentami KUL Jana Pawła II, pracownikami naukowymi i
praktykami zawodów prawniczych.
• Webinarium “Dematerializacja akcji” zorganizowane przez dr Pawła
Zdanikowskiego wraz z Sekcją Prawa Handlowego KNSP KUL. Celem
spotkania było zdobycie oraz poszerzenie wiedzy w zakresie akcji i ich
dematerializacji.
Zasięg wydarzenia obejmował studentów WPPKiA KUL Jana Pawła II.
Kontakty między studentami KUL Jana Pawła II, pracownikami naukowymi i
praktykami zawodów prawniczych.
• Webinarium “Nie taki weksel straszny...kilka słów o prawie wekslowym”
zorganizowane przez dr Pawła Zdanikowskiego wraz z Sekcją Prawa
Handlowego KNSP KUL. Celem spotkania było omówienie zasad prawa
wekslowego oraz wykorzystania go w obrocie.
Zasięg wydarzenia obejmował studentów WPPKiA KUL Jana Pawła II.
Kontakty między studentami KUL Jana Pawła II, pracownikami naukowymi i
praktykami zawodów prawniczych.
Ponadto studenci zrzeszeni w ramach KNSP KUL uczestniczyli w różnych inicjatywach
o charakterze charytatywnym. Zostały zorganizowane dwie akcje mikołajkowe w
trakcie których zostały przekazane drobne upominki dla dzieci z biednych rodzin
mieszkających w Lublinie, a także dla dzieci z parafii Trójcy Przenajświętszej w
Lublinie.
Studenci występowali artystycznie w Domu Pomocy Społecznej oraz Klinice
Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Lublinie, a także w zakresie na jaki to pozwalały warunki organizowali
różnego rodzaju spotkania tematyczne dotyczące tematyki działalności studenckiej oraz
edukacji prawniczej.
W roku akademickim 2019/2020 ukazały się 3 numery Lubelskich Zeszytów
Prawniczych KNSP KUL.


W dniu 15 czerwca 2020 r. Walne Zgromadzenie Członków Koła Naukowego
Studentów Prawa KUL dokonało wyboru nowych organów organizacji na Rok
Akademicki 2020/2021.


Zarząd KNSP KUL:
• Prezes – Franciszek Wróblewski
• Członek zarządu - Marzena Chotycka
• Członek zarządu - Michał Pietras
• Członek zarządu - Wiktoria Sypka
• Członek zarządu - Natalia Skrok


Członek przy zarządzie
• Katarzyna Hapon
• Ewelina Cygan


Komisja Rewizyjna:
• Członek komisji - Daniel Majchrzak
• Członek komisji - Weronika Lasek
• Członek komisji - Oskar Bodanka


Redaktorem Naczelnym Lubelskich Zeszytów Prawniczych został Oskar Bodanka
Zarząd zatwierdził kandydatury koordynatorów sekcji KNSP KUL:
• Sekcja Prawa Cywilnego i Procedury Cywilnej – Marzena Chotycka, Marcin
Długaszek, Stanisław Chaciński
• Sekcja Prawa Karnego, Procedury Karnej i Kryminalistyki – Angelika
Myśliwiec
• Sekcja Prawa Finansowego i Podatkowego – Weronika Lasek
• Sekcja Teorii i Filozofii Prawa – Paulina Janik
• Sekcja Prawa Medycznego i Farmaceutycznego – Wiktoria Sypka
• Sekcja Historii Prawa – Daniel Majchrzak
• Sekcja Prawa Handlowego – Stanisław Chaciński


W październiku 2020 na stanowisko Kuratora została powołana Pani dr Zuzanna
Gądzik.

Autor: Franciszek Wróblewski
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2020, godz. 19:30 - Natalia Skrok