Podczas dwóch tegorocznych posiedzeń Kapituły Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2019, które odbyły się w dniach 15 i 22 marca 2019 roku, spośród ponad 350 tytułów zgłoszonych przez wydawców, członkowie Kapituły dokonali finalnej selekcji publikacji w ramach poszczególnych konkursowych kategorii i wybrali pozycje, które otrzymają Nagrody FENIKS 2019 i Wyróżnienia FENIKS 2019.

Cieszymy się niezmiernie, że wśród nagrodzonych i wyróżnionych znaleźli się Autorzy i Redaktorzy z Wydziału Filozofii KUL.

 

 • Nagroda w kategorii Edytorstwo
  Katolicka etyka społeczna Karol Wojtyła, red Gerald J. Beyer, Agnieszka Lekka-Kowalik, ks. Alfred M. Wierzbicki
 • Wyróżnienie w kategorii Nauki kościelne
  Dlaczego stworzenie „ex nihilo”. Teoria metafizycznego kreacjonizmu - Andrzej Maryniarczyk SDB
 • Wyróżnienie w kategorii Seria wydawnicza (dzieła zebrane)
  Jeżeli Bóg istnieje… Wolność człowieka a hipoteza teistyczna. Wybór tekstów (T. I), Studia i eseje (T. II)” pod redakcją Andrzeja P. Stefańczyka

 

Wszystkim Państwu, Autorom i Redaktorom serdecznie gratulujemy!

 

 

Nagroda w kategorii Edytorstwo

 

„Katolicka etyka społeczna” Karola Wojtyły (Wydawnictwo KUL) Przykład najwyższego poziomu edytorskiego opracowania dzieła o charakterystyce naukowej i dydaktycznej. Efekt wytężonej pracy, której celem było przeniesienie tekstu skryptu dla studentów z rękopisu Karola Wojtyły na formę publikacji akademickiej. Jednocześnie tekst ten jest znakomitym rysem duchowości autora, który nawet pracę naukową, dydaktyczną i literacką wpisywał w rytm charakterystyczny dla modlitwy. Bezpośredni kontakt z tą publikacją pozwala czytelnikowi zrozumieć ideę przesłania późniejszego papieża w obszarze polityki i etyki społecznej.

 

Katolicka etyka społeczna Karol Wojtyła

red Gerald J. Beyer, Agnieszka Lekka-Kowalik, ks. Alfred M. Wierzbicki

ISBN: 978-83-8061-620-2
Wydawnictwo KUL, Lublin,  2018, ss. 573

 

Karol Wojtyła etykę społeczną wykładał najpierw na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a następnie dla kleryków seminariów duchownych działających w tym mieście.

Blisko 500—stronicowe dzieło ukazało się staraniem Instytutu Jana Pawła II nakładem Wydawnictwa KUL. Choć tekst nie może zastąpić współczesnego wykładu, nadal pozostaje wartościowym wprowadzeniem w elementarne kwestie etyki społecznej – zaznaczają wydawcy. Wskazują, że wykłady trzydziestokilkuletniego księdza Wojtyły rzucają też sporo nowego światła na formowanie się myśli przyszłego papieża.

Wydawcy podkreślają, że lektura wykładów pokazuje spójność poglądów młodego ks. Karola Wojtyły i św. Jana Pawła II w ocenie marksizmu i liberalizmu oraz proces stałego pogłębiania argumentacji na rzecz chrześcijańskiej wizji wyzwolenia człowieka i budowania kultury praw człowieka. „Ciągłość tę widzimy na płaszczyźnie antropologicznej, w sposobie, w jaki Wojtyła rozumie człowieka, jego racjonalności, wolność, w idei pracy, rodziny, społeczeństwa, narodu, państwa oraz kultury” – piszą wydawcy.

 

 

Wyróżnienie w kategorii Nauki kościelne

 

„Dlaczego stworzenie »ex nihilo«. Teoria metafizycznego kreacjonizmu” autorstwa Andrzeja Maryniarczyka SDB (Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu) Ten znakomity naukowy wywód, przeprowadzony na najwyższym intelektualnym poziomie wskazuje, że teoria creatio ex nihilo jest świadectwem wielkich możliwości poznawczych rozumu ludzkiego. Autor koncentruje swoją uwagę na dogłębnej analizie filozoficznej teorii kreacjonizmu, która stanowi punkt zwrotny w filozoficznej interpretacji świata i człowieka. W otwarty sposób konfrontuje ją również z głosami uznającymi nieomylność darwinowskiej teorii ewolucji.

 

Andrzej Maryniarczyk SDB 
Dlaczego stworzenie „ex nihilo”. 
Teoria metafizycznego kreacjonizmu

Wydawnictwo PTTA, Lublin 2018, s. 239, ISBN 978-83-65792-07-5 

W książce została przedstawiona filozoficzna (metafizyczna) teoria kreacjonizmu, która powstała w oparciu o analizę realnie istniejących rzeczy dostępnych ludzkiemu doświadczeniu. Głosi ona, że świat nie powstał z jakiegoś wcześniej istniejącego substratu (praelementu, materii pierwszej, idei, chaosu, energii itp.), lecz w całości został powołany przez Stwórcę do istnienia aktem intelektu i woli, i z nich wyprowadzony. 
Teoria stworzenia ex nihilo była nieobecna w interpretacjach filozofów starożytnych, a także i średniowiecznych. Wynikało to z powszechnej obowiązywalności zasady wyjaśniania wszelkiego typu powstawania, która głosiła, że „z niczego nic nie powstaje” (ex nihilo nihil fit) oraz z apriorycznego przekonania o odwiecznym istnieniu świata jako całości. Dopiero odkrycie i wyodrębnienie na terenie filozofii przyczyny sprawczej stwórczej jako ostatecznej przyczyny istnienia świata, co nastąpiło dopiero w XIII wieku za sprawą Tomasza z Akwinu, dało podstawę do sformułowania filozoficznej teorii creatio ex nihilo i otworzyło drogę do nowej, niespotykanej dotąd na terenie filozofii, interpretacji rzeczywistości. W książce zostały przywołane argumenty za zasadnością i racjonalnością filozoficznego kreacjonizmu oraz ukazane konsekwencje dla rozumienia całej rzeczywistości. Druga część książki zawiera dyskusję prowadzoną przez przyrodników, a także i filozofów z teorią ewolucji, pozwalając ukazać trudności, w jakie wikła się hipoteza ewolucjonizmu. Przegląd paradoksów ewolucjonizmu i argumentów za stworzeniem świata ex nihilo ukazuje znaczenie dalszych badań nad genezą świata i człowieka oraz niezbywalne kompetencje filozofii. Na tym tle filozoficzna teoria kreacjonizmu stanowi punkt zwrotny w wyjaśnianiu świata i człowieka. 

 

Wyróżnienie w kategorii Seria wydawnicza (dzieła zebrane)

 

„Jeżeli Bóg istnieje… Wolność człowieka a hipoteza teistyczna. Wybór tekstów (T. I), Studia i eseje (T. II)” pod redakcją Andrzeja P. Stefańczyka (Towarzystwo Naukowe KUL). Seria stanowi efekt badań, prowadzonych na Wydziale Filozofii KUL, nad problemem wolnej woli i hipotezy teistycznej. Poszczególne tomy zawierają wybór tekstów charakterystycznych dla omawianej tematyki, a także studia i eseje poświęcone zarówno doktrynie prezentowanych myślicieli, jak i koncepcjom przedstawicieli innych nurtów w filozofii dawniejszej i współczesnej.

 

Jeżeli Bóg istnieje… Wolność człowieka a hipoteza teistyczna. Wybór tekstów [I]

 • Redakcja naukowa: Andrzej P. Stefańczyk
 • Tłumaczenia i komentarze: Marcin Iwanicki, Elżbieta Jung, Agnieszka Kijewska, Martyna Koszkało, Andrzej P. Stefańczyk, ISBN: 978-83-7306-801-8, Wydawca: TN KUL, Lublin, Rok wydania 2018, ss. 622

Jednym z najszerzej dyskutowa­nych współcześnie problemów w filozofii jest kwestia wolnej woli. Dotyczy ona tego, czy samą wolną wolę daje się uzgodnić z przyczynową determinacją dzia­łania przez czynniki niezależne od kontroli sprawcy, co jest wa­runkiem moralnej odpowiedzial­ności. Dyskusja zatem o wolnej woli prowadzi do problemu za­sługi i kary, winy i odpowiedzial­ności, umysłu i ciała, konieczności i możliwości, wieczności i czasu, dobra i zła. W konsekwencji pro­blem wolnej woli nie ogranicza się w prosty sposób do jednej, określonej dziedziny filozofii, ale staje się przedmiotem dociekań etyki, epistemologii, filozofii spo­łecznej i politycznej, metafizyki, filozofii umysłu, filozofii prawa i nauki czy wreszcie filozofii re­ligii. Wspólnym mianownikiem zarysowanego zagadnienia jest problem fatalizmu — fatalizmu teologicznego, ale także logicz­nego. Logiczna wersja fatalizmu zakłada, że każde zdarzenie przy­szłe jest zdeterminowane przez to, co już jest prawdziwe, w szcze­gólności przez prawdę, która się wtedy zdarzy. Teologiczny wa­riant fatalizmu natomiast wpro­wadza predestynację wszystkich zdarzeń w takim zakresie, w ja­kim boski byt poznaje wcześniej albo wprost z wieczności, że dane zdarzenia będą miały miejsce.Prezentowana książka jest odpo­wiedzią  na zainteresowanie problematyką wolnej woli i hipo­tezą teistyczną obserwowane we współczesnej filozofii od lat sześćdziesiątych ubiegłego stule­cia, o czym świadczą publikacje A.N. Priora, Ch. Hartshorna,       N. Pike'a czy R. Taylora, a współ­cześnie W. Haskera, P. Inwagena, A. Plantingi i wielu innych. Publikowany tom przekładów dzieł klasyków zagadnienia wol­nej woli i hipotezy teistycznej od czasów karolińskich do współ­czesności, tekstów niezwykle ważnych i nośnych filozoficznie, wypełnia ewidentną lukę w pol­skiej literaturze filozoficznej. Warto podkreślić, że podobny deficyt adekwatnych przekładów także w filozoficznej literaturze anglojęzycznej skutkował nie­porozumieniami albo wręcz zu­pełnie błędnymi interpretacjami tych klasycznych problemów. 

Niniejszy tom jest pierwszą czę­ścią realizowanego na Wydziale Filozofii KUL projektu doty­czącego badań nad problemem wolnej woli i hipotezy teistycz­nej. Część drugą będzie stanowił tom zawierający studia i eseje poświęcone zarówno doktrynie myślicieli prezentowanych w tym tomie, jak i koncepcjom przedsta­wicieli innych nurtów w filozofii dawniejszej i współczesnej, takich jak Anzelm z Canterbury, Tomasz z Akwinu, Baruch Spinoza, repre­zentanci filozofii procesu i teizmu otwartego. Publikacja tomu obej­mującego studia i eseje jest plano­wana na wiosnę 2019 roku.

Jeżeli Bóg istnieje… Wolność człowieka a hipoteza teistyczna. Studia i eseje [II]

 • Redakcja naukowa: Andrzej P. Stefańczyk
 • ISBN: 978-83-7306-827-8, Wydawca: TN KUL, Lublin, Rok wydania 2018, ss. 562

W pierwszej części tomu znajdują się opracowania dotyczące historii filozofii (od św. Augustyna do końca XVIII wieku), a w drugiej - badania nad myślą współczesną. Autor wprowadzenia słusznie zauważa, że kwestia ludzkiej wolności ma doniosłe znaczenie w kontekście ekspansji współczesnych nurtów naturalistycznych, które de facto pozbawiają człowieka wolności, a zatem i odpowiedzialności. Analiza rozmaitych stanowisk filozoficznych pozwala ten problem podjąć kompetentnie i uniknąć wielu aporii logicznych, jak również metafizycznych i antropologicznych, które wydają się powstawać w refleksji nad wszechwiedzą Boga i wolnością człowieka.

Prof. dr hab. Marcin Karaś (UJ)

Przed autentycznie uprawianą historią filozofii stoi bowiem trudne zadanie ciągłego podtrzymywania źródeł filozofii w taki sposób, by mogły one dostarczać materiału do opisu ludzkiego doświadczenia również współcześnie. Tytułowa kontrowersja („Jeżeli Bóg istnieje...") autorom omawianej monografii stworzyła warunki, w których jak w pryzmacie jednorodne stanowiska i monolityczne systemy ujawniły swoje wewnętrzne zróżnicowanie. Dawniejsza filozofia stała się bardziej zrozumiała, a współczesne koncepcje ukazały swoją istotność. [...] Teizm i naturalizm (użyjmy sformułowań ogólnych i nieostrych, ale wyrażających jakoś specyfikę dwóch perspektyw) być może dlatego wchodzą ze sobą w konfrontację, że odnoszą się do podobnego, choć różnie formułowanego problemu — wolności w warunkach konieczności. [...] Wszystkie zawarte w tomie teksty są oryginalnymi artykułami naukowymi, opierają się na tekstach źródłowych i najnowszej literaturze przedmiotu. Wszyscy autorzy reprezentują w swojej dziedzinie najwyższy poziom badań naukowych, a ich kompetencje potwierdzają dotychczasowe publikacje (artykuły, monografie, przekłady).

Dr hab. Tomasz Kupś, prof. UMK

 

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2019, godz. 15:39 - Andrzej Zykubek