zonbioplazma_400J. Zon: Bioplazma i plazma fizyczna w układach żywych. Studium przyrodnicze i filozoficzne. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 2000, ss. 348. [Bioplasma and Physical Plasma in the Living Systems. A study in Sicence and Philosophy] [in Polish] [Summary] [Contents]


Tekst książki [Bioplazma_ksiazka.pdf (2.66 MB)]
(rekonstrukcja przy pomocy środków automatycznych)Spis treści [Spis treści.pdf (172.16 KB)]
[cyfry w nawiasach kwadratowych oznaczają numery stron w wydaniu książkowym]Wstęp [13] [Wstęp.pdf (269.39 KB)]

1. Plazma fizyczna w układach nieożywionych i ożywionych – zarys problematyki [5] [Rozdział 1.pdf (337.07 KB)]

1.1. Szkic historii badań [25]
1.1.1. Główne etapy badań nad plazmą fizyczną jako odrębnym stanem materii [26]
1.1.2. Sugestie odnoszące się do powiązania pomiędzy stanem plazmy fizycznej a stanem żywym materii [33]
1.2. Plazma fizyczna – ogólna charakterystyka [38]
1.2.1. Warunki konieczne i wystarczające do istnienia plazmy [38]
1.2.2. Podstawowe własności plazmy [44]
1.2.3. Rozpowszechnienie plazmy oraz jej pierwotność w stosunku do pozostałych stanów skupienia [49]
2. Włodzimierza Sedlaka koncepcja bioplazmy [55] [Rozdział 2.pdf (680.71 KB)]

2.1. Określenia bioplazmy, jej lokalizacja i rodzaje [55]
2.1.1. Znaczenia nadawane terminowi „bioplazma” [56]
2.1.2. Osobliwość bioplazmy [62]
2.1.3. Składniki bioplazmy i jej typologia [72]
2.2. Własności plazmy fizycznej jako własności bioplazmy [77]
2.2.1. Dynamika [77]
2.2.2. Sprzęganie oddziaływań zachodzące w ośrodku plazmowym [77]
2.2.3. Stan wzbudzenia energetycznego [78]
2.2.4. Rozpowszechnienie [80]
2.3. Rola życiowa przypisywana bioplazmie [81]
2.3.1. Ontogeneza [81]
2.3.2. Ewolucja bioplazmy i rola bioplazmy w ewolucji [93]
3. Wiktora M. Iniuszyna koncepcja bioplazmy [105] [Rozdział 3.pdf (190.28 KB)]

3.1. Określenie bioplazmy i jej rodzaje [105]
3.1.1. Znaczenie terminu „bioplazma” [105]
3.1.2. Typy bioplazmy [106]
3.2. Składniki i lokalizacja bioplazmy [107]
3.2.1. Jednostki konstytuujące bioplazmę [107]
3.2.2. Lokalizacja bioplazmy [109]
3.3. Własności bioplazmy [110]
3.3.1. Podstawowe własności bioplazmy [110]
3.3.2. Osobliwość bioplazmy [113
3.3.3. Rola życiowa spełniana przez bioplazmę [116]
4. Sedlaka i Iniuszyna próby uzasadnienia koncepcji bioplazmy oraz przekonania o jej wartości [119] [Rozdział 4.pdf (527.27 KB)]

4.1. Sedlak [120]
4.1.1. Wyniki badań w dziedzinie biofizyki i fizjologii [122]
4.1.2. Próby podania ilościowych charakterystyk bioplazmy [125]
4.1.3. Rola poznawcza przypisywana przez Sedlaka koncepcji bioplazmy [129]
4.1.4. Zastosowane przez Sedlaka zabiegi retoryczne [131]
4.2. Iniuszyn i współpracownicy [147]
4.2.1. Argumenty nawiązujące do wyników badań empirycznych [147]
4.2.2. Użyteczność koncepcji bioplazmy w naukach o życiu [151]
4.2.3. Praktyczne zastosowania wynikające z koncepcji bioplazmy [153]
4.2.4. Racje pozamerytoryczne i metadyscyplinarne [154]
5. Przedstawione Sedlakowi zarzuty niezgodnego z zasadami nauki sposobu uprawiania bioelektroniki i koncepcji bioplazmy [157] [Rozdział 5.pdf
(631.02 KB)]

5.1. Zarzuty postawione w związku z bioelektroniką [161]
5.1.1. Zarzuty merytoryczne [161]
5.1.2. Zarzuty dotyczące metodyki oraz sposobu opisu wyników badań [162]
5.1.3. Zarzuty dotyczące kompetencji zawodowych i cech osobowości Sedlaka [165]
5.2. Opracowania naukowe ułomne na tle innych opracowań związanych z nauką [166]
5.2.1. Standardowe teksty naukowe i teksty niejednorodne gatunkowo [167]
5.2.2. Nawiązujące do nauki teksty spoza jej dziedziny [169]
5.2.3. Ułomne teksty naukowe [171]
5.3. Uwagi do zarzutów oraz ich ocena [173]
5.3.1. Odnoszących się do kwestii rzeczowych [174]
5.3.2. Dotyczących metodyki pracy i sposobu językowego przedstawiania jej wyników [176]
5.3.3. Dotyczących kompetencji naukowych oraz do cech osobowości [179]
5.3.4. Ogólna ocena postawionych zarzutów [180]
5.4. Sedlakowska metafora życia jako plazmy? [183]
5.4.1. Metafora i jej podstawowe rodzaje [184]
5.4.2. Struktura wypowiedzi metaforycznej [186]
5.4.3. Rola metafory w nauce [188]
5.4.4. Problem metaforyczności wypowiedzi Sedlaka na temat bioplazmy [190]
5.4.5. Możliwa rola metafory plazmowej w poznawaniu życia [196]
6. Biofizyczne racje świadczące za możliwością istnienia plazmy fizycznej w organizmach oraz najpilniejsze cele badań empirycznych w tym zakresie [199] [Rozdział 6.pdf (382.25 KB)]

6.1. Badania empiryczne już przeprowadzone i możliwe sposoby wykrywania plazmy w biostruktrach [201]
6.1.1. Przewodnictwo elektronowe w bioukładach [201]
6.1.2. Eksperymenty polegające na uzyskiwaniu fizycznych odpowiedzi bioukładów świadczących o istnieniu w nich plazmy fizycznej [204]
6.1.3. Eksperymenty polegające na wywoływaniu innych odpowiedzi bioukładu świadczących o istnieniu w nich plazmy fizycznej [206]
6.2. Inne ważne kwestie odnoszące się do bioplazmy i plazmy fizycznej w biostrukturach mieszczące się w zakresie przyrodoznawstwa [208]
6.2.1. Relacje przestrzenne: lokalizacja bioplazmy w układzie żywym [209]
6.2.2. Trwałość bioplazmy [211]
6.2.3. Geneza powiązania plazmy z procesami życiowymi [212]
6.2.4. Zmiany bioplazmy w trakcie filogenezy i ontogenezy [214]
6.2.5. Integracyjna i regulacyjna rola plazmy jako przykład jej możliwego zaangażowania w procesy życiowe [217]
7. Koncepcje bioplazmy na tle zbliżonych ogólnych ujęć natury układów żywych i ich związku ze Wszechświatem [223] [Rozdział 7.pdf (635.77 KB)]

7.1. Odpowiedniość pomiędzy starostoicką nauką o pneumie a koncepcją bioplazmy [224]
7.1.1. Skład i własności pneumy w świecie „nieożywionym” [226]
7.1.2. Własności i rola pneumy w ciałach ożywionych [231]
7.2. Odpowiedniości pomiędzy doktryną neumy a współczesną wiedzą o plazmie fizycznej [235]
7.2.1. Subtelność [236]
7.2.2. Współwystępowanie z innymi żywiołami lub stanami skupienia [237]
7.2.3. Determinowanie właściwości [238]
7.2.4. Dynamika [239]
7.2.5. Rozpowszechnienie i rola we Wszechświecie [240]
7.2.6. Pierwotność [241]
7.2.7. Ocena stwierdzonych odpowiedniości pomiędzy doktryną neumy a koncepcją bioplazmy [248]
7.3. Raoula H. France’a koncepcja plazmy biologicznej jako uniwersalnego podłoża życia [251]
7.3.1. Własności plazmy biologicznej [252]
7.3.2. Rola bioplazmy w układach żywych [255]
7.3.3. Poznawcza rola koncepcji bioplazmy [257]
7.4. Tadeusza Tellera koncepcja t-bioplazmy [259]
7.4.1. Określenie i własności [260]
7.4.2. Rola życiowa [260]
8. Bioplazma w kontekście przedmiotowych oraz metaprzedmiotowych ujęć natury układów złożonych [267] [Rozdział 8.pdf (570.96 KB)]

8.1. Filozoficzna i metodologiczna przestrzeń koncepcyjna [268]
8.1.1. Stanowiska przyznające prymat jednostkom niższego poziomu [272]
8.1.2. Stanowiska uznające realność wyższych poziomów rzeczywistości lub uznające autonomię nauki o życiu [280]
8.2. Próba zlokalizowania koncepcji bioplazmy w kontekście ontologii, epistemologii oraz metodologii [286]
8.2.1. Poglądy Sedlaka – preferencja dla mechanicyzmu i redukcjonizmu. Kwestia monizmu [287]
8.2.2. Poglądy Iniuszyna – antyredukcjonizm i holizm [299]
8.2.3. Poglądy Tellera – witalizm oraz France’a - redukcjonizm [300]
8.2.4. Miejsce hipotezy o plazmie fizycznej w bioukładach w programie badań nad syntezą życia [304]
Zakończenie [311] [Zakonczenie.pdf (234.63 KB)]
Literatura [319] [Literatura.pdf (337.26 KB)]
Streszczenie (w języku angielskim) [345] [Summary.pdf (127.29 KB)]


dane wprowadził: Andrzej Zykubek
Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2007, godz. 20:42 - Andrzej Zykubek