Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz

 

 

 

https://orcid.org/0000-0001-7596-8508

 

 

 

→ Dorobek naukowy

Dorobek organizacyjny

Dorobek dydaktyczny

Nagrody i wyróżnienia

 

ŻYCIORYS NAUKOWY

 

Mirosław Sitarz urodził się 21 czerwca 1964 r. w Biłgoraju w rodzinie katolickiej Józefa i Władysławy Sitarz, z d. Zygmunt, jako siódmy z ośmiu synów. W latach 1971-1979 uczęszczał do szkoły podstawowej w Tereszpolu. Naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Józefowie w latach 1979-1983.

 

Po złożeniu egzaminu dojrzałości w 1983 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. Dnia 6 grudnia 1988 r. obronił pracę magisterską na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pt. Posłannictwo Kościoła względem Narodu według Prymasa Wyszyńskiego, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława Stanisława Bartnika. Święcenia prezbiteratu przyjął 10 grudnia 1988 r. z rąk J.E. ks. bpa Bolesława Pylaka. Następnie został skierowany do pracy w parafii pw. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie, a od 23 czerwca 1990 r. pracował w parafii św. Mikołaja w Lublinie. Tam kierował budową „Schroniska dla dzieci ulicy” (obecnie Dom Świętego Józefa). Po ukończeniu budowy 30 marca 1992 r. został powołany do pracy w Kurii Metropolitalnej w Lublinie na stanowisku referenta w Wydziale Duszpasterskim i Wizytatora Archidiecezjalnego. Funkcję tę pełnił do 27 marca 1995 r.

 

W październiku 1992 r. został skierowany na studia stacjonarne na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i do pracy duszpasterskiej w kościele rektoralnym pw. Wszystkich Świętych przy ul. Lipowej w Lublinie. Ponadto przez trzy lata, tj. od 27 września 1994 r. do 3 października 1997 r., był redaktorem edycji lubelskiej Tygodnika Katolickiego „Niedziela”.

Tytuł magistra licencjata prawa kanonicznego uzyskał z wynikiem bardzo dobry z wyróżnieniem w dniu 22 czerwca 1995 r. Z dniem 1 października 1996 r. został zatrudniony w kierowanej przez ks. prof. dra hab. Józefa Krukowskiego Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL, natomiast na stanowisku adiunkta od dnia 1 października 2001 r. Pracę doktorską pt. Kolegium konsultorów w Kodeksie Prawa Kanonicznego 1983 i w partykularnym prawie polskim napisaną pod kierunkiem prof. Krukowskiego, obronił 15 czerwca 1998 r. Recenzentami rozprawy doktorskiej byli: ks. dr hab. Antoni Dębiński i ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski. Rada Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL w uchwale z dnia 18 czerwca 1998 r. nadała ks. Mirosławowi stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.

 

Ks. Mirosław Sitarz – na podstawie ogólnego dorobku naukowego i rozprawy pt. Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 rokuhabilitował się 27 stycznia 2009 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Od 1 października 2009 r. kieruje powierzoną mu Katedrą Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 21 września 2020 r. (Nr 115.9.2020) nadał ks. Mirosławowi Sitarzowi tytuł naukowy profesora nauk społecznych w dyscyplinie prawo kanoniczne

 

Z dniem 1 września 2020 r. został powołany na prorektora KUL ds. misji i administracji. 

 

Od 1998 r. do 2004 r. ks. M. Sitarz pracował jako adiunkt i kapelan w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, gdzie w latach 1999-2001 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa. W latach 2004-2008 był adiunktem na Wydziale Prawa w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie, a w latach 2009-2014 był zatrudniony na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

 

Ks. prof. M. Sitarz jest autorem ponad 500 publikacji, niektóre z nich zostały przetłumaczone na języki: angielski, czeski, francuski, polski, słowacki, ukraiński i włoski. Uczestniczył w ponad 350 konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w Polsce i za granicą, podczas których wygłosił 99 referatów, komunikatów, laudacji i prezentacji. Przynależy do 7 krajowych oraz zagranicznych organizacji i stowarzyszeń naukowych, a także prowadzi aktywną działalność na rzecz czasopism naukowych.

 

Posiada osiągnięcia także w zakresie opieki naukowej i kształcenia młodej kadry. Dotychczas wypromował 104 magistrów i 24 doktorów nauk prawnych. Uczestniczył w 65 komisjach doktorskich. Był recenzentem 187 prac magisterskich, 15 rozpraw doktorskich oraz recenzentem w 8 postępowaniach habilitacyjnych. Ponadto był członkiem 5 Komisji w postępowaniach habilitacyjnych, w tym 2 w charakterze sekretarza

 

Prof. M. Sitarz specjalizuje się przede wszystkim w prawie konstytucyjnym Kościoła, teorii prawa kościelnego oraz zasadach relacji między Kościołem a Państwem, jako społecznościami odmiennego typu, do których – choć z różnych tytułów – należą ci sami ludzie. 

 

 

 

 

 

Autor: Mariola Lewicka
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2023, godz. 22:43 - Agnieszka Romanko