Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL

Dorobek naukowy

Urodził się 21 czerwca 1964 r. w Biłgoraju, w rodzinie katolickiej Józefa i Władysławy Sitarz, z d. Zygmunt. Uczęszczał do szkoły podstawowej w Tereszpolu. Naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Józefowie. Po złożeniu egzaminu dojrzałości, wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. W listopadzie 1988 r. obronił pracę magisterską na Wydziale Teologii KUL, pt. Posłannictwo Kościoła względem Narodu według Prymasa Wyszyńskiego, napisaną pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława Stanisława Bartnika. Święcenia Kapłańskie przyjął 10 grudnia 1988 r. z rąk J. E. Ks. Bpa Bolesława Pylaka. Następnie został skierowany do pracy w parafii p.w. św. Mikołaja w Szczebrzeszynie, a od 23 czerwca 1990 r. pracował w parafii św. Mikołaja w Lublinie. Tam kierował budową „Schroniska dla dzieci ulicy”. Po ukończeniu budowy 30 marca 1992 r. został powołany do pracy w Kurii Metropolitalnej na stanowisku referenta w Wydziale Duszpasterskim i Wizytatora Archidiecezjalnego.

W październiku 1992 r. został skierowany na studia stacjonarne na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL i do pracy duszpasterskiej w kościele rektoralnym p.w. Wszystkich Świętych przy ul. Lipowej w Lublinie. Przez trzy lata, tj. od 27 września 1994 r. do 3 października 1997 r., był redaktorem edycji lubelskiej Katolickiego Tygodnika „Niedziela”. Ze stanowiska referenta został zwolniony 27 marca 1995 r. Tytuł magistra licencjata prawa kanonicznego uzyskał z wynikiem bardzo dobry z wyróżnieniem w dniu 22 czerwca 1995 r. Jako asystent w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL, kierowanej przez ks. prof. dra hab. J. Krukowskiego, został zatrudniony 1 października 1996 r., a jako adiunkt od 2001 r. Pracę doktorską pt. Kolegium konsultorów w Kodeksie Prawa Kanonicznego 1983 i w partykularnym prawie polskim napisaną pod kierunkiem prof. Krukowskiego, obronił 15 czerwca 1998 r. Na podstawie ogólnego dorobku naukowego i rozprawy pt. Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku habilitował się 27 stycznia 2009 r. Od 1 października 2009 r. kieruje powierzoną mu Katedrą Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

Dodatkowo, od 1998 r. do 2004 r., pracował jako adiunkt i kapelan w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, gdzie w latach 1999-2001 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa. W latach 2004-2008 był adiunktem na Wydziale Prawa w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie, a w latach 2009-2014 był zatrudniony na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie.

 

Autor: Mariola Lewicka
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2016, godz. 21:24 - Agnieszka Romanko