Ks. dr hab. Sławomir Fundowicz, prof. KUL - kierownik Katedry Prawa Administracyjnego

Życiorys naukowy
Ks. Prof. urodził się 22 sierpnia 1964 roku w Starachowicach. Jego ojciec, Bogusław jest emerytowanym nauczycielem, natomiast matka, Zofia pracowała jako główna księgowa w Zespole Szkół Zawodowych w Starachowicach. Brat, Mirosław ukończył studia na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i obecnie pracuje w prywatnej firmie komputerowej w Gdyni.
W latach 1971-1979 uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 3 im. W. Broniewskiego w Starachowicach, a następnie w latach 1979-1983 do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. T. Kościuszki w Starachowicach. W latach szkolnych wykazywał szczególne zdolności matematyczne, m. in. zajął I miejsce w zawodach matematycznych klas II szkół średnich w województwach kieleckim i radomskim.
W 1983 roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. 20 września 1988 roku przyjął święcenia diakonatu. Studia ukończył uzyskaniem tytułu zawodowego magistra teologii na Wydziale Teologii KUL na podstawie pracy pt. "Powierzanie parafii instytutom zakonnym i stowarzyszeniom życia apostolskiego w Diecezji Sandomierskiej w latach 1818-1918" napisanej pod kierunkiem Ks. Prof. Dr hab. Henryka Karbownika. Święcenia kapłańskie przyjął 20 maja 1989 roku z rąk Ks. Bpa Edwarda Materskiego w Radomiu. Od 15 czerwca 1989 roku pracował jako wikariusz w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Odkupiciela w Radomiu. W latach 1990-2000 pracował w Kurii Diecezjalnej (najpierw Sandomiersko-Radomskiej, a obecnie Radomskiej) w Radomiu na stanowisku notariusza. Uczestniczył m. in. w przygotowaniach do Wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Radomiu. W ramach swoich obowiązków prowadził sprawy rewindykacyjne Diecezji Radomskiej przed Komisją Majątkową w Warszawie.
1 października 1991 roku rozpoczął studia w zakresie prawa kanonicznego, a także prawa na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL. W semestrach letnich lat akademickich 1991-1994 prowadził ćwiczenia z etyki na Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu (obecnie Politechnika Radomska). W 1994 roku uzyskał stopień naukowy licencjata prawa kanonicznego. W tym samym roku obronił pracę magisterską pt. "Sekularyzacja dóbr kościelnych w Diecezji Sandomierskiej po powstaniu styczniowym" napisaną pod kierunkiem Ks. Prof. Dr hab. Henryka Karbownika i uzyskał na jej podstawie tytuł zawodowy magistra prawa.
We wrześniu 1992 roku został Diecezjalnym Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych oraz Delegatem Biskupa Radomskiego do Spraw Misjonarzy. Obowiązki te wykonywał do 1998 roku.
Od 1 października 1994 roku pracował jako asystent w Katedrze Historii Prawa na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL, prowadząc ćwiczenia z powszechnej historii państwa i prawa oraz z prawa administracyjnego. Od tego samego roku prowadził wykłady z prawa kanonicznego w Radomskim Instytucie Teologicznym w Radomiu dla studentów eksternistycznych teologii, a także został mianowany promotorem sprawiedliwości przy Sądzie Kościelnym Diecezji Radomskiej. W latach 1995-2000 pełnił funkcję sekretarza Rady Wydziału Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL. W latach 1997-2000 był Rzecznikiem Dyscyplinarnym do Spraw Studentów KUL Senackiej Komisji Dyscyplinarnej. W latach 1998-2000 byłem opiekunem Koła Naukowego Studentów Prawa.
Od 1 października 1997 roku został asystentem przy Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji. 16 czerwca 1998 r. obronił pracę doktorską pt. „Osoby prawne prawa publicznego w prawie niemieckim" (promotor: Prof. Dr hab. Wojciech Łączkowski, recenzenci: Prof. Dr hab. Teresa Rabska, Prof. Dr hab. Marian Zdyb).
Od 1 maja 2001 r. był adiunktem w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji (obecnie: Katedra Prawa Administracyjnego). W 2005r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego (rozprawa hablitacyjna: Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005).

Obecnie jest kierownikiem Katedry Prawa Administracyjnego.

Od 2012r. pełni funkcję Dyrektora Instytutu Prawa WPPKiA.


Od 10 września 2002 roku pełni obowiązki Kanclerza Kurii Diecezji Radomskiej. Jest członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich oraz Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej.
Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych, jak np. Polsko-Niemieckich Kolokwiach Prawa Administracyjnego (Rostock - 2003, Katowice - 2005) czy Zjazdach Pracowników Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego w Łodzi (2000),Warszawie(2002) i Poznaniu (2004).Zajęcia dydaktyczne
-wykład: Prawo administracyjne z elementami zarządzania
-wykład: Procedura administracyjna
-wykład fakultatywny: Prawo samorządu terytorialnego
-wykład fakultatywny: Postępowanie egzekucyjne w administracji
-wykład fakultatywny: Zakłady publiczne
-seminarium: Prawo administracyjne
-seminarium: Prawo publiczne porównawcze
 

Wykaz publikacji

 

I. Opracowania naukowe

 

 1. Sekularyzacja dóbr kościelnych po powstaniu styczniowym (przykład Diecezji Sandomierskiej), [w:] Historia et ius. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Henryka Karbownika, red. A. Dębiński, G. Górski, Lublin 1998, s. 137-158
 2. Wkład Zbigniewa Pazdro do polskiej nauki prawa administracyjnego,
  w: Prawo.Kultura.Uniwersytet. 80 lat ośrodka prawniczego KUL, red. A. Dębiński, Lublin 1999, s. 123-138
 3. Pojęcie osoby prawnej prawa publicznego, „Przegląd Sejmowy" 2(31)/99, s. 64-86
 4. Osobowość publicznoprawna wspólnot religijnych w Niemczech, w: Współczesne problemy prawa publicznego, red. S. Fundowicz, Lublin 1999, s. 55-60
 5. Jednostka samorządu terytorialnego (gmina powiat, województwo)-konstrukcja prawna, w: Współczesne problemy prawa publicznego, red. S. Fundowicz, Lublin 1999, s. 64-71
 6. Korporacje prawa publicznego w teorii i praktyce prawa niemieckiego, „Roczniki Nauk Prawnych", Tom X, zeszyt 1/ 1999, s. 165-192
 7. Dychotomiczny podział prawa, „Samorząd Terytorialny", 1-2/2000, s. 47-57
 8. Osoby prawne prawa publicznego w prawie polskim, „Samorząd Terytorialny" 3/2000, s. 3-12
 9. Granice działania osób prawnych prawa publicznego w ramach prawa prywatnego (na przykładzie niemieckiego systemu prawa), w: Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały konferencji naukowej Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego. Łódź. Wrzesień 2000, Łódź 2000, s. 119-140
 10. Internet w administracji publicznej, w: Internet 2000. Prawo-ekonomia-kultura,
  red. R. Skubisz, Lublin 2000, s. 213-222
 11. Podmiotowość konstytucyjna osób prawnych prawa publicznego w Niemczech, „Roczniki Nauk Prawnych", Tom X, zeszyt 1/ 2000, s. 107-122
 12. Jakość postępowania administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi", „Jakość w Administracji"-Konferencja naukowa, Łódź, 18-19 maja 2001, s. 122-129
 13. Public Law Corporations in the Theory and Practice of German Law, „Review
  of Comparative Law", Vol. 7/2002, s. 89-120
 14. Obywatel w gminie, "Studia Diecezji Radomskiej", t. 4, Radom 2002, s. 227-234
 15. Policja i prawo policyjne, w: Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa praw. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Rzeszów-Cisna 2002, red.
  J. Łukasiewicz, Rzeszów 2002, s. 179-188
 16. Zakłady publiczne, w: Prawo administracyjne ustrojowe. Podmioty administracji publicznej. Stan prawny na dzień 31 sierpnia 2002 r., red. J. Stelmasiak,
  J. Szreniawski, Bydgoszcz-Lublin 2002, s. 173-193
 17. Fundacje publiczne, w: Prawo administracyjne ustrojowe. Podmioty administracji publicznej. Stan prawny na dzień 31 sierpnia 2002 r., red. J. Stelmasiak,
  J. Szreniawski, Bydgoszcz-Lublin 2002, s. 174-204
 18. Zasady wykonywania czynności policyjnych, w: Przemiany doktrynalne i systemowe prawa publicznego. Studia dedykowane prof. Wincentemu Bednarkowi, red.
  S. Pikulski, W. Pływaczewski, J. Dobkowski, Olsztyn 2002, s. 112-119
 19. Konstytucyjne podstawy decentralizacji administracji publicznej, w: Dylematy rozwoju kadr administracji publicznej. Materiały Sympozjum Naukowego zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu pod kierownictwem: prof. dr hab. Stanisława Wrzoska, mgr Gerarda Parzelskiego, Radom 2002, s. 33-46
 20. Elektroniczny rząd, w: Internet i nowe technologie - ku społeczeństwu przyszłości, red. T. Zasępa, R. Chmura, Częstochowa 2003, s.383-394
 21. Zasada demokracji i zasada decentralizacji we współczesnym państwie (przykład niemiecki), w: Ius et Veritas. Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, red.
  D. Dudek, A. Janicka, W. Sz. Staszewski, Lublin 2003, s. 255-265
 22. Miedzy wolnością a samowolą. Prawne ograniczenia wolności gospodarczej, w: Etyka w dzialalności gospodarczej. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Handlową, Radom 2003, s. 65-72
 23. Zasada skargowości w polskim postępowaniu sądowoadministracyjnym, w: Polski model sądownictwa administracyjnego, red. J. Stelmasiak, J. Niczyporuk,
  S. Fundowicz, Lublin 2003, s. 127-142
 24. Administracja bliska ludziom i bliska ludzi, w: Prawo do dobrej administracji. Materiały ze Zjazdu Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego. Warszawa-Dębe 23-25 września 2002 r., red. Z. Niewiadomski, Z. Cieślak, Warszawa 2003,
  s. 256-264
 25. Człowiek i administracja publiczna, w: Prawość i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Lublin 2003, s. 97-108
 26. Prawne determinanty relacji urzędnik-petent, w: Profesjonalizm w administracji publicznej, red. A. Debicka, M. Dmochowski, B. Kudrycka, Białystok 2004, s. 278-285
 27. Egzekucja administracyjna a aksjologia demokratycznego państwa prawnego,
  w: System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz,
  J. Radwanowicz, Warszawa 2004, s. 35-44
 28. Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005.
 29. Aksjologia prawa administracyjnego, w: Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane 24-27 września 2006.
 30. Dynamiczne rozumienie zadania publicznego, (w:), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. J. Supernat, Wrocław 2009.
 31. Poszukiwanie prawdy w postępowaniu administracyjnym, w: Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie k.p.a., pod red. J. Niczyporuka, Lublin 2010.

 

II. Materiały duszpasterskie

 

 1. Maryja - Uzdrowienie chorych, w: Z Maryją Matką Kościoła Kościół Sandomiersko-Radomski przygotowuje się do spotkania z Piotrem naszych czasów, red. E. Materski, Sandomierz 1991, s. 54-56
 2. Matka Boża Łaskawa. Warszawa 1983, w: Z Janem Pawłem II przez Sanktuaria Maryjne Świata. Czytanki majowe, red. E. Materski, Sandomierz 1992, s. 60-62
 3. Powołanie a świadectwo Kościoła, w: Z Maryją rozważamy tajemnicę powołania
  w Kościele. Czytanki majowe
  , red. E. Materski, Sandomierz 1993, s. 40-42
 4. Pan przychodzi - mocą swoją w sakramentach - Eucharystia, w: Pan przychodzi. Rekolekcje Adwentowe dla dzieci, młodzieży, dorosłych, red. E. Materski, Sandomierz 1992, s. 16-18
 5. „Nauczycielu, co dobrego mam czynić?", w: Rekolekcje wielkopostne oparte na Veritatis splendor, dla dzieci, młodzieży, dorosłych, red. E. Materski, Radom 1994,
  s. 57-59
 6. „...twoja wiara cię uzdrowiła" (Mt 10, 52), w: Rekolekcje wielkopostne oparte na książce „Przekroczyć próg nadziei Jana Pawła II, red. E. Materski, Radom 1995,
  s. 89-94
 7. Maryja - pokorna Dziewica z Nazaretu, w: Maryja obecna w przygotowaniu Wielkiego Jubileuszu 2000. Czytanki majowe, red. E. Materski, Radom 1995, s. 83-86
 8. Lud życia i dla życia (EV 78), w: Rekolekcje adwentowe oparte na encyklice Evangelium vitae dla dzieci, mlodzieży, dorosłych, red. E. Materski, Radom 1995,
  s. 21-23
 9. Poprzez wspólną modlitwę ... sam Chrystus zostaje zaproszony do wspólnoty modlącej się, w: Rekolekcje wielkopostne oparte na encyklice Papieża Jana Pawła II „Aby byli jedno - Ut unum sint", red. E. materski, Radom 1996, s. 52-57
 10. Maryja Żywa Pamięć Kościoła o Jezusie, w: Maryja w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Czytanki majowe oparte na wypowiedziach Jana Pawła II, red. E. Materski, Radom 1996, s. 65-68
 11. Lud życia i dla życia, w: Wielkopostne rekolekcje oparte na nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce, red. E. Materski, Radom 1997, s. 92-96
 12. Duch Święty sprawcą jedności wspólnoty uczniów Chrystusa, w: Rekolekcje wielkopostne w drugim roku bezpośredniego przygotowania do jubileuszu roku 2000, red. E. Materski, Radom 1998, s. 49-52
 13. Zadośćuczynienie, w: Rekolekcje wielkopostne w roku Boga Ojca u progu Wielkiego Jubileuszu, red. E. Materski, Radom 1999, s. 61-65
 14. Zanim są wydasz, zbadaj samego siebie (Syr 18, 20), w: Umacniać i pogłębiać więź ze Słowem Bożym. Rekolekcje Adwentowe, red. E. Materski, Sandomierz 2001, s. 85-88
 15. Ustanowienie Eucharystii, w: Światłość świata. Rekolekcje wielkopostne, red.
  E. Materski, Radom 2003, s. 98-102
 16. Niedziela dniem radości, odpoczynku i solidarności, w: Dzień Pana-panem dni. Rekolekcje adwentowe, red. E. Materski, Radom 2003, s. 49-52
 17. Obrzędy wstępne. Konferencja dla mlodzieży, w: Wezwani do wieczernika, red.
  E. Materski, Radom 2004, s. 12-15
 18. Prowadząca do Eucharystii, w: Zjednoczona z Synem. Czytanki majowe oparte
  na nauczaniu Jana Pawła II o Matce Bożej
  , red. E. Materski, Radom 2004, s. 112-114
 19. 3 maja, w: Czytanki majowe w Roku Eucharystii, red. E. Materski, Radom 2005, s. 16-18

 

III. Sprawozdania i inne

 

 1. Współczesne problemy prawa publicznego (Konferencja naukowa, Lublin, 27-28.V.1999), „Państwo i Prawo" 1999, z. 9, s. 100-101
 2. Wstęp, w: Współczesne problemy prawa publicznego, red. S. Fundowicz, Lublin 1999, s. 64-71
 3. Prawość i godność (Wstęp), w: Prawość i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Lublin 2003, s. 5-6 (razem z F. Rymarzem, A. Gomułowiczem)
 4. Profesor Wojciech Łączkowski - nauczyciel w oczach ucznia, w: Prawość i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Lublin 2003, s. 29-31
 5. Wstęp, w: System egzekucji administracyjnej, red. J. Niczyporuk, S. Fundowicz,
  J. Radwanowicz, Warszawa 2004, s. 5-6 (razem z J. Niczyporukiem,
  J. Radwanowicz)
 6. 3 artykuły w tygodniku Diecezji Radomskiej „AVE"

Dyżur w Katedrze
poniedziałek 10.50-12.30

 

PLAN ZAJĘĆ

Kontakt
e-mail: slawomir.fundowicz@kul.lublin.pl

Autor: Bartosz Kuś
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2020, godz. 12:57 - Katarzyna Kułak-Krzysiak