Dr hab. Tomasz Barankiewicz SVD - adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa

Życiorys naukowy

04.06.1983 - Matura w 5-letnim Technikum Rolniczym w Międzyświeciu, woj. śląskie.
1984-1986

- Studia filozoficzne na Wydziale Filozofii Misyjnego Seminarium Duchownego  Księży Werbistów

w Pieniężnie.

1986-1990

 - Studia teologiczne na Wydziale Teologii Misyjnego Seminarium Duchownego  Księży Werbistów

w Pieniężnie.  

19.11.1991 - Magister teologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na podstawie pracy Prawda jako warunek wolności i wyzwolenia na podstawie Instrukcji „O niektórych aspektach teologii wyzwolenia”.
1991-1995 - Studia filozoficzne na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
1995 - Studium języka angielskiego w Londynie.
1998-2001 - Studia doktoranckie na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
15.06.2001 - Doktor filozofii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie pracy Biologiczny naturalizm Johna Searle’a na tle sporu wokół naturalistycznych rozwiązań problemu umysł-ciało.
2001-2005 - Studia w zakresie prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
01.10.2001

- Stanowisko asystenta w Katedrze Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego

i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

01.10.2002

- Stanowisko adiunkta w Katedrze Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego

i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

15.06.2005

 

01.10.2011

 

03.06.2014

 

01.10.2014

- Magister prawa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na podstawie pracy Główne kierunki badań filozofii prawa w dobie integracji europejskiej.

- Starszy wykładowca w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

- Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa na podstawie monografii W poszukiwaniu modelu standardów etycznych administracji publicznej w Polsce (Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 322).

- Stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

 Zajęcia dydaktyczne

 • Etyka prawa - konwersatorium
 • Metodologia nauk prawnych - wykład
 • Etyka urzędnicza - seminarium
 • Prawoznawstwo - ćwiczenia
 • Dobre obyczaje w nauce - wykład

 

Wykaz publikacji

I. Monografie

 1. W poszukiwaniu modelu standardów etycznych administracji publicznej w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 322.

II. Redakcja naukowa

 1. (wspólnie z Rafałem Biskupem) Etyka w działalności gospodarczej, Radom 2003, ss. 166.
 2. (współredaktorzy: Antoni Dębiński, Piotr Stanisz, Jadwiga Potrzeszcz, Wojciech Sz. Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz, Monika Wójcik) Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, ss. 1448.
 3. (współredaktor: Jacek Szczot) Standardy etyczne praktyki audytu wewnętrznego, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, Lublin 2013, ss. 219.

III.  Podręczniki akademickie

 1. Filozofia Prawa. Wybór tekstów źródłowych, Lublin 2002, ss. 265.
 2. Filozofia Prawa. Wybór tekstów źródłowych, wyd. 2 zmienione, Lublin 2007, ss. 288.

IV. Artykuły i studia

 1. Renesans filozofii umysłu w XX wieku, w: Eugeniusz Śliwka (red.), Materiały i Studia SVD, nr 65, Pieniężno 2001, s. 271-290.
 2. Etyczne aspekty kształcenia kadr administracji publicznej, w: Stanisław Wrzosek (red.), Dylematy rozwoju kadr administracji publicznej. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu, Radom 2002, s. 7-11.
 3. Prawo a filozofia człowieka - ujęcie metodologiczne, „Roczniki Nauk Prawnych" 13 (2003), z. 1, s. 31-42.
 4. Filozoficzne uzasadnienie praw człowieka w kontekście procesu globalizacji, w: Jerzy Stelmach (red.), Filozofia prawa wobec globalizmu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003, s. 49-56.
 5. Aksjologiczna problematyka prawa, „Roczniki Nauk Prawnych" 14 (2004), z. 1, s. 45-58.
 6. Aksjologiczne uwarunkowania prawa Unii Europejskiej, w: Leszek Leszczyński (red.), Teoretycznoprawne problemy integracji europejskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 77-88.
 7. Wartości gospodarcze a porządek prawny społeczeństwa otwartego, „Annales Wyższej Salezjańskiej Szkoły Ekonomi i Zarządzania" 8 (2005), nr 1, s. 301-309.
 8. Biologiczny naturalizm w filozofii umysłu J. R. Searle, w: W. Dziarnowska, A. Klawiter (red.), Mózg i jego umysły, Poznań 2006, s. 163-184.
 9. Renesans klasycznego liberalizmu politycznego a porządek prawny społeczeństwa demokratycznego, w: Olgierd Bogucki, Stanisław Czepita (red.), System prawny a porządek prawny, Szczecin 2008, s. 203-221.
 10. Etyczne standardy administracji publicznej Unii Europejskiej, w: Hubert Izdebski, Paweł Skuczyński (red.), Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 9-27.
 11. Inkluzywny pozytywizm prawniczy (geneza, rozwój, główne idee), „Państwo i Prawo" 2010, z. 1, s. 10-24.
 12. Sposoby refleksji etyczno-administracyjnej w badaniach nad współczesną administracją publiczną, w: Stanisław Wrzosek, Michał Domagała, Jan Izdebski, Tadeusz Stanisławski (red.), Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 569-583. 
 13. Współczesne metody badania prawa, „Studia Prawnicze KUL" 2010, nr 1 (41), s. 115-131.
 14. W sprawie inkluzywnego pozytywizmu prawniczego raz jeszcze, "Państwo i Prawo" 2011, z. 1, s. 100-104.
 15. Etyka urzędnicza - etyczne standardy audytu wewnętrzego, w: Jacek Szczot (red.), Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, Lublin 2012, s. 145-160.
 16. W kierunku nowej etyki w administracji publicznej - stanowisko pluralizmu normatywnego, "Prawo i Więź" 2012, nr 2 (2), s. 53-66.
 17. Etyka w administracji publicznej - odpowiedzialność społeczna i zaufanie w dobie "społeczeństwa ryzyka", w: Antoni Dębiński, Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, Jadwiga Potrzeszcz, Wojciech Sz. Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz, Monika Wójcik (red.), Abiit non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 707-721.
 18. Etos integralny, profesjonalizm i koncepcja zdrowego rozsądku w praktyce audytora wewnętrznego, w: Tomasz Barankiewicz, Jacek Szczot (red.), Standardy etyczne praktyki audytu wewnętrznego, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, Lublin 2013, s. 11-25.
 19. Status normatywny kodeksów etyki audytora wewnętrznego w Polsce, w: Tomasz Barankiewicz, Jacek Szczot (red.), Standardy etyczne praktyki audytu wewnętrznego, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis, Lublin 2013, s. 77-86.

V. Hasła encyklopedyczne

 1. Olivecrona Knut Hans Karl, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006, s. 792-794.
 2. Petrone Igino, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 144-145.
 3. Etyka urzędnicza - funkcje, w:  Michał Domagała, Anna Haładyj, Stanisław Wrzosek (red.), Encyklopedkia prawa administracyjnego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 283.
 4. Etyka urzędnicza - pojęcie, w: Michał Domagała, Anna Haładyj, Stanisław Wrzosek (red.), Encyklopedia prawa administracyjnego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 283-284.
 5. Etyka urzędnicza - źródła, w: Michał Domagała, Anna Haładyj, Stanisław Wrzosek (red.), Encyklopedia prawa administracyjnego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 284-285.
 6. Korupcja urzędnicza, w: Michał Domagała, Anna Haładyj, Stanisław Wrzosek (red.), Encyklopedia prawa administracyjnego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 285-286.
 7. Służba publiczna, w: Michał Domagała, Anna Haładyj, Stanisław Wrzosek (red.), Encyklopedia prawa administracyjnego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 286.
 8. Urzędnika etyczne obowiązki, w: Michał Domagała, Anna Haładyj, Stanisław Wrzosek (red.), Encyklopedia prawa administracyjnego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 286-287.
 9. Urzędnika etyczne predyspozycje (cnoty), w: Michał Domagała, Anna Haładyj, Stanisław Wrzosek (red.), Encyklopedi aprawa administracyjnego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 287-288.
 10. Urzędnika odpowiedzialność dyscyplinarna i społeczna, w: Michał Domagała, Anna Haładyj, Stanisław Wrzosek (red.), Encyklopedia prawa administracyjnego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 288-289.

VI. Sprawozdania

 1. 50 lat Misyjnego Seminarium Duchownego Polskiej Prowincji Księży Werbistów (1936-1986), „Collectanea Theologica” 57 (1987), fasc. III, s. 142-145.
 2. Spotkania z Religiami: Karaimi polscy, „Collectanea Theologica” 58 (1988), fasc. III, s. 153-160.
 3. Aby ludzie młodzi - zgodnie z duchem Ewangelii - potrafili żyć wartościami wolności, ludzkiej godności i wspólnego dobra, „Misjonarz” 7 (1989) 5, s. 8-9.

VII. Varia

 1. Wprowadzenie, w: Tomasz Barankiewicz, Rafał Biskup (red.), Etyka w działalności gospodarczej, Radom 2003, s. 13-14.
 2. Ksiądz Profesor Antoni Kość SVD - prawnik, filozof i nauczyciel akademicki, "Przegląd Uniwersytecki" 24 (2012), nr 1 (135), s. 20-21.
 3. (wspólnie z Jadwigą Potrzeszcz) Antoni Kość (1949-2011), "Państwo i Prawo" 2012, z. 4, s. 111-114.
 4. (wspólnie z Jadwigą Potrzeszcz) Antoni Kość (1949-2011), "Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej" 2012, nr 2, s. 101-104.
 5. Od redaktorów, w: Antoni Dębiński, Piotr Stanisz, Tomasz Barankiewicz, Jadwiga Potrzeszcz, Wojciech Sz. Staszewski, Anna Szarek-Zwijacz, Monika Wójcik (red.), Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 5-6.

Wygłoszone referaty

 1. Biologiczny naturalizm w filozofii umysłu Johna Searle’a, Seminarium doktoranckie prowadzone przez ks. prof. Z. Chlewińskiego, Katedra Psychologii Eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 28. 11. 2000.
 2. Spory wokół komutacyjnego modelu umysłu, wykład inauguracyjny na rozpoczęcie roku akademickiego 2001/2002 w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów, Pieniężno 2001.
 3. Etyczne aspekty kształcenia kadr administracji publicznej, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy rozwoju kadr administracji publicznej”, Radom 2002.
 4. Filozoficzne uzasadnienie praw człowieka w kontekście procesu globalizacji, XV Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Filozofia prawa w dobie globalizmu i rewolucji komunikacyjnej”, zorganizowany przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Tomaszowice k. Krakowa 20-21 września 2002 roku.
 5. Przedmiot filozofii prawa jako nauki autonomicznej, zebranie naukowe Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 12. 12. 2002.
 6. Wartości gospodarcze a porządek prawny społeczeństwa otwartego, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Etyka w życiu gospodarczym”, Wyższa Salezjańska Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi, w dniach 13-14. maja 2003 roku.
 7. Aksjologiczne uwarunkowania prawa Unii Europejskiej, I Konferencja Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR), Kazimierz Dolny, 14-16. września 2003 roku.
 8. Etyczne standardy administracji publicznej Unii Europejskiej, II Konferencja Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Od filozofii do praktyki prawa”, zorganizowana w dniach 22-23 września 2005 roku w Centrum Konferencyjnym w Cieszynie przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 9. Renesans klasycznego liberalizmu politycznego a porządek prawny społeczeństwa demokratycznego, XVII Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa „System prawny a porządek prawny”, zorganizowany przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, Międzyzdroje, 24-27 września 2006 roku.
 10. Moralna ocena prawa w ujęciu umiarkowanych wersji pozytywizmu prawniczego, zebranie naukowe Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 16 marca 2007 roku.
 11. Sposoby refleksji etyczno-administracyjnej w badaniach nad współczesną administracją publiczną, na konferencji naukowej Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 19-22 września 2010 roku.
 12. W kierunku nowej etyki w administracji publicznej, na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Jakość administracji publicznej a jakość życia - aspekty prawne i społeczne, zorganizowanej w Wyższej szkole Handlowej w Radomiu, Radom, 15 kwietnia 2011 roku.
 13. Etos, profesjonalizm i koncepcja zdrowego rozsądku w urzędzie, na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Etos służby publicznej, zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Stalowa Wola, 30 maja 2011 roku. 
 14. Filozofia prawa wobec ochrony praw cudzoziemca w Unii Europejskiej, na Międzynarodowym Sympozjum Naukowym: Misje wobec migracji, zorganizowanym przez Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, Warszawa, 23 października 2012 roku.
 15. Referat wprowadzający na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Antoni Kość jako Filozof prawa", połączonej z prezentacją Księgi Abiit, non obiit, poświęconej pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, zorganizowanej przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Katedrę Teorii i Filozofii Prawa, Lublin, 22 marca 2013 roku.
 16. W kierunku refleksyjnej modernizacji administracji publicznej w Polsce, na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "E-administracja - szanse i zagrożenia", Lublin, 24 maja 2013 roku.
 17. Wpływ współczesnych nurtów filozoficznych na wykładnię prawa na II Międzyuczelnianych Warsztatach Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka pt. "Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne", zorganizowanych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa KUL oraz Katedrę Teorii i Filozofii Prawa UMCS, Lublin, 6 maja 2014 roku.

Konferencje i spotkania naukowe

 1. Udział w Międzynarodowej Konferencji „Współczesna filozofia języka i umysłu”, Karlove Vary, 15-18. 06. 1994.
 2. Udział w przygotowaniu Międzynarodowej Konferencji „Dyskusje z Donaldem Davidsonem o prawdzie, języku i umyśle”, Kazimierz Dolny, 2-4. 10. 1995.
 3. Udział w IV Międzynarodowym Sympozjum Metafizycznym z cyklu „Zadania współczesnej metafizyki” zorganizowanym przez Zakład Metafizyki KUL, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu w 50-lecie pracy naukowej na KUL O. Prof. Mieczysława Alberta Krąpca – O REALIZM W UPRAWIANIU FILOZOFII – Lublin, 13 grudnia 2001, Aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego KUL.
 4. III Międzynarodowa Konferencja „Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej”, Warszawa, 2-4. 09. 2002.
 5. Udział w XV Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Filozofia prawa w dobie globalizmu i rewolucji komunikacyjnej”, zorganizowanym przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Tomaszowice k. Krakowa 20-21 września 2002.
 6. Przygotowanie Ogólnopolskiej Konferencji „Etyka w działalności gospodarczej. Fikcja czy sukces?”, Wyższa Szkoła Handlowa, Radom 2003.
 7. Udział w IV Międzynarodowej Konferencji KULTURA I PRAWO, „Religia i wolność religijna w państwach Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie integracji europejskiej”, zorganizowanej z okazji 10. rocznicy podpisania Konkordatu między Stolicą Apostolską i Polską pod patronatem Prymasa Polski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Aula Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Lublin, 1-2 września 2003.
 8. Udział w Konferencji IVR „Teoretyczne aspekty integracji europejskiej (prawo UE, system praw człowieka, prawo europejskie a prawo polskie)” - Warsztaty Sekcji Polskiej IVR. Spotkanie młodszych teoretyków państwa i prawa - zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji UMCS, Kazimierz Dolny, 14-16 września 2003.
 9. Udział w Konferencji naukowej „Wykładnia prawa”, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 27 lutego 2004, Collegium Iuridicum II.
 10. Udział w XVI Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Polska kultura prawna a procesy integracji europejskiej”, zorganizowanej przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Gniezno, 26-29 września 2004 r., Collegium Europaneum Gnesnense.
 11. Przewodniczenie III Sesji na II Konferencji Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa „Od filozofii do praktyki prawa”, zorganizowanej w dniach 22-23 września 2005 roku w Centrum Konferencyjnym w Cieszynie przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
 12. Udział w Ogólnopolskim Seminarium Etyki Prawniczej organizowanym przez Instytut Nauk o Państwie i Prawie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005/2006. Rezultatem zorganizowanego seminarium jest książka: H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy, Warszawa 2008.
 13. Udział w XVII Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa, zorganizowanym przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, Międzyzdroje, 24-27 września 2006
 14. Udział w Międzynarodowej Konferencji Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk „Aktywizm czy formalizm sędziowski - jaka droga dla polskiego sądownictwa?”, Warszawa, 7. 12. 2006.
 15. Udział w wykładach i dyskusjach „Trudne przypadki (Hard Cases) - teoria i praktyka”, organizowanym przez Katedrę Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006/2007.
 16. Udział w Międzynarodowej Konferencji „Rozumność rozumowań prawniczych”, zorganizowanej przez Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Sekcję Polską Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, Warszawa 21. 01. 2008.
 17. Udział w XVIII Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa „Dyskrecjonalność w prawie”, zorganizowanym przez Katedrę Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 22-24 września 2008.
 18. Udział w Zjeździe Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego pn. "Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej", Kazimierz Dolny nad Wisłą, 19-22 września 2010.
 19. Udział w konferencji naukowej - XX Jubileuszowy Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Państwa i Prawa pn. "Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa", zorganizowanej przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa we współpracy z Zakłedem Polityki Prawa oraz Zakładem Prawa Kanonicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 6-9 września 2012.
 20. Udział w Międzynarodowym Sympozjum Naukowym: Misje wobec migracji, zorganizowanym przez Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW, Warszawa, 23 października 2012 r.
 21. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Antoni Kość jako Filozof prawa" połączonej z Prezentacją Księgi Abiit, non obiit, poświęconej pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa SVD, zorganizowanej przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Katedrę Teorii i Filozofii Prawa, Lublin, 22 marca 2013 roku.
 22. Udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "E-administracja - szanse i zagrożenia", Lublin, 24 maja 2013 roku.
 23. Udział w I Międzyuczelnianych Warsztatach Naukowych Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka "Aspekty doktrynalne, normatywne i orzecznicze współczesnej ochrony praw człowieka", zorganizowanych przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa UMCS (prof. dr hab. Leszek Leszczyński, dr Bartosz Liżewski) i Katedrę Teorii i Filozofii Prawa KUL (ks. dr Tomasz Barankiewicz, dr Jadwiga Potrzeszcz), Wydział Prawa i Administracji UMSC, Lublin, 18 czerwca 2013 roku.
 24. Udział w II Międzyuczelnianych Warsztatach Filozofii Prawa i Ochrony Praw Człowieka pt. "Wykładnia prawa - aspekty teoretyczne i praktyczne", zorganizowanych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa KUL oraz Katedrę Teorii i filozofiii Prawa UMCS, Lublin, 6 maja 2014 roku.

Nagrody i wyróżnienia

 1. Nagroda Zespołowa II stopnia za publikację pt. „Filozofia prawa. Wybór tekstów źródłowych” przyznana przez Rektora KUL ks. prof. dra hab. Andrzeja Szostka, Lublin, dnia 26 czerwca 2003 roku.

Praca dydaktyczna

Wypromowani magistrzy:

 1. Anna Baryłka, Zasada apolityczności administracji publicznej, Lublin 26. 03. 2007.
 2. Marzena Anna Góźdź, Etyczne standardy zarządzania w nowoczesnej organizacji administracji publicznej, Lublin 26. 03. 2007.
 3. Beata Grochala, Tajemnica służbowa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Lublin 26. 03. 2007.
 4. Paweł Kalbarczyk, Korupcja urzędnicza w Polsce - skala zjawiska i przeciwdziałanie, Lublin 26. 03. 2007.
 5. Marzena Kozłowska, Etyczne aspekty dostępu do informacji publicznej, Lublin 26. 03. 2007.
 6. Anna Kuba, Określenie korupcji i formy korupcji według Najwyższej Izby Kontroli, Lublin 26. 03. 2007.
 7. Katarzyna Lachtara, Obowiązki pracownika służby cywilnej na tle przebudowy administracji w Polsce po 1989 roku, Lublin 26. 03. 2007.
 8. Tomasz Ogonowski, Etyka urzędnika w służbie publicznej, Lublin 26. 03. 2007.
 9. Anna Pawlak, Etyczne standardy kształtujące europejską przestrzeń administracji publicznej, Lublin 26. 03. 2007.
 10. Magdalena Szumowska, Tajemnica akt stanu cywilnego, Lublin 02. 04. 2007.
 11. Krzysztof Dyszczak, Odpowiedzialność dyscyplinarna urzędnika samorządowego, Lublin 04. 07. 2007.
 12. Iwona Goluch, Zasada Sprawiedliwości proceduralnej na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach, Lublin 04. 07. 2007.
 13. Bożena Krasnodębska, Etyczne obowiązki pracownika samorządowego, Lublin 04. 07. 2007.
 14. Hubert Makaruk, Prawa człowieka a wybrane zasady działania Policji w Polsce, Lublin 04. 07. 2007.
 15. Marek Muszyński, Etyczne standardy działalności pracowników gminy, Lublin 04. 07. 2007.
 16. Hanna Nicewicz, Polski model służby cywilnej, Lublin 04. 07. 2007.
 17. Elżbieta Olszewska, Modele służby cywilnej w państwach Unii Europejskiej, Lublin 04. 07. 2007.
 18. Janusz Pasik, Etyczne standardy organizacji i przeprowadzania wyborów w Posce, Lublin 04. 07. 2007.
 19. Agnieszka Przewłoka, Etyczne obowiązki prezydenta miasta, Lublin 04. 07. 2007.
 20. Stanisław Sułkowski, Etyka zawodowa Policji polskiej w latach 1919-1939, Lublin 04. 07. 2007.
 21. Krystian Wanat, Etyczne zasady doradztwa zawodowego, Lublin 04. 07. 2007.
 22. Grażyna Wciseł, Etyczne standardy organizacji i działania Urzędu Skarbowego na przykładzie Urzędu Skarbowego w Opolu Lubelskim, Lublin 04. 07. 2007.
 23. Hanna Wocial, Etyczne obowiązki wójta gminy, Lublin 04. 07. 2007.
 24. Urszula Zawadzka, Zasada społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Lublin 04. 07. 2007.
 25. Jacek Jurczak, Ewolucja Służby Cywilnej w Polsce - między upolitycznieniem a profesjonalizacją, Lublin 04. 07. 2007.
 26. Piotr Meszuk, Etapy kształtowania się zadań i obowiązków Policji polskiej w latach 1919- 1939 na przykładzie województwa lubelskiego, Lublin 04. 07. 2007.
 27. Urszula Anyszek, Standardy kontroli finansowej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Kock, Lublin 16. 06. 2008.
 28.  Anna Bogucka, Zagadnienie kontroli wewnętrznej i zewnętrznej funkcjonowania Narodowego Banku Polskiego, Lublin 16. 06. 2008.
 29. Jolanta Kadej, Rzecznik Praw Obywatelskich w systemie kontroli administracji publicznej w Polsce, Lublin 16. 06. 2008.
 30. Jerzy Karwowski, Realizacja polityki ekologicznej państwa przez organy administracji publicznej w Polsce, Lublin 16. 06. 2008.
 31. Weronika Karpińska, Zasada jawności administracji publicznej samorządowej na podstawie dochodów gminy Drelów, Lublin 16. 06. 2008.
 32. Marta Kasperek, Zasady prowadzenia, kontroli, przechowywania i zabezpieczania ksiąg stanu cywilnego, Lublin 16. 06. 2008.
 33. Anna Klimek-Wolkoń, Zasada dostępu do informacji publicznej na przykładzie jawności informacji o środowisku, Lublin 16. 06. 2008.
 34. Jan Kuszpa, Zasada profesjonalizmu administracji publicznej na przykładzie administracji samorządowej, Lublin 16. 06. 2008.
 35. Emilia Łubińska, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich w systemie zarządzania i kontroli administracji, Lublin 16. 06. 2008.
 36. Iwona Ochal, Kontrola realizacji budżetu na przykładzie Gminy Kąkolewica Wschodnia, Lublin 16. 06. 2008.
 37. Agnieszka Paradowska, Kontrola jako element systemu infrastruktury etycznej administracji publicznej, Lublin 16. 06. 2008.
 38. Agnieszka Piekarska, Zasada sprawowania kontroli nad samorządem terytorialnym, Lublin 16. 06. 2008.
 39. Krzysztof Szczepaniuk, Zasada odpowiedzialności w polskiej administracji publicznej, Lublin 16. 06. 2008.

Towarzystwa Naukowe i Stowarzyszenia

 1. IVR - Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (Międzynarodowe Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, Sekcja Polska) - członek - od 2002 roku.
 2. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – członek współpracownik – od 2002 roku.

Pełnione funkcje

 1. Członek Rady Instytutu Prawa jako przedstawiciel młodszych pracowników naukowych (2012-)
Autor: Jadwiga Potrzeszcz
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2014, godz. 17:23 - Jadwiga Potrzeszcz