Informacje dla studentów

 

I. Egzaminy w letniej sesji egzaminacyjnej 2019/20

 

Nazwa Przedmiotu: Etyka urzędnicza
Prowadzący: Ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz, prof. KUL
Forma egzaminu: zindywidualizowana wypowiedź pisemna
Termin ostateczny nadsyłania opracowań: 1 VII, godz. 14.00
Pytania oraz szczegółowy sposób opracowania wypowiedzi pisemnej
przesłany został studentom na wspólny e-mail grupy 30 maja 2020 r.

 

 

II. Szanowni Państwo, uczestnicy wykładu fakultatywnego Socjologia prawa! Wykład będzie kontynuowany. Zapraszam na zajęcia w środy, zgodnie z planem.

Serdecznie pozdrawiam

Jadwiga Potrzeszcz

 

Zagadnienia na egzamin magisterski

 

Teoria i filozofia prawa - seminarium magisterskie

Prowadzący: dr hab. Jadwiga Potrzeszcz

 1. Koncepcja prawa sofistów
 2. Sprawiedliwość w poglądach Arystotelesa
 3. Św. Augustyna nauka o prawie
 4. Św. Tomasza z Akwinu filozofia prawa
 5. Umowa społeczna w poglądach Thomasa Hobbesa
 6. Umowa społeczna w poglądach Johna Locke'a
 7. Pojęcie prawa według Immanuela Kanta
 8. Teoria prawa historycznej szkoły prawa
 9. Filozofia prawa Gustawa Radbrucha
 10. Czysta teoria prawa Hansa Kelsena
 11. Pozytywność prawa
 12. Przymus prawny
 13. Relacje państwa i prawa
 14. Stosunek religii do państwa i do prawa
 15. Rodzaje moralności
 16. Relacje prawa i moralności
 17. Ontologiczne i antropologiczno-kulturowe uwarunkowania prawa
 18. Teorie wartości
 19. Znaczenie idei prawa
 20. Słuszność w prawie
 21. Celowość prawa
 22. Bezpieczeństwo prawne
 23. Dobro wspólne
 24. Pojęcie pozytywizmu prawniczego
 25. Pozytywizm naturalistyczny
 26. Pozytywizm legalny
 27. Pojęcie prawa naturalnego
 28. Neotomistyczna teoria prawa naturalnego
 29. Teorie absolutnego prawa naturalnego
 30. Pojęcie mocy wiążącej prawa

Zalecana literatura: Antoni Kość, Podstawy filozofii prawa, wyd. 3, Lublin 2005.

Autor: Jadwiga Potrzeszcz
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2020, godz. 00:04 - Tomasz Barszcz