Ś.P. Ks. Prof. Ryszard Rubinkiewicz

 

30 kwietnia 2011 r. zmarł Ksiądz Profesor Ryszard Rubinkiewicz, salezjanin, profesor zwyczajny Katedry Porównawczej Historii Religii w Instytucie Kulturoznawstwa, wybitny biblista, znawca kultury żydowskiej, promotor dialogu między chrześcijaństwem i judaizmem.

 

Urodzony 6 marca 1939 roku w Kielcach po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego Księży Salezjanów i przyjęciu święceń kapłańskich w roku 1965 podjął studia z zakresu biblistyki na KUL, zwieńczone w roku 1970 obroną pracy doktorskiej pod kierunkiem ks. prof. Feliksa Gryglewicza. W latach 1970-1972 studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym, uzyskując w 1971 licencjat, a w 1978 roku doktorat z nauk biblijnych.

 

W latach 1972-1973 przebywał w Izraelu, gdzie studiował w École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem. Początkowo wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Salezjanów w Krakowie oraz w Wyższym Instytucie Liturgicznym i w Wyższym Instytucie Katechetycznym przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie.

 

W roku 1977 został zatrudniony na Wydziale Teologii KUL, gdzie w roku 1980 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Pracę naukową w KUL łączył z pracą wykładowcy biblistyki w Wyższych Seminariach Duchownych Księży Salezjanów w Krakowie i Łodzi oraz w Wyższym Seminarium Duchownym w Siedlcach. W roku 1991 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Jako visiting professor prowadził zajęcia z biblistyki w Nitrze (Słowacja), Cremisan (Izrael) i w Kijowie (Ukraina). Zwieńczył długoletnią pracę naukową współtworząc Instytut Kulturoznawstwa KUL.

 

Ks. prof. Ryszard Rubinkiewicz kierował Instytutem Nauk Biblijnych KUL (1988-2008) i był przewodniczącym Sekcji Biblistów Polskich (1993-2003), przyczyniając się do jej przekształcenia w Stowarzyszenie Biblistów Polskich. W 1997-2008 był członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej. Kierował również Towarzystwem Naukowym KUL jako jego sekretarz generalny (1981-1986). Brał także udział w pracach Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (1994-1997) oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego jako członek prezydium (1999-2002). Ks. prof. Ryszard Rubinkiewicz jest autorem ok. dwustu prac naukowych, w tym wielu książek, często opublikowanych w językach kongresowych. Owocem jego długoletniej pracy naukowej jest m.in. wypromowanie 7 doktorów oraz kierowanie 24 pracami magisterskimi i magistersko-licencjackimi. Uczestniczył w różnego stopnia przewodach naukowych, przygotowując m.in. recenzje rozpraw doktorskich (35), habilitacyjnych (12) oraz dorobku do tytułu naukowego profesora (6).

 

Na szczególną uwagę zasługują następujące publikacje naukowe, opublikowane w kraju i za granicą: Die Eschatologie von Henoch 9-11 und das Neue Testament, Klosterneuburg 1984; L’Apocalipse d’Abraham en vieux slave, Lublin 1987; Wprowadzenie do apokryfów Starego Testamentu, Lublin 1987; Wstęp do Nowego Testamentu (red. i oprac.), Poznań 1996; Apokryfy Starego Testamentu (red. i oprac.), Warszawa 1999.

 

Uznając wybitny wkład Księdza Profesora w rozwój polskiej nauki Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2004 odznaczył Ks. Prof. Ryszarda Rubinkiewicza Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2012, godz. 14:56 - Andrzej Zykubek