Fakty z życia

Włodzimierz Sedlak urodził się 31 października 1911 r. w Sosnowcu w rodzinie górniczej. Był trzecim z kolei dzieckiem Pawła i Elżbiety z domu Janszek. Miał jednego brata i cztery siostry. Chociaż w jego domu rodzinnym nie było tradycji naukowych, to jednak już w dzieciństwie przejawiał on zainteresowania przyrodnicze. W jedenastym roku życia kupił podręcznik chemii S. Tołłoczki, a mając lat szesnaście marzył o wynalazkach i odkryciach. Zamiłowania obracały się w zakresie chemii, majsterkowania elektrotechnicznego i zbierania skamieniałości w okolicznej morenie czołowej. W siódmej klasie gimnazjalnej doszły jeszcze zainteresowania geologią i mineralogią. Mimo tych właśnie zainteresowań, będąc jeszcze w klasie przedmaturalnej, może pod wpływem lektury Pisma św., uciekł on z domu do Krakowa i prosił o przyjęcie do nowicjatu oo. dominikanów. Mistrz nowicjatu kazał mu najpierw zdać maturę. Wywołało to w nim ogromny wstrząs, a osobiste przemyślenia w połączeniu z tym pierwszym niepowodzeniem spowodowały, że stał się w przyszłości "fanatykiem" nauki.

Po maturze (1930 r.) w Gimnazjum matematyczno-przyrodniczym w Skarżysku-Kamiennej (dokąd w 1921 r. przenieśli się rodzice) wstąpił do Seminarium Duchownego w Sandomierzu, gdzie w 1935 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Następnie, pomimo proponowanego mu wyjazdu na zagraniczne studia teologiczne, podjął pracę prefekta, najpierw w Ćmielowie (1935-1939), potem w Siennie koło Iłży (1939-1948). W czasie okupacji brał udział w tajnym nauczaniu. W Siennie jeszcze w czasie wojny (od lutego 1945 r.), jako wiceprzewodniczący Gminnej Rady Narodowej, zaangażował się w odtwarzanie i rozwijanie szkolnictwa. Dzięki jego staraniom i pracy (również fizycznej) powstała szkoła średnia1 i szkoła zawodowa. Założył Towarzystwo Szkół Średnich w Siennie, którego statut pod nr. 1 zatwierdziły władze wojewódzkie; został prezesem tego Towarzystwa. Pełnił również funkcję kierownika szkoły podstawowej, nie wspominając już o obowiązkach nauczyciela nie tylko religii, ale również propedeutyki filozofii i języka niemieckiego.

Kiedy jego byli uczniowie-maturzyści podjęli studia wyższe zdecydował się na ryzykowny krok - w trzydziestym piątym roku życia sam został studentem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UMCS (1946-1950), dojeżdżając przez pierwsze dwa lata na Uniwersytet i dzieląc czas pomiędzy obowiązki nauczyciela i studenta. W latach 1948-1952 pracował jako katecheta w szkołach średnich w Lublinie. Na wspomnianym wyżej Wydziale UMCS zdołał, dzięki wielkiej pracy i osobistej dyscyplinie, uzyskać dwa magisteria i doktorat. W r. 1949 - magisterium z antropologii na podstawie pracy Kręgi izolacyjne parafii Sienno (u prof. Jana Mydlarskiego), zaś w 1950 r. — magisterium z pedagogiki - Psychika młodzieży żeńskiej a koedukacja, a w 1951 r. obronił rozprawę doktorską nt. Zmienność organizmu jako podstawa biologiczna wychowania (promotorem był prof. Mieczysław Ziemnowicz). Na zatwierdzenie stopnia musiał jeszcze długo czekać, bo aż do 1960 r. Trzeba przypomnieć, że w tamtych czasach student-ksiądz UMCS-u nie był wolny od ryzyka posądzenia o poglądy komunistyczne, brak wiary i zdradę ideałów kapłańskich na rzecz tzw. świecczyzny, z jednej strony, z drugiej zaś, dla socjalistycznych włodarzy edukacji i nauki w kraju tzw. demokracji ludowej było nie do przyjęcia ze względów ideologicznych, by duchowny katolicki przygotowywał doktorat na uczelni państwowej.

Na polecenie władz kościelnych w 1952 r. dr W. Sedlak przeniósł się do Radomia, gdzie nadal pracował jako prefekt do 1960 r. Człowiek ten więc, z dwoma magisteriami i doktoratem, uczył religii w zasadniczej szkole elektrycznej i technikum mechanicznym i był prawdopodobnie jedynym księdzem w Polsce, który nauczał jej w szkole państwowej i to w tych latach, kiedy inni katecheci musieli opuścić mury szkolne z przyczyn ideologicznych.

Od 1 listopada 1960 r. został zatrudniony na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL jako adiunkt, podejmując z początku wykłady z zakresu filozofii przyrody ożywionej. Odtąd przez 31 lat dojeżdżał z Radomia do Lublina, aby prowadzić zajęcia dydaktyczne i pokonywać kolejne katarakty stopni i tytułów naukowych. W wolnych chwilach zajmował się swoim hobby poznawczym w warunkach w gruncie rzeczy "chałupnika naukowego". Na tym Wydziale w 1966 r., dzięki rozprawie z filozofii przyrody ożywionej, pt. Możliwość odtworzenia początków ewolucji organicznej na podstawie komponenta krzemowego, uzyskał habilitację, która została uznana za należącą do zakresu biologii teoretycznej. W konsekwencji tego faktu utworzono na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL Katedrę Biologii Teoretycznej (jedyną jak dotąd w Polsce i jedną z bardzo nielicznych w świecie), której został kierownikiem, pełniąc tę funkcję aż do przejścia na emeryturę w 1982 r.2 Przez następnych 9 lat ks. Sedlak był kuratorem tej Katedry prowadząc również zlecone zajęcia dydaktyczne. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1974 r., a profesora zwyczajnego w 1981 r. Był promotorem 5 rozpraw doktorskich i ponad pięćdziesięciu prac magisterskich.

W latach 1977-1992 (raz w miesiącu) prowadził seminarium doktoranckie z biologii teoretycznej. Na seminarium to przyjeżdżało wiele osób zarówno z ośrodków naukowych, jak i nie powiązanych zawodowo z nauką3.

Kiedy w maju 1992 r. powoływano do istnienia Fundację Bioelektroniki, prof. Sedlak został jednym z jej fundatorów. Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 17 lutego 1993 r. w Radomiu i tam został pochowany.
góra strony

Praca badawcza

Działalność naukowa ks. Włodzimierza Sedlaka objęła swym zasięgiem stosunkowo wiele dyscyplin naukowych, takich jak: antropologia, archeologia, badania nad pochodzeniem i ewolucją życia, bioelektronika, filozofia przyrody, geologia, paleobiochemia, paleobiofizyka, paleontologia itd. Najwcześniej, bo już przygotowując rozprawę doktorską, zajmował się antropologią kulturową.

Chociaż "wyprzedzanie nauki radzieckiej" w zastosowaniu miczurinizmu do człowieka nie było jego zamiarem, jednak okazało się "niedozwolonym chwytem" i zapewne przeszkodą w formalnym uznaniu jego awansu naukowego. Później (w latach pięćdziesiątych) uczestniczył w badaniach nad historią kultury materialnej regionu Gór Świętokrzyskich, m.in. historii starożytnego hutnictwa. Odnalazł tam łupki żelaza ze starożytnego wytopu i opracował oryginalną rekonstrukcję sposobu wytopu żelaza w dymarkach; odkrył przy okazji piryt na Łysej Górze. Interesował się wówczas problematyką rozwoju geologicznego tych gór, opracował teorię powstania gołoborza łysogórskiego i teorię elektronowo-jonową różnicowania masy Ziemi.

Najbardziej owocnym poznawczo kierunkiem zainteresowań badawczych ks. W. Sedlaka był jednak nurt paleontologiczny. Przez kilkadziesiąt lat, pracując co roku w miesiącach wakacyjnych, nazbierał on ponad 3300 okazów skamieniałości, wydobytych głównie z brekcji piaskowców kwarcytowych okresu kambryjskiego4. Odkrył m.in.:

 • prymitywne formy meduzowatych, zbliżonych do dolnokambryjskiego rodzaju Camptostroma,
 • dużego mięczaka-ślimaka z rzędu Archaeogastropoda i rodzaju Helcionella,
 • szczątki nowego rzędu zwierząt Corallicyathida, zaliczone do nowej rodziny Polocyathiformidae (w tym dwóch zaproponowanych przez W. Sedlaka rodzajów: Heliomiria i Silimorpha i dwóch przypisywanych tym rodzajom gatunków typowych, tj. H. cyathiformis i S. corallina).

Przypuszcza się, że szczątki te mogą reprezentować prymitywne tkankowce (Metazoa) z dobrze wykształconym szkieletem. Ten nowy rząd zwierząt kambryjskich, morfologicznie trochę podobny do archeocjatów i jamochłonów, jest prawdopodobnie reliktem form lub grup organizmów, które mogły rozwinąć się już na prekambryjskim etapie tzw. skrytego życia na Ziemi.

Zasygnalizowane powyżej konsekwencje badań paleontologicznych zaowocowały hipotezą krzemowej abiogenezy (tzw. teoria silicydów - 1959 r.), stanowiącą ważki wkład do paleobiochemii. Krzem "wytyczył" poniekąd kierunki działalności naukowej Sedlaka prowadzące do dalszych badań paleontologicznych, geologicznych i paleobiochemicznych. Usiłując bowiem znaleźć i wyjaśnić mechanizmy przejścia od tzw. silicydów do form węglowych zainteresował się elektronicznymi własnościami biomateriałów, co zaowocowało powstaniem nowego kierunku biologii teoretycznej - bioelektroniki, z której nazwą W. Sedlak jest jednoznacznie w Polsce identyfikowany.

W tej dziedzinie jego wyobraźnia i intuicja stworzyły najbardziej intrygujące i dla niektórych obrazoburcze pomysły naukowe. O ile bowiem w paleontologii jego hipotezy miały oparcie na własnoręcznie znalezionych skamieniałościach, to koncepcje bioelektroniczne stworzył on stosując szerokie podejście interdyscyplinarne i transdyscyplinarne do problemów biologicznych, bez własnych prac eksperymentalnych. Poprzez reinterpretację wyników doświadczalnych poznanych z literatury naukowej i ich ekstrapolację doszedł on do nowych ujęć, obejmujących istotę procesów życiowych, genezę i ewolucję życia, uwzględniających również elektromagnetyczne oddziaływania pomiędzy środowiskiem a organizmami, a nawet zaangażowanie ich w hipnozie, telepatii itd. W ramach bioelektroniki Sedlak wysunął wiele koncepcji, najważniejsze z nich to: koncepcja bioplazmy (1967) i elektromagnetycznej natury życia (1969)5. Wymienić jeszcze należy koncepcje: "kwantowego szwu życia" (sprzężenia chemiczno-elektronicznego), laserowych procesów biologicznych i bioholografii, elektrostazy (homeostazy elektrycznej), pola biologicznego itd. Koncepcje te (nazywane niekiedy przez niego teoriami, choć należałoby je raczej nazywać tylko hipotezami) są wzajemnie treściowo zależne i stanowią podstawę tzw. elektronicznego modelu organizmu i zjawisk życiowych.

W. Sedlak aplikował je do różnych zagadnień z zakresu psychologii (kwestie natury i istoty świadomości, zagadnień hipnozy, telepatii, jogi, stressu, pamięci), antropologii (w szczególności antropogenezy), ekologii i ochrony środowiska człowieka, a także do rozmaitych innych problemów biologicznych i biofizycznych (np. bioelektronika ruchu, bioakustyka kwantowa), wreszcie niezmiernie ważnego i interesującego zagadnienia abiogenezy. Tutaj zarysował nowy kierunek naukowy — paleobiofizykę - dyscyplinę, która dotyczy rekonstrukcji ewolucji procesów życiowych na podstawie zachowanych reliktów we współczesnej biosferze i geosferze, głównie kwantowych procesów na submolekularnym poziomie organizacji bioukładów. Spekulował również w zakresie biologii relatywistycznej i biofizyki relatywistycznej.

Większość prac Sedlaka wykraczała w wielu miejscach poza dotychczasowy paradygmat nauk biologicznych, zaś sposób prezentacji idei i ich uzasadnienie zwykle nie przystawały do standardowych schematów prac naukowych. Nic więc dziwnego, że wzbudziły kontrowersje i skrajnie przeciwstawne oceny.

Zainteresowania poznawcze ks. Włodzimierza Sedlaka były bardzo wszechstronne. Wykazywał on niezwykłą inwencję twórczą, intuicję i upór w wynajdowaniu nietypowych ścieżek problemowych i kroczeniu po nich, a omijanych przeważnie przez większość badaczy. Dzięki takiemu nastawieniu widział rzeczy i problemy niemożliwe do dostrzeżenia przez innych i miał odwagę mówienia o nich. Był to wielki i odważny umysł, otwarty ku przyszłości.

Niekiedy był on traktowany jak "kłusownik naukowy", bowiem dyscypliny przez niego uprawiane były odległe od specjalności jego studiów akademickich, tj. antropologii kulturowej i pedagogiki.

Pomimo że w jego pracach tkwią elementy filozofii przyrody, to jednak on sam nie uważał siebie za filozofa, ale za biologa - teoretyka, którego celem jest dokonanie syntezy i inspirowanie do fundamentalnych dociekań nad naturą życia. Aplikacjami technicznymi swoich idei nie chciał i nie był w stanie się zająć. Być może szansa, jaką kiedyś stworzył prof. Sedlak, podjęcia przez naukę w Polsce awangardowych kierunków badawczych (np. mających znaczenie dla konstrukcji biokomputerów) nie została jeszcze utracona.

góra strony


 • 1 W październiku 1992 r. nazwano tę szkolę jego imieniem.
 • 2 Warto odnotować, że liczba pracowników tej Katedry (oprócz W. Sedlaka pełniącego funkcję kierownika) w całej dotychczasowej jej historii, była bardzo mała - zaledwie jedna lub dwie osoby.
 • 3 Przeważnie byli to młodzi ludzie (przyrodnicy, lekarze, psycholodzy, inżynierowie), zainspirowani ideami bioelektroniki do tego stopnia, że niekiedy, aby móc być formalnie doktorantami, podejmowali naukę i zaliczanie około tuzina przedmiotów z filozofii, wymaganych na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej wobec doktorantów - absolwentów innych uczelni, tj. w tym wypadku: biologów, fizyków, chemików, także geologa. Zgłosił się nawet jeden kandydat na doktoranta z USA, ale został skutecznie odstraszony obowiązkiem dojeżdżania co miesiąc na seminarium i zdawania w/w egzaminów uzupełniających, przed ewentualnym doktoratem. Przedmioty te w niewielkim stopniu były dla nich przydatne jako przygotowanie merytoryczne do pisania rozpraw doktorskich, zwłaszcza z bioelektroniki. Niemniej jednak, niektórzy zdali po kilka egzaminów (jedna osoba nawet wszystkie) i w końcu zabrakło im sił i woli. Nie było bowiem dla nich stypendiów, a dla W. Sedlaka tzw. grantów (chociaż warto tu wspomnieć o 2 stypendiach ufundowanych przez tygodnik WTK).
 • 4 Część tego unikalnego zbioru przechowywana jest w Państwowym Instytucie Geologicznym w Warszawie i w Oddziale PIG w Kielcach.
 • 5 Warto może wspomnieć, że po dokładnie dwudziestu latach D. H. Bulkley opublikował artykuł o takim samym tytule.

[powyższy tekst pochodzi z artykułu Mariana Wnuka pt. Ks. Włodzimierz Sedlak - biografia naukowa, Roczniki Filozoficzne, 43 (1995), z. 3, s. 13-36]

Bibliografia

[Bibliografia prac ks. prof. dr hab. Włodzimierza Sedlaka poochodzi ze strony internetowej Fundacji Bioelektroniki im. Włodzimierza Sedlaka.]

Książki naukowe

 1. Rola krzemu w ewolucji biochemicznej życia. Warszawa: PWN; 1967. 84 s. [Komisja Ewolucjonizmu Polskiej Akademii Nauk. Materiały z ewolucjonizmu.]
 2. Bioelektronika 1967-1977. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX; 1979. 527 s. [Uwaga: książka stanowi zbiór 20-tu przedruków prac wcześniej opublikowanych i 7-iu nowych rozdziałów].
 3. Postępy fizyki życia. Warszawa: Inst. Wyd. PAX; 1984. 292 s. [Uwaga: spośród 19-tu rozdziałów książki - 3 są przedrukami prac wcześniejszych].
 4. Kierunek - początek życia. Narodziny paleobiochemii krzemu. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL; 1985. 178 s. [Uwaga: z 15-tu rozdziałów książki - 12-ie stanowi przedruki prac wcześniejszych].
 5. Wprowadzenie w bioelektronikę. Wrocław Warszawa Kraków Gdańsk Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo; 1988. 167 s.

góra strony / początek bibliografii

Książki popularnonaukowe

 1. U źródeł nowej nauki. Paleobiochemia. Warszawa: Wiedza Powszechna; 1973. (Biblioteka Wiedzy Współczesnej 'Omega'; Nr 246). 184 s.
 2. Bioelektronika - środowisko - człowiek. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Oddział w Krakowie, (Nauka dla wszystkich nr 318); 1980. 48 s.
 3. Homo electronicus. Warszawa: PIW; 1980. 240 s. (Biblioteka Myśli Współczesnej) [Uwaga: a) 5-ty rozdział książki (s. 49-58) pt. Człowiek w kwantowej skrzynce biegów; tłumaczenie na j. ang.: The Man in the Quantum Gearbox: Who was Włodzimierz Sedlak? Published by Neuro Magnetic Systems, 999 E. Basse Rd., Suite 180, San Antonio, TX 79209, USA. (1994), s. 11- 19, b) 6-ty rozdział książki (s. 59-68) pt. Analiza elementarnego układu bioelektronicznego; tłumaczenie na j. ang.: Analysis of the elementary bioelectronic system, W: jw. s. 20-29. Drugie wydanie: Homo elektronicus, Wydawnictwo EKOMED, Opole 1994.
 4. Na początku było jednak światło. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy; 1986. 308 s. (Biblioteka Myśli Współczesnej).

góra strony / początek bibliografii

Książki autobiograficzne

 1. Życie jest światłem. Warszawa: Inst. Wydaw. PAX; 1985. 351 s.
 2. W pogoni za nieznanym. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie; 1990. 448 s.
 3. Człowiek i Góry Świętokrzyskie. Warszawa: Książka i Wiedza; 1993. 248 s. (II-gie wydanie 1994). [Uwaga: jest to książka autobiograficzna z elementami popularnonaukowymi].
 4. Sedlak W., Listy do Matki, Radom: Wyd. "Continuo" 1997, ss. 205.
 5. Sedlak W., Boży kram. Kazania, Radom: Wyd. "Continuo" 1998, ss. 205.
 6. Sedlak W., Pamiętnik I. Antek z Ćmielowa, Radom: Wyd. "Continuo" 1999, ss. 185.
 7. Sedlak W., Pamiętnik II. Uciekaj do dziury, Radom: Wyd. "Continuo" 2001, ss. 222.
 8. Sedlak W., Pamiętnik III. Nie dla głupich. Radom: Wyd. "Continuo" 20003, ss. 238.
 9. Sedlak W., Pamiętnik IV. Ziemia Święta i nie tylko... Radom: Wyd. "Continuo" 2004, ss. 254.
 10. Życie jest światłem. (wznowienie 2004, ss. 302.)

góra strony / początek bibliografii

Inne pozycje książkowe

 1. Wykłady o bioelektronice. Warszawa: Studencka Oficyna Wydawnicza ZSP "Alma-Press" O/W-wa; 1987. 183 s. [skrypt].
 2. Inną drogą. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAK; 1988. 578 s. [Uwaga: zbiór 45-ciu prac wcześniej opublikowanych, w tym również publicystycznych i popularnonaukowych].
 3. Technologia Ewangelii. Poznań: Pallottinum; 1989. 312 s. [Uwaga: są to eseje na tematy teologiczne, światopoglądowe, popularnonaukowe i autobiograficzne].
 4. Teologia światła, czyli sięganie nieskończoności.

góra strony / początek bibliografii

Artykuły

 1. Sygnalizowane poniżej przedruki niektórych prac były dokonane z nielicznymi poprawkami w stosunku do swoich oryginałów.
 2. Relatywistyczne pojecie pojęcie czasu według Einsteina. Roczniki Filozoficzne. 1958; 6, z. 3(Prace z zakresu filozofii przyrody): 119-146.
 3. Ewolucja biochemiczna i teoria silicydów. Roczniki Filozoficzne. 1959; 7, z. 3 (Prace z zakresu filozofii przyrody): 69-112. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Kierunek - początek życia. Narodziny paleobiochemii krzemu, RW KUL, Lublin 1985, 16-46].
 4. Teoretyczno-naukowe perspektywy silicydalnej ewolucji biochemicznej. Zeszyty Naukowe KUL. 1961; 4(3): 95-118. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Kierunek - początek życia. Narodziny paleobiochemii krzemu, RW KUL, Lublin 1985, 47-69].
 5. Milenijne refleksje świętokrzyskie. Zeszyty Naukowe KUL. 1962; 5(4): 49-69.
 6. Teoria silicydów i jej praktyczne znaczenie dla nauk biologicznych. Zeszyty Naukowe KUL. 1962; 5(1): 57-82. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Kierunek - początek życia. Narodziny paleobiochemii krzemu, RW KUL, Lublin 1985, 70-89].
 7. Wulkanizm i trzęsienia ziemi w geoenergetycznym zespole zjawisk. Roczniki Filozoficzne. 1963; 11, z. 3(Filozofia Przyrody): 45-64. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 364-384].
 8. Występowanie komponenta krzemowego w żywym ustroju. Kosmos, Seria A: Biologia. 1963; 12(6): 497-504. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Kierunek - początek życia. Narodziny paleobiochemii krzemu, RW KUL, Lublin 1985, 90-97].
 9. Ewolucja Ziemi. Zeszyty Naukowe KUL. 1964; 7(3): 59-70. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 385-398].
 10. Teoria łysogórskich gołoborzy. Roczniki Filozoficzne. 1964; 12, z. 3 (Filozofia Przyrody): 45-67.
 11. Krzem jako wskaźnik ewolucji biochemicznej. Kosmos, Seria A: Biologia. 1965; 14(1): 23-30. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Kierunek - początek życia. Narodziny paleobiochemii krzemu, RW KUL, Lublin 1985, 98-105].
 12. Rozwój myśli technicznej w Górach Świętokrzyskich w tysiącleciu poprzedzającym powstanie Państwa Polskiego. Zeszyty Naukowe KUL. 1965; 8(4): 53-65.
 13. Zróżnicowanie chemicznej treści Ziemi na strefy oraz zjawiska wulkanizmu. Roczniki Filozoficzne. 1965; 13, z. 3(Filozofia Przyrody): 31-54. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 398-425].
 14. Ewolucyjne uwarunkowania nowotworów u zwierząt. Kosmos, Seria A: Biologia. 1966; 15(2): 187-196. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Kierunek - początek życia. Narodziny paleobiochemii krzemu, RW KUL, Lublin 1985, 106-115].
 15. Filozoficzna problematyka elektromagnetycznej przestrzeni. Roczniki Filozoficzne. 1966; 14, z. 3(Filozofia Przyrody): 27-52). [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 155-180].
 16. Elektrostaza i ewolucja organiczna. Roczniki Filozoficzne. 1967; 15, z. 3 (Filozofia Przyrody): 31-58. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967- 1977, IW PAK, Warszawa 1979, 53-85].
 17. Model układu emitującego pole biologiczne i elektrostaza. Kosmos, Seria A: Biologia. 1967; 16(2): 151-159. [Uwaga: a) przedruk W: Bioelektronika 1967-1977, IW PAX, Warszawa 1979, 86-98; b) tłumaczenie na j. ang.: Model of a system emitting a biological field and its electrostasis. - Translated by Leane E. Roffey and Jarosław Kempczyński, Published by Neuro Magnetic Systems, San Antonio, (1993), s. 1-19].
 18. Pole biologiczne a nowa wizja życia. Zeszyty Naukowe KUL. 1967; 10(1): 39-54. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAX, Warszawa 1979, 21-52].
 19. Góry Świętokrzyskie i człowiek w ostatnich tysiącleciach. Zeszyty Naukowe KUL. 1968; 11(2): 69-84.
 20. Podstawy ewolucji świadomości. Kosmos, Seria A: Biologia. 1968; 17(2): 161-169. Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAX, Warszawa 1979, 344-356].
 21. Zaburzenia pola biologicznego jako przyczyna narośli rakowatej na drzewach. Roczniki Filozoficzne. 1968; 16, z. 3(Filozofia Przyrody): 77-103. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 483-509].
 22. ABC elektromagnetycznej teorii życia. Kosmos, Seria A: Biologia. 1969; 18(2): 155-174. Uwaga: a) przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967- 1977, IW PAX, Warszawa 1979, 99-112; b) tłumaczenie na j. ang.: ABC's of the electromagnetic theory of life. - Translated by Leane E. Roffey and Jarosław Kempczyński, Published by Neuro Magnetic Systems, San Antonio, (1995), s. 1-14].
 23. Biofizyczne podstawy świadomości. Roczniki Filozoficzne. 1969; 17, z. 3 (Filozofia Przyrody): 125-155. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 203-234].
 24. O krzemie bardziej humanistycznie. Zeszyty Naukowe KUL. 1969; 12(3): 53-62. Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Kierunek - początek życia. Narodziny paleobiochemii krzemu, RW KUL, Lublin 1985, 116-126].
 25. Biofizyczne aspekty ekologii. Wiadomości Ekologiczne. 1970; 16(1): 43-53. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 509-521].
 26. Hipnoza - telepatia - biofizyka. Zeszyty Naukowe KUL. 1970; 13(4): 43-52. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAK, Warszawa 1979, 357-370].
 27. Plazma fizyczna i laserowe efekty w układach biologicznych. Kosmos, Seria A: Biologia. 1970; 19(2): 143-154. Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAX, Warszawa 1979, 206-223].
 28. Wstęp do elektromagnetycznej teorii życia. Roczniki Filozoficzne. 1970; 18, z. 3 (Filozofia Przyrody): 101-126. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAX, Warszawa 1979, 113-141].
 29. Kwantowe podstawy ruchu w świecie organicznym. Roczniki Filozoficzne. 1971; 19, z. 3 (Filozofia Przyrody): 91-112. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAX, Warszawa 1979, 371-395].
 30. Magnetohydrodynamika biologiczna w zarysie. Kosmos, Seria A: Biologia. 1971; 20(3): 191-201. [Uwaga: a) przedruk W: Bioelektronika 1967-1977, IW PAK, Warszawa 1979, 188-205. b) tłumaczenie na j. ang.: Outline of biological magnetohydrodynamics, Translated by Leane E. Roffey and Jarosław Kempczyński, Published by Neuro Magnetic Systems, San Antonio, (1993), s. 1-26].
 31. Joga w świetle współczesnej biofizyki. Zeszyty Naukowe KUL. 1972; 15(2): 43-52. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAX, Warszawa 1979, 396-410].
 32. Laserowe procesy biologiczne. Kosmos, Seria A: Biologia. 1972; 21(5): 533-545. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAK, Warszawa 1979, 142-162].
 33. Plazma fizyczna jako podstawa bioenergetyki. Roczniki Filozoficzne. 1972; 20, z. 3 (Filozofia Przyrody): 125-148.
 34. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAK, Warszawa 1979, 224-251].
 35. Biologiczne wartości religii. W: K. Wojtyła, P. Kałwa, E. Materski, B. Pylak, W. Wójcik, M. A. Krąpiec, A. Słomkowski, J. Iwanicki, M. Rechowicz, W. Granat, W. Poplatek, J. Rybczyk, S. Kamiński, J. Kłoczowski, S. Sawicki (Komitet Redakcyjny). Z zagadnień kultury chrześcijańskiej. Lublin: Wydawnictwo TN KUL; 1973: 643-650.
 36. Ochrona środowiska człowieka w zakresie niejonizującego promieniowania. Wiadomości Ekologiczne. 1973; 19(3): 223-237. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 521-539].
 37. Paleobiochemiczne problemy wczesnych stadiów życia. Roczniki Filozoficzne. 1973; 21, z. 3 (Filozofia Przyrody): 65-87. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Kierunek - początek życia. Narodziny paleobiochemii krzemu, RW KUL, Lublin 1985, 136-159].
 38. Wpływ świadomości na somę człowieka w bioelektronicznym kontekście. Wychowanie Fizyczne i Sport. 1973; 17(2): 69-77. [Uwaga: a) przedruk w: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAX, Warszawa 1979, 433-444].
 39. Biologiczne podstawy ochrony środowiska. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego. 1974; 11(3-4): 17-30. [Uwaga: a) przedruk w: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAX, Warszawa 1979, 445-456].
 40. Stratygraficzna pozycja fauny Archeocjatowej z Łysej Góry. Roczniki Filozoficzne. 1974; 22, z. 3(Filozofia Przyrody): 103-119.
 41. Wprowadzenie w fotodynamikę strukturalną układów biologicznych. Kosmos, Seria A: Biologia. 1974; 23(5): 513-527. [Uwaga: a) przedruk W: W. Sedlak, Postępy fizyki życia, IW PAX, Warszawa 1984, 118-134. b) tłumaczenie na j. ang.: Introduction to the structural photodynamics of biological systems. Translated by Casimir D. Bernard, Edited by Leane E. Roffey, Published by Neuro Magnetic Systems, San Antonio, (1994), s. 1-33].
 42. Znaczenie gołoborzy łysogórskich jako odkrywki kambru. Studia Kieleckie. 1974 (2-4): 37-45.
 43. Człowiek - biosfera - kosmosfera. Zeszyty Naukowe KUL. 1975; 18(1): 13-20. [Uwaga: a) tłumaczenie na j. ang.: Man - biosphere - cosmosphere, Zeszyty Naukowe KUL, 1978, 21, nr spec., s. 40-47; b) przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAX, Warszawa 1979, 457-468].
 44. Dynamika bioplazmy i metabolizm. Kosmos, Seria A: Biologia. 1975; 24(3): 261-272. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAX, Warszawa 1979, 279-295].
 45. The electromagnetic nature of life. W: Second International Congress of Psychotronic Research; June 30 - July 4, 1975; Monte Carlo. Monaco: The International Association for Psychotronic Research; 1975: 77-83.
 46. Ewolucja bioplazmy. Roczniki Filozoficzne. 1975; 23, z. 3 (Filozofia Przyrody): 95-116. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAX, Warszawa 1979, 296-320].
 47. Bioelektronika - bioplazma - antropologia przyszłości. Zeszyty Naukowe KUL. 1976; 19(1): 3-10. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967-1977, IW PAX, Warszawa 1979, 493-503].
 48. Bioplazma - nowy stan materii. W: W. Sedlak (red.), Bioplazma. Materiały I Konferencji poświeconej poświęconej bioplazmie; 9 maja 1973; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL; 1976; 13-30. (II-gie wydanie 1977).
 49. Dzieje rzeki Kamiennej. Roczniki Filozoficzne. 1976; 24, z. 3 (Filozofia Przyrody): 51-70. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, IW PAK, Warszawa 1988, 425-449].
 50. Is life an electromagnetic phenomenon? W: W. Sedlak (red.). Bioplazma. Materiały z I Konferencji poświeconej bioplazmie; 9 maja 1973; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL; 1976; 73-81. (2-gie wydanie 1977).
 51. Wprowadzenie w bioakustykę kwantową. Kosmos, Seria A: Biologia. 1976; 25(3): 263-271. [Uwaga: a) przedruk W: W. Sedlak, Postępy fizyki życia, IW PAX, Warszawa 1984, 146-155; b) tłumaczenie na j. ang.: Introduction to quantum bioacoustics. Translated by Casimir D. Bernard; Leane E. Roffey, Editor; Published by Neuro Magnetic Systems, San Antonio, (1994), s. 1-13].
 52. Bioelektronika - krok naprzód w poznaniu życia. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego. 1977; 14(3): 5-20. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 250-263].
 53. Piezoelektryczność związków organicznych i kwantowo-akustyczne podstawy informacji biologicznej. Roczniki Filozoficzne. 1977; 25, z. 3 (Filozofia Przyrody): 149-170. [Uwaga: a) przedruk ze zmianami (m. in. brak czterech rysunków i skrócony tytuł, tj. "Kwantowoakustyczne podstawy informacji biologicznej") W: W. Sedlak, Postępy fizyki życia, IW PAX, Warszawa 1984, 173-194. b) tłumaczenie na j. ang. (bez wszystkich rysunków): Quantum-acoustical foundation of biological information. Translated by Casimir D. Bernard; Leane E. Roffey, Editor; Published by Neuro Magnetic Systems, San Antonio, (1994), s. 14-36].
 54. Some aspects on the stratigraphy and taxonomy of Cambrian fauna found Łysa Góra (the Świętokrzyskie Mountains, Central Poland). W: Second International Symposium on Fossil Corals and Coral Reefs; 1975 Sept. 22-27; Paris. Paris: 'Memoires du BRGM'; 1977; No 89: 42-48.
 55. Bioelektronika w zespole jej metodycznych problemów. Roczniki Filozoficzne. 1978; 26, z. 3 (Filozofia Przyrody): 111-130. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 132-155].
 56. Elektroniczny model życia i perspektywy rozwoju biologii. Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX. 1978, (3 (20)): 119-131.
 57. Życie jest światłem. Bioelektronika i możliwości nowej antropologii. Studia Filozoficzne. 1978, [10(155)]: 91-101.
 58. Wprowadzenie w problematykę bioelektroniczną. Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX. 1978, (3(20)): 31-46. [Uwaga: II-gie Sympozjum Bioelektroniki: "Polska Bioelektronika 1967-1977 -Konfrontacje", 22-23 październik 1977, Warszawa].
 59. Bioelektronika - nowsze ujecie ożywionej materii. Folia Societatis Scientiarum Lublinensis (Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego). 1979; 21 (Biol. 2): 71-80.
 60. Bioplazma jako podstawowa metoda sondażu życia. Roczniki Filozoficzne. 1979; 27, z. 3 (Filozofia Przyrody): 103-123.
 61. Metabolizm - bioelektronika - plazma biologiczna. W: W. Sedlak (red.). Bioelektronika. Materiały I Krajowego Sympozjum nt. bioelektroniki; 14-15 maja 1975; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin. Lublin: Wyd. Tow. Nauk.; 1979; 23-31. (2-gie wydanie 1982).
 62. Antropologia dynamiczna w bioelektronicznej perspektywie. Przegląd Antropologiczny. 1980; 46(2): 315-320. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 243-250].
 63. Badawcze perspektywy bioelektroniki. Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX. 1980, (3(29)): 11-22. [Uwaga: a) przedruk (jednakże bez cytowanej literatury) W: Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX, 1980, Dodatek do Nr. 3(29), 5-15; b) przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX. Warszawa 1988, 305-314].
 64. Perspektywy bioelektroniki i aktualne realia. Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX. 1980, (Dodatek do Nr 3(29)): 75-81.
 65. Podstawy kwantowej paleobiofizyki. Roczniki Filozoficzne. 1980; 28, z. 3 (Filozofia Przyrody): 119-145.
 66. Problematyka życia sprzed 550 milionów lat na tle prac w rejonie Łysej Góry. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego. 1980; 17(3): 3-12.
 67. Wpływ degradacji elektromagnetycznego środowiska geofizycznego na organizm ludzki. Zeszyty Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. 1980, (26): 387-399. [Uwaga: II Konferencja naukowa na temat: Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej. Kraków, 26-27 kwietnia 1980 r.].
 68. Eksperyment i synteza w biologii. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego. 1981; 18(2-4): 51- 60. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 118-128].
 69. Myślenie, planowanie i działanie w nauce na przykładzie biologii współczesnej. Studia Filozoficzne. 1981, (7-8 (188-189)): 87-96. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 99-110].
 70. Problemy planetarnej ochrony elektromagnetycznego środowiska w odniesieniu do populacji ludzkiej. W: Pola elektromagnetyczne. Materiały III konferencji nt. pomiarów i oceny działania pól elektromagnetycznych; 4-6 maja 1981; Łódź: Instytut Medycyny Pracy w Przemyśle Włókienniczym i Chemicznym; 1981: 55-65. (Studia i Materiały Monograficzne, v. nr 4). [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 539-549].
 71. Stresujący czynnik elektromagnetycznego środowiska urbanistycznego. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego. 1981; 18(2-4): 41-48. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 549-557].
 72. Zarys biologii relatywistycznej. Roczniki Filozoficzne. 1981; 29, z. 3 (Filozofia Przyrody): 43-64.
 73. Konieczność i możliwość badań nad biologicznymi podstawami akupunktury. W: Pamiętnik I Krajowej Konferencji Akupunktury; 23-24 września 1982. Warszawa; 1983: 70-83. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 557-566].
 74. Natura ludzkiej świadomości w świetle bioelektroniki. Roczniki Filozoficzne. 1983; 31, z. 3 (Filozofia Przyrody): 83-91. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988,234-243].
 75. Teoria i teoretyzowanie w biologii. Kultura Oświata Nauka - Zeszyty Naukowe PAX. 1983, (6-7 (40-41)): 49-56. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 111-118].
 76. Bioelektronika - system nowego pojmowania życia. Roczniki Filozoficzne. 1984; 32, z. 3 (Filozofia Przyrody): 199-218.
 77. Potrzeba integracji w biologii. Kultura Oświata Nauka - Miesięcznik Stowarzyszenia PAX. 1984, (2(44)): 102-109. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 324-342].
 78. Wybrane zagadnienia z bioelektroniki. Kultura Oświata Nauka - Miesięcznik Stowarzyszenia PAX. 1984, (2(44)): 116-124. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 325-334].
 79. Z dziejów odkrycia śladów kambryjskiego życia w. kwarcytach łysogórskich. Rocznik Świętokrzyski. 1984; 12: 31-45. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 449-464].
 80. Ćwierćwiecze krzemowej teorii życia. Roczniki Filozoficzne. 1985; 33, z. 3 (Filozofia Przyrody): 115-133.
 81. Problem mikrofalowego kompleksu w ginekologii. W: M. Troszyński, B. Chazan (red.). Ciąża i środowisko: Materiały sympozjum naukowego zorganizowanego w 35-lecie Instytutu Matki i Dziecka; 31.V.-2.VI. 1984; Jachranka. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka, Klinika Położnictwa i Ginekologii; 1985; 1: 47-56. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 566-573].
 82. Rola krzemu w ewolucji organicznej. W: W. B. Marciniec (Red.). Wybrane zagadnienia chemii krzemu. Wykłady plenarne VI Ogólnopolskiego Sympozjum Związków Krzemowo-Organicznych; 5-8 czerwca 1983; Dymaczewo k/Poznania. Poznań; 1985: 59-74. (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ser. 'Chemia'. Nr 47). [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 464-482].
 83. Organizacja i rozwój szkolnictwa w osadzie Sienno po wyzwoleniu. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego. 1986; 23(3-4): 11-29.
 84. Nieliniowość w biologii. Roczniki Filozoficzne. 1987-1988; 35-36, z. 3 (Filozofia Przyrody): 107-118.
 85. Teoria bioplazmy po 18 latach. W: W. Sedlak, J. Zon, M. Wnuk (Red.). Bioplazma. Materiały II Krajowej Konferencji nt. bioplazmy; 18 grudnia 1985; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL; 1988: 11-19.
 86. Wejście w nieznane rejony życia. Roczniki Filozoficzne. 1989-1990; 37-38, z. 3 (Filozofia Przyrody): 207-216.
 87. Wokół człowieka. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego. 1989; 26(3-4): 5-17.
 88. Specyficzne cechy bioelektroniki. W: W. Sedlak, J. Zon, M. Wnuk (Red.). Bioelektronika. Materiały VI Krajowego Sympozjum; 20-21 listopada 1987; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL; 1990: 35-43.
 89. Biologiczne i filozoficzne spojrzenie na bioelektronikę. W: T. Purtak (wstęp i opracowanie). Rzeźbiarz światła - twórca polskiej bioelektroniki. Warszawa-Radom: Ośrodek Działalności Kulturalnej i Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie PAX w Warszawie, Ośrodek Promocji Kultury Regionalnej w Radomiu; 1991: 105-118. (Zeszyty Monograficzne; Nr 4). [Uwaga: Referat wygłoszony na V Krajowym Sympozjum Bioelektroniki organizowanym przez PAX w Halinie w dniach 22-24 października 1987 pod hasłem 'Bioelektronika - humanistyka'].
 90. W. Sedlak, J. Piaskowski, Znalezienie łupek żelaza świętokrzyskiego oraz ich charakterystyka metalograficzna. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 1961; 9(1): 89-105.
 91. Z. W. Wolkowski, W. Sedlak, J. Zon, The utility of bioelectronics and the bioplasma concept in the study of the biological terrain and its equilibrium. W: First World Energy Medicine Congress; 1977 Nov 18-20; Paris. Paris: ETS Jacques Vadebourg; 1978: 127-135. [Uwaga: przedruk W: Proceeding of International Symposium on Wave Therapeutics. Interaction of Non-Ionizing Electromagnetic Radiation with Living Systems, Wolkowski Z. W. (Ed.), Versailles, 19-20 May 1979, Paris: 1983, 114-122].
 92. Z. W. Wolkowski, W. Sedlak, J. Zon, G. Jodkowska, Mechanisme plasmique de la reception du rayonnement electromagnetique a basse frequence par les systemes vivants. W: Z. W. Wolkowski (Ed.). Proceeding of International Symposium on Wave Therapeutics. Interaction of Non-Ionizing Electromagnetic Radiation with Living Systems; 1979 May 19-20; Versailles. Paris; 1983: 139-158.

góra strony / początek bibliografii

Komunikaty, doniesienia i streszczenia referatów

 1. Piryt na Łysej Górze. Przegląd Geologiczny. 1958; 6(6): 276-277.
 2. Metoda odnajdywania żelaza ze starożytnego wytopu. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 1960; 8(4): 545-548.
 3. Występowanie rudy żelaza w kambrze Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny. 1960; 8(8): 433-435.
 4. Hilemorfizm a fizykalna budowa atomu. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne. 1961; 8(3): 18-19.
 5. Rola krzemu jako mikroelementu w organizmie i teoria silicydów. W: Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (za okres od l stycznia 1962 r. do 31 grudnia 1962 r.). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1963, (13): 56-58.
 6. Występowanie pirytu na Łysej Górze. Przegląd Geologiczny. 1963; 11(9): 430-432.
 7. Występowanie manganu w masywie Łysicy. Przegląd Geologiczny. 1964; 12(10): 424-426.
 8. Rozwój myśli technicznej w Górach Świętokrzyskich w tysiącleciu poprzedzającym powstanie Państwa Polskiego. Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika Towarzystwa Naukowego KUL (za okres od l stycznia 1963 r. do 31 grudnia 1964 r.). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1965, (14): 70-74.
 9. Wizja życia w kategoriach pola biologicznego. Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika Towarzystwa Naukowego KUL (za okres od l stycznia 1963 r. do 31 grudnia 1964 r.). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1965, (14): 77-82.
 10. Z filozoficznej problematyki elementarnej przestrzeni elektromagnetycznej. Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika Towarzystwa Naukowego KUL (za okres od l stycznia 1963 r. do 31 grudnia 1964 r.). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1965, (14): 85-87.
 11. Fauna Archaeocyatha z głównego pasma Gór Świętokrzyskich. Studia Philosophiae Christianae. 1968; 4(1): 165-167.
 12. Możliwości występowania prekambryjskiej formacji w głównym paśmie Gór Świętokrzyskich. Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika Towarzystwa Naukowego KUL (za okres od l stycznia 1967 r. do 31 grudnia 1967 r.). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1968, (16): 213-217.
 13. Przedstawiciel Archaeogastropoda z masywu Łysej Góry. Przegląd Geologiczny. 1968; 16(6): 298-299.
 14. Występowanie fauny Archaeocyatha w masywie Łysej Góry. Przegląd Geologiczny. 1968; 16(12): 574-575.
 15. Bionika jako metoda badania życia. Sprawozdania z Czynności Wydawniczej i Posiedzeń Naukowych oraz Kronika Towarzystwa Naukowego KUL za okres od l stycznia 1968 r. do 31 grudnia 1968 r.). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1969, (17): 115-122.
 16. Problematyczna fauna ramienionogów z głównego pasma Gór Świętokrzyskich. Przegląd Geologiczny. 1969; 17(10): 512-514.
 17. Bioelektroniczne akcenty wysiłku fizycznego. W: Konferencja: Problemy odporności nieswoistej organizmu człowieka pracującego fizycznie. Streszczenia referatów i doniesień; 17 grudnia 1970; Warszawa. Warszawa: Komitet Fizjologii PAN i Katedra Fizjologii AWF, Warszawa; 1970: 17.
 18. Powstanie życia na Ziemi w świetle biofizyki. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL (l stycznia 1969 - 31 grudnia 1969). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1970, (18): 100-104. Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Kierunek - początek życia. Narodziny paleobiochemii krzemu, RW KUL, Lublin 1985, 127-131].
 19. Bioelektroniczne akcenty wysiłku fizycznego. Wychowanie Fizyczne i Sport. 1971; 15(4): 115-119. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 263-268].
 20. Możliwości badania początków życia na Ziemi. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL (za okres 1.1.1970 - 31. XII. 1970). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1971 (19): 138-141.
 21. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Kierunek - początek życia. Narodziny paleobiochemii krzemu, RW KUL, Lublin 1985, 132- 135].
 22. Wpływ świadomości na somę człowieka w bioelektronicznym kontekście. W: Wpływ aktywności ruchowej na strukturę psychofizyczną człowieka. Streszczenia referatów i doniesień; 15 listopada 1972; Warszawa. Warszawa; 1972: 8-9.
 23. Fauna Archaeocyatha z kambru Św. Krzyża w paśmie Łysogór. Zeszyty Naukowe KUL. 1973; 16(1): 81-83.
 24. Odkrycie kambryjskiej fauny archeocjatów w Górach Świętokrzyskich. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL (l stycznia 1971 r. - 31 grudnia 1971 r.). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1973, (20): 243-246.
 25. Bioplazma i mechanizmy powysiłkowej odnowy. W: Restytucja powysiłkowa i problemy jej aktywizacji. Streszczenia referatów; 29-30 listopada 1974; Poznań. Poznań; 1974: 15-16.
 26. Możliwości holograficznego zapisu pamięci w układach biologicznych. Summarium - Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL (za rok 1972). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1974, (1(21)): 201-205. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Bioelektronika 1967- 1977, IW PAX, Warszawa 1979,411-417].
 27. Bioplazma - piąty stan materii. Summarium (za rok 1973). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1975, (2(22/1 Numer jubileuszowy)): 343-346.
 28. Natura uwagi przy bioelektronicznej interpretacji organizmu. W: Fizjologia i psychologia pracy zautomatyzowanej i jej uwarunkowania środowiskowe. Streszczenia referatów; Poznań. Poznań; 1975: 22-23.
 29. Paleontologiczne problemy krzemowe. Summarium (za rok 1973). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1975, [2(22/l/ Numer jubileuszowy)]: 329-335. Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Kierunek - początek życia. Narodziny paleobiochemii krzemu, RW KUL, Lublin 1985, 160- 167].
 30. Some aspects of stratigraphy and taxonomy of Cambrian fauna discovered on Łysa Góra (The Świętokrzyskie Mts - Central Poland). W: Second International Symposium on Fossil Corals and Coral Reefs. Abstracts; 1975 Sept. 22-27; Paris. Paris; 1975: 2.
 31. Corallicyathida - nowy rząd kambryjskiej fauny z piaskowców kwarcytowych Łysej Góry. W: Materiały do II Konferencji paleontologów poświeconej badaniom paleontologicznym regionu świętokrzyskiego w ostatnim trzydziestoleciu; 14-16 września 1976; Kielce. Kielce; 1976: 28-29.
 32. Filozofia przyrody ożywionej i nauki biologiczne. Postulaty metodologiczne. Zeszyty Naukowe KUL. 1976; 19(2): 70-72. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 128-132].
 33. Kambryjska fauna Corallicyathida z Łysej Góry. Kwartalnik Geologiczny. 1976; 20(4): 966-967.
 34. Piezoelektryczne właściwości tkanek i bioenergetyka ruchu. W: Fizjologia i psychologia ćwiczeń rehabilitacyjnych stosowanych w chorobach wewnętrznych i zawodowych. Streszczenia referatów sympozjum; 9 grudnia 1976; Poznań. Poznań: Komitet Nauk Fizjologicznych PAN, Komisja Fizjologii Pracy, Aktywności Fizycznej i Wpływów Środowiskowych; 1976: 4-5.
 35. The fundamentals of quantum Information in living systems. W: Third International Congress on Psychotronic Research; Tokyo.; 1977; 2: 439-442.
 36. Bioenergetyczny charakter uwagi. Summarium (za 1976). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1978, (5(25)): 127-134. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 275-284].
 37. Elektromagnetyczna przemiana energii w żywym ustroju. Summarium (za 1974). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1978(3(23)): 16-21. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 268-275].
 38. Odkrycie megaskopowych glonów kambryjskich w Górach Świętokrzyskich. Summarium - Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL (za rok 1977). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1978, (7(27)): 333-336.
 39. Podstawy bioakustyki kwantowej. Summarium- Sprawozdania Towarzystwa Naukowego KUL (za rok 1975?). Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL; 1978, (4(24)): 235-240.
 40. Cambrian megascopic algal-like forms accompanying Corallicyathida Sedlak, 1975, in quartzite beds of Mt. Łysa Góra (Góry Świętokrzyskie Mts Central Poland). W: Third International Symposium on Fossil Cnidarians; 1979 Sept. 24; Warszawa. Warszawa; 1979: 71.
 41. Cambrian megascopic algal-like form accompanying Corallicyathida in quartzite beds of Łysa Góra. Acta Paleontologica Polonica. 1980; 25(3/4): 669-670, pl. 57, 58.
 42. Electronic properties of biological matter as the basis of receipting electro-magnetic fields by organism. W: J. Malko (Ed.). Biological effects of electromagnetic fields (abstracts of papers); 1980 Sept. 7-14; Bierutowice. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej; 1980: 17. (M. Kloza (Ed.). Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, v. 54 (Seria: Konferencje 13).
 43. Wpływ degradacji elektromagnetycznego środowiska geofizycznego na organizm ludzki. Zeszyty Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. 1980, (22): 128-130. [Uwaga: II Konferencja naukowa na temat: Kryzys ekologiczny środowiska zagrożeniem zdrowia i sprawności fizycznej. Materiały naukowe. (Streszczenia). Kraków, 26-27 kwietnia 1980 r.].
 44. Biologiczny kompleks badawczy. Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia PAX. 1981(1(30)): 92-96.
 45. Postępy biofizyki i człowiek współczesny. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego. 1981; 18(1): 5-8. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 91-98].
 46. W. Sedlak, J. Piaskowski, Z prac nad historią techniki: Badania produktów dawnego hutnictwa żelaznego w Górach Świętokrzyskich. Biuletyn Informacyjny Instytutu Odlewnictwa, dod. 'Przeglądu Odlewnictwa' (Kraków). 1960; 10(11-12): 22-24.

góra strony / początek bibliografii

Recenzje i polemiki

 1. Recenzja: W. M. Iniuszyn, W. S. Griszczenko, N. A. Worobiew, N. N. Szujskoj, N. N. Fedorowa, F. F. Gibadulin.: O biołogiczeskoj suszcznosti effekta Kirlian (Koncepcija biołogiczeskoj płazmy). Kazachskij Fakultiet. Ałma Ata 1968, s. 39 + 2 fot. Kosmos, Seria A: Biologia. 1971; 20(3): 261-265.
 2. Recenzja: W. M. Iniuszin, Lazernyj swet i żiwoj organizm. Kazachsk. Gosud. Uniw. Ałma Ata 1970, s. 45. Kosmos, Seria A: Biologia. 1972; 21(3): 293-295.
 3. Recenzja: Woprosy bioenergetyki (Materiały nauczno-metodiczeskogo seminara) Kazachskij Gasudarstw. Uniw. im. S. M. Kirowa, Ałma Ata 1969, s. 82, tab. 10. Kosmos, Seria A: Biologia. 1972; 21(1): 93-96.
 4. W. Sedlak, Z. Hajduk, Recenzja: "Stanisław Mazierski: Elementy kosmologii filozoficznej i przyrodniczej. Księgarnia Św. Wojciecha. Poznań-Warszawa-Lublin 1972 ss. 413". Roczniki Filozoficzne. 1973; 21, z. 3(Filozofia Przyrody): 149-150.
 5. W. Sedlak, J. Piaskowski, Odpowiedź na uwagi krytyczne prof. Mieczysława Radwana w sprawie artykułu: 'Znalezienie łupek żelaza świętokrzyskiego oraz ich charakterystyka metalograficzna'. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 1961; 9(4): 789-796.

góra strony / początek bibliografii

Inne publikacje

 1. Problematyczna fauna kambryjska meduzowatych z południowego zbocza Łysej Góry. Przegląd Geologiczny. 1967; 15(9): 420.
 2. Biologia teoretyczna. W: F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski (red.). Encyklopedia Katolicka. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL; 1976; T. 2: 578.
 3. Bioplazma. W: F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski (red.). Encyklopedia katolicka. Lublin: TN KUL; 1976; T. 2: 582.
 4. Podsumowanie I Konferencji 'Bioplazma'. W: W. Sedlak, (red.). Bioplazma. Materiały z I Konferencji poświeconej bioplazmie; 9 maja 1973; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL; 1976; 83-84. (2-gie wydanie 1977).
 5. Słowo wstępne do Konferencji 'Bioplazma'. W: W. Sedlak (red.). Bioplazma. Materiały z I Konferencji poświeconej bioplazmie; 9 maja 1973; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL; 1976; 11-12. (II-gie wydanie 1977).
 6. Podsumowanie i zamkniecie sympozjum. W: W. Sedlak (red.). Bioelektronika. Materiały I Krajowego Sympozjum; 14-15 maja 1975; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL; 1979; 238-240. (Rozprawy Wydziału Filozoficznego, v. 33) (2-gie wydanie 1982).
 7. Wprowadzenie w obrady. W: W. Sedlak (red.). Bioelektronika. Materiały I Krajowego Sympozjum; 14-15 maja 1975; Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL; 1979; 7-8. (Rozprawy Wydziału Filozoficznego, v. 33). (2-gie wydanie: 1982).
 8. Od klasycznej do najnowszej biologii. W: S. Mazierski (Red.). Zarys filozofii przyrody ożywionej. Lublin: RW KUL; 1980: 9-25. [Uwaga: rozdział w podręczniku; przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 180-202].
 9. Obrachunek z czasem i materią. Roczniki Filozoficzne. 1982; 30, z. 3 (Filozofia Przyrody): 5-25. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 71-91].
 10. Nauka i myślenie. Roczniki Filozoficzne. 1983; 31, z. 3(Filozofia Przyrody): 197-204. [Uwaga: przedruk W: W. Sedlak, Inną drogą, IW PAX, Warszawa 1988, 314-325].
 11. Krzem - pierwiastek młodości (Szkic scenariusza filmu oświatowego). Roczniki Filozoficzne. 1986; 34, z. 3(Filozofia Przyrody): 203-218.
 12. Otwarcie obrad II Konferencji na temat bioplazmy. W: W. Sedlak, J. Zon, M. Wnuk (Red.). Bioplazma. Materiały II Krajowej Konferencji nt. bioplazmy; 18 grudnia 1985; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL; 1988: 9-10.
 13. Podsumowanie Konferencji. W: W. Sedlak, J. Zon, M. Wnuk (Red.). Bioplazma. Materiały II Krajowej Konferencji nt. bioplazmy; 18 grudnia 1985; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL; 1988: 159-161.
 14. Podsumowanie. W: W. Sedlak, J. Zon, M. Wnuk (Red.). Bioelektronika. Materiały VI Krajowego Sympozjum; 20-21 listopada 1987; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL; 1990: 193-194.
 15. Do polskiego wydania. W: R. Becker, G. Selden, Elektropolis. Elektromagnetyzm i podstawy życia. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX i Fundacja Bioelektroniki im. Włodzimierza Sedlaka; 1994: 425-430. [Uwaga: tłumaczył z j. ang. J. Zon [Oryginał: The Body Electric. Electromagnetism and the Foundation of Life. Quill, William Morrow, New York 1985, ss. 365.].

góra strony / początek bibliografii

Prace opublikowane po śmierci ks. prof. W. Sedlaka

(nalezą do nich też uwzględnione wyżej książki biograficzne: Listy do matki oraz Pamiętniki I-IV)

 1. Sedlak W., A possibility of quantum evolution language, W: The Biology of Language. - S. Puppel (Ed.), Amsterdam: J. Benjamins Publ. Comp., 1995, s. 257-263.
 2. Sedlak W., Zagubiony Bóg, Poznań: Pallottinum 1996, ss. 200.
 3. Sedlak W., Teologia Światła, czyli sięganie Nieskończoności, Radom: Wyd. "Continuo" 1997, ss. 172.
 4. Sedlak W., Quo vadis, Homo? Rekolekcje dla inteligencji. Radom: Wyd. "Continuo" 2000, ss. 206.
 5. Sedlak W., Pójdź za mną. Rekolekcje dla duchowieństwa. Radom: Wyd. "Continuo" 2002, ss. 222.
 6. Sedlak W., Mała monografia bioelektroniki. Bioelektronika dla wszystkich. Radom: Wyd. "Continuo" 2000, ss. 222.

Ukazała się ponadto książka:

 • U stóp Mistrza - Rozmowy z ks. Włodzimierzem Sedlakiem, opracował ks. Andrzej Małachowski, Wrocław: Oficyna Wydawnicza, "Signum", 1994, ss. 164.

góra strony / początek bibliografii

 

[Bibliografia prac ks. prof. dr hab. Włodzimierza Sedlaka poochodzi (za zgodą) ze strony internetowej Fundacji Bioelektroniki im. Włodzimierza Sedlaka]

 

opracowanie: Andrzej Zykubek

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2011, godz. 20:39 - Andrzej Zykubek