Absolwenci kierunku „filozofia" otrzymują wykształcenie w zakresie dziejów myśli filozoficznej i stanu współczesnych dyskusji filozoficznych, ze szczególnym uwzględnieniem centralnych dla filozofii Zachodu zagadnień metafizycznych, antropologicznych i etycznych. Towarzyszy temu wykształcenie w zakresie epistemologii, logiki (informatyki), dziejów nauk przyrodniczych i metodologii nauk, a także z filozofii kultury, filozofii religii, estetyki, filozofii prawa i społeczeństwa. Uwzględniane są także zagadnienia z zakresu myśli orientalnej. Wiedza ta uzupełniana jest znajomością języków klasycznych (łacina, greka) i języków nowożytnych.

Studia filozoficzne pierwszego stopnia kształcą umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia, uczą orientacji w różnych dziedzinach życia społecznego, dostrzegania wielorakich powiązań pomiędzy odmiennymi dziedzinami kultury i przygotowują do działania w przedsięwzięciach interdyscyplinarnych, tym samym do pełnienia różnych ról społecznych. Absolwenci filozofii nabywają umiejętności jasnego mówienia i pisania, komunikowania się i prowadzenia dyskusji. Kończący studia filozoficzne mogą podejmować pracę w instytucjach naukowych, oświatowych, kulturalnych i administracyjnych, w wydawnictwach czy redakcjach. Kończący specjalizację nauczycielską są przygotowani do nauczania w szkołach filozofii i etyki.

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku „filozofia" daje absolwentowi pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw wykształcenia filozoficznego. Absolwent posiada narzędzia pozwalające mu odnieść się do aktualnego stanu badań w poszczególnych dyscyplinach z obszaru filozofii. Zarazem - stosownie do własnych zainteresowań - potrafi omówić i krytycznie odnieść się do szczegółowych zagadnień w ramach wybranej specjalności. Zdobyte wykształcenie daje absolwentowi podstawy do samodzielnych poszukiwań światopoglądowych oraz rozpoznawania wyzwań i problemów współczesności. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich, pracy badawczej w zakresie filozofii oraz pracy w zawodach, które - ze względu na swój charakter - przede wszystkim wiążą się z potrzebą posiadania wysokiego poziomu kultury logicznej i umiejętności szerokiego spojrzenia na rzeczywistość.

Absolwenci kierunku „kulturoznawstwo" zdobywają ogólną wiedzę dotyczącą istoty kultury oraz jej osobowego i społecznego fundamentu. Potrafią analizować zjawiska kultury w skali globalnej i regionalnej. Legitymują się wiedzą z zakresu literaturoznawstwa, historii teatru, historii muzyki i sztuk plastycznych oraz religioznawstwa i regionalistyki, a także filozoficznych podstaw kultury. Rozumieją specyfikę współczesnych mediów, sposoby ich oddziaływania, funkcje i znaczenie. Znają zasady ekonomiczne i prawne, leżące u podstaw organizacji, zarządzania i finansowania współczesnych instytucji kultury. Posiadają umiejętności animatora kultury, organizatora życia kulturalnego. Odznaczają się postawą samodzielności i dojrzałości w ocenie faktów kulturowych, w szczególności szacunku wobec dziedzictwa kulturowo-społecznego, wrażliwości na aksjologiczny wymiar kultury, a jednocześnie otwartości i tolerancji wobec poglądów osób mających inne przekonania światopoglądowe czy preferencje kulturowe, smakiem estetycznym i duchem współpracy w tworzeniu i upowszechnianiu dóbr kultury. Absolwenci są przygotowani do pracy w różnych instytucjach tworzenia i upowszechniania kultury, redakcjach, muzeach i galeriach, teatrach, kinach, ale także w instytucjach o charakterze społecznym, w agencjach reklamowych i public relations. Mogą podjąć studia II stopnia. Absolwenci, którzy ukończyli specjalizację nauczycielską, są przygotowani do nauczania w szkołach przedmiotów „wiedza o kulturze" i „filozofia", a także, w pewnej mierze, historia sztuki, historia muzyki, zajęcia plastyczne i techniczne oraz do prowadzenia kół zainteresowań dotyczących różnych dziedzin kultury oraz życia społecznego i religijnego.

Absolwenci studiów II stopnia posiadają gruntowną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację, przez odwołanie się do utrwalonych metodologii naukowych, poszczególnych zjawisk kultury. Umieją dostrzegać i opisywać związki istniejące między różnymi obszarami kultury oraz definiować ich specyfikę. Posiadają wiedzę o formach instytucjonalnych i sposobach finansowania projektów w dziedzinie kultury. Posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych, również w niestandardowych sytuacjach. Są przygotowani do samodzielnego wykonywania pracy w instytucjach kultury, samorządach lokalnych w zakresie animacji i organizacji kultury. Absolwenci są też przygotowani do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich). Absolwenci, którzy ukończyli specjalizację nauczycielską, są przygotowani do nauczania w szkołach przedmiotów „wiedza o kulturze" i „filozofia", a także, w pewnej mierze, historia sztuki, historia muzyki, zajęcia plastyczne i techniczne oraz do prowadzenia kół zainteresowań dotyczących różnych dziedzin kultury oraz życia społecznego i religijnego.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku „przyrodoznawstwo i filozofia przyrody" posiada ogólną wiedzę z zakresu podstaw nauk przyrodniczych oraz filozofii. Potrafi formułować poglądy dotyczące przyrody oraz miejsca i roli człowieka we Wszechświecie. Posiada umiejętności analizy i interpretacji tekstów przyrodniczo-filozoficznych, rozumienia i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, twórczego i krytycznego myślenia oraz wyjaśniania i uzasadniania własnych poglądów. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach drugiego stopnia oraz do podjęcia pracy w szkolnictwie - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada rzetelne przygotowanie filozoficzne i przyrodnicze. Jest szeroko zorientowany w filozoficznych implikacjach nauki. Posiada wiedzę przedmiotową umożliwiającą rozu­mienie problematyki filozoficznej w kontekście nauk przyrodniczych. Absolwent posiada umiejętności samo­dzielnej analizy, prezentacji i interpretacji tekstów przyrodniczo-filozoficznych, rozumienia i tłumaczenia tek­stów obcojęzycznych, a także twórczego i krytycznego myślenia oraz formułowania, przedstawiania i uzasadnia­nia własnych poglądów. Jest przygotowany do samodzielnych poszukiwań światopoglądowych i etycznych, do tworzenia własnego obrazu świata oraz identyfikowania problemów i wyzwań współczesności. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), pracy badawczej w zakresie filozofii przy­rody i przyrodoznawstwa oraz pracy w zawodzie nauczyciela przyrody i/lub filozofii (i/lub etyki) - po ukończe­niu specjalności nauczycielskiej. Szeroki zakres i charakter posiadanej wiedzy pozwala absolwentowi na łatwe przekwalifikowanie się w zależności od sytuacji na rynku pracy.

Absolwent kierunku „retoryka stosowana" posiada umiejętności: skutecznego przekonywania, poprawnej argumentacji, poprawnego rozumowania, skutecznego, pięknego i poprawnego mówienia, kompozycji (na bazie metodyki dispositio odniesionej do współczesności) i stylistyki tekstów (pisanych i mówionych), używania środków retorycznych w wypowiedziach ustnych i pisemnych, mówienia i pisania zgodnego z regułami kultury języka, interpretacji i analizy tekstów, publicznego wygłaszania i prezentacji tekstów, dyskusji, negocjacji i mediacji, prowadzenia debat i konferencji, rozpoznawania chwytów erystycznych i sofistycznych w wypowiedziach, kształtowania eleganckiego wizerunku osobowego, operowania głosem, stosowania zasad etykiety w konwersacjach i wystąpieniach, operowania gestem i mimiką (pozawerbalnych elementów akcji oratorskiej).

Absolwent nabywa umiejętności w zakresie kultury skutecznego perswazyjnie, poprawnego, pięknego użycia słowa żywego, zna praktykę zgodnego z regułami i kanonami posługiwania się językiem w mowie i piśmie, posiada umiejętność kształtowania odpowiedniego wizerunku osobowego i instytucji. Opanowanie podstawowych umiejętności retorycznych, logicznych i gramatycznych wyposaża go w narzędzia służące poznaniu i rozumiejącemu odniesieniu się do nowoczesnych form komunikacji językowej. Absolwenci kierunku retoryka stosowana zrealizują umiejętności retoryczno-komunikacyjne w sferach informacji, reklamy oraz promocji dóbr i usług, w analizach systemów i strategii perswazji.

Studia kształcą ekspertów i analityków w zakresie perswazji komunikacyjnej. Uczą podstaw i reguł pracy negocjatorów, mediatorów, organizatorów debat i dyskusji, animatorów kultury językowej, szkoleniowców i trenerów komunikacji interpersonalnej obszaru społeczno-biznesowego, terapeutów, sprawozdawców, rzeczników prasowych, organizatorów konferencji, widowisk publicznych i medialnych, specjalistów do spraw kształtowania wizerunku osobowego i instytucji, specjalistów do spraw kształtowania dyskursu społecznego i zawodowego, strategów perswazji.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku „naukoznawstwo" posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu naukoznawstwa, nauk o organizacji i zarządzaniu nauką oraz pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsięwzięć badawczo-rozwojowych (projekty badawcze, prace rozwojowe wdrażające wyniki badań, transfer wiedzy i technologii) oraz organizacji prowadzących lub nadzorujących działalność naukową (centra i laboratoria badawcze w przedsiębiorstwach, jednostki badawczo- rozwojowe - JBR, instytuty badawcze, szkoły wyższe, parki naukowo-technologiczne, centra transferu wiedzy, urzędy i jednostki administracji samorządowej i rządowej). Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów organizacji przedsięwzięć naukowych (zasoby ludzkie, rzeczowe, finansowe, komunikacja i informacja, odpowiedzialność społeczna). Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji ewaluacji, administracji i zarządzania przedsięwzięciami naukowymi w organizacjach gospodarczych, administracyjnych, szkolnictwa wyższego, instytutach badawczych i JBR. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się słownictwem specjalistycznym naukoznawczym w tym języku. Jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty ds. obsługi badań, rozliczania i sprawozdawczości przedsięwzięć naukowych, pozyskiwania środków finansowych, informacji naukowej i popularyzacji nauki, ewaluacji i monitorowania projektów naukowych, menadżera/kierownika średniego szczebla w instytucjach decyzyjnych i doradczych w zakresie polityki naukowej.

Absolwent kierunku „etyka" I stopnia posiada podstawowe wykształcenie filozoficzne z wyraźnym ukierunkowaniem na etykę. Może więc podjąć ich kontynuację na studiach magisterskich (II stopnia) zarówno na kierunku filozofia i etyka. Absolwent ma dobrą orientację w historii kształtowania się doktryn etycznych, potrafi je poddać krytycznej analizie i odnieść do współczesności. Potrafi uzasadnić własne poglądy etyczne, ale równocześnie rozumie racje stojące za poglądami, których nie podziela. Studia na kierunku etyka pozwalają na zdobycie umiejętności racjonalnego dyskursu na tematy związane z szeroko rozumianą problematyką moralną. Umiejętność ta jest szczególnie cenna dla tych absolwentów, którzy podejmą pracę nauczyciela etyki. Studia na kierunku etyka przygotowują do pracy w szkolnictwie w zakresie etyki i/lub filozofii i edukacji filozoficznej po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Dydaktycznemu wykorzystaniu studiów służą też przedmioty z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Absolwent rozumie relację pomiędzy etyką a religią, odróżnia argumenty z autorytetu od argumentów opartych na rozumie i doświadczeniu, normy religijne od norm uniwersalnych. Potrafi też wskazać na moralne aspekty sztuki, literatury i filmu. Znajomość różnych etyk stosowanych daje mu dobrą orientację w moralnych problemach współczesności. Interdyscyplinarny charakter studiów (elementy filozofii, psychologii, socjologii i prawa) pozwala na wszechstronną ocenę złożonych kwestii moralnych, uwzględniającą tak indywidualną sytuację podejmującego decyzję człowieka, jak i kontekst w jakim decyzja ta jest podejmowana. Absolwent zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2012, godz. 03:22 - Andrzej Zykubek