Nauki o rodzinie (stacjonarne I stopnia) rok akademicki 2022/2023

 

I rok

Andragogika
Diagnoza środowiska społecznego i rodzinnego
Etyka
Funkcjonowanie zdrowego systemu rodziny
Historia filozofii
Lektorat
Logika
Ochrona własności intelektualnej
Pedagogika rodziny
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Poradnictwo specjalistyczne w instytucjach świeckich i kościelnych
Prawo rodzinne i opiekuńcze
Profilaktyka chorób cywilizacyjnych w wybranych kulturach i religiach
Przedsiębiorczość
Psychologia małżeństwa i rodziny
Psychologia rozwojowa
Religijno-moralne aspekty zarządzania gospodarstwem domowym
Rozwój religijny dzieci i młodzieży
Savoir vivre
Socjologia małżeństwa i rodziny
Teologia małżeństwa i rodziny
Trening umiejętności społecznych

Tutoring
Wybrane zagadnienia z moralności małżeńskiej i rodzinnej
Wychowanie fizyczne

 

II rok

Biologiczno-medyczne i moralne podstawy metod planowania rodziny
Duszpasterstwo rodzin w sytuacjach szczególnych
Infrastruktury eklezjalne we wsparciu rodziny z uzależnieniem
Instytucje i organizacje wspierania rodziny świeckie i kościelne
Instytucje i organizacje zajmujące się pomocą rodzinie
Lektorat
Mediacje i negocjacje w aspekcie kulturowo-religijnym
Metodologia badań społecznych
Metody diagnozowania rodziny
Metody planowania rodziny
Podstawy edytorstwa
Poradnictwo małżeńsko-rodzinne w instytucjach kościelnych
Poradnie małżeńsko-rodzinne
Pozarządowe formy opieki społecznej i długoterminowej
Pozyskiwanie dotacji dla organizacji pozarządowych – przygotowanie projektu
Proseminarium
Przygotowanie do życia w małżeństwie i rodzinie w systemie oświaty
Rodziny dysfunkcyjne
Wybrane zagadnienia z duszpasterstwa rodzin


Specjalność Koordynator pieczy zastępczej

Formy pieczy zastępczej w Polsce i krajach odmiennych religijnie
Formy przygotowania rodziców zastępczych/adopcyjnych w aspekcie kulturowo-religijnym
Prawne aspekty pieczy zastępczej
Zadania koordynatora pieczy zastępczej z uwzględnieniem aspektu kulturowo-religijnego


Specjalność Asystent osoby niesamodzielnej

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób starszych i niepełnosprawnych
Aspekty prawne opieki nad osobą niesamodzielną
Diagnoza potrzeb osób niesamodzielnych
Gerontologia
Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Początek strony

III rok

Higiena i organizacja życia rodzinnego
Metodyczne podstawy pracy asystenta rodziny w aspekcie kulturowo-religijnym
Opieka paliatywna i hospicyjna
Podejście skoncentrowane na rozwiązaniu
Podstawy prawne i etyczne w zawodowej działalności asystenta rodziny
Polityka rodzinna w Polsce i w Unii Europejskiej
Poradnictwo wychowawcze w instytucjach kościelnych
Praktyki zawodowe w instytucjach i organizacjach pomocy rodzinie świeckich i kościelnych (Praktyki realizowane w IV semestrze)
Program profilaktyczny dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
Psychoseksualny wymiar małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej
Superwizja w pracy socjalnej
Wybrane zagadnienia z pracy socjalnej w aspekcie kulturowo-religijnym

 

Specjalność Koordynator pieczy zastępczej
Formy przygotowania rodziców zastępczych w aspekcie kulturowo religijnym
Formy usamodzielnienia młodzieży z rodzin zastępczych
Metodyka pracy z rodziną zastępczą oraz dzieckiem i nastolatkiem przebywającym w pieczy
Praktyki w ramach specjalności
Wsparcie dziecka w rodzinie migracyjnej

 

Specjalność Asystent osoby niesamodzielnej
Duchowe aspekty życia osoby starszej i niepełnosprawnej
Formy pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Jakość życia osoby niesamodzielnej
Metody arteterapii
Polityka społeczna wobec osób starszych
Praktyki w ramach specjalności
Prawne i społeczne aspekty funkcjonowania instytucji dla osób niesamodzielnych

 

Początek strony

 

 

Seminaria

Socjologia rodziny
Rodzina w przestrzeni medialnej

 

Początek strony

Zajęcia do wyboru

Małżeństwo i rodzina chrześcijańska wobec teorii gender
Małżeństwo i rodzina chrześcijańska w perspektywie społeczeństwa konsumpcyjnego

Autor: Katarzyna Kucewicz
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2023, godz. 16:12 - Ewa Zięba