Z radością informujemy, że kierowany przez prof. Marka Lechniaka projekt Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II uzyskał dofinansowanie NCBR. Projekt jest kontynuacją wieloletniej współpracy Wydziału Filozofii ze szkołami i zakłada podniesienie kompetencji kluczowych 78 uczniów poprzez rozwinięcie umiejętności poprawnego argumentowania, krytycznego i samodzielnego myślenia, logiki oraz heurystyki.

 

W projekcie biorą udział:

  • III LO w Chełmie,
  • LO w Bełżycach,
  • II LO im. Marii Konopnickiej w Radomiu,
  • III LO im. płk. Dionizego Czachowskiego w Radomiu,
  • Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie,
  • Zespół Szkół nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku,
  • I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.   

Projekt został przygotowany przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Filozofii KUL: dra hab. Marka Lechniaka, prof. KUL, dra Marcina Iwanickiego, dra Piotra Lipskiego, dra Jacka Frydrycha oraz dr Annę Karczewską, we współpracy z Sekcją Funduszy Strukturalnych DOBRU KUL. Warto podkreślić, że projekt znalazł się na bardzo wysokim, trzecim miejscu listy rankingowej.

 

Autorom projektów serdecznie gratulujemy

 

Projekt Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II został zgłoszony do konkursu nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty Edukacji Filozoficznej w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Założeniem konkursu są projekty pozwalające na rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji jej służebnej roli wobec państwa (tzw. trzeciej misji), jako forum aktywności społecznej poprzez wykorzystanie potencjału dydaktycznego uczelni i zaangażowanie szkół wyższych do współpracy z gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi w celu wspierania wśród uczniów kompetencji związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką.

Złożony wniosek obejmował wybrane „zestawy” spośród oczekiwanych kompetencji: poprawne argumentowanie, krytyczne myślenie, samodzielne myślenie, logika, heurystyka. W ramach projektu realizowane będą wyłącznie fakultatywne zajęcia służące wspieraniu kompetencji ogólnorozwojowych wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jako osób objętych kursami edukacyjnymi w ramach realizacji trzeciej misji uczelni. Zajęcia prowadzone będą przez kadrę dydaktyczną Wydziału Filozofii KUL kształcącą na wyróżniających się kierunkach humanistycznych.

W opinii organizatorów konkursu zaangażowanie kadry dydaktycznej z wysokiej jakości ośrodków kształcących na kierunkach o profilu humanistycznym (laureaci konkursu) służyć będzie rozwojowi trzeciej misji uczelni poprzez uatrakcyjnienie podstawy programowej gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Trzecia misja uczelni ma bowiem służyć większemu niż dotychczas angażowaniu się instytucji akademickich w procesy rozwoju społecznego na różnych poziomach – ekonomicznym, cywilizacyjnym, moralnym i etycznym. W ramach prowadzonych zajęć swoje kompetencje podniosą również nauczyciele, którzy mogą korzystać z doświadczeń i wiedzy kadry dydaktycznej uczelni.

Projekt ma służyć realizacji celów PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przyjęty decyzją Komisji Europejskiej z dnia 17 grudnia 2014 r.), w tym przede wszystkim celu szczegółowego dotyczącego podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2017, godz. 10:20 - Andrzej Zykubek