D z i e k a n Wydziału Filozofii

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA NAUKOWEGO

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 ustawy z dnia 27.072005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012, poz. 572 jt. z późn. zm.) oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie filozofii - stopień uzyskany nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r.[1]
 • posiadanie doświadczenia naukowego w badaniach z zakresu filozofii poświadczone publikacjami,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Kandydat, który zostanie zatrudniony wyłoniony będzie na podstawie dotychczasowego dorobku naukowego oraz planu prac badawczych na okres zatrudnienia. Pod uwagę zostanie wzięta jakość badań naukowych oraz dopasowanie do profilu Wydziału Filozofii KUL.

 

Warunki zatrudnienia:

 1. Stanowisko: asystent naukowy
 2. Czas zatrudnienia: czas określony: 9 miesięcy
 3. Wymiar czasu pracy: pełen etat
 4. Wynagrodzenie: zgodne ze stawkami obowiązującymi w KUL na wskazanym stanowisku
 5. Zadania: aktywne uczestniczenie w pracach naukowo-badawczych Wydziału Filozofii poprzez działalność publikacyjną (publikację monografii lub artykułów w czasopismach z listy A lub C) oraz przygotowanie wniosku o grant badawczy w znaczącej instytucji polskiej lub międzynarodowej z afiliacją do Wydziału Filozofii

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. cv i list motywacyjny z podpisaną klauzulą o ochronie danych osobowych,
 2. kopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 3. kwestionariusz personalny kandydata,
 4. plan prac badawczych na okres zatrudnienia,
 5. ewentualnie dokumenty potwierdzające zdobyte doświadczenie zawodowe (kursy, szkolenia, certyfikaty),
 6. oświadczenie wskazujące KUL jako podstawowe miejsce pracy w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (w przypadku wygrania konkursu),
 7. oświadczenie o respektowaniu katolickiego charakteru Uniwersytetu.

 

 • Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: filozofia@kul.pl oraz w Dziekanacie Wydziału Filozofii KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, w terminie do dnia 11 września 2017 r.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 20 września 2017 r.
 • Objęcie stanowiska nastąpi w dniu 1 października 2017 r.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II nie zapewnia mieszkań.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata oraz prawo do pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

 

Prosimy o umieszczenie w liście motywacyjnym oraz CV następującego sformułowania:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135  z późn. zm.).”

 

 

¹ Wskazany okres może zostać przedłużony o okresy przebywania na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, okres po uzyskaniu stopnia naukowego doktora można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej. 

 

Lublin, dnia 2 sierpnia 2017 r.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 16.08.2017, godz. 08:17 - Andrzej Zykubek