Prof. dr hab. Dariusz Dudek

Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego 

 

 

 

 

Dariusz Waldemar Dudek, ur. 30 lipca 1961 r. w Nowej Sarzynie (woj. podkarpackie), profesor nauk prawnych, konstytucjonalista, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPPKiA KUL.

 

Kariera naukowa
Matura 1979, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu.
1979-1983 studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Praca magisterska pt. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu w historycznym kontekście problemu odpowiedzialności organów władzy państwowej, Promotor Prof.dr A. Burda, egzamin magisterski 4 października 1983 r. W latach 1982-1983 wolny słuchacz na kierunku filozofia KUL.

1 listopada 1983 r. zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego (początkowo: Państwowego) KUL na stanowisku młodszego asystenta, następnie asystenta, starszego asystenta, adiunkta i od 2002 r. profesora nadzwyczajnego, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego Administracji KUL. Od 2001 r. kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego.
26 czerwca 1989 r. stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na podstawie rozprawy pt. Trybunał Konstytucyjny w Polsce. Tło historyczne i porównawcze, analiza instytucji, uwarunkowania i przeobrażenia systemowe, Promotor: Prof. dr hab. P. Sarnecki (w miejsce zmarłego Profesora J. Ziembińskiego).
3 kwietnia 2000 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, na podstawie oceny dorobku i rozprawy naukowej pt. Konstytucyjna wolność człowieka a tymczasowe aresztowanie, Lublin 1999. Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym, Profesorowie: L. Garlicki (UW), M. Granat (UMCS, KUL), P. Sarnecki (UJ), A. Zoll (UJ).
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 12 września 2016 r. nadany tytuł profesora nauk prawnych, monografia profesorska pt. Autorytet Prezydenta a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2013.

 

Praca naukowa i badawcza, publikacje oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa konstytucyjnego, ochrony wolności i praw człowieka, systemu organów państwowych, ustroju organów ochrony prawnej i zawodów prawniczych. Promotor ponad 250 prac magisterskich, recenzent ponad 150 prac magisterskich i licencjackich, promotor 12 wypromowanych doktorów prawa, recenzent 34 obronionych rozpraw doktorskich, recenzent w 6 zakończonych przewodach habilitacyjnych, w jednym postępowaniu o nadanie tytułu doktora honoris causa KUL i w jednym postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora, przewodniczący oraz członek kilkudziesięciu komisji doktorskich i habilitacyjnych.
Główny organizator 58. Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, odbytego w Zamościu w dniach 2-4 czerwca 2016 r. pod hasłem: Zmieniać Konstytucję, czy nie zmieniać ?.
Pełnił liczne funkcje w KUL, m.in. opiekuna praktyk studenckich (1986-1995), kierownika Sekcji Prawa Publicznego KUL (2001-2005), Dyrektora Instytutu Prawa (2005-2008), przewodniczącego Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów (2002-2004), Rzecznika Dyscyplinarnego Uniwersytetu (2004-2008), opiekuna Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Studentów (2004-2010), prodziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (2004-2012), kierownika studiów doktoranckich (2005-2008), członka Senatu Akademickiego oraz kilku komisji senackich (2004-2012). Wnioskodawca uchwały Senatu KUL z 4 kwietnia 2005 r. o nadaniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Imienia Jana Pawła II.

 

Dorobek naukowy


Monografie i rozdziały w monografiach naukowych:

Obligacje II RP w świetle Konstytucji Trzeciej Rzeczypospolitej w: D. Dudek i in. (red.), Ius et Veritas, Księga poświęcona pamięci Michała Staszewicza, Lublin 2003; Życie czy wolność pacjenta – konflikt wartości, praw skazanego i sumienia lekarza w: A. Dębiński i in. (red.), Ecclesia et Status, Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego, Lublin 2004; Konstytucja i odpowiedzialność, w: E. Gdulewicz i in. (red.), Dziesięć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Rzeszów 2007; Wybory w perspektywie przemian konstytucyjnych w: D. Dudek i in. (red.): Jakiej ordynacji wyborczej potrzebuje Rzeczpospolita?, Lublin 2008; The Constitutional Law of the Republic of Poland w: T.Guz. et.al.(Eds.), A Synthesis of Polish Law, Frankfurt Am Main 2009; Jakie rozwiązania systemowo-ustrojowe powinna mieć Polska? W: J. Kochanowski i in. (red.): Quo vadis Polonia ? W drodze do demokratycznego państwa prawa. Polska 1989-2009, Warszawa 2010; Czas w prawie i człowiek w czasie w: D. Dudek i in. (red.), Amicus hominis et defensor iustitiae, Księga Jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza, Lublin 2010; Aksjologia państwa republikańskiego, w: S.L. Stadniczeńko (red.), Jedność aksjologiczna systemu prawa w rozwijających się państwach demokratycznych Europy, Opole 2011; Autorytet Prezydenta a Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 2013; Zasada bezstronności władz publicznych w sprawach przekonań i wolność ich wyrażania w życiu publicznym. w: J. Krukowski i in. (red.), Katolickie zasady relacji Państwo-Kościół a prawo polskie, Lublin 2015; Dobre prawo jako dobro prawne, w: P. Stanisz i in. (red.), Transkulturowość filozofii prawa Antoniego Kościa, Lublin 2016; Is change of law always a neccesary remedy for each violation of human righte ? w: IX Warsaw Seminar – Dysfunctions od Polish Law: How to Improve the System of Legal Remedies in Poland ?, Warsaw 2016; Poland: The Presence of the Cross in the Public Space and the Principle of Impartiality of Public Authorities, w: P. Stanisz et al. (Eds.), Presence of the Cross in Public Spaces; Experiences of Selected European Countries; Cambridge Scholars Publishing 2016; Prawo i prawda, w: K. Wiak, P. Kaleta (red.), Pecunia servire debet, sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, Lublin 2017; Prezydent Rzeczypospolitej – reguły demokracji a etos republiki, w: M. Zubik (red.), Minikomentarz dla Maksiprofesora. Księga Jubileuszowa Profesora Leszka Garlickiego, Warszawa 2017.


Komentarze:

Komentarz do art. 45-83, 171-201, 236, 240, 251, 259, 268, 270-272, 274, w: M. Pyter (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, C.H.Beck, Warszawa 2012 ; Komentarz do art. art. 146-162 Konstytucji, w: M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Komentarz, Tom II, C.H.Beck, Warszawa 2016; Kontrola operacyjna. Komentarz do wyroku TK z 12.12.2005 r., K 32/04, w: L. Garlicki i in.(red.), Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

 

Podręczniki:

Prawo konstytucyjne w zarysie. Wybór źródeł, Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, Lublin 2002; D. Dudek (red.), Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2009; D. Dudek i in., Konstytucyjny system organów państwa, C.H. Beck Warszawa 2013

 

Artykuły naukowe:

Opinia w sprawie wniosku grupy posłów o usunięcie krzyża z sali posiedzeń plenarnych (współautor: P. Stanisz), w: Zeszyty Prawnicze BAS 2011/4; The Local Government Appeal Boards in the Light of the Constitution of Republic of Poland, Casus 2011/61; Jak najlepiej uczyć sztuki sądzenia ?, Kwartalnik KSSiP 2013/1; Profesje sędziego i prokuratora w świetle Konstytucji RP, Kwartalnik KSSiP 2015/18; Powołanie adwokatury: obrona praw człowieka czy ochrona interesów korporacji ? (refleksje delegata po Krajowym Zjeździe Adwokatury), Palestra Świętokrzyska Nr 37-38/2016.


Członek Komisji Prawniczej Oddziału PAN w Lublinie, Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego oraz Rad Naukowych trzech czasopism prawniczych: Roczników Nauk Prawnych KUL, Teki Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie, Studia Iuridica Lublinensia, WPiA UMCS.


Nagrody Rektora KUL: indywidualna za działalność organizacyjną (2009), indywidualna I stopnia za całokształt osiągnięć naukowych i wybitną działalność organizacyjno-społeczną (2016).


Działalność pozanaukowa
1987-1988 członek Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników KUL. 1993-1998 asystent Sędziego Trybunału Konstytucyjnego, autor opinii prawnych i projektów w sprawach rozpatrywanych przez Trybunał. Od 2000 r. autor wielu opinii i ekspertyz konstytucyjno-prawnych, na zlecenie m.in. Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Narodowego Banku Polskiego, Krajowej Rady Sądownictwa.


Ekspert w postępowaniach legislacyjnych w polskim Parlamencie, m.in.: dot. uchwały Senatu z 16.04.1998 r. o ciągłości prawnej pomiędzy II a III Rzecząpospolitą Polską (M.P. Nr 12, poz. 200); 1999-2001 w Komisji Nadzwyczajnej Sejmu dot. projektu ustawy reprywatyzacyjnej; 2008-2009 w Komisji Nadzwyczajnej Sejmu dot. projektu nowelizacji art. 99 Konstytucji - ustawa z 7.05.2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 114, poz. 946); dot. ustawy z 25.06.2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1064) i z 10.07.2015 r. o nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 poz. 1224), a także dot. ochrony bezpieczeństwa gospodarczego Polski - ustawa z 24.07.2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1272).


Od 31.12.1991 r. adwokat Izby Adwokackiej w Lublinie, pełnił funkcje w samorządzie palestry Izby (4 kadencje członkostwa w Okręgowej Radzie Adwokackiej, 2001-2013) oraz na forum ogólnopolskim (7-krotnie delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury, 1998-2016). Z rekomendacji Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej powołany przez Ministra Sprawiedliwości do składu Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, kadencja 2009-2013. Udział w Zespole i Korpusie Ekspertów NCN, 2011-2013 ekspert w czterech edycjach konkursów ogłoszonych przez NCN.

 

Wyróżnienia i odznaczenia: Medal Pamiątkowy Ministra Sprawiedliwości „Za Zasługi dla Polskiego Wymiaru Sprawiedliwości” (2010), odznaczenie Naczelnej Rady Adwokackiej „Adwokatura Zasłużonym” (2014), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa, za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej (2014).
Bezpartyjny.

 

Autor: Ilona Grądzka
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2017, godz. 11:04 - Adam Jankowski