prof. dr hab. Adam Rodziński

Adam Rodziński urodził się 28 listopada 1920 r. w Grabnie koło Wojnicza (pow. Brzesko). Zmarł 25 lutego 2014 r. w Rzeszowie.

Jego rodzice byli nauczycielami w Szkole Powszechnej. W roku 1939 ukończył III Państwowe Liceum i Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Tarnowie.

 

W latach 1947-1952 studiował filologię polską i filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia zwieńczył w roku 1952 magisteriami na obu kierunkach. Na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w roku 1956 uzyskał stopień doktora filozofii na podstawie pracy Sprawiedliwość chrześcijańska wobec problemu nierówności majątkowych w II i III wieku, której promotorem był ks. prof. dr hab. Mieczysław Żywczyński. W roku 1966 habilitował się na podstawie rozprawy U podstaw kultury moralnej. O genezie i podstawowej strukturze wartości moralnej naturalnej i wartościowania ściśle moralnego. Studium aksjologiczno-etyczne. Recenzentami tej pracy byli: ks. prof. dr hab. Stanisław Adamczyk, prof. dr hab. Tadeusz Czeżowski, ks. prof. dr hab. Walenty Urmanowicz i ks. abp doc. dr hab. Karol Wojtyła. Władze państwowe zatwierdziły habilitację dopiero w roku 1968. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w roku 1987.

 

Adam Rodziński rozpoczął zajęcia dydaktyczne na KUL w 1952 roku jako asystent-stypendysta; w roku 1957 podjął pracę na KUL w formie etatowej. Przedmiotem jego zainteresowań badawczych i zajęć dydaktycznych była etyka, od roku 1960 również filozofia kultury. Od 1968 roku kierował II Katedrą Etyki, przemianowaną z czasem na Katedrę Filozofii Kultury, początkowo na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, a od roku 1981 na rekonstytuowanym Wydziale Nauk Społecznych. Katedrą tą kierował do momentu odejścia na emeryturę, tj. do roku 1996. W roku akad. 1976/77 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej KUL, zaś w roku akad. 1979/80 dziekana tegoż Wydziału.

 

W latach 1963-1968 Adam Rodziński był sekretarzem Wydziału Nauk Społecznych Towarzystwa Naukowego KUL, po czym w latach 1968-1974 przewodniczył temu Wydziałowi. Przez kilkanaście lat był również redaktorem wydawnictw naukowych KUL; w latach 1962-1970, wspólnie z ks. J. Majką i ks. bpem K. Wojtyłą, redagował "Roczniki Filozoficzne" TN KUL, od roku 1980 był członkiem Komitetu Redakcyjnego "Roczników Nauk Społecznych", a w latach 1978-1986 współredagował "Zeszyty Naukowe KUL". Adam Rodziński jest również do chwili obecnej członkiem Kolegium Redakcyjnego kwartalnika "Ethos". Od roku 1983 jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II działającego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

 

Sylwetka naukowa

Adam Rodziński uprawia personalistyczną antropologię, traktowaną jako splot tradycji metafizycznej i aksjologicznej (zespolenie tomizmu, augustynizmu, fenomenologii, egzystencjalizmu chrześcijańskiego, kantyzmu oraz personalizmu społecznego), zwłaszcza w aspekcie aksjologii (realistycznej i obiektywistycznej), stanowiącej fundament etyki (jako filozofii postępowania moralnie wartościowego) i filozofii kultury, która będąc integralnym wyrazem natury człowieka jednocześnie "uczłowiecza samego człowieka".

 

Ważniejsze publikacje

Adam Rodziński jest autorem pięciu książek: Sprawiedliwość chrześcijańska wobec problemów nierówności majątkowych w II i III wieku (Lublin 1960), U podstaw kultury moralnej. O genezie i podstawowej strukturze wartości moralnej naturalnej i wartościowania ściśle moralnego. Studium aksjologiczno-etyczne ("Roczniki Filozoficzne" 16(1968) z . 2 s. 3-128; osobne wyd. Warszawa 1980), Osoba i kultura (Warszawa 1985), Osoba, moralność, kultura (Lublin 1989), Na orbitach wartości (Lublin 1998). Publikował na łamach takich periodyków jak: "Roczniki Filozoficzne", "Roczniki Nauk Społecznych", "Zeszyty Naukowe KUL", "Ateneum Kapłańskie", "Znak", "Tygodnik Powszechny", "Chrześcijanin w Świecie".

 

Dodatkowe informacje:

Photo Andrzej Zykubek

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019, godz. 13:31 - Andrzej Zykubek