Autor (współautor lub współredaktor) 12 książek, ponad 50 artykułów naukowych oraz ponad 100 innych tekstów. Wygłosił ok. 50 odczytów na konferencjach naukowych lub popularyzatorskich.

 

Książki

Autorstwo

 1. Pochwała ciekawości. Filozofia, SIW Znak (Znak dla szkoły), Kraków 2003 (dodruk 2004, 2005), ss. 295. [Książka zatwierdzona przez MENiS jako podręcznik do edukacji filozoficznej w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum, nr dopuszczenia: 265/04; zob. też rec. N. Żelasko, Zachęta do filozofii, "Edukacja Filozoficzna" 37 (2004) s. 437-440; G. Józefczuk, Niezbywalność filozofii, "Gazeta Wyborcza - Lublin", 30 IX 2004, s. 2; M. Orłowski, Nowoczesny i przyjazny, "Forum Akademickie", nr 11/2004, s. 61; por. S. Kamińska, W. Kosińska, Subiektywny przegląd podręczników do filozofii (cz. I), "Principia - ekspres filozoficzny" 39 (maj 2006), s. 9-11.]
 2. O słowie "być". Z teorii wyrażeń egzystencjalnych i ich filozoficznego zastosowania, TN KUL, Lublin 2005, ss. 279.
 3. Filozofia i życie (roboczy tytuł podręcznika akademickiego do filozofii), przesłane do SIW Znak (Kraków), w trakcie opracowania redakcyjnego, 300 stron maszynopisu.


Współautorstwo lub współredakcja

 1. Rozmowy o filozofii, RW KUL, Lublin 1996, red. wraz z M. Bagińskim i A. Zielińskim (zbiór rozmów ze współczesnymi znanymi polskimi filozofami), ss. 303.
 2. Księga Jubileuszowa na 50-lecie Wydziału Filozofii KUL, RW KUL, Lublin 2000, red. wraz z A. B. Stępniem, ss. 544.
 3. Kalendarz Ekumeniczny 2000, Ośrodek Brama Grodzka, Lublin 2000, red. wraz z A. Dobrzyńskim, ks. J. Dmitrukiem, A. Jarząbkiem, J. Koleff-Pracką, M. Mirnowiczem, M. Orłowskim, ks. R. Prackim, S. Rejakiem, P. Sanetrą, S. J. Żurkiem, ss. XIV (wstęp) + 210 (kalendarz właściwy) + 168 (artykuły).
 4. Kalendarz Ekumeniczny 2001. A kto jest moim bliźnim?, zob. jw., ss. XIV + 210 + 204.
 5. Kalendarz Ekumeniczny 2002. Na początku było Słowo, zob. jw., Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz, Lublin-Sandomierz 2002, ss. XVI + 210 + 150.
 6. Sukces nieważny, czyli z Profesorem Stefanem Swieżawski rozmowy o kontemplacji, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos", Tarnów 2001, wraz M. Iwanickim i T. Rakowskim, ss. 155.
 7. Studia metafilozoficzne, t. II: Kategorie filozoficzne. Istnienie i sąd, TN KUL, Lublin 2003, red. wraz z A. B. Stępniem, ss. 500.
 8. Pochwała ciekawości. Poradnik dla nauczycieli filozofii, języka polskiego, wiedzy o kulturze i historii, SIW Znak, Kraków 2003, wraz z M. Bardelem, R. Chojnackim, A. Synowcem, J. Kunicką, G. Szymanowskim (scenariusze lekcji do edukacji filozoficznej w liceum), ss. 139.
 9. Ścieżki Europy. Źródła naszej cywilizacji. Humanistyczne ścieżki edukacyjne w gimnazjum, Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR, W-wa 2003, wraz z R. Doktórem, E. Grodecką, P. Gutowskim, L. Kujawą, T. P. Pankiem, D. Próchniakiem, J. Skarbkiem i S. J. Żurek (książka pomocnicza do humanistycznych ścieżek edukacyjnych w gimnazjum), ss. 204 [przedruk fragmentu, [w:] Przewodnik dla licealistów - most. Matura wewnętrzna, red. M. Leociak, M. Morawski, Stentor, Warszawa 2004, s. 69-71].


Rozprawy i artykuły

 1. Ontologia czy metafizyka?, [w:] Studia metafilozoficzne, t.I: Dyscypliny i metody filozoficzne, red. A. B. Stępień i T. Szubka, Lublin (TN KUL) 1993, s. 101-134.
 2. R. Ingardena koncepcja ontologii a koncepcja metafizyki tomizmu egzystencjalnego, [w:] jw., s. 167-211.
 3. Czy Roman Ingarden realnie istnieje w roku 1993? (Problemy Ingardenowej ontologii egzystencjalnej), [w:] Lubelskie Odczyty Filozoficzne, zbiór trzeci: Spór o Ingardena. W setną rocznicę urodzin, red. J. Dębowski, Lublin (PTF, Wydawnictwo UMCS) 1994, s. 27-42.
 4. Wiele czy jedna odmiana istnienia? Tomistyczna krytyka Ingardenowego pluralizmu egzystencjalnego, [w:] Roman Ingarden a filozofia naszego czasu, red. A. Węgrzecki, Kraków (PTF) 1995, s. 81-90.
 5. O pojęciu istoty, "Zeszyty Naukowe KUL" 38 (1995), nr 3-4, s. 63-83.
 6. Koncepcje nauczania filozofii, "Edukacja Filozoficzna", t. 21 (1996), s. 133-143.
 7. Wprowadzenie. O filozofii tomistycznej dziś, [w:] Rozmowy o filozofii, Lublin (RW KUL) 1996, red. A. Zieliński, M. Bagiński, J. Wojtysiak, s. 5-11.
 8. O wyrażeniach egzystencjalnych, "Filozofia Nauki" (wyd. J. J. Jadacki, T. Bigaj, A. Lissowska-Wójtowicz), nr 3(15)/1996, s. 115-130, Uniwersytet Warszawski, Fundacja na rzecz Trnasdyscyplinarnych Badań nad Komunikowaniem.
 9. O Ingardenowej i tomistycznej koncepcji bytu, "Kwartalnik Filozoficzny" (red. W. Stróżewski) 25 (1997) z. 1, s. 145-174,  Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński.
 10. Trzy koncepcje bytu/przedmiotu, "Filozofia Nauki", nr 1(17)/1997, s. 105-126.
 11. Słowo <> w języku polskim, "Studia Semiotyczne" (red. J. Pelc), t. XXI-XXII (1998-1999), s. 101-117, Ossolineum.
 12. W sprawie Ajdukiewiczowskiego pojęcia istnienia (Uwagi w związku z zagadnieniem języka intencjonalistycznego oraz idealizmu. Na marginesie W sprawie pojęcia istnienia K. Ajdukiewicza), jw., s. 119-142.
 13. Próba reinterpretacji (neo)tomistycznej koncepcji sądu egzystencjalnego, "Roczniki Filozoficzne", t. 46-47 (1998-1999), z. 1, s. 221-231.
 14. Metafizyka w logice, "Filozofia Nauki", nr 1-2 (25-26)/1999, s. 51-76.
 15. Życie jako sposób istnienia (Ingardenowska koncepcja życia), "Zeszyty Naukowe KUL", nr 1-2 (165-166)/1999, s. 17-25.
 16. Coś musi istnieć. (W związku z artykułem P. van Inwagena "Dlaczego w ogóle cokolwiek istnieje?"), "Roczniki Filozoficzne", t. 48 (2000), z. 1, s. 55-77.
 17. Zanim zaczniemy nauczać (Pierwsze pytania dydaktyka filozofii...), [w:] Filozofia w szkole. Materiały konferencji naukowej. Kielce, 10 - 11 września 1999, red. B. Burlikowski, W. Słomski, Sekcja Nauczania Filozofii Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Kielce-Warszawa 2000, s. 221-230.
 18. "Sensotwórcza" rola religii, [w:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. Księga Pamiątkowa Sympozjum Naukowego zorganizowanego w Uniwersytecie Warszawskim z okazji 2000-lecia Chrześcijaństwa w dniach 19-21 listopada 1999, red. A. Białecka, J. J. Jadacki, Wydawnictwo Naukowe SEMPER, Warszawa 2001, s. 573-578.
 19. Starożytne początki problematyki istnienia, "Kwartalnik Filozoficzny", t. XXIX (2001) z. 1, s. 5-27.
 20. Wszystkie własności są przedmiotami, "Filozofia Nauki", rok IX (2001), nr 1 (33), s. 95-100.
 21. Semiotyka a ontologia, "Studia Semiotyczne", t. XXIV (2001), s. 57-83.
 22. W obronie stałych logicznych, nieistnienia i platonizmu, "Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria", 10 (2001) nr 4 (40), s. 91-102.
 23. Jak mówić o bycie? Przyczynek do typologizacji metafizyk, "Roczniki Filozoficzne", t. 50 (2002), z. 1 (Księga pamiątkowa ku czci Profesora Antoniego B. Stępnia), s. 497-515.
 24. Z meta-krytyki metafilozofii Antoniego B. Stępnia, jw., s. 517-525.
 25. An Attempt at Reinterpreting the (Neo)Thomistic Conception of Existential Judgement, "Studies in Logic and Theory of Knowledge", vol. 5, ed. S. Kiczuk, J. Herbut, A. B. Stępień, TN KUL, Lublin 2002, s. 141-151 (tłumaczenie poz. 13).
 26. Life as a Mode of Existence (Ingardenian Conception of Life), jw., s. 251-258 (tłumaczenie poz. 15).
 27. There Must Be Something (in Reference to the Paper by Peter van Inwagen Why Is There Anything at All?), jw., s. 259-279 (tłumaczenie poz. 16).
 28. Kategorie. Przegląd stanowisk i zagadnień, [w:] Studia metafilozoficzne, t. II: Kategorie filozoficzne. Istnienie i sąd, red. A. B. Stępień, J. Wojtysiak, TN KUL, Lublin 2002, s. 93-185.
 29. Istnienie. Podstawowe koncepcje, jw., s. 215-262.
 30. O egzystencjalnych momentach znaczenia nazwy (przyczynek do § 15 O dziele literackim Romana Ingardena), [w:] Od ontologii literatury do ontologii świata, red. J. Perzanowski (i A. Pietruszczak), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003, s. 143-152.
 31. Wprowadzenie do problematyki możliwości, [w:] Prawda a metoda. Cz. 1 - Aporie myśli współczesnej, "Acta Universitatis Wratislaviensis No 2514. Filozofia XLI", red. J. Jaskóła, A. Olejarczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003, s. 143-155.
 32. Antoni B. Stępień, "Edukacja Filozoficzna" 36 (2003), s. 129-150, wraz z S. Judyckim (to samo w: Polska filozofia powojenna, t. III, red. W. Mackiewicz, Agencja Wydawnicza Witmark, Warszawa 2005, s. 273-294).
 33. O argumencie moralnym za istnieniem Boga, "Roczniki Filozoficzne" 52 (2004) 2 (Novis vetera augere atque perficere. Księga Pamiatkowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Józefowi Herbutowi),  s. 391-428.
 34. Jak rozpoznać Objawienie? - uwagi wierzącego epistemologa, [w:] Religia i mistyka, t. III Objawienie, red. P. Moskal, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005, s. 35-69.
 35. Wobec wielości religii: w obronie inkluzywizmu religijnego, [w:] Pluralizm religijny - moda czy konieczność?, red. M. Bała, seria: Filozofia i religia, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW - Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum", Warszawa-Pelplin 2005, s. 21-43.
 36. Edukacja filozoficzna w ujęciu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, "Edukacja Filozoficzna", 40 (2005), s. 103-114 (to samo [w:] Filozofia i edukacja. Materiały z sympozjum z cyklu "Przyszłość cywilizacji Zachodu" zorganizowanego przez Katedrę Filozofii Kultury KUL, red. P. Jaroszyński, P. Tarasiewicz, I. Chłodna, Fundacja "Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej" - Katedra Filozofii Kultury KUL, Lublin 2005, s. 189-200).
 37. Ontologiczne założenia korespondencyjnej koncepcji prawdy, "Roczniki Filozoficzne" 53 (2005) 2, s. 309-327.
 38. "Wszechmocny odpowie" (Hi 31, 35). W obronie teodycei przed zarzutami Piotra Kaszkowiaka, "Roczniki Filozoficzne" 53 (2005) 2, s. 395-404.
 39. O trudnościach wiary sceptyka i ostrożnej wiedzy teisty, "Diametros. Internetowe czasopismo filozoficzne" nr 4 (czerwiec 2005), s. 226-254.
 40. Czy istnieje takie x, że x jest filozofią polską?, "Znak" nr 5/2005, s. 23-28
 41. Czy normy etyczne są przykazaniami?, "Diametros. Internetowe czasopismo filozoficzne" nr 7 (marzec 2006), s. 56-81.
 42. O zasadzie racji dostatecznej, "Roczniki Filozoficzne" 54 (2006) 1, s. 179-216.
 43. Spiritus theologiae in corpore Professoris Viperei, czyli o starym pytaniu i zbożnej odpowiedzi, [w:] Myśli o języku, nauce i wartościach. Księga ofiarowana Profesorowi Jackowi Juliuszowi Jadackiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. W. Strawiński, M. Grygianiec, A. Brożek, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2006, s. 179-190.
 44. Czym jest istnienie?, [w:] S. Swieżawski: osoba i dzieło, red. J. Czerkawski, P. Gut, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 141-151.
 45. O edukacyjnej potrzebie filozofii, "Ethos" 19 (2006), nr 3 (75), s. 156-161.
 46. Metaphysics in logic, "Studies in Logic and Theory of Knowledge", vol. 6, ed. S. Kiczuk, J. Herbut, A. B. Stępień, TN KUL, Lublin 2006, w druku, s. 125-154 (tłumaczenie poz. 14).
 47. Existence: Basic Conceptions, jw., s. 155-190 (tłumaczenie poz. 29).
 48. On the moral arguments for the existence of God, jw. (tłumaczenie poz. 33).
 49. Some Remarks On the Word Be and Other Existential Expressions, "Semiotica", wysłane do redakcji, w trakcie procedury recenzyjnej (20 stron maszynopisu).
 50. On a principle of sufficient reason, "Polish Journal of Philosophy", wysłane do redakcji, w trakcie procedury recenzyjnej (24 strony maszynopisu).
 51. Przedmiot, byt, rzecz - uwagi definicyjne ontologa, [w:] Rzecz i rzeczowość w kulturze XX i XXI wieku, red. M. Kitowska, TN KUL, Lublin 2006, w opracowaniu redakcyjnym (na podstawie wygłoszonego referatu na konferencji naukowej, 7 stron maszynopisu).
 52. O możliwych strategiach teologa wobec nauki, [w:] "Czy teologii potrzebne są nauki przyrodnicze?", red. M. Heller, Z. Liana, Biblos, Tarnów 2006, w opracowaniu redakcyjnym (na podstawie wygłoszonego referatu na konferencji naukowej, 14 stron maszynopisu).
 53. Zasada racji a problem istnienia Boga, [w:] Metafizyczne i antropologiczne podstawy filozofii religii, red. P. Moskal, t. V z serii Religia i mistyka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, w w opracowaniu redakcyjnym (na podstawie wygłoszonego referatu na konferencji naukowej, 11 stron maszynopisu).


Słowniki i hasła słownikowe

Słowniki

 1. 1. Dodatek III. Słownik wybranych terminów filozoficznych, [w:] A. B. Stępień, Wstęp do filozofii, TN KUL, Lublin 1995 (wyd. III), s. 325-418; wyd. IV (rozszerzone) - 2001, s. 327-435; wyd. V (rozszerzone) w druku.


Hasła słownikowe

 1. Inegzystencja (s. 90 n), [w:] Słownik pojęć filozoficznych, red. W. Krajewski, przy współpr. R. Banajskiego, Warszawa 1996.
 2. Bytu koncepcje (s. 82-85), esencjalizm (s. 166 n), illacjonizm (s. 290 n), immediatyzm (s. 293 n), ontologia (s. 409-412), przedmiot (s. 448-451), słuszność (z J. Herbutem - 479 n), sposoby istnienia (480-484), [w:] Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut, TN KUL, Lublin 1997.
 3. Illacjonizm (s. 26 n), immediatyzm (s. 78 n), [w:] Encyklopedia Katolicka, t. VII: Ignoratio elenchii - Jędrzejów, TN KUL, Lublin 1997.
 4. Kategorie (kol. 1065-1069), Keyserling Hermann Alexander (kol. 1372 n), [w:] Encyklopedia Katolicka, t. VIII: Język - Kino, TN KUL, Lublin 2000.
 5. Byt absolutny (s. 6-9), byt względny (s. 9-11), [w:] Słownik pojęć filozoficznych Romana Ingardena, red. A. J. Nowak, L. Sosnowski, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2001.
 6. Argumenty na istnienie Boga (s. 111-122), Bóg. 1 Semiotyczny status terminu (s. 161-165), Język religijny (s. 572-584), [w:] Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. ks. M. Rusecki, ks. K. Kaucha i in., Wydawnictwo "M", Lublin-Kraków 2002.
 7. Klubertanz, Georg Peter (kol. 161 n), konkret (kol. 643-645), [w:] Encyklopedia Katolicka, t. IX: Kinszasa - Krzymuska, TN KUL, Lublin 2002.
 8. Immedatyzm, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, tom 4. (Go-Iq), s. 780 n, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003.
 9. Około 30 haseł do: Słownik filozofii, red. J. Hartman, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2004 (w przygotowaniu wydanie rozszerzone).
 10. Konkret, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, tom 5., Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2004, s. 796 n.


Autoreferaty i streszczenia

 1. Autoreferat pracy "Struktura fenomenu kłamstwa", "Ruch Filozoficzny" (red. L. Gumański) 47 (1990) nr 3-4, s. 272-275.
 2. Ważniejsze wyniki analiz porównawczych dotyczących problematyki istnienia poruszanej przez R. Ingardena i wybranych amerykańskich tomistów egzystencjalnych. (Seminarium doktoranckie prowadzone w Katedrze Teorii Poznania KUL, 23 I 1992), "Ruch Filozoficzny" 49 (1992) nr 3-4, s. 315-320.
 3. Ontologia czy metafizyka? (Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Lublinie, 17 III 1992 r.), "Ruch Filozoficzny" 51 (1994) nr 1, s. 15-19.
 4. Wiele czy jedna odmiana istnienia? R. Ingarden a tomiści egzystencjalni, [w:] Roman Ingarden a filozofia naszego czasu. Roman Ingarden and Philosophy of Our Time (Summaries), Kraków, 15-16 October 1993, s. 25-27.
 5. Koncepcje bytu/przedmiotu we współczesnej filozofii polskiej, [w:] VI Polski Zjazd Filozoficzny. Toruń, 5-9 września 1995. Abstrakty, Toruń (UMK, Wydawnictwo Adam Marszałek) 1995, s. 275.
 6. Próba uporządkowania wyrażeń egzystencjalnych, jw., s. 275-276.
 7. Many or One Modes of Existence? A Tomistic Critique in Ingarden`s Existential Pluralism (abstract), [w:] The Philosopher`s Index (Philosopher`s Information Center, Bowling Green), v. 30, No. 3, Fall 1996, s. 267.
 8. On Ingardenian and Thomistic Conceptions of Being, [w:] The Philosopher`s Index, jw., ss. 1, w druku.
 9. What Do We Know about the Existence of God? The Difficult Faith of the Skeptic and the Delicate Knowledge of a Theist, jw., ss. 1, w druku.
 10. Filozofia w szkole średniej - propozycje programowe i metodyczne, [w:] VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin, 14-18 września 2004, abstrakty, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004, s. 12 n.
 11. O moralnym argumencie za istnieniem Boga, jw., s. 164.
 12. Dlaczego istnieje raczej coś niż nic? - współczesne odpowiedzi, jw., s. 267 n.


Polemiki i dyskusje

 1. Bezradność filozofów wobec polityki? (uwagi w związku z XXXIII Tygodniem Filozoficznym KUL "Moralność a polityka"), "Zeszyty Naukowe KUL" 34 (1991) nr 3-4, s. 134-138.
 2. Ostrożnie z dychotomiami! [polemika z niektórymi referatami wygłoszonymi na sesji UMCS Polis a piękno, Nałęczów 1992], "Edukacja Filozoficzna" t.14 (1992), s. 169-173.
 3. Odpowiedź Profesorowi Januszowi Gajdzie [w związku z jego tekstem "Jak tendencyjnie pisać recenzję?"], "Ethos" 8 (1995) nr 1, s. 289-291.
 4. O życzliwą interpretację wypowiedzi ks. Józefa Tischnera [polemika z ks. A. Wierzbickim], "Ethos" 9 (1996) nr 1-2, s. 284-287.
 5. Nie jest wykluczone, że wszystkie własności są przedmiotami! [polemika z A. Biłatem] "Filozofia Nauki", rok IX (2001), nr 1 (33), s. 105-106.
 6. Między ślepotą człowieka a dyskrecją Boga [polemika z J. Woleńskim], "Tygodnik Powszechny" nr 12/2005 (20 III 2005), s. 10.
 7. Dopowiedzenie - na koniec [polemika z J. Woleńskim i B. Chwedeńczukiem], "Diametros. Internetowe czasopismo filozoficzne" nr 4 (czerwiec 2005), s. 279-282.
 8. Głosy w dyskusji "Co wiemy o istnieniu Boga?", "Diametros. Internetowe czasopismo filozoficzne", 15-17 IV 2005.
 9. Głosy w dyskusji "Czy normy etyczne są przykazaniami?", "Diametros. Internetowe czasopismo filozoficzne", 16-18 XII 2005.


Recenzje

 1. Analityczna eseistyka z filozofii klasycznej, rec. J. M. Bocheński, Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych, W-wa 1986,  "Zeszyty Naukowe KUL" 34 (1991) nr 3-4, s. 148-153.
 2. Narodziny czy śmierć filozofii?, rec. G. Colli, Narodziny filozofii, W-wa - Kraków 1991, "Znak" 45 (1993) nr 3, s. 157-161.
 3. Z powrotem do jedności?, rec. K. Albert, O Platońskim pojęciu filozofii, W-wa 1991, "Edukacja Filozoficzna" t. 15 (1993), s. 331-333.
 4. Jak źle pisać o mass-mediach?, rec. J. Gajda, Edukacja bez granic. O środkach masowego przekazu, Lublin (UMCS) 1992, "Ethos" 6 (1993) nr 4, s. 222-226.
 5. Bardzo zręczne wprowadzenie do sceptycyzmu, rec. T. Nagel, Co to wszystko znaczy? Bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii, W-wa 1993, "Znak" 46 (1994) nr 1, s. 189-192.
 6. 6. The Ingarden Centenary: rec. J. Dębowski (ed.) Spór o Ingardena, A. Węgrzecki (ed.), Roman Ingarden a filozofia naszego czasu, "Phenomenological Inquiry. A Review of Philosophical Ideas and Trends", v. XX, October 1996, s. 175-179.
 7. Co naprawdę istnieje?, rec. J. J. Jadacki, T. Bigaj, A. Lissowska (red.), Co istnieje? Antologia tekstów ontologicznych z komentarzami, t. I-II, W-wa 1996 (wyd. PETIT), "Filozofia Nauki", nr 4(20)/1997, s. 121-130.
 8. >>Sensotwórcza<< funkcja religii, rec. J. J. Jadacki, K. Wójtowicz (red.), Człowiek - nauka - wiara. Materiały sympozjum dla uczczenia jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa, Uniwersytet Warszawski, W-wa 1999, "Ethos", nr 49-50 (2000), s. 315-320.
 9. Metafizyka w cieniu tradycji, rec. W. Stróżewski, Ontologia, Znak, Kraków 2004, "Znak" nr 3/2005, s. 135-141 (to samo w: "Roczniki Filozoficzne" 53 (2005) 1, s. 401-405).
 10. Nieusuwalność konieczności, rec. Bede Rundle, Why there is Something rather than Nothing, Clarendon Press, Oxford 2004 (reprinted 2005), "Znak" 1/2007, s. 148-155 (to samo w innej wersji w: "Roczniki Filozoficzne").
 11. Rekomendacje książek z filozofii religii (noty), ww.diametros.pl.


Sprawozdania

 1. Sesja filozoficzna w Witowie, "Filozofia. Półrocznik Koła Filozoficznego Studentów KUL" nr 20-21 (X 1988 - III 1989), s. 192-194.
 2. O filozoficzne podstawy teorii wychowania (sprawozdanie z XXXI Tygodnia Filozoficznego KUL),  "Ethos" 3 (1990) nr 1-2, s. 397-401.
 3. Co wiemy o naszej psychice? (uwagi w związku z XXXII Tygodniem Filozoficznym KUL "Natura i sposób istnienia psychiki ludzkiej"), "Zeszyty Naukowe KUL" 33 (1990) nr 1-4, s. 154-157.
 4. Zrozumieć politykę (sprawozdanie z XXXIII Tygodnia Filozoficznego KUL "Moralność a polityka"), "Ethos" 5 (1992) nr 1, s. 228-232.
 5. Zjazd filozofów. Wieża Babel polskiej filozofii [sprawozdanie z VI Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Toruń 1995], "Forum Akademickie" nr 16/1995, s. 4.


Tłumaczenia

 1. Tłumaczenie z języka angielskiego na język polski 13 haseł (a priori, a posteriori s. 1, Abelard Piotr - s. 1 n, absolut - s. 2, byt - s. 56, Frege, Gottlob - s. 116 n, funkcja - s. 117, identyczność - s. 147 n, imię własne - s. 148, istota - s. 165 n, metafizyka - s. 213-215, Tomasz z Akwinu, św. - s. 328-331, teoria deskrypcji - s. 320 n, zjawisko - 363-365) z Dictionary of Philosophy G. Veseya i P. Foulkesa - edycja polska tegoż słownika: Collins. Słownik encyklopedyczny. Filozofia, Wydawnictwo RTV, 1997.


Projekty nauczania filozofii

 1. Projekt programu zajęć z filozofii w szkole średniej, "Scriptores Scholarum" nr 3/4 (1994), s. 27-42.
 2. Edukacja filozoficzna. Autorski program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum, www.znak.com.pl (program zatwierdzony przez MENiS, nr dopuszczenia: DKOS-5002-2/05).
 3. Filozofia [etap czwarty - klasy liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum], [w:] K. Konarzewski (i in.), Podstawa programowa kształcenia ogólnego. Projekt, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005, s. 163-166, wraz z: A. Grobler, P. Kołodziński.
 4. Filozofia. Podstawa programowa dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum (zakres podstawowy - ss. 4 mszp., zakres rozszerzony - ss. 6), wraz z: M. Bardel, R. Ziemińska, przygotowane na zlecenie MEN w 2006 r.


Wybrane teksty popularyzatorskie, dydaktyczne i inne

 1. Felietony popularyzujące filozofię - cykl "Filozofia w codzienności" (15 odcinków, każdy ok. ss. 3-4 mszp.), dwutygodnik "Przegląd Akademicki" (1992-1994).
 2. 3 recenzje popularyzujące filozofię na łamach "Przeglądu Akademickiego" (1992).
 3. Kilkanaście szkiców o tematyce światopoglądowo-egzystencjalnej, "Scriptores Scholarum" (1993-2000).
 4. 4. Pojedyncze wypowiedzi (związane z filozofią) w różnej formie na łamach "Zeszytów Naukowych KUL" "Przeglądu Akademickiego", "Forum Akademickiego", "Biuletynu Olimpiady Filozoficznej", "Scriptores Scholarum", "Gazety Lubelskiej - Dzień", "Miejskiej Gazety Powszechnej", "Obserwatora Ziemi Lubelskiej", "Kalendarza Ekumenicznego", "Gazety Wyborczej" (Lublin), "Kuriera Lubelskiego". Także redakcja niektórych numerów "Zeszytów Naukowych KUL" i "Scriptores Scholarum".
 5. Autorytet: kto i dla jak wielu? (wypowiedź w ankiecie), "Ethos" nr 1(37)/1997, s. 190-192.
 6. Czy filozof i teolog są sobie nawzajem potrzebni? (dyskusja panelowa z ks. K. Kauchą), "Scriptores Scholarum", nr 2/3 (23/24) 1999, s. 116-129.
 7. Filozofia jako poszukiwanie sensu (W związku z encykliką Jana Pawła II "Fides et ratio"), jw., nr 1 (26) 2000, s. 87-90.
 8. O mediach i diable, "Zeszyty Szkolne. Edukacja humanistyczna", nr 4 (6)/2002, s. 87-89.
 9. Oglądać czy słuchać?, "Zeszyty Szkolne. Edukacja humanistyczna", nr 4/ 2003, s. 92-95.
 10. Kaspar Traussig czyta Kanta, "Zeszyty Szkolne. Edukacja humanistyczna", nr 1/2004, s. 147-151; "Znak", nr 12/ 2004, s. 111-116 (inna wersja).
 11. Kilka okruchów ze stołu kultury, "Zeszyty Szkolne. Edukacja humanistyczna", nr 2/2004, s. 26-30.
 12. Do czego potrzebna nam filozofia?, jw. , nr 3/2004, s. 123-127.
 13. Bóg a zło - problem teodycei, jw. nr 4/2004, s. 112-117.
 14. W cieniu śmierci, jw., nr 1/2005, s. 82-85; "Znak" 4 (611)/2006, s. 133-138 (inna wersja).
 15. O racjonalnym wyborze religii, "Zeszyty Szkolne. Edukacja humanistyczna", nr 2/2005, s. 102-107.
 16. Współczesne światopoglądy, jw., s. nr 3/2005, s. 143-149.
 17. O pojęciu wiedzy, czyli jak nie zagubić się w chaosie informacyjnym?, jw., nr 4/2005, s. 137-142.
 18. O słowie "być", "Zeszyty Szkolne. Edukacja humanistyczna", nr 1/2006, s. 132-136.
 19. O literaturze - filozoficznie. W 75. rocznicę pierwszego wydania O dziele literackim Romana Ingardena, jw., nr 2/2006, s. 99-104.
 20. Quo vadis, polska filozofio?, "Forum Akademickie", nr 11/2004, s. 33-34.
 21. Ogrody Jarosława Marka Rymkiewicza. Ogród istnienia - ogród nicości - ogród Boga, wraz z P. Sanetrą), "Przegląd Powszechny" nr 3/2005, s. 480-492.

 

 

 

Autor: Jacek Wojtysiak
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2021, godz. 14:02 - Anna Szałek