Prawo sądowe cywilne - wyzwania dla Europy


PIĄTEK, 17 października 2008 r.

9.00 - 10.00           Rejestracja Uczestników

 

10.00       Rozpoczęcie Konferencji


Prof. dr hab. Józef Fert

Prorektor ds. Dydaktyki i Wychowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Powitanie Gości i otwarcie obrad

 

Ks. Prof. dr hab. Antoni Dębiński

Dziekan WPPKiA KUL

Słowo wstępne

 

Miłosz Rzepkowski

Prezes KNSP KUL

Prezentacja instytucji partnerskich, patronackich i sponsorskich

 

PANEL I

Wspólny Kodeks postępowania cywilnego dla Unii Europejskiej -wspólne wartości, tradycje i zróżnicowania narodowe


10.30       Prof. UW dr hab. Marek Zubik

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

Wystąpienie wprowadzające

 

10.55       Prof. dr hab. Stanisława Kalus

Uniwersytet Śląski

Wykorzystywanie orzecznictwa sądowego w badaniach prawno-porównawczych w procesie ujednolicania prawa cywilnego w ramach Unii Europejskiej

 

11.20       Przerwa na kawę


11.50        Dr Magdalena Tulibacka

Oxford University

Najnowsze tendencje w procesie harmonizacji postępowania cywilnego w Unii Europejskiej.

 

12.15       Dr Aleksandra Włosińska

Uniwersytet Adama Mickiewicza

Prawo do sprawiedliwego postępowania sądowego cywilnego w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

 

12.40       Dyskusja

 

13.30 - 15.00 Przerwa obiadowa


PANEL II

Dostęp do sądu, prawo do wysłuchania - postęp w ułatwieniu realizacji prawa do sądu w krajach europejskich (szczególn ie w kontekście ochrony roszczeń rozproszonych)


15.00       Professor (vic.), LD. Laura Ervo

University of Helsinki, Finland

Recent novelties in Finnish civil litigation and the changes in court culture

 

15.25       Dr Joanna Nowińska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wykorzystanie nowych środków dowodowych w postępowaniu cywilnym w świetle zasady prawa do sądu.

 

15.50       Przerwa na kawę


16.20       Dr Robert Kulski

Uniwersytet Łódzki

Metody określenia członkostwa w grupie w postępowaniu wszczętym na podstawie class action

 

16.45       Dr Monika Michalska-Marciniak

Uniwersytet Łódzki

Prawo do zaskarżania orzeczeń w postępowaniu cywilnym (uwagi na tle art. 78 i 176 Konstytucji RP)

 

17.10       Dyskusja

  

SOBOTA, 18 października 2008 r.

  

PANEL III

Relacje pomiędzy prawem proceduralnym i materialnym - w poszukiwaniu optymalnych remediów dla załatwiania spraw cywilnych


10.00       Prof. Nicolo Trocker

Università degli Studi di Firenze, Italy

Of Rights and Remedies: Lessons from the Case Law of the European Courts in Strasbourg and in Luxembourg

 

10.25       Prof. Andrea Panzarola

Libera Università Mediterranea Jean Monnet di Casamassima (Bari), Italy

"Il giudice naturale" (Juge naturel)

 

10.50       Prof. KUL, dr hab. Piotr Pogonowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Prawo materialne i procesowe - dwa płuca jednego organizmu

 

11.15       Przerwa na kawę


11.45       Dr Edyta Gapska

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wykorzystanie elektronicznych form komunikacji w cywilnym postępowaniu sądowym

 

12.10       Mgr Katarzyna Gajda

Uniwersytet Jagielloński

Pojęcie „konsumenta" w europejskim prawie procesowym cywilnym, a w europejskim prawie konsumenckim

 

12.35       Dyskusja

 

13.30 - 15.00 Przerwa obiadowa


PANEL IV

Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów sądowych - alternatywa, czy przyszłość dla załatwiania spraw cywilnych - doświadczenia krajów europejskich


15.00       Prof. dr hab. Tadeusz Ereciński

Uniwersytet Warszawski, Sędzia Sądu Najwyższego

Bariery w dostępie do mediacji i arbitrażu

 

15.25       Dr Paweł Cioch

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Polubowne rozstrzyganie sporów w sporcie profesjonalnym

 

15.50       Przerwa na kawę


16.20       Dr Olimpia Marcewicz

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Ugoda w postępowaniu dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwały

 

16.45       Mgr Marcin Białecki

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Mediacja w sprawach rodzinnych na przykładzie rozwiązań europejskich - analiza prawnoporównawcza

 

17.10       Dyskusja

 

17.45       Podsumowanie obrad Konferencji

 

 

   

Autor: Edyta Gapska
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2008, godz. 00:36 - Edyta Gapska