Książki naukowe

 

 1. Metafizyka piękna, Redakcja Wydawnictw KUL Lublin 1986, ss. 189.
 2. Estetyka czy filozofia piękna?, Redakcja Wydawnictw KUL Lublin 1990, ss. 328.
 3. Spór o piękno, Fonopol Poznań 1992, ss. 222; Kraków 2002, 2 wyd. przejrzane i poprawione, ss. 306.
 4. Etyka - dramat życia moralnego, 1 wyd. Tolek Katowice 1992, 6 wyd. Wydawnictwo Sióstr Loretanek Warszawa 2001, ss. 111.
 5. Metafizyka i sztuka, Gutenberg Print Warszawa 1996, ss. 237; 2 wyd. Polwen Radom 2002, ss. 253.
 6. Wprowadzenie do filozofii (współautor, obok O. M.A. Krąpca i s. Z. Zdybickiej) Redakcja Wydawnictw KUL Lublin 1992; wyd. 2 poszerzone Lublin 1996; wyd. 3 Instytut Edukacji Narodowej Lublin 2000; RW KUL 2003, wyd. 4.
 7. Podstawy retoryki klasycznej, (współautor Cz. Jaroszyński), Warszawa 1998, ss. 168; 2002, wyd. 2.
 8. Nauka w kulturze, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2002, ss. 355.
 9. R. Fąfara, W kręgu filozofii Malebranche'a. Wybór listów Étienne Gilsona i Henri Gouhiera (1920-1936), redaktor wydania i współautor tłumaczenia, wyd. Fundacja: Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, Katedra Filozofii Kultury KUL, Lublin 2007.
 10. Człowiek i nauka. Studium z filozofii kultury, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, ss. 430.
 11. Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej, (współautor Cz. Jaroszyński), Szczecinek 2008, ss. 305
 12. Metafizyka czy ontologia?, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2011, ss. 500 (oryginalna monografia)

 13. Spór o Europę. Zderzania cywilizacji, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2015, ss. 117 (oryginalna monografia)

 

Książki naukowe w językach obcych

 1. Ethics - the Drama of the Moral Life, co-author M. Anderson, Alba House, New York 2003, ss. 145. [worldcat: 54 biblioteki na świecie]
 2. Metaphysics and Art, Peter Lang Publishing New York - Washington - D.C./Baltimore - Bern - Frankfurt am Main - Berlin - Brussels - Vienna - Oxford 2002, ss. 215. [worldcat: 85 bibliotek na świecie]
 3. Science in Culture, Rodopi, Amsterdam - New York 2007, ss. 314. [Worldcat: 1016 bibliotek na świecie]
 4. Beauty and Being. Thomistic Perspective, Pontifical Institute of Medieval Studies, Toronto 2011, pp. 269. [worldcat:  114 bibliotek na świecie]
 5. Ética: el drama de la vida moral, co-author  Mathew Anderson, Astrolabio Antropología y Ética, Pamplona 2012, pp. 177.

 

Książki publicystyczne

 1. Polska i Europa, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 1999, ss. 127.
 2. Rozmyślania o mojej Ojczyźnie, Wyd. SS Loretanek, Warszawa 1997, ss. 84.
 3. Naród tylu łez..., Wyd. SS. Loretanek, Warszawa 1997, ss. 144.
 4. Patrzmy na rzeczywistość, Wyd. SS. Loretanek, Warszawa, 198, ss. 160.
 5. Jasnogórska droga do Europy, Wyd. SS. Loretanek, Warszawa 2000, ss. 150.
 6. Suwerenność nie jest przeżytkiem!, IEN, Lublin 2000, ss. 146.
 7. Ocalić polskość!, IEN, Lublin 2001, ss. 152.
 8. Europa bez Ojczyzn, ss. 137,; 2 wyd. Warszawa 2002, ss. 139.
 9. A stawką jest niepodległość!, Dom Polski, Warszawa 2003, ss. 144.
 10. W nowogródzkiej stronie, Dom Polski Warszawa 2004, ss. 145.
 11. Polonia - ku ojczystym źródłom, Dom Polski, Warszawa 2004, ss. 140.
 12. Naród ma trwać!, Dom Polski, Warszawa 2006, ss. 223.
 13. Amahoro - podróż do serca Afryki, Szczecinek 2006, ss. 22.
 14. Przywracanie pamięci, Dom Polski, Warszawa 2007, ss. 173.
 15. Nie można milczeć!, Dom Polski, Warszawa 2008, ss. 147.
 16. Dla Polski! W blasku mistrzów, Dom Polski, Warszawa 2009, ss. 16
 17. Wierni do końca!, Dom Polski Warszawa 2010
 18. O godność narodu!, Dom Polski, Warszawa 2011
 19. Odzyskać Polskę!, Dom Polski Warszawa 2012
 20. Przyjdzie zwycięstwo!, Dom Polski Warszawa 2013
 21. Nie zmarnować Polski!, Dom Polski, Warszawa 2015

 

Książki publicystyczne po angielsku

 

      1. Poland Dares to Speak up!, Warsaw 2012

 

Artykuły

Ważniejsze artykuły w języku polskim

 

 1. „Metafora a prawda", w: Roczniki Filozoficzne", XXXIX-XL, 1/1991-1992, s. 337-345.
 2. „Osoba - od maski do jaźni”, w: „U źródeł tożsamości kultury europejskiej", Fundacja Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, Lublin 1994, s. 161-172.
 3. Demokracja - politeja czy ochlokracja?”, w: „Chrześcijanin w świecie", ODISS, nr 2-3/197-198, s. 134-144.
 4. Kalokagathia”, w: „Człowiek w kulturze”, Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, Lublin 2/1994, s. 31-41
 5. „Spór o wartości: spór czy pseudospór?", w: „Człowiek w kulturze", 2/1994, s. 43-50.
 6. Wokół nowożytnej koncepcji nauki”, w: „Człowiek w kulturze", 4-5/1995, s.91-101.
 7. Cywilizacja łacińska wobec naporu emanatyzmu”, w: „Człowiek w kulturze", 6-7/1995, s. 101-115.
 8. „Poeci metafizyczni”, w: „Sztuka wobec prawdy", Nałęczów 1995, s. 109-113..
 9. Prawo narodów do własnej kultury”, w: „Człowiek w kulturze", 8/1996, s. 171-180.
 10. „Mądrość i nauka a wolność człowieka", w: „Człowiek w kulturze", 9/1997, s. 99-107.
 11. „Kultura i cywilizacja - od Cycerona do Konecznego”, w: „Człowiek w kulturze", 10/1998
 12. „Polityczny fundamentalizm”, w: „Człowiek w kulturze”, 11/1998, s. 177-183.
 13. „Piękno czy wartość?”, w: „Zadania współczesnej metafizyki. Poznanie bytu czy ustalanie sensów”, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 1999, s. 183-188.
 14.  „U źródeł nauki – THEORIA”, Roczniki Filozoficzne, t. XLVIII-XLIX, nr 2, 2000/2001, ss.117-134.
 15. „Ideologiczne deformacje rozumienia ekonomii”, w: Annales, Etyka w życiu gospodarczym, Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2002, tom 5, s. 97-100.
 16.  „Co to jest Zachód?”, w: Przyszłość cywilizacji Zachodu, materiały z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Filozofii Kultury KUL, Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej, Lublin 2003, s. 7-17.
 17. „Aktualność greckiej (klasycznej) koncepcji niewolnictwa”, w: Annales, „Etyka w życiu gospodarczym", Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź 2003, t. 6. s. 39-43 [wersja polska artykułu „The Relevance of The Classical Greek Conception of Slavery For Our Times", w: Contemporary Philosophy, vol. XXIV, No. 5 & 6, Sept/Oct & Nov/Dec 2002, s. 24-27].
 18. „Co to jest Zachód?”, w: Przyszłość cywilizacji Zachodu, Lublin 2003, s. 7-17.
 19. „Przyczyny zmiany celu poznania naukowego i jego wpływ na koncepcję nauki”, w: Zadania współczesnej metafizyki. Błąd antropologiczny, Lublin 2003, s. 147-153.
 20. „Kultura chrześcijańska szansą uniknięcia błędu antropologicznego”, w: Zadania współczesnej metafizyki. Błąd antropologiczny, Lublin 2003, s. 395-407
 21. „Czy Platon był totalitarystą?”, w: Studia Niemcoznawcze, Warszawa 2003, t. XXV, ss. 233-241.
 22. „Między pięknem transcendentalnym a estetycznym. Doskonaląca rola piękna”, Cywilizacja, 11/2004, s. 18-25.
 23. Od SOPHIA do PHILOSOPHIA”, w: Człowiek w kulturze, Lublin 2005, 17, ss. 145-157.
 24. Chrześcijaństwo wspólnym korzeniem Europy”, w: Czasy katedr - czasy uniwersytetów, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, Lublin 2005, s. 87-95
 25. „Transcendentalia a wartości”, w: Zadania współczesnej metafizyki, Analogia w filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005, t. 7, s. 145-155.
 26. „O realistyczną filozofię kultury”, w: „Zeszyty Naukowe KUL”, LII, 2(2006), ss. 61-69.
 27. „Problem normatywnego charakteru natury w kulturze”, w: Zadania współczesnej metafizyki. Substancja - Natura - Prawo naturalne, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006, ss. 473-483.
 28. „Filozofia kultury: między metafizyką i teologią”, w: Co to jest filozofia kultury?, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006, s. 140-152.
 29. Od philosophía do ta meta ta physiká”, w: Człowiek w kulturze, 18, Lublin 2007, ss. 209-225.
 30. „Personalizm filozoficzny - integralna wizja człowieka”, w: Dusza - umysł - ciało, Zadania współczesnej metafizyki, nr 9, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, s. 473-485.
 31. Pułapka politycznej poprawności”, w: Polityka a religia. Przyszłość Cywilizacji Zachodu, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2007, s. 111-124.
 32. „Przezwyciężyć ontologię”, w: Człowiek w kulturze, 19/2008, Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej", Lublin 2007, s. 125-139.
 33. „Dwaj architekci - dwie cywilizacje: Witruwiusz i Le Corbusier”, w: Człowiek a przestrzeń, KUL i Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lublin 2007, s. 21-30.
 34. Filozoficzne koncepcje natury wobec zagrożeń środowiska naturalnego”, w: Nauka wobec zagrożeń środowiska naturalnego, Wydawnictwo WSKIM Toruń 2008, s. 31-45.
 35. Zachodnia demokracja: szanse i zagrożenia”, w: Człowiek w kulturze, Lublin t. 20, 2008, s. 5-16.
 36. Sprawiedliwość: od mitologii do ideologii”, w: Przyszłość cywilizacji Zachodu. Sprawiedliwość – idee a rzeczywistość, Lublin 2009, s. 67-76.
 37. „Powstanie ontologii: od Lorharda do Hegla”, w: Gaudium in litteris. Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wielgusa, Lublin 2009, ss. 623-632.
 38. Reforma edukacji: kto za tym stoi?” w: Edukacja dla bezpieczeństwa państwa. Bezpieczeństwo intelektualne Polaków, pod red. M. Gawrońska-Garstka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2009, ss. 354-357.
 39. „Metafizyka czy ontologia: od bytu realnego do bytu możliwego”, w: „Filozofia o religii. Prace dedykowane Siostrze Profesor Zofii Józefie Zdybickiej”, red. W. Dłubacz, Lublin 2009, ss. 193-204.
 40. „Rola encyklopedii filozoficznych w historii kultury”, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2009, s. 903-908.
 41. „O ład w kulturze”, w: O ład w kulturze, w mediach, w polityce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń 2010, ss. 9-20.
 42. Rola cnót w doskonaleniu życia uczuciowego człowieka”, w: Zadania współczesnej metafizyki. Osoba i uczucia, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2010, s. 489-500.
 43. KUL w czasach PRL-u. Kartka z historii, w: „Człowiek w kulturze”, 21 (2009/2010), s. 97-110
 44. Terroryzm – wojna cywilizacji”, w: „Przyszłość cywilizacji zachodu. Terroryzm dawniej i dziś”, Lublin 2010, s. 21-32.
 45. „Duns Szkot a powstanie nowożytnej ontologii”, w: Błogosławiony Jam Duns Szkot 1308-2008. Materiały Międzynarodowego Sympozjum Jubileuszowego z okazji 700-lecia śmierci bł. Jana Dunsa Szkota, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 8-10 kwietnia 2008, red. E. I. Zieliński, R. Majeran, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, ss. 709-727.
 46. „Spór o źródła prawdy: intelekt czy byt? Aprioryzm czy aposterioryzm?”, w: Spór o prawdę. Zadania współczesnej metafizyki, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, 13, Lublin 2011, ss. 263-277.
 47. „Spór o dobro wspólne: indywidualizm – kolektywizm – personalizm, w: Spór o dobro. Zadania współczesnej metafizyki, red. A. Maryniarczyk i in., 14, Lublin 2012, s.309-322.
 48. „O autorytet nauczyciela”, w: „Człowiek w kulturze”, 22 (20011/2012), s. 5-17.
 49. Henryk Sienkiewicz – wzory polskości, w: Oblicza współczesnej kultury, WSKSiM Toruń 2013, ss. 172-197
 50. „Wychowanie Polaka”, w: Civitas Christiana, 3-4 2013, s. 38-39.
 51. W poszukiwaniu ideału piękna: od metafizyki piękna do ontologii wartości, w: „Spór o piękno. Zadania współczesnej metafizyki”, red. A. Maryniarczyk i in., 15, Lublin 2013, ss. 49-62.
 52. Emigracja i cywilizacje: skarb cywilizacji, Człowiek w kulturze, 23, 2013, ss. 5-15.
 53. Obrona natury ludzkiej obroną humanistycznej kultury, w: „Spór o naturę ludzką. Zadania współczesnej metafizyki”, red. A. Maryniarczyk i in., 16, Lublin 2014, ss. 585-595.
 54. „Multikulturalizm – poza cywilizacją?”, w: Człowiek w kulturze, 24/2014, ss. 5-16.

 

 

Artykuły w języku obcym

 

 1. „Bonum aut valor?" (ang.), w: „Atti del III Congresso Internazionale Etica e Societa contemporanea, Citta del Vaticano 1992.
 2. „Pulchrum ut primum amatum et cognitum" (ang.), w: „Atti del IX Congresso Tomistico Internazionale", II, „Noetica, critica e metafisica in chiave tomistica, Citta del Vaticano 1991, s. 75-80.
 3. „Kalokagathia" (ang.), w: „Dialogue and Humanism, 5/1994, s. 79-87 [tłumaczenie art. polskiego „Kalokagathia”, w: „Człowiek w kulturze”, Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, Lublin 2/1994, s. 31-41].
 4. „Kalokagatija” (litewski), tłum. Norvila Julius, w: „Siaures Atenai”, 33 (377), 1997, s. 1 i 11 [tłum. art. polskiego „Kalokagathia”, w: „Człowiek w kulturze”, Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, Lublin 2/1994, s. 31-41]
 5. „Teisingumas” [„O sprawiedliwości”], (litewski), tłum. Norvila Julius, w: Siaures Atenai, 5(399), 1998, s. 1 i 5.
 6. „SOFIA, Science and the Freedom of Man”, w: „Freedom in Contemporary Culture”, Lublin 1998, vol. 2,  s. 539-545.
 7. “Christ and the Concept of a Classical Culture”, w: Actas del IV Congreso Internacional de la S.I.T.A., ed. A. Lobato, Córdoba 1999, s. 1405-1410.
 8. „The Relevance of The Classical Greek Conception of Slavery For Our Times”, w: Contemporary Philosophy, vol. XXIV, No. 5 & 6, Sept/Oct & Nov/Dec 2002, s. 24-27.
 9. „The Personalistic Dimension of Christian Culture”, w: Persona Humana Imago Dei et Christi in Historia, Roma 2002, s. 97-105.
 10. “Dialogue and The Pursuit of Truth In Science and Revelation”, Realia, Vol. XXV, No. 5 & 6, Sep/Oct & Nov/Dec 2003
 11. “Is there a Place for Responsibility in the Liberalistic Conception of Freedom?”, w: Freedom and Responsibility. Sacrum, Cullture and Society, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2003, s. 159-166.
 12. „Christian Humanism and the Challenges of Contemporary Culture in the Post-communist Lands”, Proceedings of the International Congress on Christian Humanism in the Third Millenium: The Perspective of Thomas Aquinas, 21-25 Rome, Vatican City 2004, pp. 153-160.
 13. "De Sofía a Filosofía”, w: Pensamiento y Cultura, Universidad de la Sabana, Bogota 2005, vol. 8, No 1, ss. 49-56 [wersja hiszpańska art. „Od SOPHIA do PHILOSOPHIA”, w: Człowiek w kulturze, Lublin 2005, 17, ss. 145-157.]
 14. „Maintaining the Earth's Human Face: Christian Culture's Personalistic Dimension”, w: Star. Saint Austin Review, September/October, vol. 6, No. 5, 2006, pp. 27-30.
 15. „Art and Science: the Clash of Civilizations”, w: “Actas del V congreso de la sociedad de lógica, metodología y filosofía de la ciencia en España”, Granada, 29 Noviembre - 1 Diciembre de 2006, ss. 703-706.
 16. “De la filosofía a la meta-física”, w: Pensamiento y cultura, Universidad de la Sabana, Bogota, vol 9, Noviembre 2006, ss. 25-35.
 17. “Culture of Social Responsibility. Philosophical Reflections”, w: Responsibilità sociale d' impresa e nuovo umanesimo, ed. E. Bettini, F. Moscarini, San Giorgio Editrice, Genova 2008, s. 114-119.
 18. “Freedom and Tolerance”, w: The Human Person and a Culture of Freedom, American Maritain Association, Washington 2009, s. 255-264.
 19. “Sign: Between Metaphysics and Ontology”, w: Semiotics 2008. Selected Proceedings of the 33rd Annual Meeting of the Semiotic Society of America, Houston, TX, October 16-19, 2008, ed. J. Deely and L. Sbrocchi, Ottawa: Legas, October 2009, ss. 627-639.
 20. „Aquinas’ Metaphysics versus Mythology, Ontology and Ideology”, ACTA. Proceedings of the Quadricentennial International Philosophy Congress „Thomism and Asian Cultures”. Celebrating 400 Years of Dialogue Across Civilizations. May 2011, University of Santo Tomas, Manila, Philippines, ed. A. P. Co, P. A. Bolaños, Manila 2012, ss. 69-83.
 21. „Las distintas caras de Europa”, Europa a examen. Nuevos diálogos sobre el Viejo Mundo, Madrid 2013, 91-108.
 22. „From Ta Metá Ta Physiká to Metaphysics”, Espíritu, Barcelona, LXII, 2013, No 145, 9-33.
 23. Ontology in the Middle Ages? w: Sztuka I realism. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu urodzin I pracy naukowej na KUL Profesora Henryka Kieresia, Lublin 2014, ss. 453-465.
 24. Los comentarios sobre Aristoteles, w: Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka, Wyd. KUL, Lublin 2014, ss. 429-436.
 25. Ontology: Unreal Reality, in: Studia Gilsoniana. A Journal in Classical Philosophy, The International Étienne Gilson Society, 3 (2014), 321-334

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2016, godz. 08:31 - Piotr Jaroszyński