ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek

 

 

Wybrane publikacje

1969

 • Empiryzm a etyka [rec.: D. H. Monro, Empiricism and Ethics, Cambridge 1967], "Znak" 1969, nr 6(180) s. 799-804.

1970

 • Koło filozoficzne studentów KUL (1947-1970), "Roczniki Filozoficzne KUL" 18(1970) z. 1, s. 205-208.

1971

 • Etyka jako nauka empiryczna w ujęciu T. Czeżowskiego i T. Kotarbińskiego, "Roczniki Filozoficzne KUL" 19(1971) z. 2, s. 43-57.
 • Z metaetyki [rec.: M. Fritzhand, Główne zagadnienia i kierunki metaetyki, Warszawa 1970], "Zeszyty Naukowe KUL" 14(1971) nr 4 s. 65-68.

1973

 • Discussion sur l'ouvrage du Cardinal Karol WojtyŁa intitulé "Osoba i czyn". Résumé, "Analecta Cracoviensia" 5-6(1973-74) s. 265-272.
 • Dyskusja nad dziełem kardynała Karola Wojtyły "Osoba i czyn". Wprowadzenie, "Analecta Cracoviensia" 5-6(1973-74) s. 49-51.
 • O dwóch typach sytuacji macierzystej etyki, "Zeszyty Naukowe KUL" 16(1973) nr 2, s. 61-64.

1974

 • Egoizm i perfekcjonizm, "Więź" 1974 , nr 7-8, s. 52-54.
 • Kryzys we współczesnej metaetyce [rec.: W. D. Hudson, Moral Philosophy, New York 1970], "Zeszyty Naukowe KUL" 17(1974) nr 1-2, s. 71-75.
 • Uwagi o istocie moralności [wraz z: T. Styczeń], "Roczniki Filozoficzne KUL" 22(1974) z. 2, s. 19-33.
 • Wolność osoby i jej konsekwencje. Uwagi na marginesie artykułu K. Meissnera: "Prawo do osoby - problem etyki życia seksualnego", "Roczniki Filozoficzne KUL" 22(1974) z. 2, s. 158-161.

1975

 • Nowy podręcznik etyki marksistowskiej [rec.: H. Jankowski (red.), Etyka, Warszawa 1973], "Więź" 1975, nr 2, s. 139-143.

1976

 • Normy moralne a natura ludzka. Na marginesie dyskusji między J. Fuchsem i G. Ermeckem, "Roczniki Filozoficzne KUL" 24(1976) z. 2, s. 123-128.
 • Pozycja osoby w strukturze moralności, "Roczniki Filozoficzne KUL" 24(1976) z. 2, s. 41-62.

1977

 • Dyskusja nad referatem prof. dr. Norberta Hoerstera, "Roczniki Filozoficzne KUL" 25(1977) z. 2, s.140-143.
 • Kłopoty z aktem prostym. Uwagi na marginesie książki T. Ślipki: "Etos chrześcijański. Zarys etyki ogólnej", "Roczniki Filozoficzne KUL" 25(1977) z. 2, s. 157-163.

1978

 • Dwie uwagi o utylitaryzmie. Na marginesie współczesnej dyskusji, "Zeszyty Naukowe KUL" 21(1978) nr 3-4, s. 46-54.
 • Dyskusja etyków o książce J. Kozieleckiego "O godności człowieka", Warszawa 1977, "Więź" 1978, nr 6, s. 18-20.
 • Problem uzasadnienia norm moralnych we współczesnej dyskusji teologicznej, "Roczniki Filozoficzne KUL" 26(1978) z. 2, s. 83-97.

1979

 • Bibliografia prac naukowych kardynała Karola Wojtyły [wraz z: M. Filipiak], "Zeszyty Naukowe KUL" 22(1979) nr 1-3 s. 155-170.
 • Biografia naukowa Karola Kardynała Wojtyły, "Zeszyty Naukowe KUL" 22(1979) nr 1-3, s. 151-154.
 • Cynicy, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 1979, t. 3 szp. 683-684.
 • Cyrenaicy, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 1979, t. 3 szp. 697.
 • Der Streit um den Menschen. Personaler Anspruch des Sittlichen, [wraz z: K. Wojtyła, T. Styczeń], Kevelaer 1979. Tamże artykuł Der Ort der Person in der Struktur des Sittlichen, s. 69-110.
 • Rola natury czynu w argumentacji etycznej. Na marginesie dyskusji wokół norm ogólnie ważnych we współczesnej teo­logii, "Roczniki Filozoficzne KUL" 27(1979) z. 2, s. 79-112.
 • Zur gegenwärtigen Diskussion über den Utilitarismus, w: J. Piegsa, H. Zeimentz (Hrsg.), Person im Kontext des Sittlichen. Beiträge zur Moraltheologie, Düsseldorf 1979, s. 82-95.

1980

 • Doświadczenie człowieka i moralności w ujęciu kardynała Karola Wojtyły, "Znak" 1980 nr 3(309), s. 275-289.
 • Normy i wyjątki. Filozoficzne aspekty dyskusji wokół norm ogólnie ważnych we współczesnej teologii, Lublin 1980.
 • Posoborowa "suma teologii moralnej" [rec.: S. Olejnik, W odpowiedzi na dar i powołanie Boże, Warszawa 1979], "Więź" 1980, nr 3, s. 112-117.

1982

 • Rola prawdy w szukaniu sensu życia, "Summarium" 11/12(1982/83) s. 19-22.
 • Sumienie a prawda i wolność, "W drodze" 1982, nr 10, s. 43-54.
 • Teleologizm a antropologia, "Roczniki Filozoficzne KUL" 30(1982) z. 2, s. 97-108.

1983

 • Cena miłosierdzia, w: Jan Paweł II, "Dives in misericordia". Tekst i komentarze (red.: S. Nagy), Lublin 1983, s. 249-260.
 • Ducasse, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 1983, t. 4 szp. 274-275.
 • Etologia (w aspekcie psychosocjologicznym), w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 1983, t. 4, szp. 1195.
 • Jeszcze o specyfice wartości moralnej. Na marginesie artykułu M. A. Krąpca "Decyzja - bytem moralnym", "Roczniki Filozoficzne KUL" 31(1983) z. 2, s. 77-89.
 • Rola pojęcia godności w etyce, "Studia Filozoficzne" 1983, nr 8-9, s. 76-91.

1984

 • O moralności: filozoficznie, systematycznie i szczegółowo [rec.: T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, t.1 i 2, Kraków 1984], "Znak" 1984, nr 10(359), s. 1396-1405
 • Rola Kościoła w kształtowaniu dojrzałego sumienia, "W drodze" 1984, nr 2, s. 54-64.
 • Zagadnienie anonimowego anty-teizmu w etyce chrześcijań­skiej [wraz z: T. Styczeń], "Zeszyty Naukowe KUL" 27(1984) nr 3, s. 3-19.

1985

 • Osobowa struktura bytu ludzkiego w perspektywie doświad­czenia moralności w ujęciu K. Wojtyły, "Zeszyty Naukowe KUL" 28(1985) nr 3-4, s. 27-43.

1986

 • Antropologia "Redemptor hominis", "Roczniki Filozoficzne KUL" 33/34(1985-1986) z. 2, s. 41-55.
 • Auf der Suche nach der freimachenden Wahrheit. Zur Anth­ropologie von "Redemptor hominis", w: G. Höver, R. Öhlschlä­ger, H. Th. Riese, H. Tiefenbacher (Hrsg.), Die Würde des Menschen, Grünewald 1986 s. 15-28.
 • "Communio personarum" przez pracę, w: Jan Paweł II, "Laborem exercens". Tekst i komentarze, red.: J. W. Gałkowski, Lublin 1986, s. 151-166.
 • K. Wojtyła's View of the Human Person in the Light of the Experience of Morality, "Proceedings of the Catholic Philosophical Associacion" 60(1986) s. 50-64.
 • Liberalizm po marksistowsku [wraz z: T. Styczeń], "Znaki Czasu", Paryż 1986, s. 26-46.
 • Miłości, gdzie jesteś? Medytacje rekolekcyjne [wraz z: T. Styczeń], Lublin 1986.

1987

 • Człowiek - darem. Samospełnienie w samooddaniu, w: T. Styczeń, red., Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości, Lublin 1987, s. 128-142
 • Ostatnie dokumenty Stolicy Apostolskiej o rodzinie jako wyraz nauki Kościoła [wraz z: T. Styczeń], w: K. Majdański (red.), Wychowanie do miłości, Warszawa 1987, s. 23-33.
 • Sumienie: świadek i strażnik zbawczej prawdy o człowieku. Na marginesie części 2 "teologii ciała" Jana Pawła II, w: Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do "serca". O Jana Pawła II "teologii ciała", red. T. Styczeń, Lublin 1987, s. 171-191.
 • Redakcja [wraz z: M. Filipiak] Obecność. Karol Wojtyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin 1987 [tamże szereg pomniejszych tekstów i opracowań].

1988

 • Teleologismus und Anthropologie, w: K.-H. Kleber, J. Piegsa (Hrsg.), Sein und Handeln in Christus. Perspektiven einer Gnadenmoral, St. Ottilien 1988, s. 101-114.

1989

 • Człowieczeństwo - godność - prawo, w: O ochronie prawnej dziecka poczętego, Warszawa 1989, s. 53-57.
 • Człowiek jako autokreator. Antropologiczne podstawy odrzucenia encykliki "Humanae vitae", "Studia Philosophiae Christianae" 2(1989) s. 43-63.
 • Filozoficzne implikacje obiektywizmu w etyce, "Roczniki Filozoficzne KUL" 37-38(1989-90) z. 2, s. 7-20.
 • Formalizm (w etyce), w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 1989, t. 5, szp. 396-397
 • La concezione dell'intelletto creatore di norme, w: "Humanae vitae": 20 anni dopo", Milano 1989, s. 471-485;
 • Natura - rozum - wolność. Filozoficzna analiza koncepcji twórczego rozumu we współczesnej teologii moralnej, Lublin 1989, ss. 330
 • "Nie będziesz zabijał!" (Wj 20,13), "Ethos" 2(1989) nr 5, s. 137-146.
 • Sumienie i źródła jego wiążącej mocy, "Ethos" 2(1989) nr 6-7, s. 230-240.

1990

 • Natura - rozum - wolność. Filozoficzna analiza koncepcji twórczego rozumu we współczesnej teologii moralnej, Rzym 19902, ss. 362 [wyd. poprawione].

1991

 • Człowieczeństwo - godność - prawo, w: W imieniu dziecka poczętego, Rzym-Lublin 19912, s. 262-268.
 • Człowiek jako autokreator. Antropologiczne podstawy odrzucenia encykliki "Humanae vitae", w: Bp K. Majdański, T. Styczeń (red.), Dar ludzkiego życia. Humanae vitae donum. W dwudziestą rocznicę ogłoszenia encykliki "Humanae vitae", Lublin 1991, s. 111-127.
 • Człowiek w polu odpowiedzialności, "Przegląd Uniwersytecki" 3(1991) nr 2-3(10-11), s. 15-16.
 • Elementy etyki zawodowej policjanta, "Przegląd Policyjny" 1991, nr 1(23) s. 113-120.
 • "Teologia rodzi się ze świadectwa". Refleksje po Kongresie Teologicznym Europy, Lublin - Jasna Góra, 11-15 sierpnia 1991, "W drodze" 1991, nr 12, s. 14-20.
 • Wolność - prawda - sumienie, "Ethos" 4(1991) nr 15/16, s. 25-37.
 • Redakcja [wraz z: T. Styczeń, J. W. Gałkowski oraz A. Rodziński] książki K. Wojtyły Zagadnienie podmiotu moralności, Lublin 1991 [tamże Wprowadzenie, s. 7-9].
 • Redakcja książki K. Wojtyły Człowiek w polu odpowiedzialności, Rzym-Lublin 1991 [tamże Wprowadzenie, s. 9-16].

1992

 • Natur - Vernunft - Freiheit. Philosophische Analyse der Konzeption "schöpferische Vernunft" in der zeitgenössi­schen Moraltheologie, Verlag Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main 1992 .
 • Prawda a zasada pluralizmu w dialogu społecznym i organizacji państwa, "Niedziela" 1992, nr 2, s. 1, 5; nr 3.
 • Prawda a zasada pluralizmu w dialogu społecznym i organizacji państwa, "Ethos" 5(1992) nr 18/19, s. 17-28.
 • Przyjaciel Ucznia?, rec.: U. Schrade, Etyka, główne systemy, "Niedziela" 1992 11 X
 • Sumienie - prawda - prawo, "Znak" 1992, nr 11450), s. 70-80.

1993

 • Der Mensch als Autokreator. Die anthropologischen Grundla­gen der Ablehnung der Enzyklika "Humanae vitae", "Forum Katholische Theologie" 9(1993) Heft 4, S. 260-274.
 • Die Wahrheit und das Prinzip des Pluralismus im gesellschaftlichen Dialog der Organisation des Staates, "Ethos" 1 [Sonderausgabe] (1993), s. 165-178.
 • Dylemat żołnierza: chronić życie jednych zabijając innych?, w: S. C. Napiórkowski OFMConv., W. Koc OFMConv. (red.), Schowaj miecz. Obiekcje sumienia w sprawie służby wojskowej, "Niepokalanów" 1993, s. 109-114.
 • Encyklika o "rozeznawaniu duchów, czy są z Boga", "Znak" 1993, nr 11(462), s. 86-98.
 • Freiheit - Wahrheit - Gewissen, "Ethos" 1 [Sonderausgabe] (1993), s. 31-47.
 • Hedonizm, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 1993, t. 6 szp. 613-615.
 • Heteronomizm, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 1993, t. 6 szp. 822.
 • Pogadanki z etyki, Biblioteka "Niedzieli", Częstochowa 1993, ss 190.
 • "Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka". W piętnastolecie pontyfikatu Jana Pawła II, "Ethos" 6(1993) nr 21/22, s. 21-32
 • Wstęp w: 15 lat pontyfikatu Jana Pawła II. Wydarzenia, dokumenty, Lublin 1993, s. 5-8.
 • Za czy przeciw życiu? [rec.: T. Ślipko, Za czy przeciw życiu. Pokłosie dyskusji, Kraków-Warszawa 1992], "Ethos" 6(1993) nr 23, s. 236-239.
 • Redakcja [wraz z M. Filipiak] T. Styczeń, Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993.

1994

 • Człowiek wobec wartości, "Roczniki Teologiczne KUL" 41(1994) z.6, s. 161-172.
 • Czyniący pokój - synami Bożymi, w: Religie i pokój. Materiały z Sympozjum Naukowego w Państwowym Muzeum na Majdanku (19 maja 1993 r.), red. E. Sakowicza, Lublin 1994, s. 17-24
 • Bóg w religii i moralności, w: Z. J. Zdybicka (red.), Religia a sens bycia człowiekiem, Lublin 1994, s. 81-90.
 • Encyklika o "rozeznawaniu duchów, czy są z Boga", w: J. Merecki SDS (red.), Wokół encykliki "Veritatis splendor", Częstochowa 1994, s. 19-51. Tamże: Aspekty i konteksty. Fragmenty dyskusji po referacie w: J. Merecki SDS (red.), Wokół encykliki "Veritatis splendor", Częstochowa 1994, s. 53-98.
 • Ku teonomii uczestniczącej. Wolność a prawda w świetle encykliki "Veritatis splendor", "Studia Theologica Varsoviensia" 32(1994) nr 1, s. 9-24.
 • Niektóre aspekty etyczne polskiej transformacji, "Analecta Cracoviensia" 26(1994) s. 125-136.
 • Różne wymiary ludzkiej wolności, "Osservatore Romano", wyd. pol., 15(1994) nr 1, s. 56-57.
 • Uniwersytet (katolicki) w państwie demokratycznym, "Ethos" 7(1994) nr 28, s. 171-181.
 • Wiara w Kościół - wiara w Jezusa Chrystusa, "Znak" 1994, nr 5(468), s. 15-21.

1995

 • Etyka otwarta na Ewangelię, w: M. Rusecki, E. Pudełko (red.), Katechizm Kościoła katolickiego. Wprowadzenie, Lublin 1995, s. 165-175.
 • Ewangelizacyjna ekspansja, "Etyka" 1995, nr 28, s. 87-100.
 • Ku teonomii uczestniczącej. Wolność a prawda w świetle encykliki "Veritatis splendor", w: Jan Paweł II, "Veritatis splendor". Tekst i komentarze, red. A. Szostek, RW KUL Lublin, 1995 s. 221-234.
 • Moralność wobec przemian w Polsce. Szanse i zagrożenia, "Ethos" 8(1995) nr 32, s. 84-95.
 • Prawość sumienia kapłana, w: Bp P. Socha (red.), Dobry Pasterz, "Pismo Komisji Episkopatu do spraw Duchowieństwa", 1995, z. 17, s.42-54.
 • Umocnienie w wierze, w: T. Styczeń, Z. J. Zdybicka (red.), Czytając "Przekroczyć próg nadziei", RW KUL Lublin 1995, s. 157-164.
 • Wokół godności, prawdy i miłości. Rozważania etyczne, Lublin 1995, RW KUL, ss. 412.
 • Redakcja książki: Jan Paweł II, Veritatis splendor. Tekst i komentarze, Lublin 1995.

1996

 • The (Catholic) University in the Democratic State, "Ethos", Special Edition No. 2, Lublin 1996, s. 155-165.
 • Etyka dziennikarska, "Przegląd Uniwersytecki" 8(1996) nr 6(44), s. 22-23.
 • Uwagi o formowaniu "ludzi sumienia", "Znak" 1996, nr 7(494), s. 60-72.

1997

 • Człowiek i kultura w ujęciu Jana Pawła II, "Łódzkie Studia Teologiczne" 6(1997) s. 157-167.
 • Dobro wspólne jako kluczowa kategoria polityczna. Przyczynek do zagadnienia: moralność a polityka, "Roczniki Nauk Społecznych", 25(1997) z. 1, s. 101-110.
 • Etologia (w ujęciu psychosocjologicznym), w: J. Herbut (red.), Leksykon filozofii klasycznej, Lublin 1997, TN KUL, s. 173-174.
 • Filozofia życia, w "Ewangelii życia", w: T. Styczeń, J. Nagórny (red.), Jan Paweł II, "Evangelium vitae". Tekst i komentarze, Lublin 1997, RW KUL, s. 167-176.
 • Imperatyw, w: Encyklopedia Katolicka, Lublin 1997, t. 7, szp. 88-90.
 • Prawda i dialog: między relatywizmem a pluralizmem, "Ethos" 10(1997) nr 37, s. 51-63.
 • Wolność jako samostanowienie. Karola Wojtyły koncepcja wolności, w: Z. J. Zdybicka i in. (red.), Wolność we współczesnej kulturze. Materiały V Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej, KUL - Lublin, 20-25 sierpnia 1996, Lublin 1997, RW KUL, s. 437-447.

1998

 • Alienacja: problem wciąż aktualny, w: Jan Paweł II, "Centesimus annus". Tekst i komentarze, red.: F. Kampka, C. Ritter, Lublin 1998, RW KUL, s. 293-308.
 • Ciało w miłości dwojga, w: J. Rzepka (red.), Zagadnienia prorodzinnej edukacji seksuologicznej i profilaktyki HIV/AIDS, t. 1, Studio Wydawnicze AGAT, Katowice 19982, s. 89-95.
 • Dobro wspólne: kluczowa kategoria polityczna. Przyczynek do zagadnienia: moralność a polityka, "Etyka" 31(1998) s. 83-90.
 • Europa, chrześcijaństwo i kornukopia, w: A. Dylus (red.), Europa: zadanie chrześcijańskie. Księga pamiątkowa z okazji 65. rocznicy urodzin ks. prof. Helmuta Jurosa, Warszawa 1998, Wyd. Fundacji ATK, s. 308-313.
 • Pogadanki z etyki, Częstochowa 19982, ss. 231.
 • Sztuka jedności - posługa jednania, w: ks. F. Kampka (red.), Ziarno czynu. Refleksje po V pielgrzymce Jana Pawła II do Ojczyzny, Kraków 1998, WAM, s. 15-33.
 • Besydi z etiki, (tłum. "Pogadanek z etyki", na j. ukraiński, Lviv 1999, ss. 115.
 • Doświadczenie człowieka otwarte na doświadczenie Boga, w: Doświadczam i wierzę, red. S. Napiórkowski, K. Kowalik, Lublin 1999, RW KUL, s. 11-25. [Tamże: Dyskusja: s. 131-140].
 • Europa i jej chrześcijańska dusza w ujęciu Jana Pawła II, "Zamojski Informator Diecezjalny" 8(1999) nr 4, s. 384-395.
 • Freedom as Self-Determination. Karol Wojtyła¢s Conception of Freedom, w: Freedom in Contemporary Culture. Act of the V World Congress of Christian Philosophy Catholic University of Lublin 20-25 August 1996, Vol. 2, Lublin 1999, s. 117-128.
 • In Defence of Human Life: Natural Law (Human Rights) and Statute Law, w: Sgreccia E. i in. (ed.), Medicine and Law: For or Against Life?, Cittá del Vaticano 1999, Libreria Editrice Vaticana, p. 238-252.
 • Karol Wojtyła - Mistrz i Kierownik Katedry Etyki, w: Fides et ratio. Spotkanie Papieża Jana Pawła II z przedstawicielami nauki polskiej, 7 czerwca 1999 roku. Aula Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999, s. 11-13.
 • Normatywna moc prawdy, "Roczniki Filozoficzne KUL". Księga pamiątkowa ku czci Siostry Profesor Zofii Józefy Zdybickiej Ursz. SJK, 47(1999), z. 2, s. 283-298.
 • Prawa człowieka: podstawa czy wyzwanie dla współczesnego prawa stanowionego? (w wersji polskiej i niemieckiej, tłum. H. Ulrich), w: J. Krukowski, O. Theisen (red.), Kultura i prawo. Materiały I Międzynarodowej Konferencji na temat "Podstawy jedności europejskiej", Lublin, 23-25 września 1998, Lublin 1999, s. 123-154.
 • Prawda - wolność - sumienie, w: Człowiek - nauka - wiara. Materiały sympozjum dla uczczenia jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa, red. J. J. Jadacki, K. Wójtowicz, Warszawa 1999, s. 231-243.
 • Prawo naturalne (prawa człowieka) a prawo stanowione. Uwagi etyka, "Ethos" 12(1999) nr 45-46, s. 159-172.
 • Sumienie sanktuarium spotkania i dialogu, "Pastores". Kwartalnik poświęcony formacji kapłańskiej 3(1999) nr 4, s. 28-40.
 • Uniwersalistyczne aspiracje rozumu i wiary a pluralizm kulturowy. W nawiązaniu do encykliki "Fides et ratio", p. 69-74, Toruń 19-21.04,1999 - materiały z konferencji, w: M. Grabowski (red.), Polska filozofia wobec encykliki "Fides et ratio", Toruń 1999, s. 63-75.
 • Uniwersalizm i szczególna ranga chrześcijaństwa. Prezentacja dokumentu, w: Chrześcijaństwo a religie. Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Tekst - Komentarze - Studia, red. I. S. Ledwoń, K. Pek MIC, Lublin-Warszawa 1999, s. 55-67.
 • W obronie życia ludzkiego: prawo naturalne a prawo stanowione, w: Medycyna i prawo: za czy przeciw życiu. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Papieską Akademię Życia, Instytut Jana Pawła II KUL, Instytut Studiów nad Rodziną ATK, Instytut Teologii Rodziny PAT (Warszawa - Lublin - Kraków 30 XI-5 XII 1998) w 50. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Lublin 1999, s. 187-200.
 • Wołanie o kulturę miłości i życia, w: Człowiek i nauczanie. Materiały Sympozjum zorganizowanego przez PUNO, 19 grudnia 1998 r. na temat XX lecia Pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II, Londyn 1999, s. 25-
 • Redakcja książki Nauka i wiara. 80 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1999, RW KUL, ss. 194.

2000

 • Prawa człowieka: podstawa czy wyzwanie dla współczesnego prawa stanowionego, w: Ochrona praw człowieka oraz wpływ nauki na ugruntowanie praworządności, Katowice 2000, s. 27-43.
 • Rozum i etyka. Postulaty encykliki "Fides et ratio" wobec etyki, w: Rozum otwarty na wiarę. "Fides et ratio" w rocznicę ogłoszenia. II Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne (KUL, 9-10 XII 1999), red. A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2000, s. 137-152.

2001

 • Prawda - wolność - sumienie, w: U progu trzeciego tysiąclecia człowiek -nauka - wiara. Księga pamiątkowa Sympozjum Naukowego zorganizowanego w Uniwersytecie Warszawskim z okazji 2000-lecia chrześcijaństwa w dniach 19-21 listopada 1999 roku, red. A. Białecka. J.J. Jadacki, Warszawa 2001, s. 323-338. Tamże dyskusja: s. 335-338.
 • Prawda człowieka: podstawa czy wyzwanie dla współczesnego prawa stanowionego?, „Rejent. Miesięcznik Notariatu Polskiego" 11(2001) nr 2(118), s. 30-46.
 • Autorytet czy wartości? (Authority or Values?). w: [red.] M. Rusecki i in., Chrześcijaństwo jutra. Materiały II Międzynarodowego Kongresu Teologii Fundamentalnej, Lublin 18-21 września 2001, TN KUL, Lublin 2001, s. 747-784.
 • Świętego Tomasza wezwanie do budowania nowego humanizmu, w: Wierność rzeczywistości. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu pracy naukowej na KUL O. prof. Mieczysława A. Krąpca, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, s. 637-648.
 • Codzienne pytania Antygony [redakcja wraz z A. Wierzbicki], Lublin 2001.
 • Wokół sporu o wyjątkową pozycję człowieka w świecie i moralnych tego konsekwencji, w: Codzienne pytania Antygony. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Stycznia z okazji 70. urodzin, Lublin 2001, s. 295-304.
 • Kulturotwórcza rola uniwersytetu, w: Kultura w kręgu wartości, red. L. Dyczewski OFMConv, Lublin: TNKUL 2001, s. 103-109.
 • Safeguarding Human Rights and Environmental Standards: An Issue in the Daily Life of Catholic Universities, in: Globalisation and European Society - Contribution of Catholic Univeristies to an Ethical Answer. Proceedings of the FUCE Conference. Held at the Pázmány Péter Catholic University Budapest, Hungary 19-20 April 2001, Budapest 2001, p. 25-34.
 • Postęp w genetyce - wyzwaniem dla etyki, "Ethos" 14(2001) nr 55, s. 225-229.
2002
 • Święty Tomasz Morus: prawo władzy a prawo sumienia, „Ethos" 15(2002) nr 57-58, s. 243-250.
 • Przemoc i jej antropologiczno-etyczne konsekwencje, w: [red.] J. Kłos, A. Noras,  Człowiek i polityka. Księga pamiątkowa z okazji 65. urodzin Profesora Jerzego Gałkowskiego, Wyd. KUL, Lublin 2002, s. 237-245.
 • Fenomen Europy a prawa człowieka, w: Prawo naturalne. W poszukiwaniu fundamentu jedności europejskiej, Lublin 2002, s. 21-43.
 • Kto zyskuje, a kto traci na globalizacji?, „Ethos" 145(2002) nr 59-60, s. 163-173.
 • Etyka jako nauka filozoficzna, w: Etyka w pracy pielęgniarskiej. Podręcznik dla studentów pielęgniarskich studiów licencjackich, red. I. Wrońska, J. Mariański, wyd. Czelej, Lublin 2002, s. 15-37
 • Wydział Teologiczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w rozwój systemu studiów kościelnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wyższych seminariów duchownych w latach 1975-2000, w: Wyższe Szkolnictwo kościelne w Polsce. Wizja Kard. Karola Wojtyły i jej realizacja, Kraków 2002, s. 161-208.
 • Eutanazja - krok ku nowoczesnej Europie?, w: Modernizacja i wiara. Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej, Wyd. „Wokół nas", Gliwice 2002, s. 142-151.
 • Czy opłaca się być uczciwym przedsiębiorcą?, w: Etyka w biznesie, red. M. Borkowska, J. W. Gałkowski, Lublin 2002, s. 109-123. Tamże dyskusja, s. 124-136.

2003

 • Ksiądz - polityka - Europa [Dyskusja panelowa z udziałem abpa Henryka Muszyńskiego, Andrzeja Szostka, Jana Kułakowskiego, Marka Jurka, Marcina Przeciszewskiego], „Pastores" 2003, nr 1, s. 69-84.
 • Czy duszę można sklonować?, „Znak" 2003, nr 2(573), s.38-50. Tamże dyskusja [prowadzą Jarosław Gowin i Łukasz Tischner], s. 50-61.
 • The Anthropological Issue: Does Absolute Truth about the Human Being Exist?, in: The Nature and Dignity of the Human Person as the Foundation of the Right to Life. The Challenges of the Contemporary Cultural Context. Proceedings of the Eight Assembly of the Pontifical Academy for Life (Vatican City, 25-27 February 2002), Ed. By Juan de Dios Correa and Elio Sgreccia, Libreria Editrice Vaticana 2003, p. 38-49.
 • Obrona poczętego życia w parlamencie. W nawiązaniu do numeru 73. encykliki „Evangelium vitae", „Ethos" 15(2003) nr 61-62, s. 274-280.
 • Etyka w nauce, w: Etyka, ... w polityce, ...w medycynie, ....w  biznesie, Lublin 2003, s. 7-16, Lubelskie Towarzystwo Naukowe.
 • Lublino e il Laterano: Le due Università di Giovanni Paolo II, w: La Chiesa a servizio dell'uomo Giovanni Paolo II XXV anni di pontificato, Pontificio Università Lateranense 2003, p. 29-35.
 • Wolność a prawda w ujęciu Karola Wojtyły-Jana Pawła II, w: Servo veritatis. Materiały Międzynarodowej Konferencji dla uczczenia 25-lecia pontyfikatu Jego Świątobliwości Jana Pawła II (zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie, Pontificia Universitá San Tomaso d'Aqino), Uniwersytet Jagielloński 9-11 X 2003 r., Kraków 2003, s. 535-545.
 • Uniwersalistyczne aspiracje rozumu i wiary a pluralizm kulturowy. W nawiązaniu do encykliki „Fides et ratio" (nr 69-74), w: Jan Paweł II. Fides et ratio. Tekst i komentarze, red. T. Styczeń SDS, W. Chudy, Wyd. KUL, Lublin 2003, s. 131-142.
 • Znaczenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w budowie Trzeciej Rzeczypospolitej, „Zeszyty Naukowe KUL" 46(2003) nr 1-2, s. 137-147.
2004
 • Etos Akademii: Sokrates czy sukces, w: Europa wspólnych wartości. Chrześcijańskie inspiracje w budowaniu zjednoczonej Europy, red. S. Zięba, Lublin TNKUL 2004, s. 272-278.
 • Obecność religii w życiu publicznym - egzamin z tolerancji, w: Scenariusze przyszłości - Co chrześcijanie mają do zrobienia w Europie? Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej, Wyd. „Wokół nas" Gliwice 2004, s. 39-45.
 • Karol Wojtyła Mistrz i kierownik Katedry Etyki, w: Fides querens intellectum. Wiara poszukująca zrozumienia. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, Toruń 2004, s. 39-43.
 • Morality, Culture, and  Modernity. Challenges to the University, in: Higher Education in Europe, t. 29, n.4, grudzień 2004, p. 467-474.

2005

 • Wolność - przymus - konieczność. Dramat dojrzewania człowieka, „Nauka" 2005, nr 1, s. 75-86.
 • Zbawcza misja Kościoła dziś według adhortacji „Ecclesia in Europa", w: Kościół w czasach Jana Pawła II, red. Ks. M. Rusecki, ks. K. Kaucha, ks. J. Mastej, Lublin 2005, s. 401-415.
 • Od samostanowienia do daru z siebie i uczestnictwa. O Karola Wojtyły/Jana Pawła II koncepcji wolności, „Nauka" 2005, nr 3, s. 35-47.
 • Człowiek drogą Kościoła, „Pastores" 29(2005) nr 4, s. 113-121.
 • Die Verteidigung des ungeborenen Lebens im Parlament. Im Zuzammenhang mit Nr. 73 der Enzyklika „Evangelium vitae", in: Unvollkommene oder ungerechte Gesetze? Für eine logisch kohärente und ethisch eindeutige Interpretation von Nr. 73 der Enzyklika „Evangelium vitae", Lublin 2005, S. 171-178.
 • Człowiek drogą Kościoła. Główne linie pontyfikatu Jana Pawła II, Ethos" 2005, nr specjalny, s. 45-53.

2006 

 • Kościół - domem w Polsce?, w: Wspólnota Kościoła a jedność Europy, Lublin 2006, s. 21-29.
 • The drama of Europe: A vision of John Paul II. In: Christianity and United Europe, Lublin 2006, s. 63-87.
 • Czy jesteśmy dziś świadkami erupcji ładu moralnego, w: Literatura - kulturoznawstwo - Uniwersytet. Księga ofiarowana Franciszkowi Ziejce w 65. rocznicę urodzin, red. B. Dopart, J. Popiel, M. Stala, Kraków 2006, s. 647-660.
 • Prawo naturalne jako podstawa działania ludzkiego (normatywność natury ludzkie), w: A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek (red.), Substancja - natura - prawo naturalne, Lublin 2006, s. 39-53.
 • Jan Paweł II i dialog, w: Dialog w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniu 15 października 2005 r., Toruń 2006, s. 13-24.Autotranscendencja podstawą duchowości w ujęciu kard. Karola Wojtyły-Jana Pawła II, w: Jan Paweł II - Mistrz duchowy, red. Ks. M. Chmielewski, TNKUL, Lublin 2006, s. 37-51.

 

 

 

Autor: Andrzej Szostek
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2010, godz. 21:35 - Andrzej Zykubek