Regulamin Konkursu z wiedzy o prawie rzymskim „Ars boni et aequi” organizowanego przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzania konkursu z wiedzy o prawie rzymskim „Ars boni et aequi” (dalej: Konkurs), organizowanego przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (dalej: Organizator).

2. Celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat prawa rzymskiego i jego tradycji wśród studentów.

3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

4. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci I roku prawa i prawa kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

§ 2. Jury

 

1. Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury.

2. Skład Jury stanowią Pracownicy Katedry Prawa Rzymskiego WPPKiA KUL.

3. Przewodniczącym Jury jest Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego WPPKiA KUL.

4. Obsługę biurową Konkursu wykonuje osoba wskazana przez Kierownika Katedry Prawa Rzymskiego KUL (dalej: Sekretarz), której dane kontaktowe podane są do wiadomości na stronie internetowej Wydziału i Konkursu oraz w inny, zwyczajowo przyjęty sposób.

5. Jury ustala harmonogram konkursu.

 

 

§ 3. Przebieg konkursu

 

1. Zakres merytoryczny Konkursu obejmuje materiał z zakresu rzymskiego prawa prywatnego wraz z jego systemem, instytucjami i ewolucją.

2. Konkurs składa się z trzech etapów, kolejno:

a) kazusu

b) części pisemnej

c) części ustnej

3. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie następuje z chwilą doręczenia Organizatorowi rozwiązania kazusu opublikowanego na stronie internetowej Konkursu.

 

 

§ 4. Etap I - kazus

 

1. Kazus o którym mowa w §3 ust. 2 jest udostępniony na stronie internetowej Konkursu od dnia ogłoszenia harmonogramu Konkursu przez Jury do dnia zakończenia I etapu.

2. Rozwiązanie kazusu może przyjąć dowolną formę.

3. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są dostarczyć rozwiązanie kazusu na nośniku multimedialnym wraz z danymi personalnymi zapisanymi w postaci pliku o formacie pdf:

a) imieniem i nazwiskiem,

b) nazwą Uczelni

c) wydziałem, kierunkiem i semestrem studiów,

d) nr. albumu/indeksu

e) adresem kontaktowym

f)  adresem e-mail 

g) numerem telefonu.

4. Rozwiązania należy dostarczyć do siedziby katedry Prawa Rzymskiego KUL w terminie wskazanym przez Jury.  

5. Za datę doręczenia uważa się datę wpłynięcia przesyłki do Sekretarza Konkursu.

 

§ 5. Etap II – część pisemna


1. Osoby,  które dostarczyły w terminie rozwiązanie kazusu mogą przystąpić do drugiego etapu, tj. części pisemnej.

2. Część pisemna odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Jury na stronie internetowej Konkursu.

 

§ 6. Etap III – część ustna

 

1. Do etapu ustnego zostanie zakwalifikowane 10 osób, które uzyskały największą ilość punktów z pierwszego i drugiego etapu.

2. Część ustna odbędzie się w miejscu i terminie wskazanym przez Jury na stronie internetowej Konkursu.

 

§ 7. Wyniki

 

1. O wynikach Konkursu decyduje liczba uzyskanych punktów z wszystkich etapów Konkursu. W wypadku równej ilości punktów, o poszczególnych miejscach zadecyduje Jury w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów przy obecności wszystkich członków Jury.

2. Wyniki Konkursu ogłaszane są na stronie internetowej Wydziału i Konkursu w terminie wyznaczonym przez Jury.  

 

§ 8. Nagrody

 

1. Laureatowi I miejsca zostanie przyznana nagroda  w postaci wycieczki do Rzymu. Informacje o sposobie przekazania nagrody zostaną przekazane laureatowi I miejsca przez Przewodniczącego Jury w drodze pisemnej.

2. Laureatom II i III miejsca zostaną wręczone nagrody rzeczowe, ufundowane przez sponsorów oraz patronów Konkursu.

3. W przypadku studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, zajęcie I miejsca jest równoznaczne ze zwolnieniem z zaliczenia merytorycznego ćwiczeń i egzaminu z rzymskiego prawa prywatnego z oceną bardzo dobrą.

4. Jury Konkursu zastrzega sobie prawo do:

a) przyznania nagrody specjalnej lub uhonorowania w inny sposób pracy wyróżniającej się,

b) odstąpienia od przyznania nagród

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Wydziału i wchodzi w życie z chwilą jego zatwierdzenia przez Radę Wydziału.
2. Jury Konkursu ma wyłączne prawo do dokonywania wiążącej wykładni przepisów Regulaminu Konkursu oraz rozstrzygania sporów związanych z jego stosowaniem.
3. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają uzasadnieniu.
4. Wysłanie zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych osobowych do celów organizacji Konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926)

Autor: Izabela Precz
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2011, godz. 21:03 - Izabela Leraczyk