M. Wnuk: Geneza i rozwój idei elementarnej jednostki życia – W kierunku filozofii nanobiologii. Lublin: Wydawnictwo KUL; 2013, ss. 272. [The Genesis and Development of the "Elementary Unit of Life” Idea: Towards the Philosophy of Nanobiology]

 

 

Spis treści

WSTĘP [7]

HISTORIA KONCEPCJI "MINIMUM ŻYCIA" [19]

Starożytne i średniowieczne źródła historyczno-filozoficzne atomizmu biologicznego [19]

Atomizm biologiczny w czasach nowożytnych przed powstaniem teorii komórkowej [28]

Powstawanie teorii komórkowej i jej znaczenie w naukach biologicznych [38]

KOMÓRKA JAKO BIOLOGICZNY ATOM [45]

Ważniejsze tezy doktryny komórkowej [45]

Organizmalny aspekt teorii komórkowej [50]

Redukcjonistyczny aspekt teorii komórkowej [56]

Minimalny genom konieczny do istnienia najmniejszej żywej komórki [58]

NAJMNIEJSZE ULTRAMIKROORGANIZMY CZY NATURALNE TWORY MINERALNE LUB ORGANICZNE? [67]

Nanobakterie i inne nanoby [68]

Wirusy: od parwowirusów do girusów [80]

Wirusoidy i "osierocone" replikony: wiroidy, plazmidy etc [93]

Priony [97]

Ryboorganizmy: Czy i jaka molekuła chemiczna może być uznana za żywą? [103]

STRUKTURY SUBKOMÓRKOWE JAKO JEDNOSTKI ŻYWE? [107]

Teoria energidowa [107]

Biokompleksy i organoidy jako elementarne jednostki biologiczne [108]

Teoria ciał komórkowych (teoria neoenergidowa) [110]

Nanoprotoplazma jako najbardziej podstawowa jednostka życia [114]

Organelle czy endosymbionty [119]

MODELE MINIMALNEGO SYSTEMU ŻYWEGO [123]

Pierwsze modele komórki [123]

Koacerwat [125]

Jeewanu - "cząstka życia" [129]

Mikrosfera [132]

Bioid [134]

Minimalny (M,R)-system [136]

Chemoton [139]

Minimalny system autopoietyczny [145]

Minimalna protokomórka syntetyczna [154]

Alternatywne formy życia a elementarna jednostka życia [157]

NANONAUKI I NANOTECHNOLOGIE WOBEC PROBLEMU ELEMENTARNEJ JEDNOSTKI ŻYCIA [161]

Możliwości poznawcze nanonauk i nanotechnologii [161]

W poszukiwaniu natury życia w nanoskali: zagadnienie bioplazmy i biofotonów [164]

ZAKOŃCZENIE [173]

BIBLIOGRAFIA [175]

INDEKS OSOBOWY [239]

SUMMARY [ 267]

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 26.08.2013, godz. 06:57 - Andrzej Zykubek