Wprowadzenie

 

W rodzimej literaturze przedmiotu angielski zwrot the units of methodolo­gical analysis (jednostki analizy metodologicznej) jest tłumaczony za pomocą takich wyrażeń jak „struktury metodologiczne", „struktury teoretyczne", czasem też „struktury epistemiczne". Oznaczają one elementy analizy metodologicz­nej albo też, zwłaszcza w temporalnym aspekcie nauki, rozwojowe struktury wiedzy naukowej. Przykładami takich jednostek analizy metodologicznej są występujące w języku nauki terminy teoretyczne oraz terminy obserwacyjne. Metanaukowe analizy takich jednostek stanowią fragment szerszej, niezwykle doniosłej metodologicznie, kwestii związku między teorią i obserwacją.

 

Podejmując terminologiczną sugestię Stegmüllera, przyjęło się w filozofii nauki analizować aspekt statyczny i dynamiczny nauki. W aspekcie statycznym rozpatruje się tego rodzaju struktury w sposób atemporalny, niezależnie od czasu, a więc nierozwojowo. Jeśli zaś wchodzi w grę temporalna, rozwojowa perspektywa takich struktur, mówimy o dynamice nauki. Propozycję tę można przedstawić schematycznie (rys. 1):

 

Rys. 1. Statyczny i dynamiczne aspekty nauki

 

Rewolucje, jako nieciągłe zmiany, dokonują się także w filozofii nauki; mają wtedy charakter metanaukowy. Tego rodzaju rewolucja, którą stanowiło metodologiczne spluralizowanie metanauki, rozpoczęła się pod koniec lat 50. ubiegłego wieku. Nurt pozytywistyczny rekonstrukcjonistyczny był w zasa­dzie atemporalny Takie ujęcie nauki najlepiej charakteryzuje Carnapowska formuła, iż „filozofię stanowi logiczna analiza języka nauki". Standardowym narzędziem takiej analizy były wyniki zawarte w Principia mathematica Russella i Whiteheada. Przedstawiony tam aparat pojęciowy służył do analizy języka nauki, zwłaszcza fizyki. Prace wcześniejszego Carnapa dotyczyły jedynie problematyki formułowanej w aparacie pojęciowym syntaktyki. Dopiero dokonania Tarskiego w zakresie semantyki zmieniły tę sytuację. Doszło do zmiany profilu badań metanaukowych. Na gruncie rodzimym tego typu rekonstrukcjonistyczną tradycję prezentują w drugiej połowie XX wieku Przełęcki oraz Wójcicki.

 

W ujęciu atemporalnym nie rozpatrywano w ogóle kwestii zmian, rozwoju i postępu nauki. Podejmowano jedynie próby ukazania związków między teo­riami czy poszczególnymi naukami, gdyż w programie pozytywistycznym mieścił się, zgodnie z zasadą monizmu filozoficznego i programu jedności nauki, wymóg dokonywania redukcji.

 

Przeciwstawną do powyższej tendencją w filozofii nauki jest nurt arekonstrukcjonistyczny, określany mianem dynamiki nauki. Rozwój nauki jest rozpatrywany bądź w poziomie, a więc synchronicznie, bądź w pionie, czyli diachronicznie.

 

Klasykiem z zakresu metanauki w ośrodku berlińskim był ciągle wpły­wowy Reichenbach, od którego pochodzi rozróżnienie tzw. kontekstów odkrycia i uzasadniania. Zgodnie z jego ideą, to wszystko, co się wiąże z odkryciem naukowym, nie należy do przedmiotu badań filozofii nauki. Wypada pamiętać, że ówcześnie dystansowano się zdecydowanie od różnych form psychologizowania. Uważano, że odkrycie naukowe stanowi epizod nadający się jedynie do analiz w ramach humanistycznych metanauk, zwłaszcza historii, psychologii i socjologii nauki. Zainteresowaniem poznawczym filozofów nauki cieszyła się wyłącznie zawartość kontekstu uzasadniania. Stąd problematyka odkry­cia leżała poza kompetencjami metodologów Kapitalną kwestią kontekstu uzasadniania była wówczas problematyka konfirmacji oraz logiki indukcji[1]. Nie tyle rozwój nauki, ile jej gotowe wytwory stanowiły główny przedmiot badań filozofów. Były to wówczas naczelne jednostki analizy metodologicznej, stąd aktualność dyskusji np. nad zdaniami obserwacyjnymi, czy nad prawami naukowymi. W środowisku rodzimym taką problematykę podejmowali Gawecki i Ajdukiewicz. Atemporalne ujęcie nauki zmieniło się zasadniczo dopiero w latach 50. XX wieku. Głównymi przedstawicielami nowej filozofii nauki byli: Toulmin, Hanson, Kuhn, Feyerabend, Lakatos, Laudan, Stegmüller. Przejście od rekonstrukcjonizmu do arekonstrukcjonizmu dokonało się dzięki badaniom z obrębu humanistycznych metanauk.

 

Feyerabenda traktowano początkowo jako rzecznika irracjonalizmu, relatywizmu teoriopoznawczego, nie próbując zrozumieć jego idei. Zasadę anything goes (wszystko ujdzie) czy też twierdzenie, iż postęp nauki dokonywał się tylko wtedy gdy łamano reguły postępowania badawczego, uważano za próbę ujawnienia roli pozaempirycznych czynników w rozwoju nauki. W imię badań zawartości kontekstu historycznego, psycho­logicznego, socjologicznego, a także politycznego, w miejsce kwestii wyłącznie z zakresu logiki nauki, obiektem naczelnym analiz uczyniono problematykę metanauk humanistycznych.

W literaturze przedmiotu utrzymuje się, jakoby tradycyjna filozofia nauki była z gruntu normatywna. Za główne zadanie metodologii uważano formu­łowanie określonych reguł postępowania badawczego. Tradycja ta korzeniami sięga idei Kartezjusza. Reguły postępowania miały w takim stopniu usprawniać pracę naukowca, by była ona skuteczna i ekonomiczna (Kotarbiński). Orienta­cja opozycyjna (kuhnowska i postkuhnowska) jest traktowana jako przypadek deskryptywizmu. Normy nie dotyczą badań, ich obiektem jest faktyczna, a nie selektywnie potrzegana nauka, gdyż jest ona najbardziej interesująca poznaw­czo. W tym kontekście Ajdukiewicza dualne ujęcie metodologii jawi się na miarę współczesnych czasów. Metodologia nauki jest z jednej strony nauką opisowo-wyjaśniającą, z drugiej zaś wartościująco-normatywno-projektującą. Nie poprzestaje w związku z tym na wyjaśnianiu nauki współczesnej i tej znanej z dziejów ale również wartościuje ją tetycznie (prakseologicznie). Na podstawie tych ocen formułuje prawidła prowadzenia badań i w takim sensie projektuje normy postępowania badawczego.

 

Machamer w artykule Philosophy of Science. An Overview for Educators[2] pre­zentuje współczesny sposób ujmowania filozofii nauki. Rozpatruje określone struktury analizując je nie tyle od strony przedmiotowej, ile z perspektywy współczesnego odbiorcy.

 

Strona 1 z 4 :: Idź do strony: [1] 2 3 4

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2017, godz. 23:49 - Andrzej Zykubek