Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie) rok akademicki 2022/2023


 

I rok

Antropologia filozoficzna
Archeologia chrześcijańska
Emisja głosu
Etyka
Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
Historia Kościoła powszechnego: średniowiecze
Historia Kościoła powszechnego: starożytność
Historia Kościoła w Polsce: średniowiecze
Historia zbawienia
Logika
Metafizyka
Metodologia teologii
Patrologia
Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego
Podstawowe pojęcia psychologii

Podstawy języka greckiego
Przedsiębiorczość
Psychologia społeczna i komunikacji
Religiologia
Teoria poznania
Tutoring
Wychowanie fizyczne

 

II rok

Antropologia filozoficzna
Etyka
Historia filozofii nowożytnej i współczesnej
Historia Kościoła powszechnego od reformacji do czasów najnowszych
Historia Kościoła w Polsce: okres nowożytny
Praktyki psychologiczno-pedagogiczne
Psychologia komunikacji i rozwoju osobistego
Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się
Rozwój zawodowy i warsztat pracy nauczyciela – wychowawcy
Teologia dogmatyczna: teodycea
Teologia fundamentalna: chrystologia i eklezjologia
Teologia moralna ogólna
Teoria poznania
Wstęp ogólny do Pisma św.
Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży

Początek strony

III rok

Dydaktyka katechezy ćwiczenia
Dydaktyka katechezy wykład
Katechetyka specjalna
Katolicka nauka społeczna i Myśl społeczna Jana Pawła II
Liturgika
Metodyka pracy naukowej
Nowy Testament: Ewangelie synoptyczne i Tradycja Janowa
Podstawy dydaktyki
Praktyki katechetyczno-pedagogiczne (śródroczne) – szkoły podstawowe
Stary Testament: Księgi historyczne i mądrościowe
Teologia dogmatyczna: chrystologia integralna
Teologia dogmatyczna: o Bogu Jedynym
Teologia dogmatyczna: protologia
Teologia dogmatyczna: trynitologia
Teologia moralna szczegółowa: cnoty teologalne
Teologia moralna szczegółowa: sakramentologia moralna
Teologia pastoralna
Teologia patrystyczna

Początek strony

IV rok

Dydaktyka katechezy
Ekumenizm
Katechetyka specjalna
Liturgika
Nowy Testament: Pisma apostolskie
Praktyki katechetyczno-pedagogiczne (ciągłe) – szkoły podstawowe
Praktyki katechetyczno-pedagogiczne (śródroczne) – szkoły ponadpodstawowe
Praktyki psychologiczno-pedagogiczne
Stary Testament: Księgi prorockie
Teologia dogmatyczna: eklezjologia
Teologia dogmatyczna: eschatologia
Teologia dogmatyczna: pneumatologia i charytologia
Teologia dogmatyczna: sakramentologia
Teologia duchowości katolickiej
Teologia moralna szczegółowa: moralność życia społecznego
Teologia moralna szczegółowa: teologia życia i zdrowia

 Początek strony

V rok

Pedagogika specjalna

Praktyka ciągła

Prawo kanoniczne

Teologia biblijna

Teologia dogmatyczna: Mariologia

 

Seminaria

Antropologia moralna

Duchowość liturgiczna

Historia duchowości katolickiej

Historia Kościoła w starożytności

Historia Kościoła wczasach nowożytnych

Historia teologii moralnej

Katechetyka szczegółowa

Katechetyka fundamentalna

Mariologia. Pneumatologia. Eklezjologia

Teologia biblijna Nowego Testamentu

Teologia dogmatyczna

Teologia życia duchowego

Początek strony

Zajęcia do wyboru

Duchowość w praktyce
Język grecki biblijny
Muzyka w liturgii. Historia, teologia, praktyka
Psychologiczne aspekty duchowości

Początek strony

 

 

 


 

 

 

Autor: Katarzyna Kucewicz
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2022, godz. 15:43 - Katarzyna Kucewicz