Publikacje

 • Rozprawa habilitacyjna: Benedicti Hesse Quaestiones disputatae super tres libros «De anima» Aristotelis (Libri II et III). Editio critica et inquisitio historico-philosophica, Lublin 2011,  898 s.
 • Rozprawa doktorska: Quaestiones disputatae super primum librum «De anima» Aristotelis Benedicti Hesse de Cracovia (editio critica) [w:] Acta Mediaevalia 14 (2000), 157 s.

Artykuły

 • Edycja wybranych kwestii komentarza do pierwszej księgi «De anima» Arystotelesa według Benedykta Hessego [w:] Acta Mediaevalia  12 (1999), s. 381-428.
 • Trzy kwestie na temat wolnej woli w krakowskich «Quaestiones extraneae» (BJ 2013, 199v-203v), [w:] Acta Mediaevalia 20 (2007), s. 243-263.
 • Quaestiones cracovienses in II-III libros «De anima» Aristotelis (editio critica), [w:] Studia Antyczne i Mediewistyczne, 5[40](2007), s. 226-268.
 • Introductio in doctrinam D. Scoti Jana ze Stobnicy [w:] Medaevalia Philosophica Polonorum, XXXVII(III) 2008, s. 7-20. [edycja krytyczna]
 • Wawrzyńca Londoriusza kwestia relacji duszy i jej władz [w:] Acta Mediaevalia 22 (2009), s. 415-429. [edycja krytyczna]
 • Zagadnienia metodologiczne średniowiecznej psychologii na podstawie Quaestiones disputatae super tres libros «De anima» Aristotelis Benedykta Hessego z Krakowa, [w:] Acta Mediaevalia 17 (2004), s. 199-211.
 • Anonimowe Quaestiones secundum scholam Joannis Buridani in I-III libros «De anima» Aristotelis. Edycja spisu kwestii (Rkp. BJ 1897) [w:] Acta Mediaevalia 18 (2005),  s. 103-112.
 • «Imago mundi» in the light of mediaeval physics, [w:] Obraz i przyroda, red. U. Mazurczak, Lublin 2005, s. 449-458.
 • Immanencja czy transcendencja człowieka wobec żywiołów, [w:] Obraz i żywioły, red. U. Mazurczak, Lublin 2007, s. 53-65.
 • Rola teologii w psychologii filozoficznej polskiego burydanisty Benedykta Hessego
 • [w:] Materiały z Konferencji "Światopoglądowe odniesienia w filozofii polskiej" 2010, [w druku]
 • Początki idei ogrodu, [w:] Człowiek a krajobraz, red. J. Michalczyk, Lublin 2005, s. 73-79.
 • Człowiek jest «małym kosmosem». Współczesne odczytanie starożytnych i średniowiecznych poglądów [w:] Człowiek i przyroda, red. J. Michalczyk, Lublin 2008, s. 39-56
 • "Zbawcze piękno" w teorii estetycznej Wiktorynów, Roczniki Kulturoznawcze, 3(2012), s. 67-81.
 • Geneza i misja uniwersytetu, Communio 2(2013).
 • Bóg i ludzkie poznanie - rola teologii w antropologii filozoficznej krakowskich komentatorów arystotelesowskiej teorii duszy [w:] Filozofia a religia w dziejach filozofii polskiej. Inspiracje - krytyka, red. S. Janeczek, A. Starościc, Lublin 2014.
 • Średniowieczna debata na temat astrologii [w:] Sztuka i realizm. Księga pamiatkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL Profesora Henryka Kieresia, Lublin 2014.
 • współautorstwo z M. Socała, Kwestia "Utrum Primum Ens, quod est Deus, movet ut agens et efficiens, sicut amatum et desideratum" anonimowego krakowskiego komentarza do "Metafizyki" z roku 1423, Acta mediaevalia, XXV(2014), s.173-194.

Recenzje

 • Fernand Van Steenberghen, Filozofia w wieku XIII, przełożył Edward Iwo Zieliński, Wydawnictwo KUL, 2005. Tytuł oryg. La philosophie au XIII siècle. Deuxième édition, 1991. Louvain-la-Neuve: Éditions de l’Institut Supérieur de Philosophie. Louvain: Éditions Peeters. [w:] Acta Mediaevalia 20 (2007), s. 347-352.
 • Małgorzata Kowalewska, Bóg - Kosmos - Człowiek w twórczości Hildegardy z Bingen, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 329 [w:] Zeszyty Naukowe KUL 1 (2009), nr 205, s. 83-88.
 • Małgorzata Kowalewska, Dieu – Univers – Homme dans l’ouvre d’Hildegarde de Bingen, Presses Universitaires d’UMCS, Lublin 2007, 329 pp. [w:] Medaevalia Philosophica Polonorum, XXXVII(III) 2008, s. 7-20.

Sprawozdania

 • Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji "Spotkanie Edytorów" 2007 [w:] Acta Mediaevalia 20 (2007), s. 387-389.
 • Sprawozdanie z Zebrań Naukowych Instytutu Historii Kultury w Średniowieczu [w:] Acta Mediaevalia 20 (2007), s. 385-386.

Hasła encyklopedyczne

 • Starowolski Szymon,  Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, Lublin 2008, s. 174-176.
 • Wartenberg Mścisław Wiktor, Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, Lublin, 2008, s. 702-705
 • Wąsik Wiktor, Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9, Lublin 2008, s. 717-718.
 • Chróścikowski Kasper, Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 10, Lublin 2009, s. 97-99.

Prace redakcyjne

 • Redakcja (lub współredakcja) naukowa dziesięciu tomów Acta Mediaevalia:
  • t. VIII (1995),  328 s.; t. XII (1999), 506 s.; t. XIII (1999), 387 s.; t. XV (2002), 503 s.; t. XVII (2004), 403 s.; t. XVIII (2005), 440 s.; t. XIX (2006), 164 s.; t. XX (2008),  422 s.; t. XXI (2009), 229 s.; t. XXII (2009), 548 s.
 • Udział w redakcji pracy zbiorowej pt. Gaudium in Litteris. Księga jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa, Lublin 2008, s. 1146.
 • Opracowanie bibliografii (z ks. dr M. Maciołkiem) ks. abpa prof. dr hab. Stanisława Wielgusa, s. 35-72 [w:] tamże.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2015, godz. 17:25 - Wanda Bajor