Katolicki Uniwersytet Lubelski otrzymał subwencję z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na potrzeby wydania w języku angielskim Powszechnej Encyklopedii Filozofii. Liczy ona 10 tomów, a przy jej powstaniu pracowało 800 naukowców z całej Polski. Wartość projektu to 1.755.000 zł i taka kwota została przyznana uczelni.

W podpisaniu umowy o przyznaniu subwencji uczestniczył Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek, ze strony uczelni Rektor KUL Prof. Mirosław Kalinowski oraz ks. prof. Andrzej Maryniarczyk, redaktor naczelny wydawnictwa, Kierownik Katedry Metafizyki KUL.  Encyklopedia to ogromne osiągnięcie polskiej nauki i Lubelskiej Szkoły Filozoficznej.
 

– Powszechna encyklopedia filozofii to wielkie, dziesięciotomowe dzieło, które jest powodem do dumy dla wszystkich Polaków. Dlatego z wielką radością jako minister przekazuję 1,75 mln zł natłumaczenie tegoż dzieła na język angielski – podkreślił minister Przemysław Czarnek. - To jedna z siedmiu takich encyklopedii na świecie. Jest to encyklopedia, która najszerzej podchodzi tematyki filozoficznej, bo zawiera ujęcie nie tylko od strony tradycji europejskiej, ale również chińskiej czy koreańskiej.

 

 

Redaktor naczelny Encyklopedii ks. prof. Andrzej Maryniaczyk zwrócił uwagę na inny walor tego dzieła. Jest to zaproponowanie rozwiązań filozoficznych oraz interpretacji dotyczących świata, człowieka, ludzkiego działania, kultury.

 

– To jest polska propozycja ich wyjaśnienia. W ten sposób wchodzimy w dyskurs filozoficzny z myślicielami na całym świecie – zaznaczył prof. Andrzej Maryniaczyk.

 

 

Z kolei Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski wyraził radość, że to wielkie dzieło, dzięki tłumaczeniu na język angielski, zyska rangę międzynarodową, a w przyznaniu subwencji dostrzega dowartościowanie środowiska naukowego uniwersytetu.

 

Powszechna Encyklopedii Filozofii liczy 10 tomów, a przy jej powstaniu pracowało 800 naukowców z całej Polski. Pierwszy tom w języku angielskim ukaże się w ciągu najbliższych miesięcy. Encyklopedia jest jedną z siedmiu na świecie i w tym zakresie stanowi świadectwo wysokiej pozycji polskiej kultury filozoficznej i humanistycznej.

 

W latach 2000 – 2009 Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, z siedzibą w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zrealizowało pierwszy w dziejach polskiej filozofii projekt przygotowania i wydania dziesięciotomowej Powszechnej Encyklopedii Filozofii. Został on zainicjowany przez o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca, wieloletniego rektora KUL.

 

Źródło informacji

 

 

Inicjatorem Encyklopedii był o. Mieczysław Albert Krąpiec, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Redaktorem naczelnym był ks. Andrzej Maryniarczyk, a wśród autorów znaleźli się zarówno polscy, jak i zagraniczni filozofowie.

Encyklopedię wydało Polskie Towarzystwo św. Tomasza z Akwinu, oddział w Lublinie w latach 2000–2009.

 

Zawartość

 • t. 1. (2000): A–B (Abélard, Pierre – byt konieczny), s. 799, ISBN 83-914431-1-6;
 • t. 2. (2001): C–D (Cabanis, Pierre Jean Georges – dżinizm), s. 837, ISBN 83-914431-4-0;
 • t. 3. (2002): E–Gn (Ebbinghaus, Hermann – gnozeologia), s. 829, ISBN 83-914431-8-3;
 • t. 4. (2003): Go–Iq (Gobineau, Joseph Arthur de – Iqbāl, Muh.ammad), s. 932, ISBN 83-918800-1-X;
 • t. 5. (2004): Ir–Ko (Ireneusz z Lyonu – Kozłowski, Władysław Mieczysław), s. 934, ISBN 83-918800-7-9;
 • t. 6. (2005): Kr–Mc (Kraft, Julius – McTaggart, John McTaggart Ellis), s. 980, ISBN 83-60144-05-2;
 • t. 7. (2006): Me–Pań (Mead, Georg Herbert – państwo), s. 996, ISBN 83-60144-30-3;
 • t. 8. (2007): Pap–Sc (Pap, Arthur – scjentyzm, s. 995, ISBN 978-83-60144-06-0;
 • t. 9. (2008): Se–Ż ([ Sebastian Petrycy – tylko odsyłacz]; Secrétan, Charles – żywioły), s. 1009, ISBN 978-83-60144-17-6;
 • t. 10. (2009): Suplement, s. 975, ISBN 978-83-60144-27-5.

 

Na końcu każdego tomu zawarte są wykazy skrótów, wskazówki o transkrypcji pism oraz inne uwagi dla czytelnika. Całość – t. 1–10 (2000–2009), nosi numer ISBN 978-83-91443-10-1 (set).

 

Tom 10, oprócz artykułów uzupełniających artykuły zawarte w tomach 1–9 (s. 15–478), zawiera też:

 • listy haseł: alfabetyczną listę haseł (s. 479–509), listę haseł z filozofii polskiej (s. 510–514), listę haseł z filozofii wschodnich (s. 514–516), listę haseł z filozofii islamskiej i żydowskiej (s. 517–519), listę haseł problemowych według dziedzin (s. 519–524), listę autorów haseł (s. 525–529);
 • słowniki-indeksy wraz z nagłówkami: słownik-indeks filozofów (s. 531–716), słownik-indeks problemów (s. 717–813);
 • słowniki podstawowych terminów filozoficznych: arabskich (s. 815–818), chińskich (s. 819–823), greckich (s. 825–834), japońskich (s. 835–838), łacińskich (s. 839–847) oraz sanskryckich i palijskich (s. 849–861);
 • objaśnienia i komentarze (s. 863–962) –czyli artykuły programowe;
 • wskazówki dla czytelników (s. 963–975).

 

 

Opis

 • Założeniem, leżącym u podstaw koncepcji PEF, jest teza, że filozofia zajmuje się najdonioślejszymi zagadnieniami w kulturze (definicją samej istoty świata: bytu i istnienia, człowieka, Boga, relacji międzyludzkich, poznania, prawdy, dobra, piękna itp.). Istotą filozofii jest stałe, ponowne dyskutowanie tych podstawowych zagadnień, włączanie odkrywanych prawd w nowy kontekst i czerpanie z nich natchnienia przy interpretacji problemów doświadczenia codziennego. Bez filozofii żadna kultura narodowa nie może się w pełni rozwijać.
 • Encyklopedia pomyślana jest jako encyklopedia polska, a zarazem powszechna. Dlatego z jednej strony szczególne miejsce zajmują w Encyklopedii filozofowie polscy oraz wpływ filozofii na kulturę polską (literaturę, sztukę), o czym trudno znaleźć informacje w zachodnich czy międzynarodowych encyklopediach filozoficznych. Z drugiej strony, jako encyklopedia „powszechna”, stara się nie pomijać żadnego istotnego przejawu refleksji filozoficznej obecnego w dziejach ludzkości, bez względu na to, w której cywilizacji wystąpił. Dlatego w PEF znaleźć można artykuły dotyczące historii, problemów, pojęć, autorów i tekstów filozofii indyjskiej, chińskiej, tybetańskiej, wietnamskiej, koreańskiej, japońskiej czy malajo-indonezyjskiej, afrykańskiej etnofilozofii, myśli staroegipskiej, inkaskiej czy azteckiej, o jakich trudno znaleźć informację nawet w najlepszych zachodnich encyklopediach filozoficznych.
 • Wszystkie artykuły i hasła w PEF są artykułami autorskimi – respektuje się punkt widzenia autora artykułu. Filozof w sprawach filozoficznie doniosłych, a przez to niejednokrotnie kontrowersyjnych, musi zająć stanowisko własne. Każda encyklopedia filozoficzna na świecie reprezentuje stanowisko kierunku filozoficznego czy nurtu myśli, do jakiej należą jej autorzy i zespół redakcyjny. Najczęściej odbywa się to w ten sposób, że po przedstawieniu stanowisk różnych myślicieli na temat danego problemu filozoficznego siłą rzeczy następuje zajęcie stanowiska własnego wobec omawianego problemu.
 • Zamiast neutralnego, w PEF przyjmuje się punkt widzenia obiektywny albo realistyczny, czyli odwołujący się do rzeczy – do bytu. Taki punkt widzenia reprezentuje filozofia nurtu arystotelowsko-tomistycznego. Encyklopedia prezentuje przede wszystkim dorobek Lubelskiej Szkoły Filozoficznej w dziedzinie metafizyki, teorii poznania, etyki, historii filozofii, estetyki, logiki i ogólnej metodologii nauk i innych nauk filozoficznych.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2021, godz. 20:40 - Andrzej Zykubek