prof. dr hab. Barbara Chyrowicz

 

 

 

 

Książki

Monografie

 1. Zamiar i skutki. Filozoficzna analiza zasady podwójnego skutku, TN KUL, Lublin 1997, ss. 259.
 2. Bioetyka i ryzyko. Argument "równi pochyłej" w dyskusji wokół osiągnięć współczesnej genetyki, Lublin: TN KUL 2000, 2002, ss. 370.
 3. O sytuacjach bez wyjścia w etyce. Dylematy moralne: ich natura, rodzaje i sposoby rozstrzygania, Kraków: ZNAK 2008, ss. 448.
 4. Etyka zawodu psychologa [wraz z J. Brzeziński, W. Poznaniak, M. Toeplitz - Winiewska], Wydawnictwo Naukowe PWN: Warszawa 2008, ss. 15-81 i 99-114.

Redakcja prac zbiorowych - seria: Etyka i technika (poszczególne tomy):

 1. Klonowanie człowieka: Fantazje - zagrożenia - nadzieje, Lublin: TN KUL 1999.
 2. Granice ingerencji w naturę, Lublin: TN KUL 2001.
 3. Etyczne aspekty ingerowania w ludzką psychikę, Lublin: TN KUL 2002.
 4. Społeczeństwo informatyczne: szansa czy zagrożenie?, Lublin: TN KUL 2003.
 5. Etyka i technika w poszukiwaniu ludzkiej doskonałości, Lublin: TN KUL 2004.
 6. Eutanazja: prawo do życia - prawo do wolności, Lublin: TN KUL 2005.
 7. Techniki wspomaganej prokreacji: sukces czy porażka?, Lublin: TN KUL 2006.
 8. Odpowiedzialność na miarę możliwości, Lublin: TN KUL 2007.
 9. Przedłużanie życia jako problem moralny, Lublin: TN KUL 2008.
 10. Prywatność w dobie globalizacji, Lublin: TN KUL 2009.

Artykuły

 1. Czy wolno kłamać z konieczności, "Roczniki Filozoficzne", t. XII(1994), z. 2, s. 141-160.
 2. Etyka konsekwencjalna czy konsekwencjalizm w etyce?, "Roczniki Filozoficzne" t. XLIII-XLIV(1995-1996), z. 2 s. 161-187.
 3. Dylematy ucznia czarnoksiężnika. Argumenty "za" i "przeciw" ingerowaniu w ludzki genotyp, "Znak" 499(1996), s. 50-62.
 4. The Dilemmas of Sourcerer's Disciple. Arguments For and Against Manipulation of the Human Genotype, "Warszawskie Studia Teologiczne" 9(1996), s. 251-263.
 5. Zamiar i skutki. Miejsce skutku naturalnego w strukturze moralnej działania, w: Veritatem Facientes. Księga pamiątkowa ku czci ks. Profesora Franciszka Greniuka, Lublin 1997, s. 389-402.
 6. Lęki potencjalnego dawcy, Głos w ankiecie «Znaku» na temat transplantologii, "Znak" 512(1998), s. 103-105.
 7. Bioetyka i ryzyko. Kilka uwag w obronie argumentu "równi pochyłej", "Ethos" 44(1998), s. 92-106.
 8. Moralne aspekty postępu nauk biomedycznych. Dylematy stare czy nowe?, "Roczniki Filozoficzne" XLVII(1999), z. 2, s. 54-63.
 9. Klonowanie a identyczność osoby, w: Klonowanie człowieka: fantazje, zagrożenia, nadzieje, red. B. Chyrowicz, Lublin: TN KUL 1999, s. 133-154. To samo w: "Medycyna Wieku Rozwojowego", Suplement I do nr 3 lipiec - sierpień: Czy klonować człowieka? Kontrowersje wokół klonowania, t. III, 1999, s. 103-114.
 10. Imperatyw techniczny: szanse i zagrożenia, w: Klonowanie człowieka: fantazje, zagrożenia, nadzieje, red. B. Chyrowicz, Lublin: TN KUL 1999, s. 11-22.
 11. Bezcenna in-formacja, "Więź", sierpień 2000, nr 8(502), s. 5-8.
 12. Mary i Jodie - dramat braku wyboru?, "Znak", 545(2000), s. 4-9.
 13. Cud kreacji i dylematy rekonstrukcji, w: Ósmy dzień stworzenia? Etyka wobec możliwości inżynierii genetycznej, red. M. Machinek, Olsztyn 2001, s. 169-181.
 14. Bezcenna in-formacja. Uwagi na temat normatywnego statusu genomu człowieka, w: Etyka i technika. Granice ingerencji w naturę, red. B. Chyrowicz, Lublin: TN KUL 2001, s. 31-52.
 15. Bioetyka czy bioetyki? O możliwości konsensu w bioetyce, "Roczniki Filozoficzne", XLVIII-XLIX(2000-2001), z. 2, s. 65-89.
 16. Początek życia ludzkiego. Czy ludzka zygota ma status osoby?,"Roczniki Filozoficzne", L(2002), z. 3, s. 207-219.
 17. Obowiązek, prawo czy konieczność śmierci? O eutanazji na rozdrożu, "Forum Akademickie", marzec 2001, nr 3, s. 57-59.
 18. Szlachetne intencje nie wystarczą, "Więź", marzec 2001, nr 3(509), s. 5-7.
 19. A jednak życie - życia warte!, "Znak", 554(2001), nr 7, s. 23-34.
 20. Nie umrzesz - zginiesz! Za karę, w: "Brama Trzeciego Tysiąclecia. Katolickie Pismo Społeczno-Kulturalne", nr 5, 2(2001), s. 65-67.
 21. Nauka Kanta o cnotach a formalizm jego etyki, w: Codzienne pytania Antygony. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Stycznia, red. A. Szostek, A.M. Wierzbicki, Lublin: Instytut Jana Pawła II 2001, s. 178-188.
 22. Między życiem a śmiercią. Dylematy umierania, w: Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Pielęgniarsko-Lekarskiej zorganizowanej w dn. 2 czerwca 2001 roku w Krakowie, "Chory terminalnie jest wśród nas", Kraków: Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie 2001, s. 22-26.
 23. Klonowanie i kompromis, "Tygodnik Powszechny", nr 36(2722), 9 września 2001, s. 9.
 24. Genom - etyczne refleksje, w: "Biuletyn Informacyjny", Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, nr 6, 2001, s. 75-76.
 25. Struktura i informacja. O normatywnym statusie genomu człowieka, w: Dylematy bioetyki, red. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, Zakład Filozofii i Etyki Medycyny AM w Łodzi, Łódź 2001, s. 133-149.
 26. Eugenika, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 3, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2002, s. 311-314.
 27. O ingerencji w ludzką psychikę i kontrowersyjnych korzyściach utraty autonomii, w: Etyka i technika. Etyczne aspekty ingerowania w ludzką psychikę, red. B. Chyrowicz, Lublin: TN KUL 2002, s. 87-105.
 28. O oblubieńczym sensie posiadania ciała, w: Człowiek i polityka. Księga jubileuszowa z okazji 65. urodzin Profesora Jerzego Gałkowskiego, red. J. Kłos, A. Noras, Lublin: Wydawnictwo KUL 2002, s. 35-40.
 29. The Miracle of Creation and the Dilemmas of Reconstruction, "Gemellological Review", 3(2002), nr 3, s. 9-18.
 30. Głos w ankiecie dlaczego lubię / nie lubię Nietzschego, "Znak", 8(2002), nr 567, s. 73-76.
 31. Człowiek stałby się "produktem", "Focus", nr 6(81), czerwiec 2002, s. 21.
 32. Bioetyka: kolejny etap sporu o istotę człowieczeństwa, "Nauka", 2003, nr 1, s. 95-101. To samo w: Etyczne problemy wynikające z rozwoju nauki, red. Mariusz M. Żydowo, Warszawa: Polska Akademia Nauk, Centrum Upowszechniania Nauki 2003, s. 243-249.
 33. Etyka nauki: nowe problemy, stare normy, niejasne standardy, w: Etyka w nauce, red. H. Samsonowicz, J. Sławiński, L. Szczucki, M. Ziółkowski, Warszawa: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa 2003, s. 92-95.
 34. Non omnis moriar, "Transplantation Proceedings", 35(2003), s. 1214-1216.
 35. Tramwaj i ustawa. O sytuacjach "bez wyjścia" w etyce, "Ethos", nr 1-2(61-62), 2003, s. 256-273.
 36. Inżynieria genetyczna [wraz z M. Fikus], w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 4, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2003, s. 907-912.
 37. Personalizm - Etyka wartości życia, w: Notatki do ćwiczeń z etyki medycznej czyli jak i po co odróżniać eutymię od eutanazji?, red. K. Marczewski, Lublin: Akademia Medyczna w Lublinie 2003, s. 73-80.
 38. Projekt klonowania człowieka: praktyka i etyka, w : Notatki do ćwiczeń z etyki medycznej czyli jak i po co odróżniać eutymię od eutanazji?, red. K. Marczewski, Lublin: Akademia Medyczna w Lublinie 2003, s. 147-155.
 39. Klon: człowiek zaprogramowany, [udział w dyskusji], "Więź", czerwiec 2003, nr 6(536), s. 38-50.
 40. Chorzy na śmierć, [udział w dyskusji], "Znak", wrzesień 2003, nr 9(580), s. 42-61.
 41. Godność istoty ludzkiej w świetle zapisów Konwencji Bioetycznej, w: Zastosowanie biologii w medycynie a godność osoby ludzkiej, red. T. Mazurczak, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2003, s. 21-27.
 42. Etyka w gąszczu informacji. Wprowadzenie, w: Społeczeństwo informatyczne: szansa czy zagrożenie?, red. B. Chyrowicz, Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL 2003, s. 5-8.
 43. O ingerencjach w ludzką psychikę, wolności i moralnej odpowiedzialności, "Dialog". Organ Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, nr 12, 2003, Kraków - Münster, s. 120-127; tamże niemieckie tłumaczenie artykułu: Eingriffe in die menschliche Psyche über Freiheit und moralische Verantwortung, s. 128-137.
 44. Etyka pragmatystyczna: moralność jako zwyczaj, "Roczniki Filozoficzne" , LII(2004), zeszyt 2, s. 75-96.
 45. Klonowanie, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 5, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2004, s. 655-658.
 46. Prawa człowieka wyzwaniem etycznym XXI wieku, w: Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wieku. Prawo i etyka, red. P. Morciniec, S.L. Stadniczeńko, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2004, s. 227-236.
 47. Komórki macierzyste: nowy problem - stare pytania, "Nauka" 2(2004), s. 27-55.
 48. Czy w etyce istnieją sytuacje bez wyjścia?, "Znak", 6(2004), nr 589, s. 71-87.
 49. Bioetyka i konsens, "Prawo i Medycyna", wydanie specjalne 2004, s. 53-63.
 50. "Miłe złego początki". O ryzyku utraty moralnej wrażliwości, "Ethos", 65-66(2004), s. 157-169.
 51. O ingerencji w ludzką psychikę i kontrowersyjnych korzyściach naruszenia autonomii, w: Praktyka psychologiczna w świetle standardów etycznych, red. J. Brzeziński, M. Toeplitz - Winiewska, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica" 2004, s. 81-92.
 52. "Moralni święci". Czy istnieje obowiązek spełniania czynów supererogacyjnych, w: Etyka i technika w poszukiwaniu ludzkiej doskonałości, red. B.Chyrowicz, Lublin: TN KUL 2004, s. 85-99.
 53. Spór o poprawianie ludzkiej natury, w: Etyka i technika w poszukiwaniu ludzkiej doskonałości, red. B.Chyrowicz, Lublin: TN KUL 2004, s. 47-61.
 54. Doskonałość - marzenie nigdy nie spełnione. Wprowadzenie, w: Etyka i technika w poszukiwaniu ludzkiej doskonałości, red. B.Chyrowicz, Lublin: TN KUL 2004, s. 5-10.
 55. Etyka laicka, w: Encyklopedia Katolicka, t. X, Lublin: TN KUL 2004, szp. 382-383.
 56. Moralne kontrowersje wokół badań nad komórkami macierzystymi, "Postępy biologii komórki", 32(2005), suplement 23, s. 89-103.
 57. Etyka komputerowa - jeszcze jedna etyka?, "Ethos", nr 69-70, 2005, s. 308-318.
 58. Pokusa osądu, "Tygodnik Powszechny", nr 16(2910), 17 kwietnia 2005, s. 22.
 59. Więcej zrozumienia, "Znak", 4(2005), nr 599, s. 47-54.
 60. O moralnej doniosłości: pomiędzy opisem a oceną, "Principia", t. XLV-XLVI(2006), s. 81-92.
 61. Metaetyka, w: Encyklopedia Katolicka, t. XIII, Lublin: TN KUL 2008, szp. 612-614.
 62. Eutanazja i spór o argumenty, w: Eutanazja: prawo do życia - prawo do wolności, red. B. Chyrowicz, Lublin: TN KUL 2005, s. 143-172.
 63. Genom, poznanie genomu, w: Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, red. A. Muszala, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005, s. 169-176.
 64. Eugenika, w: Encyklopedia bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, red. A. Muszala, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005, s. 148-153.
 65. Bioethics: Another Stage in the Controversy on the Essence of Humanity, w: Ethical Problems in the Rapid Advancement of Science, red. M. Żydowo, Warsaw: Polish Academy of Science 2005, s. 229-236.
 66. Wolność absolutna czy wolność uległa? [udział w dyskusji], "Znak", listopad 2005, nr 11(606), s. 94-106.
 67. Kilka powodów do niepokoju, "Tygodnik Powszechny", nr 18(2964), 2006, s. 1 i 5.
 68. Kilka myśli, co nie nowe, "Tygodnik Powszechny", nr 28(2974), 2006, s. 1 i 5.
 69. Życie ludzkie: wartość bezcenna ale kosztowna, "Służba zdrowia", 84-87/2006, s. 31-33.
 70. Zrozumieć ból i cierpienie, w: W poszukiwaniu sensu cierpienia. Dialog interdyscyplinarny, red. A. Bartoszek, Tarnów: Biblos 2006, s. 89-97.
 71. In vitro: Natura do zastąpienia?, w: Techniki wspomaganej prokreacji: sukces czy porażka?, red. B. Chyrowicz, Lublin: TN KUL 2006, s. 5-18.
 72. Problem argumentacji z odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, w: Świadomość środowiska, red. W. Galewicz, Kraków: Uniwersitas 2006, s. 11-32.
 73. Niechciany obraz ..., [w odpowiedzi na ankietę: Biada, jeśli zamilknie ...] "Znak", 6(2006), nr 613, s. 119-121.
 74. Doświadczenia, wzory, zmagania i portrety, "Znak", 7-8(2007), nr 626-627, s. 11-18.
 75. Antropologiczne i etyczne aspekty wykorzystania komórek macierzystych, w: Komórki macierzyste - mity i rzeczywistość, Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych 2007, s. 35-47.
 76. Pies z kulawą nogą się obejrzał ..., "Znak", 12(2007), nr 631, s. 55-64.
 77. Czy można nauczyć się etyki?, w: Nauczanie etyki w uczelniach medycznych, red. J. Suchorzewska, M. Olejniczak, Gdańsk: Dział Wydawnictw AMG 2007, s. 16-23.
 78. Zobacz jaki cud!, "Tygodnik Powszechny", nr 1(3052), 2008, s. 8-10.
 79. Etyczne uzasadnienie obrony koniecznej w działaniach zbrojnych i na wojnie, w: Etyka żołnierska. Etyka w służbie ojczyźnie, red. J. Gałkowski, K. Jeżyna, M. Kalinowski, Warszawa, Dom Żołnierza Polskiego 2008, s. 181-191.
 80. Kreacja i rekonstrukcja, "Znak", 4(2008), nr 635, s. 37-42.
 81. Cierpienie ludzi - cierpienie zwierząt, "Znak", 6(2008), nr 637, s. 59-72.
 82. The Right to Life and Moral Uncertainty, "Acta Universitatis Lodzensis, Folia Philosophica" 21(2008), s. 19-31.
 83. (Cel i granice eksperymentu medycznego, w: Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania. Zadania współczesnej metafizyki, nr 10, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2008, s. 197-205.
 84. Bezradność wyzwolona ..., "Znak", 2(2009), nr 645, s. 50-59.
 85. Argumentacja we współczesnych debatach bioetycznych, "Diametros" (Internetowe czasopismo filozoficzne), nr 19 (marzec 2009), s. 1-25.
 86. Skazani na wybór, w: Wolność, red. K. Żelazek, Gdańsk: Forum Dialogu Gdański Aeropag 2009, s. 39-59.
 87. Póki jeszcze jesteśmy ..., w: "Znak", 6(2009), nr 649, s. 39-53.
 88. Natura jako norma w sporze o przyszłość ludzkiej kondycji. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 7 - 8 listopada 2008 roku, w: Dialogi o Bogu we współczesnej kulturze, red. J. Bagrowicz, Kuria Diecezjalna w Toruniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Urząd Miasta Torunia 2009, s. 85-96.
 89. Eugenetica "selettiva" ed eugenetica "alterativa", w: Le nuove frontiere della genetica e il rischio dell'eugenetica, red. J. Laffitte, I.Carrasco de Paula, Libreria Editrice Vaticana 2010, s. 153-162.

Recenzje

 1. rec T. Ślipko, Za czy przeciw życiu. Pokłosie dyskusji, Kraków - Warszawa 1992, "Roczniki Filozoficzne", t. XLI(1993), z. 2, s. 115-119.
 2. rec. K. Kearon, Medical Ethics: An Introduction, "Roczniki Filozoficzne" t. XLIII-XLIV(1995-1996), z. 2 s. 245-250.
 3. Wolność irracjonalna - irracjonalność wolna, rec. Z. Bauman, Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, Warszawa 1995, oraz Z. Bauman, Wolność, Warszawa 1995, "Ethos", nr 33-34(1996), s. 298-301.
 4. Kłopoty z bezstronnością, rec. H.J. Morowitz, J.S. Trefil, Jak powstaje człowiek. Nauka i spór o aborcję, tłum. B. Szacka, Warszawa 1995, "Znak" 505(1997), s. 147-151.
 5. rec. S. Scheffler, The Rejection of Consequentialism. A Philosophical Investigation of the Considerations Underlying Moral Conceptions, rev. ed., Clarendon Press, Oxford 1995, "Roczniki Filozoficzne" XLV(1997), z. 2 s. 238-245.
 6. Bioetyka "prima facie", rec. T.L. Beauchamp, J.F. Childress, Zasady etyki medycznej, Warszawa 1996, «Znak», 515(1998), s. 156-161.
 7. "Etyka otwarta" i jej prawie konsekwentny obrońca, rec. P. Singer, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, tłum. i posłowie A. Alichniewicz, A. Szczęsna, Warszawa 1997, "Znak" (528)1999, s. 165-173.

Tłumaczenia

- wszystkie teksty zostały przetłumaczone z j. angielskiego na j. polski

 1. J. de Dios Vial Correa, Klonowanie człowiek: technika w służbie dehumanizacji, w: Klonowanie człowieka: fantazje, zagrożenia, nadzieje, red. B. Chyrowicz, Lublin: TN KUL 1999, s. 107-132.
 2. L.R. Kass, Mądrość oburzenia. Dlaczego powinniśmy zakazać klonowania człowieka?, w: Klonowanie człowieka: fantazje, zagrożenia, nadzieje, red. B. Chyrowicz, Lublin: TN KUL 1999, s. 155-197.
 3. R. Colombo, Projekt Poznania Genomu Człowieka. Moralne granice badań, w: Medycyna i prawo: za czy przeciw życiu?, red. E. Sgreccia, T. Styczeń, J. Gula, C. Ritter, Lublin: RW KUL 1999, s. 69-93 (wraz z D. Chabrajską i J. Mereckim).
 4. D.M. Bruce, A. Bruce, Dobro zwierząt i możliwości ich wykorzystywania, w: Etyka i technika. Granice ingerencji w naturę, red. B. Chyrowicz, Lublin: TN KUL 2001, s. 129-173.

Ekspertyzy

 • Problemy etyczne w badaniach nad rozwojem człowieka, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, D. Doliński, t. II, Gdańsk 2008, s. 158-159. 

 

 

Autor: Barbara Chyrowicz
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2010, godz. 10:34 - Andrzej Zykubek