logo

REKRUTACJA na rok akademicki 2021/22

HARMONOGRAM i TERMINY >>>


Studia na kierunku Muzykologia są studiami dwuobszarowymi łączącymi kształcenie z zakresu nauk humanistycznych (nauki o sztuce) i sztuki muzycznej (kompozycja i teoria muzyki, instrumentalistyka, dyrygentura i wokalistyka). Program studiów realizowany jest zgodnie z modelem bolońskim. Podstawę studiów stanowią standardy kształcenia będące wynikiem wieloletniej tradycji muzykologicznej i muzycznej Instytutu Muzykologii KUL. W ramach kierunku funkcjonują 3 katedry: Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii, Katedra Instrumentologii i Katedra Polifonii Religijnej. Program kształcenia zakłada integralność kształcenia muzycznego, czyli łączenie wiedzy teoretycznej z praktyką muzyczną. Dwutorowość ta sprawia, że kulowska Muzykologia jest jedynym ośrodkiem uniwersyteckim w Polsce, w którym zdobywaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu muzykologii towarzyszy praktyka muzyczna (obszar sztuki muzycznej). W programie studiów jest realizowany Europejski System Transferu Punktów (ECTS).

 


Studia I stopnia

Program studiów dla cyklu kształcenia rekrutowanego na rok akademicki 2021/2022 będzie identyczny jak dla cyklu uruchomionego w roku 2020/2021.

 

Program studiów I stopnia ( zestawienie skrócone, zestawienie pełne, efekty uczenia się ) umożliwia wybór jednej z dwóch specjalności: Muzyka kościelna lub Krytyka i publicystyka muzyczna (wybór po II semestrze studiów). Właściwe dla wybranej ścieżki efekty kształcenia umożliwiają optymalne odnalezienie się absolwenta na współczesnym rynku pracy.

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  1. Muzyka kościelna

Profesjonalne i wieloaspektowe przygotowanie teoretyczne i praktyczne do wykonywania zawodu muzyka kościelnego (akompaniament liturgiczny, gra organowa, emisja głosu i śpiew), dyrygenta wielogłosowych zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, dyrygenta scholi liturgicznej, animatora życia muzyczno-liturgicznego. Dodatkowe umiejętności praktyczne w tym zakresie zdobywane są podczas praktyk zawodowych obejmujących swym zakresem grę na organach, akompaniament liturgiczny, prowadzenie zespołów chóralnych i chorałowych.

  1. Krytyka i publicystyka muzyczna

Profesjonalne i wieloaspektowe przygotowanie do wykonywania zawodu krytyka muzycznego, teoretyka i historyka muzyki, dziennikarza, redaktora muzycznego, animatora życia muzycznego, konferansjera muzycznego, eksperta w dziedzinie budowy instrumentów muzycznych, etnomuzykologa. Dodatkowe umiejętności praktyczne w tym zakresie zdobywane są podczas praktyk zawodowych w instytucjach kultury i mediach muzycznych z uwzględnieniem ich zadań w przestrzeni społecznej (radio, zespoły redakcyjne czasopism muzycznych, filharmonia).

 

Bez względu na wybraną specjalność wiedza zdobyta na studiach I stopnia uwieńczona uzyskaniem tytułu licencjata pozwala na podjęcie studiów II stopnia (2-letnie studia magisterskie).

 

Od roku 2019/2020 studia na kierunku Muzykologia prowadzone na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL.

Egzaminy wstępne na Muzykologię 
(3-letnie studia licencjackie, I stopnia) 
nabór na 2021/2022

Rejestracja na studia odbywa się w trybie on-line. Korespondencja związana z rejestracją prowadzona będzie, do odwołania, tylko za pośrednictwem maila i komunikatora na koncie rekrutacyjnym. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: rekrutacja@kul.pl

 

Forma i tryb egzaminów wstępnych:

 

a) Nowa matura (świadectwo otrzymane po 2005)

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości:

 

a) język polski (50% wyniku końcowego)

b) historia lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub matematyka, lub biologia, lub wiedza o społeczeństwie, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub filozofia (50% wyniku końcowego); jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik

 

b) Stara matura (świadectwo otrzymane przed 2005 lub za granicą)

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw dojrzałości (wynik matury wyrażony oceną w skali 1-6 lub 2-5). Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości

 

a) język polski (50% wyniku końcowego)

b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)


c) Matura międzynarodowa

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączną sumę punktów przynajmniej 28 oraz ukończą z wynikiem pozytywnym egzamin praktyczny.

 

Ze względu na utrzymujące się obostrzenia sanitarne procedura naboru na rok akademicki 2021/2022 na kierunek Muzykologia I stopnia została uproszczona. Odstąpiono od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatem pozostając przy formule konkursu świadectw zgodnie z zasadą: punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości (stara i nowa matura): język polski - 50% wyniku końcowego, wybrany przedmiot zdawany przez Kandydata - 50% wyniku końcowego.

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Rejestracja elektroniczna kandydatów
studia I stopnia

 


Studia II stopnia

Program studiów dla cyklu kształcenia rekrutowanego na rok akademicki 2021/2022 będzie identyczny jak dla cyklu uruchomionego w roku 2020/2021.

 

Program studiów II stopnia ( zestawienie skrócone, zestawienie pełne, efekty uczenia się) ukierunkowany jest na kształcenie w zakresie historii i teorii muzyki oraz praktyki muzycznej (m.in. gra organowa). Studia II stopnia na kierunku Muzykologia kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Program oferuje wybór jednej z dwóch specjalności: Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia lub Animacja kultury muzycznej (wybór po I semestrze studiów).

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  1. Specjalizacja Nauczyciel przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia

Kształcenie jest realizowane zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Student uzyskuje przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów teoretycznych w szkole muzycznej I i II stopnia: Audycje muzyczne, Literatura muzyczna, Zasady muzyki z elementami edycji nut, Historia muzyki, Formy muzyczne, Harmonia.

  1. Specjalizacja Animacja kultury muzycznej

Kształcenie ukierunkowane na nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych umożliwiających podjęcie zatrudnienia w instytucjach kultury zajmujących się animacją kultury muzycznej (filharmonie, opery, teatry muzyczne, domy kultury, stowarzyszenia, fundacje, parafie, i inne). Po ukończeniu specjalizacji student jest gotowy do podjęcia profesjonalnej aktywności zawodowej jako specjalista w zakresie inicjowania, rozwijania, kultywowania, promowania i rozpowszechniania kultury muzycznej w różnych jej przejawach (festiwale muzyczne, koncerty, wydarzania muzyczne i kulturalne, konkursy muzyczne, przesłuchania muzyczne, itp.).

 

Będąca istotą programu studiów muzykologicznych dwutorowość (wiedza teoretyczna i praktyka muzyczna) jest odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku pracy. Właściwe dla wybranej ścieżki kształcenia efekty uczenia się umożliwiają optymalne odnalezienie się absolwenta na współczesnym rynku pracy. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane na studiach II stopnia, zwieńczone uzyskaniem tytułu magistra, pozwalają na podjęcie studiów w Szkole doktorskiej kończących się uzyskaniem stopnia naukowego doktora umożliwiającego podjęcie zatrudnienia w szkolnictwie wyższym na stanowiskach naukowych i naukowo-dydaktycznych w obszarze nauk o sztuce.

 

Od roku 2019/2020 studia na kierunku Muzykologia, dotąd funkcjonujące w ramach Wydziału Teologii, będą prowadzone na Wydziale Nauk Humanistycznych. Zmiana ta ma charakter wyłącznie administracyjny wynikający z realizacji nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym.

Egzaminy wstępne na Muzykologię 
(2-letnie studia magisterskie, II stopnia) 
nabór na 2021/2022

Rejestracja na studia odbywa się w trybie on-line. Korespondencja związana z rejestracją prowadzona będzie, do odwołania, tylko za pośrednictwem maila i komunikatora na koncie rekrutacyjnym. W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: rekrutacja@kul.pl

 

Forma i tryb egzaminów wstępnych:

 

O przyjęcie mogą się ubiegać:

– absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku muzykologia
– absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra kierunków pokrewnych: historia, historia sztuki, studia artystyczne
– absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra innych kierunków humanistycznych

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM PROCEDURY REKRUTACYJNEJ

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

Rejestracja elektroniczna kandydatów
studia II stopnia

 

Autor: Miłosz Aleksandrowicz
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2021, godz. 14:15 - Miłosz Aleksandrowicz