doktor habilitowany

profesor uczelni w Katedrze Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa

 

Dziedziny badań

 • antropologia filozoficzna (zwł. w ujęciu klasycznym),
 • filozoficzne rozumienie miłości, w tym szczególnie koncepcja Tomasza z Akwinu,
 • metafizyka klasyczna,
 • problem ontycznej jedności bytu ludzkiego jako podmiotu heterogenicznych aktów.

 

Inne zainteresowania

 • historia,
 • historia kultury,
 • literatura klasyczna (Grecja, Rzym, Europa średniowieczna i nowożytna),
 • języki klasyczne (greka, łacina),
 • język włoski,
 • muzyka klasyczna.

Przebieg studiów

 • 1990-1995 – Studia na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Sekcja Filozofii Teoretycznej),
 • 1992-1997 – Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (filologia klasyczna),
 • 1997 – Obrona pracy magisterskiej pt. U podstaw teorii miłości świętego Tomasza z Akwinu. Studium na bazie analizy kwestii De amore (q. 26 I-IIae Summy teologicznej) pisanej na seminarium z metafizyki i antropologii filozoficznej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Andrzeja Maryniarczyka SDB,
 • 1 X 1998 – 28 II 1999 – Zagraniczny staż doktorancki w Università del Sacro Cuore w Mediolanie,
 • 1997-2002 – w ramach studiów doktoranckich przygotowywanie rozprawy doktorskiej pt. Paradoks miłości bezinteresownej,
 • III 2004 – VII 2005 – Realizacja grantu promotorskiego MNiI (jako wykonawca) na ukończenie rozprawy doktorskiej (nr rejestracyjny grantu: 1 H01A 013 26),
 • 19-29 III 2004 – Kwerenda bibliograficzna w Katholieke Universiteit Leuven (Belgia) w ramach badań związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej,
 • 19-28 XI 2004 – Kwerenda bibliograficzna w Institut für die Wissenschaften vom Menschen (Wiedeń) w ramach badań związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej,
 • 11 I 2006 – Obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Filozofii KUL: Paradoks miłości bezinteresownej. Studium z antropologii filozoficznej na podstawie tekstów św. Tomasza z Akwinu (Promotor: Ks. prof. A. Maryniarczyk).

 

Przebieg pracy zawodowej

 • 1997-2002 – Doktorant (asystent-doktorant) przy Katedrze Metafizyki na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
 • 2002 – Asystent przy Katedrze Metafizyki na Wydziale Filozofii KUL,
 • 2007 – Adiunkt przy Katedrze Metafizyki na Wydziale Filozofii KUL.

 

Funkcje społeczne

 • 1998-2001 – Inicjator i opiekun sekcji metafizycznej w Kole Filozoficznym Studentów KUL,
 • 2001-2002 – kurator Klubu Studenckiego „Ludzie Dobrej Woli" przy KUL,
 • 2001-2008 – Opiekun roku na sekcji filozofii teoretycznej.

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu (sekcja międzynarodowego towarzystwa: Società Internazionale Tommaso d'Aquino), od 1997,
 • Towarzystwo Naukowe KUL, od 2007.

 

Zrealizowane projekty badawcze

 • Grant promotorski Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, pt. "Paradoks miłości bezinteresownej"; kierownik projektu: ks. prof. Andrzej Maryniarczyk; nr rejestracyjny: 1 H01A 013 26; data zakończenia: 15.07.2005. 

 

Autor: Arkadiusz Gudaniec, Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2021, godz. 10:39 - Anna Szałek