Publikacje

 

 

Artykuły

 • O dychotomii miłości i przyjaźni u św. Tomasza z Akwinu, "Ethos" nr 43, 1998, s. 161-170;
 • Jednocząca siła miłości. Analiza wybranych tekstów św. Tomasza z Akwinu, w: Wierność rzeczywistości. Księga Pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL O. prof. Mieczysława A. Krąpca, red. A. Maryniarczyk, Z. J. Zdybicka i in., PTTA, Lublin 2001, s. 279-295;
 • Miłość do prawdy jako przejaw zmysłu religijnego, w: Wychowanie człowieka otwartego. Rola "Zmysłu religijnego" L. Giussaniego w kształtowaniu osoby, Jedność, Kielce 2001, s. 79-81;
 • Miłość dobra jako podstawa dynamizmu bytowego, w: Św. Tomasz z Akwinu, De Bono. Kwestie o dobru. Przekład-Studia-Komentarze, tłum. A. Białek, red. A. Maryniarczyk, Wyd. KUL, Lublin 2003, s. 283-298;
 • Amore come "complacentia boni" in Tommaso d'Aquino, w: Atti del Congresso Internazionale su l'umanesimo cristiano nel III milennio: la prospettiva di Tommaso d'Aquino. 21-25 Settembre 2003, vol. 1, Vatican City 2004, s. 497-504;
 • Pożądliwość i gniewliwość jako funkcje uczuciowości, w: św. Tomasz z Akwinu, De passionibus. O uczuciach Przekład-Studia-Komentarze, tłum. A. Białek, red. A. Maryniarczyk, Lublin 2008, s. 269-275;
 • Miłość jako forma przyczynowania celowego, w: Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" (10), red. A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2008, s. 139-163;
 • Problem miłości Boga i "paradoks szczęścia" – rozwiązanie św. Tomasza z Akwinu, w: Filozofia o religii. Prace dedykowane Siostrze Profesor Zofii Józefie Zdybickiej, red. W. Dłubacz, PTTA i Katedra Filozofii Boga KUL, Lublin 2009, s. 165-182.

Hasła encyklopedyczne

 • Achillini Alessandro, w: "Powszechna Encyklopedia Filozofii", t. 1, Lublin 2000, s. 58;
 • Agryppa, tamże, s. 84-85;
 • Ajschylos, tamże, s. 96-97;
 • Alain z Lille, tamże, s. 152-153;
 • Albert Hans, tamże, s. 156;
 • Arystyp z Cyreny, tamże, s. 357-358;
 • Baratono Adelchi, tamże, s. 482-483;
 • Caritas, w: "Powszechna Encyklopedia Filozofii", t. 2, Lublin 2001, s. 43-46;
 • [wspólnie z M. Rysak] Diels Hermann, w: tamże, s. 577-578;
 • Gniewliwość, w: "Powszechna Encyklopedia Filozofii", t. 3, Lublin 2002, s. 802-805;
 • Heraklit z Efezu, w: "Powszechna Encyklopedia Filozofii", t. 4, Lublin 2003, s. 356-364;
 • Hieronim z Rodos, w: tamże, s. 438-439;
 • [wspólnie z E. Gudaniec] Law William, w: "Powszechna Encyklopedia Filozofii", t. 6, Lublin 2005, s. 261-264;
 • Leopardi Giacomo, w: tamże, s. 329-333;
 • Longinos pseudo-, w: tamże, s. 509-512;
 • Miłość (część hasła), w: "Powszechna Encyklopedia Filozofii", t. 7, Lublin 2006, s. 237-242 i 246-251;
 • Pożądliwość, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 8, Lublin 2007, s. 425-426;
 • Przyjaźń, w: tamże, s. 548-553.

Przekłady

 • S. Alberto, Aspekt ontologiczny "Zmysłu religijnego", w: Wychowanie człowieka otwartego. Rola "Zmysłu religijnego" L. Giussaniego w kształtowaniu osoby, Kielce 2001, s. 25-38 (z jęz. włoskiego);
 • V. Possenti, Metafizyka i humanizm. Wkład Akwinaty w przyszłość filozofii, w: Osoba i realizm w filozofii z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" (3-4), red. A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, PTTA, Lublin 2002, s. 275-295 (z jęz. włoskiego);
 • A. Scola, "Redemptor hominis": program pontyfikatu, "Ethos" nr 63-64 (2003), s. 327-333 (z jęz. włoskiego);
 • C. Ruini, Jan Paweł II i jego rzymska diecezja, "Ethos" nr 63-64 (2003), s. 334-339 (z jęz. włoskiego);
 • D. Boffo, Misja w świecie powołaniem osób świeckich, "Ethos" nr 63-64 (2003), s. 393-398 (z jęz. włoskiego);
 • V. Possenti, Konstytucja, prawo (naturalne) i religia w "problemie europejskim", "Człowiek w Kulturze" nr 16 (2004), s. 31-47 (z jęz. włoskiego);
 • [wspólnie z J. Mereckim] V. Possenti, Filozofia po nihilizmie. Zadanie filozofii bytu i "trzecie żeglowanie", w: Metafizyka w filozofii z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" (6), red. red. A. Maryniarczyk SDB, K. Stępień, Lublin 2004, s. 477-497 (z jęz. włoskiego);
 • Przedruk przekładu V. Possenti, Filozofia po nihilizmie. Zadanie filozofii bytu i "trzecie żeglowanie" V. Possentiego, w: "Edukacja Filozoficzna" nr 37 (2004), s. 53-66 (z jęz. włoskiego);
 • A. Rui, A. Kochanek, Podstawowe problemy ochrony sztuki religijnej we Włoszech na przykładzie działalności grupy RGA Restauro Architettonico e Artistico, w: Muzea wyznaniowe i sztuka sakralna jako przejaw wielokulturowej tradycji Polski i Ukrainy, red. A. Frejlich, B. Skrzydlewska, Lublin 2008, s. 131-135 (z jęz. włoskiego);
 • C. Dal Bo, Renowacja dzwonnicy Kościoła św. Jana Chrzciciela i kilka uwag metodologicznych, w: tamże, s. 136-140 (z jęz. włoskiego).

Redakcja naukowa

 • Członek redakcji "Powszechnej Encyklopedii Filozofii" w latach 1998-2009;
 • (wspólnie z A. Nygą) Filozofia – wzloty i upadki. XXXIX Tydzień Filozoficzny KUL (3–6 marca 1997), RW KUL, Lublin 1998;
 • (wspólnie z A. Maryniarczykiem) Rozum otwarty na wiarę. "Fides et ratio" – w rocznicę ogłoszenia. II Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne (KUL 9–10 grudnia 1999), z cyklu "Zadania współczesnej metafizyki" (2), PTTA, Lublin 2000;
 • (wspólnie z Z. J. Zdybicką, A. Maryniarczykiem, P. Jaroszyńskim, P. Skrzydlewskim, K. Stępień, P. Tarasiewiczem, A. Lekką-Kowalik), Wierność rzeczywistości. Księga Pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL O. prof. Mieczysława A. Krąpca, PTTA, Lublin 2001.

 

 

Autor: Arkadiusz Gudaniec, Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 15.02.2018, godz. 14:24 - Andrzej Zykubek