abp prof. dr hab. Stanisław Wielgus

 

 

1970

1. Les questiones sur les universaux de Benoit Hesse. "Mediaevalia Philosophica Polonorum", XIV (1970), s. 131-153 (wraz z I.E.Zielińskim).

 

1971

2. Edycja krytyczna i analiza historyczno-filozoficzna XIII-wiecznego traktatu przyrodniczego Quaestiones Nicolai Peripatetici. In: "Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" XIX, Lublin, Wydaw. TN KUL, 1971, s. 119-122.

3. Repertorium polskich średniowiecznych komentarzy biblijnych. In: "Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" XIX, Lublin, Wydaw. TN KUL, 1971, s. 122-123.

 

1972

4. Kopernikowska sesja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. "Ateneum Kapłańskie", LXXIX (1972), s.406-408.

5. Radujmy się, bo Ojciec nas kocha, „Biblioteka Kaznodziejska" t. 89, nr 5 (1972), s. 265-268.

6. Jesteśmy powołani do współpracy z Ojcem, „Biblioteka Kaznodziejska", t. 89, nr 6 (1972), s.330-332.

 

1973

7. Edycja kwestii wstępnych do "Disputata in vetrem artem" według Benedykta Hesse. In: "Acta Mediaevalia", I, Lublin, Wyd. TN KUL, 1971, s. 231-297, rés.

8. Quaestiones Nicolai Peripatetici. "Mediaevalia Philosophica Polonorum", XVII (1973), s. 57-155.

 

1974

9. XV-wieczny komentarz Stanisława z Zawady do "Księgi Rodzaju." In: "Acta Mediaevalia", II, Lublin, Wydaw. TN KUL, 1974, s. 121-188, rés.

10. Wstęp do krytycznej edycji przyrodniczo-filozoficznego traktatu z początku XIII w., zatytułowanego "Quaestiones Nicolai Peripatetici". In: "Acta Mediaevalia", II, Lublin, Wydaw. TN KUL, 1974, s. 5- 120, rés.

 

1975

11. Édition critique et analyse historico-philosophique de "Quaestiones Nicolai Peripatetici" traité naturel du XIII-e si‚cle. In: "Bulletin de recherches de l'Institut de la Culture Médiévale", 1969-1973, II, Lublin, Wydawn. TN KUL, 1975, s. 18-22.

12. Répertoire de commentaires bibliques polonais du moyen âge. In: "Bulletin de recherches de l'Institut de la Culture Médiévale", 1969-1973, II, Lublin, Wydawn. TN KUL, 1975, s. 12-14.

13. Berengariusz z Poitiers. In: Encyklopedia Katolicka, II, Lublin, KUL, 1975, kol. 280.

14. Biegacewicz W. J. In: Encyklopedia Katolicka, II, Lublin, KUL, 1975, kol. 524.

 

1978

15. Anonimowe teksty z autografu Jana z Kęt (BJ 2372). In: "Acta Mediaevalia", III, Lublin, Wydawn. TN KUL, 1978, s. 41-70.

16. Benedykt Hesse, Komentarz do "Fizyki". In: Filozofia i myśl społeczna XIII-XV w., Warszawa, PWN, 1978, s. 111-118.

17. Krytyczna edycja traktatu "De indulgentiis" Stanisława ze Skarbimierza. In: "Acta Mediaevalia", III, Lublin, Wydawn. TN KUL, 1978, s. 5-40.

18. Komentarz Macieja z Łabiszyna do ośmiu początkowych rozdziałów z "Ewangelii św. Jana". In: "Acta Mediaevalia", III, Lublin, Wydawn. TN KUL, 1978, s. 71-103.

19. Z badań nad znaczeniem edytorstwa średniowiecznych tekstów kanonistycznych dla historii kultury europejskiej. In: "Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego", XXVII, Lublin, 1978, s. 179-183.

 

1979

20. Problem realności czasu w »Quaestiones super octo libros "Physicorum" Aristotelis« Benedykta Hessego - najznakomitszego przedstawiciela burydanizmu na Krakowskim Uniwersytecie w XV w. "Studia Filozoficzne", X (1979), s. 99-104.

 

1980

21. Über die Arbeiten zur kritischen Ausgabe des Kommentars von Benedikt Hesse zur "Physik" der Aristoteles. "Studia Mediewistyczne", XX, 2 (1980), s. 3-27.

 

1983

22. Benedykta Hessego »Quaestiones super octo libros "Physicorum" Aristotelis«. Wstęp do krytycznej edycji, Lublin, RW KUL, 1983, 219+2 s., Zsfg.

23. Edycja kwestii: "Utrum omnis assertio alicui veritati catholicae repugnans, haeretica sit censenda" z "Quaestiones super Matthaeum" Mikołaja z Dinkelsbühl, zawierającej jego pogląd w sprawie "Satyry" Jana Falkenberga. In: "Acta Mediaevalia", IV, Lublin, Wydawn. TN KUL, 1983, s. 5-58.

24. Poglądy na temat matematyki w »Quaestiones super octo libros "Physicorum" Aristotelis« Benedykta Hessego. In: "Acta Mediaevalia", IV, Lublin, Wydawn. TN KUL, 1983, s. 75-81.

25. Związki komentarza Macieja z Łabiszyna do "Ewan-gelii św. Jana" z "Sumą teologiczną" Aleksandra z Hales. In: "Acta Mediaevalia", IV, Lublin, Wydawn. TN KUL, 1983, s. 59-72.

 

1984

26. Benedictus Hesse: »Quaestiones super octo libros "Physicorum" Aristotelis«. Wydał, wstępem i komentarzami opatrzył Stanisław Wielgus, Wrocław, Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1984, XXXIV, 848 s., 2 tabl., PAN, Inst. Filoz. i Socjol.

 

1985

27. Czasopisma filozoficzne, "Roczniki Filozoficzne KUL", XXXII, 1 (1985), s. 243-278.

28. Teoria duchów ożywczych w salernitańskim traktacie "Quaestiones Nicolai Peripatetici". "Studia Mediewistyczne", XXIV, 1 (1985), s. 45-60.

29. Eneasz z Paryża. In: Encyklopedia Katolicka, IV, Lublin, KUL, 1985, kol. 997.

 

1986

30. Die mittelalterlichen polnischen Bibelkommentare. In: "Probleme der Bearbeitung mittelalterlicher Handschriften", Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1986, s. 277-299. (=Wolfenbütteler Forschungen, XXX).

 

1987

31. Problematyka człowieka w twórczości piętnasto-wiecznych mistrzów krakowskich. In: Filozofia dla przyszłości, Kraków 1987, s. 167.

 

1988

32. Ausgewählte Probleme der Quaestiones in libros "Physicorum" des Benedikt Hesse von Krakau. In: "Die Philosophie im 14. und 15. Jahrhundert. In memoriam Konstanty Michalski (1879-1947)", Amsterdam, Philadelphia: B.R. Grüner, 1988, s. 81-101. (= Bochumer Studien zur Philosophie, VIII).

33. "Consilia" de Stanislas de Scarbimiria contre l'astrologue Henri Bohemus (édition critique). "Studia Mediewistyczne", XXV, 1 (1988), s. 145-172.

34. Deo et Patriae (wywiad). "Kurier Lubelski", nr 240 (7986), 9-13.12.1988, s.1, 3.

 

1989

35. Gefahren und Chancen der polnischen Reform. "Catholica Actio - Zeitschrift für Akademiker", Wien, Nr IV (1989), s. 14-18.

36. Ioannis Isneri Glossa super "Novum Testamentum" (BJ 1493). In: "Acta Mediaevalia", V, Lublin, Wydawn. TN KUL, 1989, s. 251-280.

37. Światopogląd a piękno i sztuka. In: Z zagadnień światopoglądu chrześcijańskiego, Lublin, Wydawn. TN KUL, 1989, s. 79-93.

38. Gerson Jan. In: Encyklopedia Katolicka, V, Lublin, KUL, 1989, kol. 1018 - 1020.

39. Gersonides. In: Encyklopedia Katolicka, V, Lublin, KUL, 1989, kol. 1021.

40. Gerard z Combrai. In: Encyklopedia Katolicka, V, Lublin, KUL, 1989, kol. 993-994.

41. Geyer Bernhard. In: Encyklopedia Katolicka, V, Lublin, KUL, 1989, kol. 1038-1039.

42. Gilbert de la Porrée. In: Encyklopedia Katolicka, V, Lublin, KUL, 1989, kol. 1073-1074.

43. Bogu i Ojczyźnie. W imię prawdy i miłości (wywiad). "Przegląd Uniwersytecki" nr 1 (1), 1989, s. 1, 3, 5, 7, 9.

44. Odezwa Rektora KUL. Lublin - Boże Narodzenie 1989r. "Przegląd Uniwersytecki" nr 2 (2), 1989, s. 3.

45. Gaudeamus igitur (z fragmentami przemówienia Rektora KUL). "Przegląd Uniwersytecki" nr 2 (2), 1989, s. 5.

46. Nauka poparta wiarą (wywiad). "Za i Przeciw", nr 47/48, 1989, s. 9.

47. Katolicki uniwersytet - synteza wiary i wiedzy. "Niedziela", 24-31.12.1989, s. 5.

48. Dzielę się z Wami opłatkiem. "Katolik", 24-31.12. 1989, s. 2.

49. Gaudeamus na KUL-u. "Kierunki", nr 44 (1725), 29.10.1989, s. 4.

50. Przemówienie inauguracyjne 1989/1990 (część). "Zeszyty Naukowe KUL", nr 1-4 (125-128), Lublin, KUL, s. 117-124.

 

1990

51. Badania nad Biblią w starożytności i średniowieczu, Lublin, Wydawn. TN KUL, 1990, 412 s.

52. Les sciences au service de l'éxegese biblique du moyen âge. "Studia Mediewistyczne", XXVI, 2 (1990), s. 45-53.

53. Obca literatura biblijna w średniowiecznej Polsce, Lublin, RW KUL, 1990, 299 s.

54. Znaczenie pism księdza Piotra Semenenki dla filozofii polskiej. In: Zmartwychwstańcy w dziejach kościoła i narodu, Katowice 1990, s. 184-211.

55. Odezwa Rektora KUL. Lublin - Wielkanoc 1990 r. "Przegląd Uniwersytecki" nr 1-2 (3-4), 1990, s. 3.

56. Przyjaciele (wywiad). "Przegląd Uniwersytecki" nr 5 (7), 1990, s. 6.

57. Odezwa Rektora KUL. Boże Narodzenie 1990. "Przegląd Uniwersytecki" nr 6 (8), 1990, s. 3.

58. Katolicki Uniwersytet Lubelski w służbie Kościoła i Narodu. "Przegląd Uniwersytecki" nr 6 (8), 1990, s. 6-7.

59. Bogu i Ojczyźnie w imię prawdy i miłości (wywiad). "Dziennik Związkowy. Polish Daily Zgoda", Chicago, 2-4.02. 1990.

60. Nie pozwólmy im zginąć (wywiad). "Przegląd Katolicki", nr 2 (291), 14.01.1990, s. 5.

61. Służymy tym wartościom, które Ewangelia zawiera (wywiad). "Słowo Powszechne", nr 35 (12776), 17-19.02, 1990 .

62. Deo et Patriae (wywiad). "Pielgrzym. Tygodnik Katolicki", Pelplin, nr 13, 8.07.1990, s. 3, 6.

63. Czy KUL dotrwa do 1991 roku? (wywiad). "Dziennik Związkowy. Polish Daily Zgoda", Chicago, 3-5.08.1990, s. 2, 4.

64. Krzyż i orzeł (wywiad). "Gazeta Kielecka", nr 157 (177), 26.12.1990, s. 4.

65. Deo et Patriae. "Ład", nr 42 (316), 21.10.1990, s. 3-7.

66. Deo et Patriae. "Słowo Powszechne", nr 209 (12950), 20-21.10.1990, s. 2-5.

67. Rozmowa z Rektorem KUL. "Przełom. Tygodnik Społeczno-Kulturalny", Toronto, R.I, nr 13, 1.10.1990, s. 4-5.

68. Wyprawa do serca KUL. "Morze i Ziemia", Szczecin, nr 47(416), 21.11.1990, s. 1, 3.

69. Odezwa Rektora KUL-u. "Słowo Powszechne", nr 263(13004), 22-27.12.1990, s. 2.

70. Z odezwy Rektora KUL na Wielkanoc 1990 r. "Przełom", Toronto, R.I, nr 4, 29.05.1990, s. 11.

71. Przemówienie inauguracyjne 1989/1990 (całość). "Zeszyty Naukowe KUL", nr 1-4 (129-132), Lublin, KUL, 1990, s. 169-179.

72. Przemówienie inauguracyjne 1990/1991. "Zeszyty Naukowe KUL", nr 1-4 (129-132), Lublin, KUL, 1990, s. 179-187.

73. Przemówienie wygłoszone w czasie uroczystości wręczenia doktoratu honoris causa Profesorowi Paulowi Mikatowi. "Zeszyty Naukowe KUL", nr 1-4 (129-132), Lublin,

KUL, 1990, s. 203-204.

74. Teoria człowieka w dziełach krakowskich teologów z drugiej połowy XV wieku, „Roczniki Filozoficzne KUL", t. XXXVII-XXXVIII, z. 1 - 1989-1990, s.73-89.

 

1991

75. Die Theorie des Menschen in den Werken Krakauer Theologen aus der zweiten Hälfte des XV. Jahrhunderts. In: "Historia philosophiae medii aevi. Studien zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters", Amsterdam, Philadelphia: B.R. Grüner, 1991, s. 1047-1064.

76. Die Wahrheit siegt gegen die Gewalt. "Münsterische Zeitung", 18.11.1991 (tylko fragmenty).

77. Die Wahrheit siegt gegen Gewalt. "Westfalische Nachrichten", 18.11.1991 (tylko fragmenty).

78. Geschichte und Bedeutung der Katholischen Universität Lublin - besonders ihr Beitrag zur politischen Erneuerung der Demokratie in Polen. "Münsterischer Anzeiger", 19.11.1991.

79. Katolicki Uniwersytet Lubelski, In: Tobie Panie zaufałem, Lublin; Wydawnictwo Diecezjalne, 1991, s. 122-124.

80. L'universita cattolica come testimone di Cristo e piattaforma per lo scambio dei doni nel mondo contemporaneo. "L'Osservatore Romano", 4.12.1991 (fragmenty, cf, też "Słowo Powszechne", 3.02.1992).

81. Średniowieczna literatura biblijna w języku polskim, Lublin, RW KUL, 1991, 70 s.

82. Słowo rektora księdza profesora Stanisława Wielgusa do Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. "Przegląd Uniwersytecki" nr 4-6 (12-14), 1991, s. 3.

83. Katolicki Uniwersytet Lubelski służył i służy polskiemu społeczeństwu. "Przegląd Uniwersytecki" nr 4-6 (12-14), 1991, s. 6-7.

84. Laudacja dla Docenta Jana Świtki. "Przegląd Uniwersytecki" nr 4-6 (12-14), 1991, s.12.

85. Uniwersytet katolicki wobec znaków czasu (wywiad). "Słowo Powszechne. Tygodnik Słowa", nr 118 (13124), 24 V 1991, s. 1,3-5.

86. Służymy przede wszystkim polskiemu społeczeństwu. "Słowo Powszechne. Tygodnik Słowa", nr 39 (13045), 14. 02. 1991, s. 1-2.

87. "Bóg zapłać" za nieustającą troskę o naszą uczelnię. "Słowo Powszechne, nr 75 (13081), 29.03 - 1.04.1991, s. 2.

88. KUL w potrzebie liczy na państwo (wywiad). "Kurier Lubelski", nr 8 (8509), 11-13.01.1991, s. 1, 8.

89. Zmienić ludzką mentalność. "Ku Wspólnocie", Lublin, maj 1991, nr 2 (3), r. II, s. 5.

90. Fragment wystąpienia na Synodzie Biskupów Europejskich w Rzymie (w języku niemieckim). "L'Osservatore Romano" (Wochenausgabe in deutscher Sprache), nr 51/52, 20. 12. 1991, s. 17.

91. I compiti fondamentali dell' Universit... Cattolica. "L'Osservatore Romano", 4.12.1991, s. 8.

92. Die Wahrheit siegt gegen die Gewalt (całość). "Stadt Münster Informationen", 18.11.1991.

93. Słowo wstępne. In: "Autonomia zakonów a Kościół partykularny", Lublin, 1991, s. 13-14.

94. Przemówienie Prof. Stanisława Wielgusa do Ojca Świętego na Jasnej Górze. "L'Osservatore Romano"(Wydanie polskie), Rok XII, nr 8 (135), 1991, s. 36.

95. List Rektora KUL do Przyjaciół KUL z okazji Świąt Wielkanocnych 1991. "Zeszyty Naukowe KUL", nr 3-4 (135-136), Lublin, KUL, 1991, s. 172-175.

96. Laudacja wygłoszona z okazji nadania tytułu doktora honoris causa panu Henrykowi Słabemu. "Zeszyty Naukowe KUL", nr 3-4 (135-136), Lublin, KUL, 1991, s. 164-166.

97. Przemówienie inauguracyjne 1991/1992. "Zeszyty Naukowe KUL", nr 3-4 (135-136), Lublin, KUL, 1991, s. 178-186.

98. Przemówienie na inaugurację roku akademickiego KUL 1991/1992 (fragment). "Ethos", nr 15/16 (1991), s. 185-188.

99. Laudacja wygłoszona przez rektora KUL z okazji wręczenia Janowi Świtce Medalu „Za zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. „Zeszyty Naukowe KUL", nr 3-4 (135-136), Lublin, KUL, 1991, s.194-195.

 

1992

100. Das Christentum als Brücke zwischen den Völkern. Polnische Probleme und Perspektiven. In: Europa imaginieren. Hrsg. P. Koslowski, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 1992, s. 224-227 (cf.nr 46).

101. Die Wahrheit siegt gegen die Gewalt, Münster 1992, 11 s..

102. Le christianisme, un pont entre les peuples. Probl‚mes polonais et perspectives. In: Imaginer l'Europe, Paris 1992, s.. 215-218 .

103. Średniowieczna łacińskojęzyczna biblistyka polska, Lublin, RW KUL, 1992, 177 ss.

104. Universities and the unification of Europe. In: Transnational Future of Europe, Lublin, UMCS, 1992, s. 14-15.

105. Katolicki Uniwersytet Lubelski świadkiem Chrystusa i płaszczyzną wymiany darów we współczesnym świecie. "Przegląd Uniwersytecki" nr 1 (15), 1992, s. 3.

106. Niech Chrystus Zmartwychwstały odmieni oblicze duchowe i życie codzienne naszego Narodu. List Księdza Rektora Stanisława Wielgusa do Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. "Przegląd Uniwersytecki" nr 2 (16), 1992, s. 3.

107. Nowa ewangelizacja. Słowo rektora KUL ks. prof. Stanisława Wielgusa na otwarcie Duszpasterskich Wykładów Akademickich KUL. "Przegląd Uniwersytecki" nr 5 (19), 1992, s. 3.

108. Chrześcijaństwo jako pomost między narodami. Przemówienie rektora KUL ks. prof. Stanisława Wielgusa w Hanowerze (24-27 X 1991r). "Przegląd Uniwersytecki" nr 5 (19), 1992, s. 5.

109. "Będziecie w nienawiści z powodu mego imienia". Słowo Rektora KUL na Boże Narodzenie. "Przegląd Uniwersytecki" nr 6 (20), 1992, s. 2-3.

110. Czym zastąpić wartości chrześcijańskie i narodowe? Przemówienie rektora KUL ks. prof. Stanisława Wielgusa w czasie uroczystości inauguracji roku akad. 1992/93. "Przegląd Uniwersytecki" nr 6 (20), 1992, s. 2-3.

111. Jeszcze raz o uniwersytecie w Opolu (wywiad). "Trybuna Opolska. Magazyn Trybuny Opolskiej", 27-28.06.1992, s. 5.

112. Bardziej potrzebny niż kiedyś (wywiad). "Słowo Powszechne", nr 178 (13500), 16-18.10.1992, s. 1-2.

113. Katolicki uniwersytet świadkiem Chrystusa i płaszcztzną wymiany darów we współczesnym świecie. "L'Osservatore Romano" (wydanie polskie), nr 1 (139), 1992, s. 22.

114. Katolicki uniwersytet a świat współczesny. "Słowo Powszechne", nr 18 (13320), 3.02.1992, s. 4.

115. Służba w prawdzie. "Niedziela", 26.07.1992, s. 8.

116. Chrześcijaństwo to nie czarna międzynarodówka. "Gazeta Lubuska", nr 179/1992, 28-29.11.1992.

117. Będziecie w nienawiści z powodu mojego imienia. "Słowo. Dziennik Katolicki", 24-27.12.1992, s. 2-3.

118. Z listu Rektora KUL. "Niedziela", nr 51-52 (1992), 20-27.12.1992, s. 3.

119. List Rektora KUL z okazji Bożego Narodzenia. "Pismo Okólne Episkopatu Polski", nr 49/92, 7-13.12.1992, s. 5-7.

120. Do Przyjaciół KUL. "Aspekty", nr 11 (76), listopad 1992, s. 19.

121. Na Jubileusz Instytutu Polonijnego. In: "W służbie Polonii", Lublin, 1992, s. 11-12.

122. Przemówienie na pogrzebie Biskupa Piotra Hemperka. "Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej", rok LXVI, nr 11/8, listopad 1992, s. 375-376.

123. KUL - dla dobra polskiej kultury (wywiad) "Dziennik Lubelski", rok III, nr 32 (1514), 14-16.02.1992, s. 8-9.

124. Przemówienie inauguracyjne rektora KUL Ks. prof. Stanisława Wielgusa. „Zeszyty Naukowe KUL" nr 3-4 (139-140), Lublin KUL 1992, s. 89-100.

 

1993

125. Słowo Rektora przed Jubileuszem 75- lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego."Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie", rok LXXXIII, nr 10/1993, s.654-656.

126. Odezwa Rektora Ks. Prof. Dr. Hab. Stanisława Wielgusa do Przyjaciół KUL na uroczystość Świętej Rodziny. „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie", rok LXXXIII, nr 12, grudzień 1993, s. 781-784.

127. Vorwort. In: Marsilius von Inghen - Werk und Wirkung. Akten des zweiten Internationalen Marsilius von Inghen-Kongress, Lublin 2-5.09.1991. Hrsg. S. Wielgus, Lublin, RW KUL, 1993, s. 5-13.

128. Drodzy Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. (List Rektora KUL na Wielkanoc '93.) "Przegląd Uniwersytecki" nr 2 (22), 1993, s. 1, 3.

129. Letter of the Rector of the Catholic University of Lublin to the Friends of KUL. Easter 1993. Wydaw. Przegląd Uniwersytecki KUL.

130. Dziękujemy za dar wolności, oczekujemy wsparcia dla nauki. Przemówienie Rektora KUL w auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego. "Przegląd Uniwersytecki" nr 2 (22), 1993, s. 5

131. III Forum Ekologiczne. Przemówienie Rektora KUL ks. prof. dr. hab. Stanisława Wielgusa na otwarcie Forum - 17 IV 1993r. "Przegląd Uniwersytecki" nr 3 (23), 1993, s. 4.

132. Nieście w świat idee, którym służy Katolicki Uniwersytet Lubelski. Przemówienie Rektora KUL ks. prof. dr. hab. Stanisława Wielgusa do absolwentów - 28 maja 1993r. "Przegląd Uniwersytecki" nr 4 (24), 1993, s. 1.

133. Największe przykazanie. Słowo rektora KUL ks. prof. Stanisława Wielgusa na otwarcie Duszpasterskich Wykładów Akademickich pod hasłem "Kościół w Polsce wobec potrzebujących" -30 VIII 1993 r. "Przegląd Uniwersytecki" nr 5 (25), 1993, s. 3.

134. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Trwałe idee. Zmienne warunki. Słowo Rektora przed Jubileuszem 75-lecia KUL. "Przegląd Uniwersytecki" - dodatek specjalny Katolicki Uniwersytet Lubelski 1918-1993 s. 1-4.

135. Wezwani do świętości. Odezwa rektora ks. prof. dr. hab. Stanisława Wielgusa do Przyjaciół KUL na uroczystość Świętej Rodziny. "Przegląd Uniwersytecki" nr 6 (26), 1993, s. 3.

136. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Historia. Teraźniejszość. Zadania na przyszłość. Przemówienie rektora KUL ks. prof. dr. hab. Stanisława Wielgusa podczas inauguracji roku akademickiego 1993/94 - 17 X 1993. "Przegląd Uniwersytecki" nr 6 (26), 1993, s. 4-5.

137. Prawo istotnym elementem kultury europejskiej. Przemówienie rektora KUL ks. prof. dr. hab. Stanisława Wielgusa na otwarcie VIII Światowego Kongresu Prawa Kanonicznego w KUL - 14 IX 1993. "Przegląd Uniwersytecki" nr 6 (26), 1993, s.13

138. Wszystko płynie (wywiad). "Gazeta w Lublinie", nr 239, 12.10.1993.

139. Spiritualitu pre univerzity (wywiad). "Katolicke Noviny (Słowacja), 27.06.1993, s. 3.

140. Pół metra kwadratowego na studenta (wywiad). "Rzeczpospolita", nr 243 (3587), 16-17.10.1993, s. 3.

141. KUL 75-letni (wywiad). "Biuletyn KAI", 5.10.1993, s. 16-17.

142. Deo et Patriae (wywiad). "Przegląd Akademicki", nr 16/1993, 10-23.10.1993, s. 14-16.

143. Jubileusz KUL (wywiad). "Gazeta w Lublinie, 9.12.1993.

144. Diamentowy jubileusz i wielkie trudności (wywiad). "Przewodnik Polski. Polish Guide-New York", nr 176, 21.05. 1993, s. 1, 8.

145. Perypetuum debile (wywiad). "Gazeta w Lublinie", nr 136(693), 14.06.1993, s. 2.

146. Wezwanie do świętości. "Dziennik Lubelski", 27.12.1993, s. 3.

147. Do Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. "Niedziela", nr 52/1993, 26.12.1993, s. 6.

148. Wezwani do świętości. "Słowo. Dziennik Katolicki", nr 236/237, 24-27.12.1993, s. 3.

149. Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z okazji 75. rocznicy istnienia Uczelni oraz 5. światowego Dnia KUL-u w Kanadzie. "Związkowiec", Toronto, nr 109, 17.12.1993, s. 11.

150. Czym zastąpić wartości chrześcijańskie i narodowe? "Głos Katolicki. Tygodnik Polskiej Emigracji", Paryż, nr 6 (1584), 7.02.1993, s. 1-2.

151. List Rektora KUL - Wielkanoc 1993. "Pismo Okólne Episkopatu", nr 14/93, s. 6-8.

152. KUL- Bogu i Ojczyźnie. "Rycerz Niepokalanej", nr 4 (442), 1993, s. 96.

153. Odezwa Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. "Słowo. Dziennik Katolicki", 9-12.04.1993, s. 2.

154. Stanowisko Rektora KUL w odniesieniu do informacji zatyt. "KUL broni Gałuszki" zamieszczonej w "Gazecie Wyborczej"(nr 301/1074). "Aspekty", nr 2 (79), 1993, s. 21.

155. Wywiad z J.E. Rektorem KUL ks. prof. Stanisławem Wielgusem. "Pro Patria", rok II, nr 12/1, grudzień-styczeń 1993/94, s. 4-6.

156. Przemówienie inaugurujące Sympozjum "Polacy w Rosji mówią o sobie". In: "Polacy i Niemcy w Rosji", Lublin, 1993, s. 7-8.

157. Przemówienie na otwarcie Duszpasterskich Wykładów akademickich KUL. In: "Nowa ewangelizacja odpowiedzią na wyzwania obecnego czasu", Lublin, 1993, s. 11-13.

158. Przedmowa. In: "Jałmużnik z Mikuszowic", Lublin, 1993, s. 7-8.

159. Silni wiarą - w wierze trwamy. "Głos Pokoleń. Pismo regionalne", Wierzchowiska, 1993, s. 12-13.

160. Gedankenaustausch heißt beschenkt werden und beschenken. "Ethos"(Sonderausgabe), nr 1/1993, s. 179-182.

 

1994

161. List Rektora KUL na Wielkanoc 1994. „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie", rok. LXXXIV, nr 4/1994, s.425-429.

162. Rozmowa z Ks. Prof. Stanisławem Wielgusem rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Odpowiedzialność za Europę. „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie", rok LXXXIV, nr 9/1994, s.993-995.

163. Chrześcijaństwo jako pomost między narodami. Polskie problemy i perspektywy. In: Europa jutra, Lublin, RW KUL, 1994, s. 199-201.

164. Uczelnie wyższe w Polsce w okresie miedzywojennym. In: Lubelski ośrodek naukowy w 50-lecie powstania UMCS, Lublin, Wydawn. LTN, 1994. s. 61-76.

165. Filozoficzne rozumienie chrzescijańskich wartości, "Dydaktyka Literatury", XIV, 1994, s. 7-18.

166. Zanim weźmiesz do ręki swój indeks. Przemówienie rektora KUL ks. prof. dr. hab. Stanisława Wielgusa podczas uroczystej immatrykulacji studentów I roku - 18 X 1993. In: Informacje dla kandydatów na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1994/95 s. 4-5.

167. Za służbę Ojczyźnie. Przemówienie rektora KUL na nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu Akademickiego 25 I 1994 r. "Przegląd Uniwersytecki" nr 2 (28), 1994, s.1, 3.

168. List Rektora KUL na Wielkanoc 1994. "Przegląd Uniwersytecki". Wydanie nadzwyczajne. 1994.

169. 75 lat autonomicznej nauki w Lublinie. "Przegląd Uniwersytecki" nr 3 (29), 1994, s. 1.

170. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Symbol autonomii polskiej szkoły. Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Jubileuszowym Roku 75-lecia działalności. "Przegląd Uniwersytecki" - dodatek specjalny Katolicki Uniwersytet Lubelski w Jubileuszowym Roku 75-lecia działalności, s. 1-4.

171. Przemówienie Rektora KUL na otwarcie sympozjum Jana Pawła II wizja Europy (wygłoszone w języku angielskim - 14 V 1994). "Przegląd Uniwersytecki" nr 4 (30), 1994, s. 6.

172. Przemówienie Rektora KUL podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa prof. Rocco Buttiglione - 14 V 1994. "Przegląd Uniwersytecki" nr 4 (30), 1994, s. 10.

173. Przemówienie Rektora KUL na otwarcie sesji poświęconej ofiarom Starobielska - 16 V 1994. "Przegląd Uniwersytecki" nr 4 (30), 1994, s. 13.

174. Przyjaciołom w podziękowaniu. Przemówienie Rektora KUL podczas uroczystości odznaczenia Medalem Za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - 24 V 1994. "Przegląd Uniwersytecki" nr 4 (30), 1994, s. 15.

175. Przemówienie Rektora KUL podczas uroczystości nadania tytułów doctora honoris causa - 23 V 1994. "Przegląd Uniwersytecki" nr 4 (30), 1994, s. 17.

176. Address of the Rector on the conferral of Honorary Doctorates - May 23, 1994. "Przegląd Uniwersytecki" nr 4 (30), 1994, s. 18.

177. Address of the Rector upon awarding Medals "For Distinguished service to KUL"- May 24, 1994. "Przegląd Uniwersytecki" nr 4 (30), 1994, s. 18.

178. O jedność Europy. Przemówienie rektora KUL ks. prof. dr. hab. Stanisława Wielgusa wygłoszone na otwarcie międzynarodowej konferencji: Przyszłość Europy Środkowo-wschodniej. "Przegląd Uniwersytecki" nr 4 (30), 1994, s. 23.

179. Chronić istotę człowieczeństwa. Przemówienie Rektora KUL na otwarcie IV Forum Ekologicznego. "Przegląd Uniwersytecki" nr 4 (30), 1994, s. 27.

180. Witajcie w domu. Przemówienie rektora KUL ks. prof. dr. hab. Stanisława Wielgusa na Zjeździe Absolwentów - 25 VI 1994r. "Przegląd Uniwersytecki" nr 5 (31), 1994, s. 15,18

181. Człowiek w społeczeństwie. Przemówienie Rektora KUL na otwarcie Zjazdu Socjologów - 27 VI 1994 r. "Przegląd Uniwersytecki" nr 5 (31), 1994, s. 23.

182. Zagrożenia rodziny. Przemówienie Rektora KUL na otwarcie Duszpasterskich Wykładów Akademickich - 29 VIII 1994 r. "Przegląd Uniwersytecki" nr 5 (31), 1994, s. 25

183. W służbie prawdzie. List Rektora KUL do Przyjaciół. "Przegląd Uniwersytecki" nr 6 (32), 1994, s.1, 3.

184. Inauguracja roku akademickiego 1994/95. Prze-mówienie rektora KUL ks. prof. dr. hab. Stanisława Wielgusa."Przegląd Uniwersytecki" nr 6 (32), 1994, s. 4, 5, 6, 8.

185. Istota Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Fragmenty przemówienia rektora KUL ks. prof. dr. hab. Stanisława Wielgusa podczas spotkania z kandydatami na studia w KUL - 26 III 1994r. In: Informacje dla kandydatów na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1995/96 s. 6-11.

186. Kształcić i wychowywać katolicką inteligencję. (wywiad) "Niedziela", nr 14, R 37, 3.04.1994, s. 7, 12.

187. Ratujmy w rodzinach Ducha Bożego (fragmenty przemówienia na otwarcie Duszpasterskich Wykładów Akademickich'94). "Niedziela", nr 42, 16.10.1994, s. 13.

188. Religie wobec wyzwań współczesności (wywiad). "Słowo. Dziennik Katolicki", 17.02.1994, s. 1.

189. Być księdzem i rektorem (wywiad). "Dziennik Lubelski", 21.04.1994, s. 10.

190. Uniwersytet powszechny (wywiad). "Kurier Lubelski", nr 110 (9368), 9.06.1994, s. 2.

191. Katolik jest obywatelem (wywiad). "Ład", nr 42 (523), 16.10. 1994, s. 1, 4.

192. Odpowiedzialność za Europę (wywiad). "Słowo. Dziennik Katolicki", nr 190 (431), 30.09 - 2.10. 1994.

193. Kształcić i wychowywać katolicką inteligencję (wywiad). "Niedziela", nr 14 (27), 3.04.1994, s. 7, 12.

194. Wielkanocny list Rektora KUL. "Niedziela", nr 14 (27), 3.04.1994, s. 7.

195. KUL nigdy nie zdradził polskiego narodu. "Biuletyn KAI", nr 63, 28.04.1994, s. 3-4.

196. My jesteśmy Europą. "Gazeta w Lublinie", 27.06. 1994.

197. Kościół nie może milczeć. "Niedziela", nr 52 (65), 25.12.1994, s. 6.

198. Katolicyzm nie oznacza żadnych przywilejów społecznych czy politycznych. "Biuletyn KAI", 7.12.1994, s. 7.

199. Chronić istotę człowieczeństwa. In: "Środowiskowe uwarunkowania zdrowia psychicznego. IV Forum Ekologiczne. Lublin, 9-10.04.1994", Lublin, 1994, s. 10.

200. Słowo na Jubileusz X-lecia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. In: Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku, Lublin, 1994, s. 10.

201. Wezwani do świętości. "Ethos", nr 25/26 (1994), s. 45-48.

202. Słowo wstępne. In: "Człowiek i przyroda", nr 1(1994), s. 5-6.

203. Słowo wstępne. In: Kościół w Polsce wobec potrzebujących, Lublin, 1994, s.19-21.

204. Słowo na otwarcie Sympozjum. In: Wiarygodność Kościoła wobec przemian w Polsce, Pelplin-Lublin, 1994, s. 11-12.

205. Ksiądz Stanisław Wielgus - rektor KUL-u od 1989 r. In: Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 1994, s. 89-91.

206. Przemówienie podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Profesorowi Rocco Buttiglione w dniu 18 maja 1994 roku. In: Rocco Buttiglione. Doktorat honoris causa KUL, Lublin, 1994, s. 5-7.

207. Przemówienie otwierające VI Kongres Teologów Polskich, Lublin 12-14 IX 1994 r. In: Chrześcijańskie Dziedzictwo Bizantyjsko-Słowianskie, Lublin, 1994, s. 19-23.

208. Grosseteste. In: Encyklopedia Katolicka, VI, Lublin, 1994, kol. 190-192.

209. Hesse Benedykt. In: Encyklopedia Katolicka, VI, Lublin, 1994, kol. 812-814.

210. Haecker Theodor. In: Encyklopedia Katolicka, VI, Lublin, 1994, kol. 467.

211. Katolicyzm nie oznacza przywilejów. List Rektora KUL (fragmenty). "Gość Niedzielny", nr 51-52, 25.12.1994, s. 36.

212. Otwarcie Sesji: Jana Pawła II wizja Europy. „Ethos", nr 28(1994), s.67-68.

213. Święto Patronalne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - 23 maja 1993 - Doktoraty Honorowe. Przemówienie Rektora KUL Prof. Dra Hab. Stanisława Wielgusa. „Zeszyty Naukowe KUL" 37:1994 nr 1-2 (145-146), Lublin KUL 1994, s.159-160.

 

1995

214. Słowo wstępne do "Historii Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu w Kanadzie". "Przegląd Uniwersytecki" nr 1 (33), 1995, s.6.

215. Medieval Philosophy in Poland. In: Routledge Encyklopedia of Philosophy. Oxford

216. Wielkanocny List Rektora KUL, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie" Nr 882, kwiecień 1995, R.LXXXV, s.496-499.

217. Trwałe wartości Ewangelii. List rektora do Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. "Przegląd Uniwersytecki" nr 2 (34), 1995, s.1, 3.

218. Potęga prawdy. "Przegląd Uniwersytecki" nr 2 (34), 1995, s.4.

219. Strzeżmy się fałszywych proroków. „Słowo. Dziennik Katolicki", nr 75 (567),17.04.1995,s.10.

220. Ponad więzy śmierci. „Niedziela", nr 16/95, 16.04.1995 r., s. 8. 221. Z badań nad średniowieczem, Lublin RW KUL 1995, 159 s.

222. Współpraca z Chinami (Wywiad). „Przegląd Uniwersytecki" nr 3 (35), 1995, s.1,3.

223. Chrześcijaństwo jest zobowiązaniem (Wywiad). „Gazeta w Lublinie" , 25.05.1995 r., s.4.

224. Górujący autorytet. Przemówienie rektora KUL w dniu urodzin Ojca Świętego. „Przegląd Uniwersytecki" nr 4(36), 1995, s.1,4.

225. Zapobiec zagrożeniom. Przemówienie na otwarcie V Forum Ekologicznego. „Przegląd Uniwersytecki" nr 4(36), 1995, s.10.

226. Nauka wzbogaca i zobowiązuje. Przemówienie podczas promocji doktorskich i nominacji profesorskich. „Przegląd Uniwersytecki" nr 5(37), 1995, s.4.

227. Zjednoczeni Ojczyzną. Przemówienie podczas otwarcia sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie - 16 VIII 1995."Przegląd Uniwersytecki" nr 5(37), 1995, s.6.

228. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zadania Uniwersytetu dziś. In: Katolicki Uniwersytet Lubelski jako instytucja naukowa i dydaktyczna. Dodatek specjalny „Przeglądu Uniwersyteckiego" nr 5(37) 1995, s.3-6.

229. Ziemski strażnik ewangelicznych wartości. In: Czytając „Przekroczyć próg nadziei", pod red. Ks. T. Stycznia i S. Z. Zdybickiej, Lublin RW KUL 1995, s. 9-14.

230. Świat woła o ludzi sumienia. „Przegląd Uniwersytecki" nr 6(38),1995, s.3-4.

231. Katolicki Uniwersytet Lubelski wobec wyzwań współczesności. Przemówienie podczas inauguracji roku akad. 1995/96. „Przegląd Uniwersytecki" nr 6(38), 1995, s.6,8.

232. Uniwersalizm siłą chrystianizmu. „Przegląd Uniwersytecki" nr 6(38), 1995, s.18.

233. Formować ludzi sumienia. „Gość Niedzielny", 24.XII 1995, s.28.

234. Z listu Rektora KUL na Boże Narodzenie 95. „Niedziela", nr 52-53 A Rok XXXVIII, 24-31. XII 1995, s.16.

235. Słowo na Jubileusz X-lecia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. In: Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku 1985-1995, Lublin 1995, s.52-53.

236. List Rektora KUL do przyjaciół. In: „Magazyn Słowa-Dziennika Katolickiego", nr 51(115) Rok III, Boże Narodzenie 1995, s. 12-13.

237. Trzydzieści lat pracy Międzywydziałowego Zakładu Historii Kultury w Średniowieczu. „Acta Mediaevalia" VIII, Redakcja Wydawnictw KUL 1995, s. I-IV.

238. Trente ans de travail de L Institut de la Culture Medievale. „Acta Mediaevalia" VIII, Redakcja Wydawnictw KUL 1995, s. V-VII.

 

1996

239. Istota Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. In: Informacje dla kandydatów na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1996/97, Lublin 1996, s.7-12.

240. Credo - konstytucją wiary katolickiej. „Przegląd Uniwersytecki" nr 1(39), 1996, s.9.

241. W gronie naszych nieśmiertelnych. Przemówienie podczas nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Marcelowi Janssensowi. „Przegląd Uniwersytecki" nr 1(39), 1996, s.20.

242. XXX-lecie Międzywydziałowego Zakładu Historii Kultury w Średniowieczu. „Przegląd Uniwersytecki" nr 1(39),1996, s.18.

243. Przezwyciężyć zło. „Przegląd Uniwersytecki" nr 2(40), 1996, s.1,2.

244. Nowe źródło dla polskiej średniowiecznej doktryny wojny sprawiedliwej. „Przegląd Uniwersytecki" nr 2(40), 1996, s.17.

245. Uwierzmy, że można powstrzymać zło. „Niedziela", 7.IV 1996, Nr 14/96, s.15.

246. Możemy powstrzymać zło. „Gość Niedzielny" nr 14/96, 7.IV 1996, s. 17

247. List Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego."Ład Boży", 31. III 1996, s.5.

248.Nawiedzenie Matki Boskiej Fatimskiej. „Komunia i Wyzwolenie" (Biuletyn Ruchu „Komunia i Wyzwolenie"), Nr 2(29) marzec-kwiecień 1996, s. 8-11.

249. Średniowieczna filozofia w Polsce. In: In Te Domine speravi. Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Arcybiskupowi Bolesławowi Pylakowi Metropolicie Lubelskiemu, Lublin RW KUL 1996, s.265-271.

250. Słowo wstępne. In: Wspólnota o sobie. Wspomnienia o Księdzu Joachimie Kondzieli, Lublin TN KUL 1996, s. 5-7.

251. Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akadem. 1994/95 - 16.10.94 r. „Zeszyty Naukowe KUL" 37: 1994 nr 3-4 (147-148), s. 209-218, Lublin 1996.

252. Opatrznościowy Prymas. Przemówienie na otwarcie sesji poświęconej Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. „Przegląd Uniwersytecki" nr 3(41), 1996, s. 3.

253. Opening adress. In: The future of East-Central Europe, Lublin UMCS 1996, s. 16.

254. Polska średniowieczna doktryna ius gentium, RW KUL 1996, 84 s.

255. W podziękowaniu Ojcu Świętemu. „Przegląd Uniwersytecki" nr 4(42), s.3.

256. Teoria ius gentium w średniowiecznej Polsce. Geneza, historia, twórcy, oryginalność, główne problemy. „ Człowiek w Kulturze" nr 8 (1996), s. 23-58.

257. Bogu i Ojczyźnie. Uniwersyteckie przemówienia i listy, Lublin KUL 1996, 297 s.

258. Przemówienie w dniu 19 czerwca 1996 r. na uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa KUL Chiarze Lubich. „Nowe Miasto". Pismo Ruchu Focolari, nr 4 (1996), s. 4-9.

259. Prawda was wyzwoli. „Niedziela" („Niedziela Lubelska"). Nr 37(155) F Rok XXXIX, 15 IX 1996, s.II-III.

260. Problemy polskiej nauki. „Inspiracje". Lipiec/sierpień 1996 (Rok V), Nr 4(40), s.12-14.

261. Uniwersytety katolickie i kościelne instytuty wyższego nauczania. Lublin KUL 1996, 36 s. Dodatek specjalny do „Przeglądu Uniwersyteckiego" 1996.

262. Wolność w obliczu starych i nowych totalitaryzmów. „Przegląd Uniwersytecki" nr 5(43), s.4.

263. Nie zapala się światła i nie stawia pod korcem. „Przegląd Uniwersytecki" nr 5(43), s.10-11.

264. Prawda was wyzwoli. „Przegląd Uniwersytecki" nr 5(43), s.13.

265. O micie „ciemnego" średniowiecza i „światłej" nowożytności polemicznie. In: Problemy współczesnego Kościoła, Lublin RW KUL 1996, s.269-301.

266. Chrześcijańska średniowieczna filozofia i teologia u podstaw nowożytnego przyrodoznawstwa. In: Problemy współczesnego Kościoła, Lublin RW KUL 1996, s.327-333.

267. Wypowiedzi na temat filozofii. In: Filozofia w Lublinie, pod red. W. Pycki i J. Mizaka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 1996.

268. Wolność wobec starych i nowych totalitaryzmów. „Ku nowej Polsce" nr 1(1996), s.8-9.

269. W trosce o prawdę i dobro. In: W trosce o kulturę, pod red. B.Bejze, Warszawa Wydawnictwo Civitas Christiana 1996, s.407-412.

270. Słowo wstępne. In: Vivere in Christo. Chrześcijański horyzont moralności, pod red. J.Nagórnego i A. Derdziuka, Lublin Rw KUL 1966, s.7.

271. Nauki humanistyczne w nowożytnym i współczesnym społeczeństwie. „Zeszyty Naukowe KUL" 38:1995, nr 3-4 (151-152), s.125-138.

272. Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji Roku Akademickiego 1995/96. „Zeszyty Naukowe KUL" 38:1995, nr 3-4 (151-152), s.186-204.

273. Przemówienie z okazji nadania doktoratu honoris causa Profesorowi Marcelowi Janssensowi. „Zeszyty Naukowe KUL" 38:1995, nr 3-4 (151-152), s. 220-222.

274. List rektora KUL, Boże Narodzenie 1995. „Zeszyty Naukowe KUL" 38:1995, nr 3-4 (151-152), s.226-230.

275. Model uniwersytetu na dziś. „Przegląd Uniwersytecki" nr 6 (44), s.4-5.

276. O moralnie dobre prawo. „Przegląd Uniwersytecki" nr 6 (44), s.16-17.

277. Drogowskaz ku dobru. „Przegląd Uniwersytecki" nr 6 (44), s.24.

278. Nie traćmy nadziei. Słowo rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. „Słowo. Dziennik Katolicki"( „Wiara i Życie"), nr 247, 23-29 grudnia 1996, s.5.

279. Wystarczy prawo Boże. „Gość Niedzielny" nr 1, 5.01.1997, s.XIV.

280. Historia Uniwersytetu. „Sybiracy" Rok VI (1995) Nr 61, 62, 63, 64 i 65, s.164-165.

281.Odezwa Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na Boże Narodzenie, grudzień 1995. „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie", R.LXXXV, nr 12, Rocznik LXXVII, nr 890, s.1491-1495.

282. Przezwyciężyć zło. List Rektora do Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na Wielkanoc 1996 roku. „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie", R. LXXXVI, nr 4 (894), s.429-433.

 

1997

283. Opiekunowi Polaków na emigracji. Przemówienie z okazji nadania Arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu doktoratu honoris causa w KUL."Przegląd Uniwersytecki" nr 1(45), s.17-18.

284. Uniwersytet wczoraj i dziś, cz.I: „Ku nowej Polsce", nr 1/97 (2), s.20-21; cz.II: „Ku nowej Polsce", nr 2/97(3), s.22-23.

285. Prawo a moralność. Przegląd Uniwersytecki" nr 2(46), s.1,3.

286. W wiernej służbie Uniwersytetowi. Przemówienie podczas jubileuszu 75-lecia Chóru KUL. „Przegląd Uniwersytecki" nr 2(46), s.12.

287. Kazanie na Św. Szczepana, pierwszego Męczennika, in: Świętokrzyskie kazania radiowe 8, red. Ks.M.Kozłowski, Kraków 1997, s.32-40.

288. Kazanie na Poniedziałek Wielkanocny, in: Świętokrzyskie kazania radiowe 8, red. ks. M. Kozłowski, Kraków 1997, s.95-100.

289. Między prawem a moralnością, „Gość Niedzielny" nr 14, 6.04.1997, s.12.

290. Epoka pomiesznia idei i moralnego chaosu. Z listu wielkanocnego Rektora KUL. „Niedziela", nr 15/97, 13.04.1997 r.

291. Geisteswissenschaften in der neuzeitlichen und modernen Gesellschaft, in: Wissenschaft und Gesellschaft im Dialog, hrsg.W.Pfeiffer, Toruń 1966, s.56-65.

292. Zagrożenia ideowe współczesnej kultury, „Przegląd Uniwersytecki" nr 3(47), s.8-11,24.

293. Przemówienie na ingres Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego - Józefa Życińskiego, „Niedziela Lubelska" , nr 27(197)F, 6.VII 1997, s.III,VII; to samo w: „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej. Memoranda", Rok LXXI lipiec - wrzesień 1997, nr 7-9, s.206-209.

294. Słowo wstępne do Księgi pamiątkowej związanej z jubileuszem Ks. Prof. Franciszka Greniuka, in: Veritatem facientes, Lublin RW KUL 1997, s.7.

295. Tragiczna alternatywa życia bez Boga. Przemówienie na otwarcie Duszpasterskich Wykładów Akademickich w KUL - 1997 r., „Niedziela" nr 37(207)F, 14.09.1997, s.8.; ten sam tekst także w: „Ku Świętej Rodzinie. Gazeta parafii św. Rodziny w Lublinie" nr 3(8), wrzesień 1997, s.2-3; w: „Przegląd Uniwersytecki" nr 5(49), s.3,8; oraz w: Głosić Jezusa Drogę, Prawdę i Życie. Materiały z Duszpasterskich Wykładów Akademickich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 28-29 sierpnia 1997, Lublin 1997, s.11-17.

296. O nowym paradygmacie uniwersytetu, „Przegląd Uniwersytecki. Dodatek specjalny 1997 r.", s.5-20; to samo w: „Niedziela" nr 42 A Rok XL, 19.X 1997, „Dodatek Akademicki", s.I-II,III; to samo w: „Pryzmat" (pismo Politechniki Wrocławskiej), październik 1997, s.13-16; to samo pt. Nowy paradygmat uniwersytetu, w: „Życie Uniwersyteckie" (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) nr 12(56), grudzień 1997, s. 6-9.

297. Prawo a moralność, „Ku nowej Polsce" nr 3/97(4), s.24-25.

298. Witamy w naszej społeczności. Przemówienie podczas ingresu abpa Józefa Życińskiego - 29 czerwca 1997 r., „Przegląd Uniwersytecki" nr 5(49), s.4.

299. W uznaniu dla wybitnego uczonego i przyjaciela KUL. Przemówienie z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Aleksandrowi Gieysztorowi, „Przegląd Uniwersytecki" nr 5(49), s.6,19.

300. Międzywydziałowy Zakład Historii Kultury w Średniowieczu, „Przegląd Uniwersytecki" nr 5(49), s.30.

301. Izaak Israeli. In: Encyklopedia Katolicka, VII, Lublin, KUL, 1997, kol. 585-586.

302. Z nową filozofią uniwersytetu w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. Przemówienie rektora KUL podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 1997/98 - 19 X 1997. „Przegląd Uniwersytecki" nr 6(50), 1997, s.6-7.

303. Rodzina - zagrożenia i nadzieje. List rektora do Przyjaciół KUL, „Przegląd Uniwersytecki" nr 6(50), 1997, s.18-19; to samo w: „Ku świętej rodzinie. Gazeta parafii św. Rodziny w Lublinie - Czuby", grudzień 1997, nr 4(9), rok III, s.12-13; to samo w: „Gość Niedzielny" nr 51/52, 21-28 grudnia 1997, s.38; skrót tego samego pt. Nie odrywać wolności od prawdy, w: „Niedziela", 21-28 XII 1997, nr 51-52A, rok XL, s. 6; także w: „Rycerz Niepokalanej", styczeń 1998, s.44-45.

304. Przemówienie Rektora KUL podczas otwarcia 6 Międzynarodowej Konferencji Agrofizycznej, „Przegląd Uniwersytecki", nr 6(50), 1997, s.22.

305. Święty Wojciech - świadek chrześcijańskiego uniwersalizmu. Przemówienie rektora KUL na otwarcie sympozjum - „Dziedzictwo ideowe i artystyczne kultu ś. Wojciecha w kulturze polskiej", „Przegląd Uniwersytecki", nr 6(50), 1997, s.31.

306. Polska średniowieczna kultura biblijna, in: Mistrz i Przyjaciel. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Marka Tomasza Zahajkiewicza, red. J. Pałucki, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1997, s. 243-255.

307. Wolność wobec starych i nowych totalitaryzmów, in: Wolność we współczesnej kulturze. Materiały V Światowego Kongresu Filozofii Chrześcijańskiej, KUL - Lublin 20-25 sierpnia 1996, red. Z.Zdybicka, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1997, s.7-10.

308. Philosophie, Theologie und andere Geisteswissenschaften in der neuzeitlichen und modernen Gesellschaft, in: Im Ringen um die Wahrheit. Festschrift der Gustav-Siewerth-Akademie zum 70. Geburtstag ihrer Gründerin und Leiterin Prof. Dr. Alma von Stockhausen, Hrsg. Remigius Bäumer, J. Hans Benirschke, Tadeusz Guz, Gustav-Siewerth-Akademie, Weilheim-Bierbronne 1997, s. 163-174.

309. Nie traćmy nadziei. Słowo rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na Boże Narodzenie 1996, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie" R.LXXXVI, nr 12(902) s. 1392-1395.

310. O micie „ciemnego" średniowiecza i „światłej" nowożytności polemicznie, in: „Dydaktyka literatury" XVII, Zielona Góra 1997, s. 5-33 (przedruk).

 

1998

311. Fenomen uniwersytetu w kulturze euroatlantyckiej, w: Informacje dla kandydatów na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1998/99, Lublin 1998, s.5-9.

312. Przemówienie do uczestników zebrania Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „S", w: „Wiadomości KSN. Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „S", nr 25, styczeń 1998, s.9.

313. Uniwersalizm siłą chrystianizmu. Słowo na otwarcie Sympozjum, w: Unia brzeska z perspektywy czterech stuleci, red. J.S.Gajek, S.Nabywaniec, RW KUL Lublin 1998, s.11-12.

314. Przemówienie JM Rektora KUL ks. prof. dra hab. Stanisława Wielgusa wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1996/97, „Zeszyty Naukowe KUL" 40:1997 nr 1-2 (157-158), s. 227-239.

315. Do Księgi Jubileuszowej Profesora Jerzego Kłoczowskiego, w: Historiae peritus. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Kłoczowskiego, cz.II, red. Henryk Gapski, Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 1998, s.14.

316. Elitarnie znaczy trudno. Rozmowa z JM ks.prof. dr hab. Stanisławem Wielgusem Rektorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, „Qlpress. Pismo StudentOw KUL", nr 1(35) luty/marzec 1998, s.10-12.

317. Rodzina - zagrożenia i nadzieje, „Ku nowej Polsce", nr 1/98 (6), ss. 9-10.

318. Wolny jak niepodległa Polska (80-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego), „Nasz Dziennik" , wtorek 24 marca 1998 r., s.9 (Wywiad).

319. O odrodzenie wychowania, „Przegląd Uniwersytecki" 2 (52) 1998, s.14-15; Fragmenty w: „Niedziela" nr 15 (237) F, 12 IV 1998, s. 3; „Niedziela" nr 17 A, 26 IV 1998, s.9; „Gość Niedzielny" nr 15, 12 kwietnia 1998, s. 5; „W rodzinie", nr 10(85), s. 9, nr 11(86), s.9, nr 12 (87), s.8; „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich", nr 6(66), czerwiec 1998, s. 9-11.

320. Barometr losu Kościoła w Polsce, „Niedziela Lubelska" 12 IV 1998, s. IV i VII (Wywiad).

321. Na Uroczystość Św. Szczepana (26 grudnia 1995), w: Świętokrzyskie kazania radiowe 9, Kraków (Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy 1998) s. 27-32.

322. Na Poniedziałek Wielkanocny (7 kwietnia 1996), w: Świętokrzyskie kazania radiowe 9, Kraków (Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy 1998), s. 119-123.

323. Otwarcie ogólnopolskiego sympozjum z okazji setnej rocznicy śmierci św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Doktora Kościoła, w: „W sercu Kościoła będę Miłością", Kraków (Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych 1998), s.9-13.

324. Ideowy obraz współczesnej kultury euroatlantyckiej i nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, „Łódzkie Studia Teologiczne" 6(1997), s.169-183.

325. Wierni tradycji - otwarci na nowe. Przemówienie na otwarcie konferencji naukowej na temat: „Naukowe osiągnięcia KUL w ciągu 80 lat jego istnienia - 26 III 1998" „Przegląd Uniwersytecki" 3(53) 1998, s. 4-5.

326. Pożegnanie Księdza Prorektora Bolesława Bartkowskiego przez rektora KUL - 4 IV 1998, „Przegląd Uniwersytecki" 3(53) 1998, s. 8-9.

327. Trzy wielkie spotkania polskiego świata nauki z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, „Ethos" nr 41-42 (1998), s. 147-151.

328. Z wyrazami wielkiej wdzięczności dla naszych Przyjaciół, w: Paweł Wyczyński, Kolegium Jana Pawła II, Lublin RW KUL 1998, s. 59-64; przedruk: „Związkowiec" (Kanada), 12 listopada 1998 r., s.B8-B9.

329. Philosophy in Poland (The medieval period), w: Routledge Encyclopedia of Philosophy, vol. 7, ed. Edward Craig, Routledge 1998, London and New York, s. 483-489.

330. Wystąpienie rektora KUL-u podczas uroczystego wręczenia dyplomów absolwentom WSOSP, w: 80 lat lotnictwa polskiego. „Biuletyn Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych" 3/98, Dęblin sierpień 1998, s.8-10.

331. Paweł Włodkowic z Brudzenia średniowieczny uczony, rektor, mąż stanu i dyplomata, „Gazeta Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku", nr 8/98, s. 1, 7-9.

332. The Medieval Polish Doctrine of the Law of Nation: Ius Gentium, tłum. J.M.Grondelski, Redakacja Wydawnictw KUL Lublin 1998, ss. 112.

333. Słowo na powitanie [„Papież życia i odpowiedzialności rodzicielstwa". Sesja Instytutu Jana Pawła II KUL z okazji 78. rocznicy urodzin Jana Pawła], „Ethos" nr 43 (1998), s. 349-350.

334. List Rektora KUL na Wielkanoc 1997 R., „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie", Rok L XXX VII, marzec 1997, nr 3, s. 278-281.

335. Rodzina - Zagrożenia i Nadzieje. List Rektora do Przyjaciół KUL, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie", Rok L XXX VII, grudzień 1997, nr 12, s. 901-906.

336. Z wyrazami wielkiej wdzięczności dla naszych Przyjaciół, „Związkowiec" (Kanada), 21 grudnia 1998 r, nr 51, sekcja A, str. 26.

337. Słowo wstępne, w: S. Janeczek, Filozofia na KUL-u. Nurty, osoby, idee, RW KUL Lublin 1998, s.5-6.

338. Viro nobili et docto, w: Historia et ius (Księga pamiątkowa ku czci Ks. Prof. Henryka Karbownika), RW KUL Lublin 1998, s.5.

339. 40 lat „Zeszytów Naukowych KUL", „Zeszyty Naukowe KUL" 41: 1998, nr 1-2 (161-162), s. 3-4.

340. Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1997/98 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, „Zeszyty Naukowe KUL" 41: 1998, nr 1-2 (161-162), s. 229-248.

341. Rodzina wobec zagrożeń ze strony współczesnych nurtów ideowych, w: Słowo Boga i drogi człowieka, red. Z. Machnikowski, Tczew-Pelplin, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum" 1998, s. 177-191.

342. The Opening Address for the V World Congress of Christian Philosophy at the Catholic University of Lublin FREEDOM CONFRONTING OLD AND NEW TOTALITARIANISM, w: Freedom in contemporary culture. Acts of the V World Congress of Christian Philosophy Catholic University of Lublin 20-25 August 1996, vol. I, Lublin (The University Press of the Catholic University of Lublin) 1998, s.17-23.

343. „Werk der Annaherung und Versohnung", w: Setze den ersten Schritt..., Darmstadt 1997/1998, s. 35-36.

 

1999

344. Miejsce prawa w szeroko rozumianej kulturze średniowiecznej, „Przegląd Uniwersytecki" 1(57),1999, s.17-19.

345. Znakomitemu Uczonemu, Nauczycielowi i Kapłanowi, w: Najważniejsza jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Waleriana Słomki, RW KUL Lublin 1999, s. 11-12.

346. Recenzja dotycząca dorobku i zasług Ryszarda Kaczorowskiego w związku z przyznanym mu przez Uniwersytet w Białym Stoku doktoratem honorowym, w: Ryszard Kaczorowski Doctor Honoris Causa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999, s.10-12.

347. Co-Authhor of the Past, Guide for Today, w: Saint Anselm. Bishop and Thinker, RW KUL Lublin 1999, s. 11-14.

348. Prawo w średniowiecznej kulturze europejskiej, „Ethos", nr 45-46 (1999), s. 47-67.

349. Paweł Włodkowic z Brudzenia - średniowieczny uczony, mąż stanu, główny przedstawiciel polskiej szkoły praw człowiaka i narodu, „Ethos" nr 45-46 (1999), s. 83-91.

350. Ideowy obraz współczesnej kultury euroatlantyckiej, w: Akcja Katolicka w społeczeństwie polskim, red. Ryszard Podpora, Lublin 1999, s. 9-31 [Drukowane wcześniej w „Łódzkich Studiach Teologicznych" (6 (1997) 169-183].

351. Polnische Bibelkultur des Mittelalters, „Acta mediaevalia" 12(1999), s.39-56.

352. Znakomitemu Uczonemu i prawemu Człowiekowi, „Acta mediaevalia" 12(1999), s.7-8.

353. A un illustre Savant, a un Homme de Bien, „Acta mediaevalia" 12(1999), s. 9-10.

354. Człowiek a centrum wszechświata, „Ethos", nr 47 (1999), s. 56-63.

355. Bogu i Ojczyźnie. Uniwersyteckie przemówienia i listy 1996-1998, Lublin 1999, 258 ss.

356. List rektora KUL na Wielkanoc 1998 R., „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie", Rok LXXXVIII, nr 4(918), s. 269274.

357. Wierni tradycji - otwarci na nowe, w: Nauka i wiara. 80 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, red. Andrzej Szostek, Lublin, RW KUL 1999, s. 9-13.

358. Odkrywca „fizyki nowej" na piętnastowiecznym Uniwersytecie Krakowskim - Ks. Konstanty Michalski (1879-1947), w: Considerationes philosophicales, red. J. Świderek, M. Flis-Jaszczuk, W. Pycka, Lublin, Wydawnictwo UMCS, 1999, s. 59-75.

359. Wybitnemu Uczonemu i Wiernemu Przyjacielowi, „Przegląd Uniwersytecki" 6(62) 1999, s.18.

360. Kościół powinien nawracać serca i kształtować sumienia, „Gazeta Gostynińska", nr 24(205) 1999, s.1,3.

361. Znaczenie prawa dla życia społecznego, moralnego i dla rozwoju nauki w średniowieczu, w: Prawo kultura uniwersytet. 80 lat ośrodka prawniczego KUL, red. A. Dębiński, RW KUL Lublin 1999, s.9-29.

362. Stworzeni do szczęścia, „Dydaktyka Literatury" 19(1999), s.5-7.

363. Ks. Konstanty Michalski inicjator i prekursor badań nad „fizyką nową" uprawianą w średniowiecznym Uniwersytecie Krakowskim oraz jego współcześni kontynuatorzy, w: Poglądy filozoficzne Konstantego Michalskiego. Materiały pokonferencyjne, red. Cz. Głombik, Katowice (Wydawnictwo Gnome) 1999, s.19-66.

364. List pasterski biskupa płockiego na Boże Narodzenie 1999 r., „Miesięcznik Pasterski Płocki", Rok LXXXIV (XCIV), grudzień 1999, nr 12, s.493-498.

365. Kościół powinien nawracać serca i kształtować sumienia, wywiad prasowy, „Gazeta Gostynińska", nr 24(205), 17.12.99, s.1,3.

 

2000

366. O odrodzenie wychowania, Płock (Płocki Instytut Wydawniczy)2000 (broszura), 20 stron.

367. Rola chrześcijańskiej myśli filozoficznej i teologicznej w procesie rodzenia się nauki nowożytnej, „Miesięcznik Politechniki Warszawskiej", nr 2(26), luty 2000, s.5-7; to samo w: „Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego" 4/181 (1999), s.45-49.

368. Postmodernizm jako współczesne wyzwanie wobec podstaw kultury euroatlantyckiej i chrystianizmu, w: Tertio millenio adveniente. U progu trzeciego tysiąclecia, red. G. Witaszek, Lublin, RW KUL 2000, s.339-354.

369. Życie i publicystyka polityczno-społeczna Stanisława Jacka Święcickiego biskupa chełmskiego i nominata chełmińskiego (1615-1696), „Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego", nr 3/180, lipiec-wrzesień 1999, s.3-9.

370. Współczesna szkoła akademicka wobec wartości moralnych, „Dydaktyka Literatury" 20(200), s.49-53.

371. The Genesis and History of „ius gentium" in the Ancient World and the Middle Ages, „Roczniki Filozoficzne" t.47,z.2 (1999), s.335-351.

372. Ks. Profesor Marian Kurdziałek (1920-1997) wydawca średniowiecznych źródeł, współtwórca mediewistycznej szkoły edytorskiej w Katolickim Uniwersytecie, „Acta Mediaevalia" 13(2000), s.7-27.

373. Na jubileusz Wydziału Filozofii, w: Księga jubileuszowa na 50-lecie Wydziału Filozofii KUL, red. A.B. Stępień, J. Wojtysiak, Lublin RW KUL 2000, s.9-11.

374. List Biskupa Płockiego na uroczystość dziękczynienia za Beatyfikację Płockich Biskupów Męczenników oraz na zakończenie III Kongresu Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń Diecezji Płockiej, w: III Diecezjalny Kongres Ruchów, Wspólnot i Stowarzyszeń. Dziękczynienie za beatyfikację płockich Biskupów Męczenników, Płock, 9-10 czerwca 2000 r., s. 4-12.

375. Miejmy odwagę dać świadectwo, „Niedziela" 25/2000, s.15.

376. Akcja nie zastąpi formacji, „Nasz Dziennik" 17-18.06.2000, Nr 141(727),s.17.

377. List Pasterski Biskupa Płockiego z okazji koronacji Obrazu Matki Bożej Żuromińskiej, w: Koronacja Obrazu Matki Bożej Żuromińskiej, oprac. D.Brzeziński, P.Joniak, Żuromin 10.09.2000, s.11-18; to samo także w: Okólnik Kurii Diecezji Płockiej, nr 14/2000, s.75-78; to samo: „Niedziela Płocka", nr 34(300), 20.08.2000, s.I-II.

378. The Opening Address for the V World Congress of Christian Philosophy at the Catholic University of Lublin „Freedom confronting old and new totalitarianism, w: Freedom in contemporary culture. Acts of the V Congress of Christian Philosophy. Catholic University of Lublin 20-25 August 1996, Lublin (The University Press of the Catholic University of Lublin) 1998, s.17-23.

379. Kazanie podczas Mszy św. na rozpoczęcie VII Tygodnia Społecznego, w: Akcja -21 Katolicka. Wiara źródłem kultury. VII Tydzień Społeczny, 18V 2000 r., Warszawa 2000, s.11-21; to samo pt. Społeczne nauczanie Kościoła, w: Chrystus wczoraj - dziś - zawsze. Ogólnopolskie obchody Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 w Metropolii Warszawskiej, Warszawa (Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam") 2000, s.54-62.

380. Zamyślenie nad wiarą przełomu tysiącleci w kontekście współczesnych zagrożeń ideowych, w: Wdzięczność i nadzieja, red. A. Kobyliński, Płock (Płocki Instytut Wydawniczy) 2000, s.75-99.

381. 550-lecie konsekracji bazyliki i erekcji Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej, w: Bazylika pułtuska. 550 lat Świątyni i Kapituły Pułtuskiej, Pułtusk (Płocki Instytut Wydawniczy) 2000, s.121-125.

382. Przemówienie na jubileusz 180-lecia Towarzystwa Naukowego Płockiego, „Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego" nr 2/183 (2000), s.8-9.

383. Kosmo-antropo-bio-czy teocentryzm, w: „Diligis Me? Pasce. Księga jubileuszowa dedykowna Biskupowi Sandomierskiemu Wacławowi Józefowi Świerzawskiemu na pięćdziesięciolecie święceń kapłańskich 1949-1999, t. 2, red. S. Czerwik, M. Mierzwa, R. Majkowska, Sandomierz (Wydawnictwo Diecezjalne „Hodie") 2000, s.216-226 (to samo w: „Ethos" 47(1999), s.56-63).

384. Ks. Profesor Marian Kurdziałek wydawca średniowiecznych źródeł, współtwórca Mediewistyczne Szkoły Edytorskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w: Od nauki do mądrości. Sympozjum ku czci ś.p. Księdza Profesora Mariana Kurdziałka, „Studia Podlaskie", 13(1998) nr 2, (druk 2000) s.113-137 (to samo: „Acta mediaevalia" 13, s.7-27).

385. Kabała. In: Encykloepedia katolicka, VIII, Lublin, KUL, 2000, kol. 297-299.

386. Łzy Matki - dla wierzących, ku nawrocemiu. Homilia wygłoszona w Lublinie 3 lipca 2000, „Z Maryją ku Wspólnocie. Pismo Parafii Archikatedralnej", 8(2000), s.16-26; to samo pt. Homilia wygłoszona w Lublinie 3 lipca 2000 r. w 51. rocznicę „Cudu lubelskiego", „Memoranda. Wiadomomości Archidiecezji Lubelskiej", R.LXXIV, nr 3(2000), s.623-630).

387. Homilia wygłoszona podczas Mszy św. do Rodzin Powołanych, w: Posłani w trzecie tysiąclecie. Materiały z Krajowego Kongresu Powołań. Jasna Góra 19-21 maja 2000 roku, red. T. Mrowiec, Kraków (Wydwanictwo UNUM) 2000, s.40-45.

388. Chrześcijaństwo wzywa do miłości, cz.I: „Niedziela Płocka" nr 48 (314), 26.XI 2000, s.III; cz.II: „Niedziela Płocka" nr 49 (315), 1.XII 2000, s.II.

389. U progu Trzeciego Tysiąclecia (Wywiad prasowy), „Niedziela Legnicka" nr 51(381), 17.12.200, s.I-II.

390. Akademia Krakowska, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t.1, Lublin (Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu) 2000, s.101-105.

391. Andrzej z Malborka, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t.1, Lublin (Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu) 2000, s.229.

392. Benedykt Hesse, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t.1, Lublin (Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu) 2000, s. 523-525.

 

2001

393. Moralna odpowiedzialność uczonych, „Przegląd Uniwersytecki" nr 6 (68), s.8-9.

394. Dobra jest więcej. Płockie kazania, listy pasterskie i przemówienia, Płock (Płocki Instytut Wydawniczy) 2001, 259 stron.

395. Życie i publicystyka polityczno-społeczna Stanisława Jacka Święcickiego, biskupa chełmskiego i nominata chełmińskiego (1615-1696), w: Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga Pamiątkowa ku czci O. Prof. Hugolina Lagkammera OFM, red. G.Witaszek, A. Paciorek, A.Kiejza, Lublin (RW KUL) 2000, s.449-462 (drukowane także w: „Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego" nr 3/180, s.3-9).

396. List pasterski na rozpoczęcie Wielkiego Postu 2001, „Okólnik Kurii Diecezjalnej Płockiej" 4/2001, s.19-22.

397. Słowo wstępne, w: Studia Płockie, t.XXVIII/2000, s.11.

398. O etykę we wspołczesnej nauce (wywiad), „Niedziela" nr 15/2001 (15 IV 2001), s. 17.

399. Etyczne zadania współczesnego świata nauki, w: Fides et ratio. W poszukiwaniu ideałłu człowieka XXI wieku, red. I.Mroczkowski, E.A.Wesołowska, Płock (Wyd. Naukowe Novum) 2001, s.11-18.

400. Rodzina wobec współczesnych zagrożeń, w: Rodzina źródło życia i szkoła miłości, red. D.Kornas-Biela, Lublin (TN KUL) 2000, s. 15-28 (Już drukowane w: S.Wielgus, Bogu i Ojczyźnie, t.2, Lublin (Redakacja Wydawnictw KUL) 1999, s.161-175).

401. O odrodzenie wychowania, „Dydaktyka Literatury" XXI (2001), s.5-16 (przedruk z: Stanisław Wielgus, O odrodzenie wychowania,Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2000).

402. Omówienie publikacji: S. Wielgus, O odrodzenie wychowania, w: M. Dąbrowski, Wobec kryzysu wychowania, „Przegląd Oświatowy", Nr 223, 3(2001), s.19-20.

403. Ideowe zagrożemia dla współczesnej cywilizacji, Płock, (Płocki Instytut Wydawniczy), 2001 (broszura), 24 stron.

404. Dwie Polski, „Niedziela Płocka" nr 26(345), 1.vii.2001, s.I-II.

405. Dobra jest więcej niż zła, w: Jubileusz liderów Apostolstwa Trzeźwości Ruchów i Stowarzyszeń Trzeźwościowych, Przasmysz (Wydawnictwo „Forteca") 2001, s. 5-11.

406. Uszanujmy wymodlony i odkupiony krwią patriotów dar wolności, w: Wiara i wolność, red. A. Kobyliński, Płock (Płocki Instytut Wydawniczy) 2001, s.165-173.

407.Ideowe zagrożenia współczesnej cywilizacji, w: Katecheza wobec wyzwań współczesności, red. R. Czekalski, Płock (Płocki Instytut Wydawniczy) 2001, s. 9-32 (przedruk).

408. Postmodernizm, w: Katecheza wobec wyzwań współczesności, red. R. Czekalski, Płock (Płocki Instytut Wydawniczy) 2001, s. 33-48 (w dużych fragmentach przedruk).

409. O odrodzenie wychowania, w: Katecheza wobec wyzwań współczesności, red. R. Czekalski, Płock (Płocki Instysut Wydawniczy) 2001, s.49-65 (przedruk); także w: Arytmia egzystencji społecznej a wychowanie, red. T. Frąckowiak, Warszawa 2001, s.43-60.

410. List pasterski na Miesiąc Pamięci Narodowej, „Okólnik Diecezji Płockiej" 15/2001, s. 77-82; także: „Niedziela Płocka", nr 36(355), 9.09.2001, s.I-II.

411. „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi", „Wspólnota Wiary. Pismo Religijno-Społeczne Polskiej Misji Katolickiej", Hamburg, czerwiec 2001, Nr 6(293), s.6-8; także: „Wiadomości PMK. Czyn Katolicki", Londyn, Czerwiec 2001, Rok LII, Nr 2, s.45-52.

412. List pasterski Biskupa Płockiego na rozpoczęcie peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego, „Okólnik Kurii Diecezjalnej Płockiej", 22/2001, s.111-114; także: „Miesięcznik Pasterski Płocki" nr 11(2001), s.466-471.

413. Wprowadzenie do problematyki „imago mundi" w średniowiecznej filozofii i teologii, w: Wierność rzeczywistości. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL O. Prof. Mieczysława A. Krąpca, Lublin, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2001, red. Z. Zdybicka, s.761-784.

414. Chryste bądź naszym Królem!, „Niedziela Płocka" 9.XII 2001, nr 49(368), s.I-V.

415. Teraz Płock (fragmenty przemówienia wygłoszonego z okazji Jubileuszu 175-lecia Tradycji Politechniki Warszawskiej), „Miesięcznik Politechniki Warszawskiej", nr 12(48), grudzień 2001, s.1-4.

416. Drzazga Józef, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t.2, Lublin (Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu) 2001, s.726-727.

417. Słowo wstępne, w: W.J.Kowalski, Polichromia płockiej katedry, Płock (Towarzystwo Naukowe Płockie) 2001, s. 5.

418. Chrześcijanin wobec współczesnych wyzwań ideowych, Bielsko-Biała 2001 (Oddział Śląski Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana"), (broszura) stron 25; także w: „Miesięcznik Psterski Płocki", nr 12/2002, s.357-555; także w: „Nasz Głos. Pismo Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, Nr 1(58) 2002, s. 6-9 (fragmenty); także w: I Krajowy Kongres Akcji Katolickiej w Polsce. Poznań, 23-25 listopada 2001 r.. Teksty, red. S. Schudy, J. Stefanek, Poznań (Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej) 2001, s. 59-80.

 

2002

419. List pasterski na Wielki Post 2002, „Okólnik Kurii Diecezjalnej Płockiej", 4/2002, s.15-18; także: Miesięcznik Pasterski Płocki, luty 2002, nr 2, s.58-63; Fragmenty Listu, w: „Wiadomości Kai", nr 7(2002), s.18-19.

420. Jak rozpoznawać znaki czasu?, „Różaniec" nr 4(598), kwiecień 2002, s.18-19.

421. Średniowieczna filozofia i nauka islamska oraz jej wpływ na filozofię i naukę zachodnią, „Biuletyn Ekumeniczny" 1/121/2002, s.65-92.

422. Na jubileusz odnowienia Uniwersytetu Krakowskiego, w: Acta Mediaevalia, 15(2002), s. 9-10.

423. A l`occasion du jubile du renouvellement de la fondation de l`Universite de Cracovie, w: Acta Mediaevalia, 15(2002), s. 11-12.

424. Ku odnowie, „Człowiek w kulturze. Pismo poświęcone filozofii i kulturze", t.14 (2002), s.239-249.

425. Rola chrześcijańskiej myśli filozoficznej i teologicznej w procesie rodzenia się nauki nowożytnej, „Dydaktyka Literatury" XXII (2002), s.33-40 (przedruk).

426. Zadbać o suwerenność intelektualną, „Nasz Dziennik", Nr 101 (1294), 30.IV-1.V 2002, s.15.

427. Na Skale budujmy nasz świat. Płockie homilie , kazania, listy pasterskie i przemówienia, Płock (Płocki Instytut Wydawniczy) 2002, 302 ss.

428. Uniwersytet - wczoraj, dziś, jutro, „Notatki Płockie. Kwartalnik Towarzystwa Naukowego Płockiego" 4/189 (2001), s. 24-30.

429. Czas powrócić do Chrystusa (homilia na Boże Ciało), „Niedziela Płocka" nr 24 (395), 16. VI 2002, s. I-II.

430. Słowo wprowadzające, w: M. Grzybowski, Martyrologium duchowieństwa diecezji płockiej w latach II wojny światowej 1939-1945, wyd. II, Włocławek-Płock 2002, s. 11-12.

431. Homilia do kapłanów w czasie Mszy Krzyżma, „Miesięcznik Płocki", Rok LXXXVII (XCVIII), Marzec 2002, nr 3, s. 117-124.

432. Z obszarów średniowiecznej myśli islamskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej, Płock (Płocki Instytut Wydawaniczy) 2002, 152 ss.

433. Chrystus was wzywa do drogi na szczyt, „Niedziela Płocka" nr 33 (404), 18.VIII 2002, s. I-II.

434. Rachunek sumienia, „Nasz Dziennik" ,14-15. VIII 2002, s. 14.

435. Polska wierna Bogu jest większa, „Nasz Dziennik" nr 195(1388), 22. VIII 2002, s.8-9; to samo pt. Lękajmy się tego, co zabija duszę, „Niedziela", nr 36, 8.09.2002, s.12-13.

436. Moje spotkanie z Ojcem Świętym (wywiad), „Nasz Dziennik" nr 197 (1390), s. VIII-IX (Dodatek specjalny).

437. Kościół globalny (wywiad), „Tygodnik Ciechanowski", 20.08.2002, s.13.

438. Żyjemy w czasach przełomu (wywiad), „Nasz Głos. Pismo Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana", Nr 8-9 (65-66), sierpień/wrzesień 2002, s. 10-13.

439. Eklektyzm, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 3 (2002), s. 65-67.

440. Geyer Bernhard, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 3 (2002), s. 771-772.

441. Gersonides (Lewi ben Gerson), w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 3 (2002), s. 768.

442. Nauka i wiara (Homilia wygłoszona w katedrze wrocławskiej, w dniu 9.10.02, w 300. rocznicę istnienia Wydziału Teologicznego we Wrocławiu) „Nasz Dziennik", Nr 256 (1449), 2-3 XI 2002, s. 22-23; Fragmenty pt. Niech ludzi nauki przepełnia duch mądrości, „Niedziela Płocka" nr 44 (415), 3. XI 2002, s. III-IV.

443. Kościół katolicki dziś. Zagrożenia, ich przyczyny oraz drogi wyjścia, Płock (Płócki Instytut Wydawniczy) 2002 (broszura), 35 stron; to samo: Nasz Dziennik", nr 267 (1460), 16-17. XI 2002, s. 11-16 (dodatek); to samo: „Głos Odrodzenia - Nova et Vetera", nr 5 (110) 2002, 16 stron.

444. Filozofie w Rzeczypospolitej, Płock (Płocki Instytut Wydawniczy) 2002 (broszura), 56 stron.

445. Dator formarum, w: Media i kultura, red. A. Kobyliński, Płock (Płocki Instytut Wydawniczy) 2002, s.59-62.

446. Uczelnia wyższa nośnikiem postępu ku dobremu, w: „Edukacja Otwarta" nr 3 (7), Płock 2002 (II), s. 11-15.

447. Kosmocentryzm, w: Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin 2002, kol. 934-938.

 

2003

448. Racją siły czy siłą racji. W obronie suwerenności narodów, „Ethos" nr 59-60 (2002) s. 57-63.

449.Chrześcijanin wobec współczesnych wyzwań ideowych, „Antyk", nr 13/14 (2003), s. 45-57 (przedruk z wcześniejszych wydań).

450. Jesteśmy powołani do świętości, „Niedziela Płocka", nr 3 (426), 19.01.2003, s. IV

451. Uczelnie wyższe i instytuty naukowe w II Rzeczypospolitej. Polskie Towarzystwa Naukowe, „Notatki Płockie" 3/192 (2002), s.6-11.

452. Uniwersytet - wczoraj, dziś, jutro: paradygmaty, modele, zadania, w: Kościół a uniwersytet. Materiały z sympozjum 23 listopada 2002 r., Uniwersytet Śląski Katowice 2002, s. 14-27 (nieco zmieniona forma tekstu opublikowanego w „Notatkach Płockich" 4/189 (2001), s. 24-30).

453. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelie". Pasterskie słowo na Wielki Post 2003, „Okólnik Kurii Diecezjalnej Płockiej" 5/2003, s. 27-30; także „Niedziela Płocka", nr 10 (433), 9.03.2003, s. I, IV; także: „Nasz Dziennik", nr 60 (1556), 12.03.2003, s.8-9; „Miesięcznik Pasterski Płocki" nr 3(2003), s. 117-123; także (fragment): „Źródło", nr 14 (588), 6.04.2003, s. 18.

454. Przezwyciężyć ducha tego czasu, (Wywiad)„Wiadomości Kai"nr 11 (573), 23.03.2003, s.17-20.

455. Średniowieczny wykład Pisma Świętego, w: Teologia dogmatyczna i jej przekaz, red. S. Kozakiewicz, Olsztyn (Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w Olsztynie) 2003, s. 35-52; także w: Przemiana, myśl i poznanie. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Wojciechowi Pasterniakowi, red. T. Frąckowiak, Poznań (Wydawnictwo Naukowe PTP) 2003, s.183-204.

456. Rekolekcje „Dla Poszukujacych", Płock (Płocki Instytut Wydawniczy) 2003, 64 stron.

457. Zwyciężać samego siebie, „Sursum Corda", nr 4(2003), s. 3-5.

458. O odrodzenie wychowania, „Edukacja Otwarta" nr 04(08), Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock 2202 (II), s. 23-37; także w: Pokój - Dialog - Edukacja. Materiały z sympozjum naukowego w Płocku „Pokój - geneza, współczesne potrzeby edukacji" 26 września 2002 r., Płock 2003, s. 15-27 (przedruk z wcześniejszej publikacji).

459. Wprowadzenie, w: A. Rojewski, Podręcznik nabożeństw Diecezji Płockiej, Płock (Płocki Instytut Wydawniczy) 2003, s.5-7.

460. Rola wydziałów teologicznych w nauce i kulturze, „Wrocławski Przegląd Teologiczny" 10(2002) nr 2, s. 115-123.

461. Kościół katolicki dziś: zagrożenia, ich przyczyny oraz drogi wyjścia, „Zeszyty Społeczne KIK" 11(2003), s. 5-31; także: „Cywilizacja" nr 4-5/2003, s.162-182 (przedruk z wcześniejszych publikacji).

462. Chcą stworzyć państwo ateistów, „Nasz Dziennik", nr 12691622), 31.05-1.06. 2003, s. 2.

463. „Kto uwierzy i ochrzci się będzie zbawiony", Płock 2003, 23 strony.

464. „Nawróćcie się do Pana Boga waszego", Płock 2003, 20 stron.

465. „Świętymi bądźcie gdyż Ja wasz Bóg jestem święty", Płock 2003, 20 stron.

466. Decyzja w referendum nie jest wyborem między dobrem a złem, „Wiadomości Kai", nr 22, 8.06.2003, s. 5.

467. Być chrześcijaninem i patriotą - to być wiernym Bożym przykazaniom, „Niedziela Płocka", nr 24 (447), 15.06.2003, s. II, VI.

468. Słowo wstępne do drugiej edycji „Taka to nasza Kochana Ojczyznna", w: Taka to nasza kochana Ojczyzna, wyd. Stowarzyszenie Promocji Kultury „Podbeskidzie" Bielsko-Biała, red. L. Kiełkowski, Cieszyn 2003, s.5-6; S. Wielgus, Preface to the second edition of „Such is Our Beloved Homeland, tamże, s. 7-8.

469. Nie upadajcie na duchu. Homilia wygłoszona w Przasnyszu podczas Jubileuszu 80-lecia Ojców Pasjonistów w Polsce, 22 czerwca 2003 r., „Niedziela Płocka", nr 27 (450), 6.07.2003, s.III-IV.

470. Zmartwychwstanie - fundament naszej wiary, cz. 1: „Niedziela Płocka" nr 19 (442), 11.05.03, s.I: cz. 2: „Niedziela Płocka" nr 20 (443), 18.05.03, s. III; cz. 3: „Niedziela Płocka" nr 21 (444), 25.05.03, s. II; cz.4: „Niedziela Płocka" nr 22 (445), 1.06.03, s. III.

471. Nasz maryjna pobożność, „Niedziela Zmojsko-Lubaczowska" nr 30 (253), 27.07.2003, s.I-III.

472. Czuję się z tą Ziemią Zamojską związany (wywiad) „Niedziela Zmojsko-Lubaczowska" nr 31 (254), 3.06.2003, s. I,III.

473. Troska o wartości, z których wyrosła chrześcijańska kultura europejska - zadaniem współczesnego uczonego, „Dydaktyka Literatury" XXIII (2003), s. 61-66.

474. Filozofie w Rzeczypospolitej, w: Chrześcijaństwo w dialogu kultur na ziemiach Rzeczypospolitej, red. S. Wilk, Lublin (Wydawnictwo KUL) 2003, s.63-109 (już drukowane jako broszura).

475. Słowo na Jubileusz dwudziestopięciolecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, „Okólnik Kurii Diecezjalnej Płockiej", nr 20/2003. s. 99-103; „Niedziela Płocka" nr 42 (464), s. I,II,VI; „Nasz Dziennik", nr 238 (1734), 11-12. 10. 2003, s. 20-21; „Miesięcznik Pasterski Płocki" nr 9 (2003), s. 370-377; pt.Jan Paweł II Wielki. Na jubileusz dwudziestopięciolecia pontyfikatu Jana Pawła II, „Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" nr 32 (52) - 2003, s.43-50.

476. Papież wielkiego męstwa, „Nasz Dziennik", nr 242 (1738), 16.10.2003, s.10-11.

477. Haecker Theodor, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 4, Lublin 2003, s. 173.

478. Ibn Caddik, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t.4, Lublin 2003, s. 702-705.

479. Ratunkiem dla kultury jest powrót do wartości (wywiad), „Homo Dei", rok LXXIII (2003), nr 4 (269), s. 123-134.

480. Uniwersytet - historia i przyszłość, w: Servo veritatis, red. S. Koperek, S. Szczur, Kraków, Wydawnictwo Naukowe PAT 2003, s. 221-237.

481. Być chrześcijaninem i patriotą - to być wiernym Bożym przykazaniom, „Miesięcznik Pasterski Płocki", nr 7-8 (2003), s. 344-351.

482. Omówienie encykliki „Ecclesia in Europa", „Miesięcznik Pasterski Płocki" nr 9 (2003), s. 404-411.

 

2004

483. Nie lękajcie się przyjąć Nowonarodzonego, „Niedziela Płocka" nr 2 (476), s. I, IV.

484. Prawdziwa filozofia się nie strzeje (wywiad), „Niedziela Płocka" nr 4 (478), s. I-II; także: „Wiadomości Kai" nr 5 (2004), s. 19-20.

485. Kapłan wobec ofensywy ideologii neomarksizmu i postmodernizmu we współczesnym świecie, „Nasz Dziennik" nr 32 (1831), 7-8.02.2004, s. 16-21; także: „Niedziela. Dodatek Akdemicki", 29.II 2004, s.I-VIII.

486. Bądź naszym Królem Chryste, „Biuletyn Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej", nr 1/2004, s. 2-5, Płock 2004.

487. Nie samym chlebem żyje człowiek. List Pasterski na Wielki Post (2004), „Okólnik Kurii Diecezjalnej Płockiej" 3/2004, s. 17-20; „Miesięcznik Pasterski Płocki" nr 2 (2004), s. 71-78; także: „Niedziela Płocka" nr 9 (483), s. I, VI-VII; także: „Nasz Dziennik" nr 64 (1863), 16.03.2004, s. 10-11.

488. Stanowisko Rady Stałej i Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie „zarodkowych komórek macierzystych", „Niedziela", nr 11, 14.03.2004, s. 22; „Nasz Dziennik", 1.03.2004, s.7; „Źródło", nr 14/2004, s. 12-13.

489. Obraz Boga, religia i Kościół we współczesnym świecie, w: Z potrzeby serca. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Doktorowi Edwardowi Pohoreckiemu Dyrektorowi Instytutu Wyższej Kultury Religijnej przy KUL, Lublin 2004, s.19-35.

490. Przed kongresem teologów (wywiad), „Niedziela" nr 11 (2004), 14.03.2004, s.9.

491. Na stulecie rekonsekracji katedry płockiej i Święto Niepodległości (11 listopada 2003), „Miesięcznik Pasterski Płocki" , nr 11 (2003), s. 519-524.

492. Katolickie rodziny mają szczególny obowiązek przeciwstawiania się złu, „Sprawy Rodziny", nr 65/1/2004, s. 44-46.

493. Kapłan i Eucharystia, „Nasz Dziennik" , 9.04.2004, s. 11; także: „Niedziela Płocka" nr 17 (491), 25.04.2004, s. IV (fragmenty).

494. Wobec ofensywy ideologii neomarksizmu i postmodernizmu we współczesnym świecie, Płock 2004, stron 31.

495. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie (1 Tes 5,19), Płock (Płocki Instytut Wydawniczy) 2004, stron 368.

496. Tak jak Chrystus zmartwychwstał, my również zmartwychwstniemy, „Nasz Dziennik" nr 90 (1889), 16.04.2004, s. 11; także: „Niedziela Płocka" nr 17 (491), 25.04.2004, s. I-II.

497. Stokrotny plon z jego przelanej krwi, „Nasz Dziennik" nr 100(1899), s. 10-11; także:„Niedziela" nr 19 (2004), 9.05.04, s. 11, 21.

498. Nadzieje i obawy związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej (wywiad), „Gość Niedzielny" nr 18, rok LXXXI, 2.05.04, s. 5.

499. Królowo Polski, miej nas w swojej opiece, „Nasz Dziennik" nr 105(1904), 6.05.04, s. 11; także: „Niedziela Płocka", nr 21 (495), 23. V 2004, s. I-II.

500. Drzazga Józef ks. bp dr, w: Wychowawcy i wychowankowie Gimnazjum i Liceum Biskupiego w Lublinie (1923-1962), Lublin 2004, s. 98-101.

501. Wielgus Stanisław Wojciech ks. bp prof. dr hab., w: Wychowawcy i wychowankowie Gimnazjum i Liceum Biskupiego w Lublinie (1923-1962), Lublin 2004, s. 320-355.

502. List pasterski do kapłanów, zgromadzeń zakonnych i wszystkich wiernych Diecezji Płockiej w piątą rocznicę beatyfikacji zamęczonych za wiarę biskupów płockich, „Okólnik Kurii Diecezjalnej Płockiej" 9/2004, s. 47-50; także: „Niedziela Płocka" , nr 24 (498), 13.06.2004, s. I-II; także: „Nasz Dziennik", nr 144 (1943), 22.06.2004, s. 10-11.

503. Zdradzili Boga i chrześcijaństwo, „Nasz Dziennik", nr 144 (1943), 22.06.2004.

504. Przywódcy Europy zdradzili Boga, „Niedziela" , nr 28 (2004), 11.07.04, s. 3.

505. Wpływ prawa na mentalność, sposób życia i naukę ludzi średniowiecza, „Edukacja Otwarta" , nr 02/03/04 (10/11/12), Płock 2003 (III), (Wykład inauguracyjny w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku 2003/2004), s. 25-37.

506. Maciej z Łabiszyna - jeden z najwybitniejszych piętnastowiecznych teologów i filozofów krakowskich, w: Lex tua in corde meo. Studia i materiały dedykowane Jego Magnificencji Bp. Tadeuszowi Pieronkowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, red. P. Majer, A. Wójcik, Kraków (Wydawnictwo Naukowe PAT w Krakowie) 2004, s. 541-549.

507. Publiczny wymiar chrześcijańskiej wiary, Płock 2004, 16 ss; także: „Nasz Dziennik", 7-8.08.2004, nr 184 (1983), s. 22-23; „Niedziela" nr 34, rok XLVII, 22.08.2004, s.12-13.

508. Kult Matki Najświętszej nie jest naiwnym sentymentalizmem, „Niedziela" , nr 35, rok XLVII, 29.08.2004, s. 8-9.

 

2005

509. Bóg się rodzi, „Niedziela Płocka” nr 2 (528), 9.01.2005, s. I-II.

510. Dlaczego zło? „Niedziela” nr 3 (2005), 16.01.2005, s. 13, 15; także: „Źródło” nr 8/2005, s.18.

511. Zło dobrem zwyciężaj, „Przewodnik Katolicki”, nr 4 (2005), 23.01.2005, s. 3.

512. Chrześcijanin wobec odwiecznego kusiciela. List pasterski na Wielki Post 2005 r. ”Okólnik Kurii Diecezjalnej Płockiej” 2/2005; także: „Niedziela Płocka” nr 7 (533), 13.02.2005, s. I-II; także: „Miesięcznik Pasterski Płocki”, nr 1 (2005), s. 8-13.

513. Trzeba nawracać człowieka, „Nasz Głos. Pismo Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana”, nr 1(94), styczeń 2005 r., s. 10-13.

514. Zachodnia i polska nauka średniowieczna - encyklopedycznie, Płock 2005, stron 250.

515. Wpływ polskich uczonych średniowiecznych na kształtowanie się prawa narodów i związanych z nim praw człowieka, w: Zeszyty Edukacyjne, nr 2, Lublin 2005, s. 93-118.

516. Przyjęły go ramiona kochającego Ojca, „Niedziela Płocka” nr 16 (542), 17.04.2005, s. I-II.

517. Światu potrzebny jest rozum (wywiad), „Tygodnik Płocki” nr 18, 2.05.2005, s. 7.

518. Stanowisko przewodniczącego Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski w sprawie powieści „Kod Loanarda da Vinci”, „Nasz Dziennik”, 2-3 maja 2005, s. 3; także: „Niedziela” nr 22 (2005), 29.05.2005, s. 18.

519. Zachodnia i polska nauka średniowieczna - encyklopedycznie, Płock 2005, stron 320.

520. Na mediach katolickich spoczywa szczególna odpowiedzialność, „Niedziela Płocka” nr 24 (550), 12.06.2005, s. II.

521. Przyjęły Go ramiona kochającego Ojca, „Miesięcznik Pasterski Płocki” nr 4 (2005), s. 187-191.

522. Odszedł na pewno za wcześnie, w: Człowiek jasnogórski Ojciec Rufin Abramek, red. Zachaariasz S. Jabłoński, Krystyna Tymińska, Jasna Góra - Częstochowa 2005, s. 312-316.

523. Poległ za chrześci9jańską Europę, „Niedziela”, nr 36, 4.IX 2005, s. 10-11.

524. Wezwani do odnowy, „Przewodnik Katolicki”, nr 37, 11.09. 2005, s. 3; to samo: „Niedziela Płocka”, nr 37, 11.09.2005, s. I (Musimy wybierac mądrze); „Okólnik Kurii Diecezjalnej Płockiej”, nr 20/2005, s. 90-91 (Słowo Biskupa Płockiego przed wyborami).

525. Prawo fundamentem społeczeństwa, w: Podmiotowość osoby ludzkiej i konsens małżeński, red. J. Krajczyński, Płock 2005, s. 5-11.

526. Wierni Bogu i Jego Matce, „Niedziela Płocka” nr 40 (566), 2. X 2005, s. IV,VII.

527. Maciej z Łabiszyna, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 6, Lublin 2005, s. 660-662.

528. Z pokłonem do Matki Bożej Kębelskiej - Orędowniczki wiernego ludu polskiego, „Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej”, nr 3, lipiec-wrzesień 2005, s. 723-734.

529. Słowo do Kuratora Oświaty w Lublinie, w: Człowiek a krajobraz, red. J. Michalczyk, Lublin 2005, s. 11-12.

530. Mocni w wierze, przeciwstawiajcie się złu (1 P 5,9), Płock, Płocki Instytut Wydawniczy, 2005, stron 344.

531. Słowo Biskupa Płockiego przed pielgrzymka z Płocka na Jasną Górę, „Miesięcznik Pasterki Płocki”, nr 7-8 (2005), s. 299-300.

532. Słowo Biskup Płockiego przed wyborami, „Miesięcznik Pasterski Płocki”, nr 9 (2005), s. 370-372.

533. Kobieta w poszukiwaniu świętości, „Nasz Dziennik” nr 279, 30.11. 2005, s. 12-13.

534. Prawo a moralność, „Niedziela” nr 52, 25-26. XII 2005, s. 16-18.

535. Przemieniać świat ku dobremu, „Nasz Dziennik” nr 300 (2405), 24-26. XII 2005, s. 16-17.

536. Homilia na uroczystość nadania im. Jana Pawła II Gimnazjum Publicznemu w Gozdowie, „Z Powiatu Sierpeckiego. Biuletyn Informacyjny Rady i Zarządu Powiatu Sierpeckiego”, nr 4, grudzień 2005, s. 33-34.

537. Jan Paweł II Wielki. Na jubileusz dwudziestopięciolecia pontyfikatu, w: „Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003, R. 32 (52), s. 43-50.

538. VII Kongres Teologów Polskich. Wprowadzenie, w: Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, t. 3, Lublin 2005, s. 7-13.

539. Zachodnia i polska teologia średniowieczna w encyklopedycznym zarysie, w: Lumen Christi tantum in Ecclesia. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin o. prof. dr. hab. Antoniego Jozafata Nowaka OFM, red. T. Paszkowska, Lublin 2005, s. 89-117.

 

2006

540. Nie dyskryminować nauki religii (wywiad), „Niedziela” nr 5, 29.01.2006, s. 17.

541. Konfrontacja wojującego sekularyzmu z religijną wizją świata, „Niedziela Płocka” , nr 8 (2006), 19.02.2006, s. II.

542. Wojujący sekularyzm jako znak czasu i szczególne wyzwanie wobec chrystianizmu, „Niedziela. Dodatek Akademicki”, nr 18, 26. II 2006, s. I-VIII.

543. List pasterski na Wielki Post: Zjednoczeni w trosce o wychowanie, „Okólnik Kurii Diecezjalnej Płockiej”, nr 6/2006, s. 29-33; także: „Niedziela Płocka”, nr 10 (588), 5.03.2006, s. I-II, VI; także: „Nasz Dziennik” nr 56 (2466), 7.03.2006, s. 10-11.

544. Słowo wstępne, w: „Adoracje eucharystyczne”, Płock 2006, s. 3-4.

545. Słowo wstępne, w: Eximio Episcopo et Amico nostro laus. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Romanowi Adamowi Marcinkowskiemu, Płock 2005, s. 7-8.

546. W obronie matematyki, „Polskie Towarzystwo Matematyczne. Biuletyn Informacyjny”, nr 3/2005, grudzień 2005, s. 13-15.

547. Rozdzierajcie wasze serca, nie szaty. Kazanie na Popielec 2006, „Niedziela Płocka” nr 13 (591), 26.03.2006, s. III.

548. Jan Paweł II był gwiazdą betlejemską dla ludzkości, „Niedziela” nr 14, 2. 04. 2006, s. 7.

549. Wspominamy Wielkiego i Mężnego Pasterza, „Nasz Dziennik” , nr 78 (2488), 1-2.04.2006, s. 25; także: „Niedziela Płocka” 16.04.2006, s. III.

550. Zmartwychwstanie Chrystusa fundamentem naszej rozumnej wiary, „Niedziela Płocka” nr 19 (597), 7.05.2006, s. III.

551. Wiara i rozum idą razem (wywiad) „Nasz Dziennik” , 6-7 maja 2006, s. 12.

552. Prawo a moralność, Płock 2006, stron 19; to samo w: „Dydaktyka Literatury”, t. XXVI, s. 19-30.

553. Wobec wojującego sekularyzmu, Płock 2006, stron 30.

554. Nowa ideologia zła, Płock 2006, stron 28; to samo także pod tytułem Refleksja nad „nową ideologią zła” na kanwie książki Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość”, „Niedziela” nr 27 (605), 2 lipca 2006, „Dodatek Akademicki” nr 21, s. 1-8.

555. Chrystus nie jest folklorem (wywiad), „Idziemy. Tygodnik Warszawsko-Praski”, nr 21 (37), 21.05.2006, s. 30-31.

556. Nie ma Chrystusa poza Kościołem (wywiad), „Nasz Dziennik”, 29.05.2006. s. 5.

557. Good Practice for Scientific Research (współautorzy: M. Grabski, T. Dybowski, K. Gibiński, A. Górski, W. Karczewski, H. Samsonowicz, J. Szacki, S. Wielgus), Warsaw 2006, Ministry of Education and Science, ss 15.

558. Czym są chrześcijańskie wartości?, w: Chrześcijaństwo a jedność Europy, red. E. Cyran, A. Czaja, P. Gutowski, Lublin (Wydawnictwo KUL) 2006, s. 255-262.

559. What are Christian values?, w: Christianity and United Europe, ed. E. Cyran, A. Czaj, P. Gutowski, Lublin (Wydawnictwo KUL) 2006, p. 255-261.

560. Polskie rękopisy średniowieczne: ich losy, stan zachowania i współczesne prace edytorskie, w: Scire Deum. Księga Pamiątkowa wydana z okazji 25-lecia Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie dedykowana jej pierwszemu rektorowi Jego Eminencji Kardynałowi Marianowi Jaworskiemu, Kraków 2006, s. 349-359.

561. Niczewo niet chuże dlia christianstwa cziem płochije christianie (tu zapis w polskiej transkrypcji), Sankt Peterburg 2006, ss.64.

562. Mojżesz ibn Ezra (Abu Harun Musa), w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 7, Lublin 2006, s. 322-324.

563. Mojżesz Majmonides (Rabbi Moyses, Moses Maimonides, Rabbi Mosze ben Majmon, Maimuni, Musa ibn Maimun, RaMBaM, RMBM), w: Powszechne encyklopedia filozofii, t. 7, Lublin 2006, s. 324-331.

564. Słowo wstępne, w: Człowiek a środowisko, Lublin 2006, s. 13-14.

565. Polski katolicyzm to fenomen (wywiad), „Wiadomości KAI”, nr 47 (2006), s. 8-10.

 

2007

566. Filozofia średniowieczna, w: Historia Magistra Vitae. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi, red. A. Dębiński i inni, Lublin 2007, s. 503-512.

567. Nowa ideologia zła w natarciu, „Nasz Dziennik” 30.VI – 1.VII 2007, s. 18-19.

568. Paweł Włodkowic, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 8, Lublin 2007, s. 69-74.

569. Saadia Gaon, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 8, Lublin 2007, s. 886-887.

570. Die Bedeutung der mittelalterlichen christlichen Theologie und Philosophie fuer die Entstehung der neuzeitlichen Naturwissenschaft und fuer die Entwicklung der modernen Gesellschaften, w: What is „Theology“ in the Middle Ages? „Archa Verbi. Subsidia I. Yearbook for the Study of Medieval Theology, vol. 1, Muenster 2007, red. M. Olszewski, s. 11-22.

571. Pedagogia i formacja młodzieży, “Pedagogika Katolicka” nr 1 (2007), s. 11-22.

572. Zjednoczeni Ojczyzną, „Nad Odrą”, nr 7-8 (112-113), s. 4-6.

573. Czym zastąpić wartości chrześcijańskie i narodowe?, „Nad Odrą” nr 9-10 (114-115), 2007, s. 8-10.

574. Patriotyzm – bezinteresowna służba i miłość do Ojczyzny, „Nad Odrą”, nr 11 (116), 2007, s. 8-10.

575. Rodzina polska wobec wyzwań współczesności, „Nad Odrą” nr 12 (117), 2007, s. 8-11.

576. Mocni w wierze przeciwstawiajcie się złu, „Nad Odrą” nr 12 (117), 2007, s. 19.

577. Filozofia arabska w encyklopedycznym zarysie, „Acta mediaevalia” t. 20 (2007), s. 235-239.

578. Pozostańmy wierni Chrystusowej Ewangelii, „Kronika Diecezji Sandomierskiej” nr 7-8 (2007), s. 463-467.

579. Człowiek opiekunem przyrody, w: Człowiek a przestrzeń, red. J. Michalczyk, Lublin 2007, s. 11-12.

 

2008

580. Publiczny wymiar chrześcijańskiej wiary, „Nad Odrą” nr 1 (118), 2008, s. 14-17.

581. Prawda przezwycięża przemoc, „Nad Odrą” nr 2 (119), 2008, s. 10-11.

582. Czym jest Kościół dla katolika? „Gazetka Parafialna Parafii pw. Św. Barbary w Łuszczowie”, 2008/4, s. 3-5.

583. Historyczne koncepcje i paradygmaty uniwersytetu oraz jego model na dziś i na jutro, „Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej”, nr 2( 2008), s. 427-439.

584. „Mocni w wierze przeciwstawiajcie się złu” (1 P 5,9), „Nad Odrą” nr 5-6 (122-123), 2008, s. 12-14.

585.Świętymi bądźcie! Kazanie wygłoszone w sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie, 10 sierpnia 2008 r. , „Nasz Dziennik” nr 201 (3218), czwartek, 28.08.2008, s. 18-19.

586. Sytuacja ideowa współczesnej zachodniej cywilizacji, „Nad Odrą” nr 7-8 (124-125), 2008, s. 14- 20.

587. Skoro Mnie prześladowali, to i was będą prześladować, „Nad Odrą” nr 9 (126), 2008, s. 12-14.

588. Wilhelm z Auxerre, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, Lublin 2008, s. 765-766.

589. Wilhelm z Champeaux, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, Lublin 2008, s. 766-768.

590. Wilhelm z Moerbecke, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, Lublin 2008, s. 769-770.

591. Wilhelm z Owernii, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, Lublin 2008, s. 770-772.

592. Witelo, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, Lublin 2008, s. 793-796.

593. Wojciech Blar z Brudzewa, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, Lublin 2008, s. 813-815.

594. Zygmunt z Pyzdr, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, Lublin 2008, s. 967-968.

595. Historyczne koncepcje i paradygmaty uniwersytetu oraz jego model na dziś i jutro, „Studia Nauk Teologicznych PAN”, t. 3 , Lublin 2008.

596. Wpływ polskich uczonych średniowiecznych na kształtowanie się prawa narodów i związanych z nim praw człowieka, w: Personalizm polski, red. M. Rusecki, Lublin 2008.

597. Homilia wygłoszona w Ostrowcu Świętokrzyskim 15.09.2008: Królowej naszej, Matce Bożej Bolesnej chwała i cześć, „Kronika Diecezji Sandomierskiej”, nr 101 (2008), s. 536-545.

598. Publiczny wymiar chrześcijańskiej wiary, „Nad Odrą”, nr 10 (127), s. 14-17.

599. Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, „Nad Odrą”, nr 11 (128) 2008, s. 13-15.

600. Człowiek a przyroda, w: Człowiek a przyroda, red. J. Michalczyk, Lublin 2008, s. 15-17.

601. Świat dobry i świat zbuntowany przeciw Bogu, a postawy księdza jako pasterza i ucznia Chrystusa, „Notitiae Unionis Apostolicae”, Zielona Góra 2008, nr 50-2008-R.XXVII, s. 8-22.

602. Sekty a młodzież, „Nad Odrą”, nr 12 9129) 2008, s. 12-15.

603. Co to znaczy uniwersytet katolicki?, „Pedagogika Katolicka” , nr 3 (2/2008), s. 25-39; także: „Nasz Dziennik”, nr 2 (3323) i nr 3 (3324), s. 10-11.

604. Święta Rodzina wzorem dla każdej ludzkiej rodziny, w: Naturalne planowanie rodziny, red. Ks. Włodzimierz Wieczorek, Lublin 2008, s. 109-113.

605. Międzywydziałowy Zakład Historii Kultury w Średniowieczu, w: Encyklopedia katolicka, t. 12, kol. 948-949, Lublin 2008.

 

2009

606. The Law in Medieval Western Europe and in Medieval Poland, w: A Synthesis of Polish Law, red. T. Guz, Jan Głuchowski. M. Pałubska, wyd.Peter Lang, Frankfurt am Main 2009, part 1, s. 3-40.

607. Chrześcijanin wobec odwiecznego kusiciela, “Nad Odrą”, nr 1-2 (2009), s. 14-17.

608. Postmodernizm. Postmodernismus, „Keryks. Międzynarodowy Przegląd Pedagogicznoreligijny. Internationale Religionspaedagogische Rundschau”, VII (2008), s. 35-56.

609. Prawo w średniowiecznej Europie Zachodniej oraz w średniowiecznej Polsce, w: Prawo polskie. Próba syntezy, red. T. Guz, Warszawa 2009, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 3-38.

610. Wpływ polskich uczonych średniowiecznych na kształtowanie się prawa narodów i praw człowieka, w: Tożsamość narodowa i suwerenność państwa a integracja europejska, red. T. Guz, Lublin 2008, Wydawnictwo KUL, s. 47-65.

611. Kapłan i Eucharystia, „Nad Odrą” nr 3-4 (2009), s. 15-18.

612. Moja pamięć o Janku, „Głos Ziemi Urzędowskiej” 2008, s. 84.

613. Historyczne koncepcje i paradygmaty uniwersytetu oraz jego model na dziś i na jutro, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL 2009, stron 54.

614. Świat dobry i świat zbuntowany przeciw Bogu, a postawy księdza jako ucznia Chrystusa, w: W służbie piękna. Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Prałatowi Eugeniuszowi Kościółce z okazji 70-lecia urodzin, red. Ks. P. Kowarko, Ks. Z. Krzeszowski, Ks. S. Sieczka, Lublin 2009, s. 105-115.

615. Królowo Polski miej nas w swojej opiece, „Nad Odrą” nr 5-6 (2009), s. 11-13.

616. Londorius Wawrzyniec, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 10, Lublin 2009, s. 281-284.

617. Philosophia perennis, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 10, Lublin 2009, s. 332-334.

618. Natura nie wybacza, Piotr Jackowski, „Nasz Czas”. Magazyn Nadsański, nr 8 (37), s. 3.

619. W hołdzie wybitnemu uczonemu i szlachetnemu człowiekowi, „Acta mediaevalia” t. XXII, Lublin 2009, s. 9-10.

620. Co to znaczy uniwersytet katolicki?, w: Edukacja katolicka: szanse i zagrożenia, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Toruń 2009, s. 175-190.

621. W hołdzie Męczennikom i z wielkim uznaniem dla Wychowawców młodzieży, „Nad Odrą” nr 7-8 (136-137) 2009, s. 10-14.

622. Zło dobrem zwyciężaj, „Nad Odrą”, nr 9-10 (138-139), s. 9-11.

623. Czym są chrześcijańskie wartości?, w: Profesor Janusz Gnitecki – pedagog i filozof. Pamięć i wspomnienia, red. T. Frąckowiak, Małgorzata Kabat, Poznań 2009, s. 172-176.

624. Zszedł na ziemię dla twojego zbawienia, „Nad Odrą” nr 11-12 (140-141)) 2009, s. 14-17.

625. Któż jak Bóg, „Angelus Bronowicki”, nr 2 (21) 2009, s. X-XI.

 

2010

626. Świat dobry i świat zbuntowany przeciw Bogu, „Nasz Dziennik” 8.II 2010, s. 10-11, „Nasz Dziennik” 9.II 2010, s. 12.

627. Śladami bohatera, „Różaniec” nr 5 (695), maj 2010, s. 30-32.

628. Słowo wstępne”, w: Jan Korcz, Miejsca święte w Polsce, Ząbki – Warszawa 2010, s. 6-8.

629. Żyć prawdziwie, Warszawa, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2010, stron 63.

630. Bądźcie sumieniem świata, „Nad Odrą”, nr 1-6 (142-147) 2010, s. 35-38.

631. Tak jak Chrystus zmartwychwstał, my również zmartwychwstaniemy, „Nad Odrą”, nr 1-6 (142-147) 2010, s. 39-41.

632. Krzyż, „Michael”, edycja polska, nr 58, sierpień-wrzesień 2010, s. 1-2.

633. Absolwenci WSKSiM zaważą na losach naszej Ojczyzny (wywiad), „Nasz Dziennik” 16-17 października 2010 r., s. 18.

634. Spoganiałe narody potrzebują ewangelizacji od nowa, wywiad z P. Sławomirem Jagodzińskim, „Nasz Dziennik” , 30 listopada 2010 r., s. 9.

635. Poległ za chrześcijańską Europę, „Nad Odrą”, nr 9-10 (2010),, s. 20-22; nr 11-12 (2010), s. 17-20.

636. Moja umiłowana Ojczyzna, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2010, stron 206.

 

2011

637. Pokonać współczesny terroryzm relatywizmu, „Nasz Dziennik” 5.V 2011, s. 11.

638. W mojej Ojczyźnie rolniczy stan karmił i bronił, „Nad Odrą”, nr 3-4 (156-157) 2011, s. 18-19.

639. Drogiemu Przyjacielowi na jubileusz, w: Veritatem in caritate. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Księdza Biskupa Profesora Jana Śrutwy, Lublin 2011, s. 17-19.

640. Duns Szkot, w: Błogosławiony Jan Duns Szkot 1308-2008, red. Edward I. Zieliński OFMConv., Roman Majeran, Lublin 2010, s. 9-12.

641. Chrześcijaństwo zobowiązuje. Homilie i przemówienia, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2011, stron 167.

642. Opatrznościowy Prymas, „Nad Odrą”, nr 7-8 (160-161) 2011, s. 20-21.

643. Różaniec za Ojczyznę, „Różaniec”, nr 14, listopad 2011, s.I-IX.

644. Św. Franciszek prawdziwy reformator Kościoła, „Zwiastun. Pismo Parafii Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka w Lublinie”, nr 64, 23.10.2011 r., s. 4-6.

645. Nowe oblicza totalitaryzmu, „Nad Odrą”, nr 9-10 (162-163), s. 12-13.

646. Akademia Krakowska, w: Encyklopedia filozofii polskiej, t. 1, Lublin 2011, s.31-35.

647. Andrzej z Malborka, w: Encyklopedia filozofii polskiej, t. 1, Lublin 2011, s. 57-58.

648. Benedykt Hesse, w: Encyklopedia filozofii polskiej, t. 1, Lublin 2011, s. 94-96.

649. Drzazga Józef, w: Encyklopedia filozofii polskiej, t. 1, s. 324-325.

650. Falkenbarg Jan, w: Encyklopedia filozofii polskiej, t. 1, Lublin 2011, s. 363-365.

651. Grzegorz z Sanoka, w: Encyklopedia filozofii polskiej, t. 1, Lublin 2011, s. 460-461.

652. Hozjusz, w: Encyklopedia filozofii polskiej, t. 1, Lublin 2011, s. 515-519.

653. Jan z Kęt, w: Encyklopedia filozofii polskiej, t. 1, Lublin 2011, s. 555-556.

654. Jan ze Słupczy, w: Encyklopedia filozofii polskiej, t. 1, Lublin 2011, s. 568-570.

655. Jaroński Feliks, w: Encyklopedia filozofii polskiej, t. 1, Lublin 2011, s. 583-585.

656. Kadłubek Wincenty, w: Encyklopedia filozofii polskiej, t. 1, Lublin 2011, s. 609-612.

657. Maciej z Łabiszyna, w: Encyklopedia filozofii polskiej, t. 2, Lublin 2011, s. 11-14.

658. Paweł Włodkowic, w: Encyklopedia filozofii polskiej, t. 2, Lublin 2011, s. 306-311.

659. Polska szkoła prawa narodów, w: Encyklopedia filozofii polskiej, t. 2, Lublin 2011, s. 393-401.

660. Ściegienny Piotr, w: Encyklopedia filozofii polskiej, t. 2., Lublin 2011, s. 679-681.

661. Wojciech Blar z Brudzewa, w: Encyklopedia filozofii polskiej, t. 2, Lublin 2011, s. 823-824.

662. Zygmunt z Pyzdr, w: Encyklopedia filozofii polskiej, t. 2, Lublin 2011, s. 903-904.

663. Homilia na Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce, „Ecclesia. Informator Duszpasterski Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce”, wrzesień-grudzień 2011 r., stron 4.

664. Prawda przezwycięża przemoc, „Nad Odrą”, nr11-12 (164-165) 2011, s. 26-27.

 

2012

665. Wyrzeknij się zła, „Michael”, styczeń-luty 2012, s. 15-16.

666. Nowa ideologia zła, „Nad Odrą”, nr 1-2 (166-167) 2012, s. 17-19.

667. W mojej Ojczyźnie są wyraźne kontrasty, „Nad Odrą”, nr 3-5 (168-170) 2012, s. 22-23.

668. Kapłan wobec ofensywy ideologii neomarksizmu i postmodernizmu (cz. 1), „Nad Odrą”, nr 6-8 (171-173), s. 15-19.

669. Kapłan wobec ateistycznego liberalizmu, cz. 1, „Nasz Dziennik”, 21-22 lipca 2012, s. 13-14.

670. Nowe pogaństwo dziś, „Nasz Dziennik”, 15 października 2012, s. 9-10; cz. 2, „Nasz Dziennik” , 16 października, s. 11-13.

671. Kapłan wobec ofensywy ideologii neomarksizmu i postmodernizmu we współczesnym świecie, „Nad Odrą” , nr 9-10 (174-175) 2012, s. 15-20.

672. Polskie rękopisy średniowieczne: ich losy, stan zachowania i współczesne prace edytorskie, w: „Ars omnia vincit. Studia z dziejów sztuki i kultury artystycznej”, reda. Bender, M. Kierczuk-Macieszko, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL 2012, s. 247-258.

673. Stanąć po stronie dobra, Sandomierz, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2012, stron 278.

 

2013

674. Nowe pogaństwo dziś, Lublin 2013, stron 46.

675. Pasterz Prawdy, w: W trosce o godziwe prawo, Lublin , Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2013, s. 11-20.

676. Abp Stanisław Wielgus w sprawie multipleksu dla Telewizji Trwam, „Niedziela” nr 5, 3.02. 2013, s. 39.

677. Referat wygłoszony na niemiecko-polsko-francuskim kongresie w Hanowerze nt. „Europa jutra” 24-27 X 1991, „Nad Odrą”, nr 11-12 (176-177) 2012, s. 16-17.

678. Nowe pogaństwo dziś. Nowa ideologia zła w świetle nauki bł. Jasna Pawła II, „Nad Odrą”, nr 1-2 (178-179) 2013, s. 15-19.

679. Naród i Ojczyzna to wielkie wartości, „Nad Odrą”, nr 3-5 (180-182) 2013, s. 15-16.

680. Paradygmat uniwersytetu na XXI wiek, w:: Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku, 257-266, red. Jerzy Woźnicki, Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2013

681. Katolicka nauka społeczna, „Michael”, nr 72, lipiec 2013, s.11-13.

682. Służba aż po męczeństwo, „Nad Odrą”, nr 6-8 (183-185) 2013, s. 14-15.

683. Uczelnie wyższe i instytuty naukowe w II Rzeczypospolitej. Polskie towarzystwa naukowe, w: Rektorowi KUL w 90. rocznicę śmierci ks. Idziego Radziszewskiego, red. Ks. S. Janeczek, Marzena Krupa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 31-45.

684. Wstęp do książki „Idź za głosem Boga”, w: Stanisław Czop, Idź za głosem Boga, Biała Podlaska 2013, s. 1.

685. Wiara jest wielką tajemnicą (wywiad), w: „Powołanie. Pismo Alumnów WSD Sandomierz”, nr 71, r. XXI, s. 28-30.

686. Nova aggregantur novi et assidue orandum, wywiad, „Przegląd Uniwersytecki”, Rok XXV, wrzesień-grudzień 2013, nr 5-6 (145-146), s. 22-24.

 

2014

687. Co to jest prawda we współczesnym świecie?, w: Sztuka i realizm. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL Profesora Henryka Kieresia, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2014, s. 739-747.

688. Wstęp, w: Cz. S. Bartnik, Opinia teologiczna uzasadniająca prawdę i kult Chrystusa Króla Polski, Kraków 2014, s. 3-4

689. Przestańcie się lękać. Z Arcybiskupem Stanisławem Wielgusem rozmawia Sebastian Karczewski, Veritatis Splendor Warszawa 2014, stron 256.

690. „Współczesnym Zacnym oddać cześć (Norwid).”, w: Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDB, red. Ks. Jan Walkusz, Marzena Krupa, Wydawnictwo KUL Lublin 2014, s. 13-14.

691. W mojej Ojczyźnie fundamentem życia społecznego jest rodzina, „Nad Odrą”, nr 1-3 (190-192), 2014, s. 21-23.

692. Krzyż jest dla niego drogowskazem (art. Łukasza Kramka na 75 urodziny abpa S. Wielgusa), „Niedziela”, nr 19 (2014), s. 34.

693. Nowa ideologia zła, „Michael”, edycja polska, rok XV, nr 76, s. 8-11.

694. Kapłan wobec ofensywy ideologii neomarksizmu i postmodernizmu we współczesnym świecie, cd., „Nad Odrą” nr 4-6 (193-195), s. 17-18.

695. Nie lękajmy się świętości, „Nasz Dziennik” 16-17 sierpnia 2014 r., s. 9-10.

696. O chrześcijańską edukację, Sandomierz 2014, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, stron 351.

697. Przedmowa, „Acta Mediaevalia” t. XXV (2014), s. 5.

698. Moje wspomnienia ze studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie, w: Historia świadectwem pisana, red. M. Grygiel, M. Słomka, Lublin 2014, s. 149-153.

699. Kobieta w poszukiwaniu świętości, „Myśl Polska”, nr 45-46 (2007/2008), 9-16 listopada 2014 r. s. 14-15.

700. Tobie Panie zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Historia mojego życia, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2014, stron 461.

701. Czy istnieje i czym jest obiektywne dobro?, „Myśl Polska”, nr 49-50 (2011/12), 7-14 grudnia 2014, s. 19.

702. Kościół zwycięży zawsze, „Nasz Dziennik” , 20-21 grudnia 2014, s.24-25.

703. Przedmowa, w: Modliborzyce. Studia z dziejów miejscowości i gminy, red. Dominik Szulc, Lublin- Modliborzyce 2014-2015, s. 11-12.

704. Nie lękajmy się świętości, „Nad Odrą” nr 7-12 (196-201), r. 2014, s. 16-19.

705. From the ST.Anselm Symposiu. Foreword., „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, nr 47/1 (2014), s. 7-8.

 

2015

706. Nasza odpowiedzialność za świat, „Myśl Polska”, nr 1-2 (2015), s. 7.

707. Skąd bierze się zło?, „Myśl Polska”, nr 3-4 (2015), s. 7.

708. Codzienna walka ze złem, „Michael” nr 81(2015), s. 19-21.

709. Gorliwemu Kapłanowi i wnikliwemu Uczonemu na Jubileusz Siedemdziesięciolecia Urodzin, w: Radując się zawsze w Panu, red. Ks. T. Zaklukiewicz, Polihymnia, Lublin 2015, s. 21-23.

710. Kapłan wobec ofensywy ideologii neomarksizmu i postmodernizmu we współczesnym świecie, „Nad Odrą”, nr 1-6 (202-207) 2015, s. 16-18.

711. Totalitaryzm bezideowości, „Myśl Polska”, nr 31-32 (2015), s. 17.

712. Prawo a moralność, „Myśl Polska”, nr 33-34 (2015), s. 17.

713. Wyprowadzić naród z matni problemów, „Myśl Polska” nr 35-36 (2015), s. 17.

714. Skutki demonokracji (Red. M. Bochenek), „Nasz Dziennik”, 2 września 2015 r., s. 8.

715. W sidłach demonokracji, cz. 1, „Nasz Dziennik”, 10 września 2015 r., s. 20-21; cz. 2, „Nasz Dziennik”, 11 września 2015 r., s. 16-17.

716. Dać odpór złu, „Myśl Polska”, nr 37-38 (2015), s. 17.

717. Pan Bóg uznał, że już czas. Wspomnienie o ks. Piotrze Smolińskim, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 3 (155), s. 54.

718. Na pożegnanie ks. prof. Marka Zahajkiewicza, „Przegląd Uniwersytecki”, nr 4-5 (156157), s. 53-54.

719. Wypaczenia społeczne, „Myśl Polska”, nr 41-42 (2015), s. 17.

720. Poznać Bożą logikę, „Myśl Polska”, nr 51-52 (2015), s.18.

 

 

Autor: Stanisław Janeczek
Ostatnia aktualizacja: 13.09.2016, godz. 18:47 - Anna Starościc