Dr hab. n. med., dr n. praw.  Jakub Pawlikowski 

 

Życiorys naukowy

Urodzony 13 sierpnia 1978 r. w Tarnowie. Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie (2003), studia filozoficzne (filozofia przyrody ożywionej) na Wydziale Filozofii KUL (2007) oraz studia doktoranckie w zakresie prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL (2013). W roku 2008 uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w roku 2014 habilitację w zakresie nauk medycznych. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Lekarski staż podyplomowy odbywał w 1 Szpitalu Wojskowym w Lublinie, a po okresie pracy klinicznej (oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu, Zakład Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej), odbył szkolenie specjalizacyjne w zakresie zdrowia publicznego uzyskując tytuł specjalisty w roku 2011. Był stypendystą Programu Marie Curie Wspólnoty Europejskiej na Uniwersytecie Deusto w Bilbao w Hiszpanii oraz programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców. Był kierownikiem w jednym grancie naukowych i wykonawcą w kilku grantach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. W roku 2012 otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Lekarskiego za publikacje na łamach Wiadomości Lekarskich. Był członkiem Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego ds. opracowania zaleceń dla lekarzy pediatrów odnośnie zaniechania i wycofania się z uporczywego leczenia podtrzymującego życie u dzieci i opieki paliatywno-hospicyjnej (2009-2011), Zespołu Ekspertów do Spraw Molekularnych Badań Genetycznych i Biobankowania przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP (2011-2012) oraz Zespołu Ekspertów do Spraw Zasad Prowadzenia Badań Naukowych w Biomedycynie przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP (2013-2014). Od roku 2013 jest członkiem Rady Przejrzystości przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Dorobek naukowy obejmuje ponad 40 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych zagranicznych i polskich, dwie monografie naukowe, rozdziały w monografiach polskojęzycznych i anglojęzycznych oraz tłumaczenia z języka hiszpańskiego i angielskiego. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Bioetycznego. Współorganizator kilku konferencji, w tym w ramach współpracy z Katedra Prawa Wyznaniowego KUL Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne (Lublin, 2013). Jest współautorem badań nagrodzonych podczas European Conference on Religion, Spirituality and Health odbywającej się w dn. 22-24 maja 2014 roku na Malcie.

W 2016 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy pt. "Prawo do sprzeciwu sumienia pracowników ochrony zdrowia". W okresie grudzień 2016 - marzec 2017 przebywał jako Visiting Associate Professor w Harvard T.H. Chan School of Public Health na Uniwersytecie Harvarda. Powołany przez MNiSW na członka Zespołu doradczego ds. ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nauk biologicznych i medycznych (2016-2019).

 

 

kontakt e-mail: jpawlikowski [at] wp.pl

  

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2017, godz. 12:22 - Marta Ordon