Dr hab. Paweł Nowik

Kierownik Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 

 

 

 

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe:

 

2017 r. dyplom potwierdzający uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL z dnia 14 listopada 2017 r. na podstawie osiągnięcia naukowego pt. „Pojęcie równowagi prawnej w zbiorowym prawie pracy”. Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński, prof. dr hab. Michał Seweryński, dr hab. Anna Musiała. Przewodnicząca Komisji – prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf.

 

2007 r.  dyplom potwierdzający uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL z dnia 13 marca 2007 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Negocjacyjny system kształtowania wynagrodzenia za pracę w Polsce”. Promotorem pracy doktorskiej był dr hab. Grzegorz Goździewicz, prof. KUL, a recenzentami: dr hab. Teresa Liszcz, prof. UMCS oraz dr hab. Jan Wojtyła, prof. AE w Katowicach.

 

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:

 

Od 2006 r.  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (od 1 X 2006 do 30 IX 2007 – prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich; od 1 X 2007 do 14 II 2008 r. - asystent w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych KUL; od 15 II 2008 r. do chwili obecnej - adiunkt posiadający stopień naukowy dr w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych KUL). Od 2018 Kierownik Katedry Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 

2001 – 2008 Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły [wcześniej Lubelska Szkoła Biznesu – Szkoła Wyższa] (zatrudnienie kolejno na stanowiskach: prawnika, kierownika personalnego, kanclerza).

 

2007 – 2012 Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie (pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku adiunkta).

Współpracowałem także na podstawie umowy o dzieło z Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu (2010 - 2011).


Temat badań naukowych i obszary specjalizacji naukowych:
 
 • problematyka równowagi prawnej w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy;
 • prawo pracy a nowe technologie; 
 • aksjologia prawa pracy;
 • zastosowanie metody układowej w prawie urzędniczym;
 • europejskie zbiorowe prawo pracy;
 • negocjacyjny system kształtowania prawa pracy; 
 • dialog społeczny w ochronie pracy;
 • zatrudnienie nauczycieli akademickich.
                                                                                       

Wykaz ważniejszych publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe

 

 • Nowik (2016), Tytuł osiągnięcia naukowego: autorstwo monografii pt. „Pojęcie równowagi prawnej w zbiorowym prawie pracy”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016 r., ISBN 978-83-8061-278-5, ss. 261.
 • Nowik (2014), Metoda negocjacji układowych w zakresie kształtowania wynagrodzenia za pracę pracowników administracji publicznej. Doświadczenia polskie i europejskie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 228.
 • Nowik (2009), Metody kształtowania wynagrodzenia za pracę w gospodarce rynkowej, Journal of Modern Science. Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne, Tom 1/6/2009, str. 55-78.
 • Nowik (2011), Methods of determining remuneration for work in a market economy. A theoretical and legal consideration against the background of Poland’s twenty years of political and economic transformation, Review of Comparative Law 2011, vol. 16, str.93-118.
 • Nowik (2012), Bezpieczeństwo socjalne pracowników a problem dualizmu rynku pracy w Polsce, Journal of Modern Science. Zeszyty Naukowo-Dydaktyczne, Tom 1/12/2012, s. 225-237.
 • Nowik (2013), Nagroda jubileuszowa jako należność pracownicza podobna do wynagrodzenia za pracę. Glosa do wyroku SN z dnia 14 maja 2012 r., I PK 174/11, Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2013, nr 2, s. 105 – 114.
 • Nowik, E. Wronikowska (2007), Wynagrodzenie [w:] Kadry i zarządzanie personelem w oświacie, red. E. Wronikowska, Warszawa: Wydawnictwo Verlag Dashofer, 2007, cześć 6.
 • Nowik, E. Wronikowska (2008), Zbiorowe prawo pracy, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2008, ss. 182.
 • Nowik (2008), Układowa metoda kształtowania wynagrodzenia za pracę w sferze budżetowej [w:] Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej, red. W. Sanetra, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, 2009, s. 125-146.
 • Nowik (2010), Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy rodziców w związku z macierzyństwem i wychowywaniem dzieci [w:] Ochrona trwałości stosunku pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red. G. Goździewicz, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, 2010, s. 203 – 228.
 • Nowik (2011), Metoda negocjacji zbiorowych w zakresie kształtowania systemów czasu pracy [w:] Czas pracy, red. L. Florek, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, 2011, s.145 – 162.
 • Nowik (2012), Komentarz do art. 107-138, 151-158, 227-230, 245, 264-265, 267 [w:] Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, red. M. Pyter, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2012, s. 603 – 767, s. 809-860, s. 1063 – 1078, s. 1131-1132.
 • Nowik (2012), Negocjacje zbiorowe prowadzone przez reprezentację związkową i pracodawcę – wybrane aspekty teoretyczno-prawne [w:] Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy, red. Z. Hajn, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, 2012, s. 263-282.
 • Nowik (2013), Realizacja funkcji wyrównawczej u małych pracodawców [w:] Stosunki pracy u małych pracodawców, red. G. Goździewicz, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013, s. 134-155.
 • Nowik (2013), Etos partnerów społecznych w praktyce zawierania układów zbiorowych pracy [w:] Układy zbiorowe pracy w stulecie urodzin Profesora Wacława Szuberta, red. Z. Góral, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013, s. 150 – 166.
 • Nowik (2014), Specyfika zatrudniania dziennikarzy [w:] Status prawny dziennikarza, red. W. Lis, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2014, s. 142-166.
 • Nowik (2014), Oddziaływanie negocjacji zbiorowych na ustawę w prawie pracy [w:] Zakładowy dialog społeczny, red. J. Stelina, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, s. 382-403.
 • Nowik (2014), Aksjologia w prawie pracy? [w:] Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, red. M. Skąpski, K. Ślebzak, Poznań: Ars boni et aeqiu. Przedsiębiorstwo wydawnicze, 2014 r., s. 143 -148.
 • Nowik (2015), Wynagrodzenie nauczyciela akademickiego w uczelni publicznej [w:] Zatrudnianie nauczycieli akademickich, red. W. Sanetra, Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2015, s. 411-427.
 • Nowik (2016), Jednolita pragmatyka urzędnicza a powszechne prawo pracy [w:] Powszechne prawo pracy, red. L .Florek, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, 2016, s. 79-96.
 • Nowik (2017), Wygaśnięcie stosunku pracy [w:] System prawa pracy. Tom II, red. G. Goździewicz, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 652-700.
 • Nowik (2017), Zbiorowe interesy pracowników a demokratyczna reguła większości, red. Z. Hajn i M. Kurzynoga, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, 2017, s. 119-140.

 

Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w takich projektach

 

 • Projekt pt. „Europejskie modele negocjacyjnych metod kształtowania wynagrodzenia za pracę w sferze budżetowej”, 2009 r. (VI – XII ), Grant wewnętrzny KUL, P. Nowik (kierownik projektu).
 • Projekt pt. „Europejskie modele negocjacyjnych metod kształtowania wynagrodzenia za pracę w sferze budżetowej”, 2010 – 2014, Grant własny Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, P. Nowik (kierownik projektu).
 • Projekt pt. Zatrudnienie nauczycieli systemu oświaty”, 2010 r. (VI – XII ) Grant wewnętrzny KUL, P. Nowik (kierownik projektu).
 • Projekt pt., Kształtowanie wynagrodzenia za pracę za pomocą negocjacji zbiorowych partnerów społecznych – doświadczenia polskie w kontekście europejskim, 2011 (V-XI ), Grant wewnętrzny KUL, P. Nowik (kierownik projektu).
 • Współautorstwo wniosku i współrealizacja - z Fundacją Fuga Mundi - projektu pt. „Mapa drogowa do pracy”, który został dofinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w latach 2005 -2006 i dotyczył powołania do życia Agencji Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych. P. Nowik pełnił funkcję kierownika-koordynatora projektu odpowiedzialnego za sprawy prawne i organizacyjne.

 

Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych

 

 • Nowik (2008), Układowa metoda kształtowania wynagrodzenia za pracę w sferze budżetowej, krajowa konferencja pt. „Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej”, 26-27 V 2008, Goniądz (Katedra Prawa Pracy - Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku).
 • Nowik (2010), Metody kształtowania wynagrodzenia za pracę w gospodarce rynkowej: rozważania teoretyczno-prawne na tle doświadczeń Polski w dwudziestoleciu przemian ustrojowych, międzynarodowa konferencja pt. „Contemporary issues in labor law: Polish and American perspectives (Współczesne problemy prawa pracy z polskiej i amerykańkiej perspektywy)”, 20 X 2010, Lublin (Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL, Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych KUL, Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa, Pensylwania Bar Association Labor and Employment Law Section).
 • Nowik (2011), Negocjowanie warunków pracy przez zakładową organizację związkową, krajowa konferencja pt. „Reprezentacja związkowa w zakładzie pracy”, 5-7 IX 2011, Włodzimierzów k/Piotrkowa Tryb. (Zakład Europejskiego i zbiorowego prawa pracy, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego).
 • Nowik (2012), Bezpieczeństwo socjalne pracowników a problem dualizmu rynku pracy w Polsce, krajowa konferencja pt. „Dylematy współczesnego bezpieczeństwa”, 18 IV 2012, Józefów k./Otwocka (Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie).
 • Nowik (2012), Realizacja funkcji wyrównawczej u małych pracodawców, krajowa konferencja pt. „Stosunki pracy u małych pracodawców”, 27-29 VI 2012, Zamość (Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych KUL).
 • Nowik (2013), Aksjologia w prawie pracy? –referat uzupełniający na XIX Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, krajowa konferencja pt. „Podstawy aksjologiczne prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”, 15-17 V 2013, Poznań (Katedra Prawa Pracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
 • Nowik (2013), Ustawa a negocjacje zbiorowe, krajowa konferencja pt. „Zakładowy dialog społeczny”, 8-11 VI 2013, Gdańsk-Nynäshamn (Katedra Prawa Pracy Uniwersytetu Gdańskiego).
 • Nowik (2014), Wynagrodzenie nauczyciela akademickiego w uczelni publicznej, krajowa konferencja pt. „Zatrudnienie nauczycieli akademickich”, 11-13 V 2014, Supraśl (Katedra Prawa Pracy Uniwersytet w Białymstoku).
 • Nowik (2015), Jednolita pragmatyka urzędnicza a powszechne prawo pracy, krajowa konferencja pt. „Powszechne z szczególne prawo pracy”, 24-26 czerwca 2015, Jabłonna (Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego).
 • Nowik (2016), Zbiorowe interesy pracowników a demokratyczna reguła większości, krajowa konferencja pt. „Demokracja w zakładzie pracy”, 12-14 IX 2016, Tuszyn (Zakład Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego).
 • Nowik (2017), Kilka uwag na temat pojęcia zbiorowe prawo zatrudnienia, Konferencja regionalna pt. Zbiorowe prawo zatrudnienia, Gdańsk – 12-14 czerwca 2017.

 

.

Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych

 

 • Nowik (2010), udział jako panelista na międzynarodowej konferencji pt. Contemporary issues in labor law: Polish and American perspectives (Współczesne problemy prawa pracy z polskiej i amerykańskiej perspektywy), Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL, Katedra Prawa pracy i Ubezpieczeń Społecznych KUL, Fundacja Instytut na Rzecz Państwa Prawa, Pennsylvania Bar Association Labor and Employment Law Section. – 20 X 2010 r.,
 • Nowik (2012), udział jako panelista na konferencji pt. „Dylematy współczesnego bezpieczeństwa, 18 IV 2012 r. Józefów, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie k./Otwocka.P. Nowik (2014), współorganizator konferencji oraz moderator panelu dyskusyjnego konferencji „Systemy ubezpieczeń społecznych – między solidaryzmem a indywidualizmem” 3-4 IV 2014 r. KUL ,
 • Nowik (2014), współorganizator konferencji oraz moderator panelu dyskusyjnego na konferencji pt. „Systemy ubezpieczeń społecznych – między solidaryzmem a indywidualizmem”, Lublin, 3-4 IV 2014 r. KUL,
 • Nowik (2016), udział ekspercki w debacie pt. Przegląd emerytalny 2016, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Lublin, 12 VII 2016,
 • Nowik (2016), udział ekspercki w krajowej konferencji pt „Służba publiczna dla Polski – jak uwolnić potencjał administracji”, 26 X 2016 r. Warszawa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

 

Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych

 

 • Międzynarodowa konferencja pt. „Contemporary issues in labor law: Polish and American perspectives” (Współczesne problemy prawa pracy z polskiej i amerykańskiej perspektywy), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 20 X 2010. P. Nowik był jednym ze współorganizatorów konferencji (we współpracy z Katedrą Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL, Katedrą Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych KUL, Fundacją Instytut na Rzecz Państwa Prawa, Pensylwania Bar Association Labor and Employment Law Section).
 • Krajowa konferencja pt. „Stosunki pracy u małych pracodawców”. XII Konferencja Regionalna Prawa Pracy, Zamość 27-29 VI 2012. P. Nowik był jednym ze współorganizatorów konferencji (Katedra Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych KUL).
 • Krajowa konferencja w ramach jubileuszu 80-lecia ZUS, pt. „Między solidaryzmem, a indywidualizmem”, Lublin 3-4 kwietnia 2014. P. Nowik uczestniczył w komitecie organizacyjnym konferencji, odpowiedzialny za merytoryczne przygotowanie poszczególnych sesji tematycznych, prowadzenie jednego z paneli tematycznych.

 

Otrzymane nagrody i wyróżnienia

 

Indywidualna nagroda Rektora KUL IV stopnia za wybitną działalność organizacyjno-społeczną (17 XII 2014 r.).

 

Udział w konsorcjach i sieciach badawczych

 

Konsorcjum naukowo-przemysłowe "Bezpieczeństwo gospodarcze Polski", Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Fundacja Instytut Badań ADR „Prawo i Gospodarka”, Grupa Azoty S.A., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, KGHM Polska Miedź S.A., Kredyt Inkaso S.A.,, PGE Dystrybucja S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Port Lotniczy Lublin S.A., Union Investment TFI S.A., Urząd Dozoru Technicznego, Wolf Theiss Kancelaria Prawna w Warszawie. Współpraca habilitanta z konsorcjum „Bezpieczeństwo gospodarcze Polski” w ramach przygotowania wniosku projektu badawczego (XII 2016) finansowanego w ramach konkursu  „Dialog” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (tytuł wniosku o grant – Dialog społeczny w ochronie pracy).

 

 

Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki

 

 • Szkolenie dla prokuratorów pt. „Stosunek pracy prokuratora i problematyka stosowania kodeksu pracy i ustawy o prokuraturze”, IX 2012. P. Nowik – prowadzący szkolenie.
 • Szkolenie dla pracowników Departamentu Partnerstwa i Dialogu Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) pt. „Europejskie zbiorowe prawo pracy – dialog społeczny w UE” , 18-19 marca 2014, P. Nowik – prowadzący szkolenie.
 • Cykl szkoleń dla pracowników działów personalnych uczelni publicznych w Polsce pt. „Zmiany w sprawach pracowniczych wynikające z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym”, X -XI 2014 r. P. Nowik – prowadzący szkolenie.
 • Cykl szkoleń dla kadry zarządzającej ZUS o/Lublin na temat „Prawo pracy w ZUS”w okresie XI - XII 2015. P. Nowik – prowadzący szkolenie.
 • Prelekcja pt. "Rodzaje umów pracowniczych ", 9 V 2015, UMCS, w ramach projektu „Klasa patronacka” organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Lublin. P. Nowik –wygłaszający prelekcję.

 

Udział w zespołach eksperckich i konkursowych

 

2017 – 2018 Ekspert Narodowego Centrum Nauki

2018 - Koordynator merytoryczny Działu Krajowych Projektów Naukowych i Działalności Statutowej KUL

 

Zajęcia dydaktyczne
W KUL prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 
Kontakt
Collegium Jana Pawła II, sala 750
Tel. (81) 445-3-750
pawelnowik@kul.lublin.pl
http://pracownik.kul.pl/pawelnowik
http://pracownik.kul.pl/pawel.nowik
Autor: Katarzyna Dębińska-Domagała
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2019, godz. 21:13 - Paweł Nowik