Dr Katarzyna Kułak-Krzysiak

Życiorys naukowy  

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i AdministracjiPPKiA Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II.
Podczas studiów rozwijała zainteresowania związane z postępowaniem sądowo-administracyjnym.
Tytuł magistra prawa uzyskała w 2006 roku po złożeniu egzaminu magisterskiego i pracy magisterskiej na temat:"Własność podatkowa gminy" pod kierunkiem ks. prof. Sławomira Fundowicza.
W 2006 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, które zakończyła w 2010 r. Przygotowała rozprawę doktorską na temat "Efektywność postępowania sądowoadministracyjnego" pod opieką ks. dr hab. Sławomira Fundowicza.
Absolwentka  Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku Stosunki Międzynarodowe- specjalność: Kontakty Handlowe ze Wschodem. Absolwentka Wydziału Politologii na Uniwersytecie Marii Currie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz absolwentka Podyplomowych Studiów Mediacji Sądowej i Pozasądowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Tytuł doktora nauk prawnych uzyskała w roku 2012 broniąc pracy doktorskiej pt. "Efektywność postępowania sądowoadministracyjnego" napisanej pod kierunkiem Ks. dr hab. Sławomira Fundowicza, prof KUL.

 

Publikacje

1.      Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, Nr 2, Stalowa Wola 2008, s. 41-49.

2.      Mediacja sądowoadministracyjna w aspekcie wykonywania władzy publicznej, [w:] Standardy wykonywania władzy publicznej, (red.) K. Miaskowska-Daszkiewicz, M. pal, Lublin-Stalowa Wola 2008, s. 319-326.

3.      Skarga na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przed sądem administracyjnym, [w:] Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego, Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 19-22 września 2010 r.,  S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski (red.), Wydawnictwo KUL 2010,  s. 335-342.

4.      Zasada efektywności jako element prawa do sadu w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (współautorstwo z dr Krzysztofem Dobieżyńskim), [w:] Teoria instytucji prawa administracyjnego, Księga Pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda,  (red.) J. Niczyporuk, Paryż 2011, s. 519-534.

 

 

Pozostała działalność:

- udział w komitecie organizacyjnym IX Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej  pt. „Odpowiedzialność w administracji publicznej” Jedlnia Letnisko 25-27 maja 2008r.

-udział w konferencji pt. "10 lat reformy ustrojowej administracji publicznej w Polsce" Łańcut 12-14 czerwca 2008 r.

-udział w komitecie organizacyjnym międzynarodowej Konferencji pt."W drodze do zintegrowanego porządku prawnego w Europie" 12 kwietnia 2010 r.

-udział w konferencji 19-22 września 2010 r. -  Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego - Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej,

- udział w komitecie organizacyjnym międzynarodowej konferencji pt. "Teoria nauk administracyjnych - aktualność dzieła profesora Jezrego Stefana Langroda", Paryż 22-25 wrzesień 2011;-

-udział w konferencji pt. "Prawo w ochronie zdrowia. Stan aktualny i perspektywy rozwoju", Lublin, 27 marca 2012;

- udział w XIII Dorocznej Konferencji Naukowej pt.: "Wpływ przemian cywilizacyjnych na administrację i prawo administracyjne", Kraków 20-22 kwietnia 2012 r.

-udział w Konferencji Zjazd Katedr Prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego pt.: "Kryzys prawa administracyjnego w administracji publicznej", Białystok 23-26 września 2012 r.

-uczestnictwo w szkoleniu "Zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych", w dniu 26.10.2012 w Lublinie, w ramach projektu współfinansowanego ze środków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych"; certyfikat nr 57/Z/10/2012.


Zajęcia dydaktyczne
- ćwiczenia - Prawo administracyjne z elementami zarządzania

 

 

PLAN ZAJĘĆ

 

Kontakt e-mail:  katarzyna.kulak-krzysiak@kul.pl

Konsultacje w Katedrze:

od 12 marca- kontakt przez czat na Moodle lub adres e-mail katarzyna.kulak-krzysiak@kul.pl  

Autor: Krzysztof Dobieżyński
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2020, godz. 12:34 - Katarzyna Kułak-Krzysiak