Dr Maciej Jarota, asystent

 

Życiorys naukowy

 

Pracę magisterską obronił pod kierunkiem dra hab. Teresy Liszcz na UMCS w Lublinie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Radca prawny.  W kwietniu 2017 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II obronił pracę doktorską pt.: „Polubowne sposoby rozwiązywania sporów zbiorowych” (specjalność: prawo pracy); recenzowaną przez prof. dra hab. Grzegorza Goździewicza (UMK w Toruniu), dra hab. Jana Wojtyłę (UE w Katowicach). Uchwała Rady WPPKiA KUL o nadaniu stopnia doktora nauk prawnych zapadła w dniu 16 maja 2017 r. Promotorem w przewodzie doktorskim był ks. dr hab. Włodzimierz Broński, Prof. KUL.

Zainteresowania naukowe

Zbiorowe prawo pracy, prawo oświatowe, arbitraż, negocjacje, mediacje, losy Polonii na świecie.

 

PRACA NAUKOWA:

 

1) Rozdziały w pracach zbiorowych

 1. Regulamin pracy jako źródło obowiązków pracownika, w: A. Nowak, Prawo pracy czynnikiem skutecznego kierowania ludźmi, Radom 2013.
 2. Rozwiązywanie sporów zbiorowych w Polsce - problemy polskich regulacji prawnych w kontekście regulacji europejskich, w: M. Plucińska, Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym, Poznań 2014.
 3. Polubowne rozwiązywanie sporów zbiorowych w Polsce. Wybrane zagadnienia prawne, w: S. Pilipiec, Prace naukowe aplikantów. Zbiór drugi, Warszawa 2016.
 4. (współautor W. Broński), Mediation as an Amicable Way of Settlement in Individual Disputes in Labour Law, w: E. Krzysztofik, Personal Freedoms of the Internal Market of the European Union in the Light of the Changing Political and Economic Situation in Europe, Berlin 2018.

2) Artykuły w czasopismach recenzowanych

 1. Rola mediów polskich w podtrzymywaniu tożsamości narodowej mniejszości polskiej na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Łotwie po rozpadzie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, w: Łódzkie Studia Teologiczne 2014.
 2. (współautor W. Broński), Rokowania w rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w: Roczniki Nauk Prawnych 25 (2015), Nr 3.
 3. Funkcja ochronna prawa pracy na przykładach wybranych regulacji państw europejskich, w: Annales Universitatis Mariae Curie - Skłodowska Lublin - Polonia 2015, sectio G, vol. LXII, 2. (Materiały z XX Zjazdu Zakładów i Katedr Prawa Pracy).
 4. Kolegium arbitrażu społecznego w rozwiązywaniu sporów zbiorowych na tle regulacji wybranych krajów europejskich, Prawnik Biuletyn Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie 1/44 2018.

3) Artykuły popularno – naukowe (łącznie: szesnaście artykułów)

Wybrane artykuły popularno – naukowe

 1. Nie ma wolnego na wybory, Dziennik Gazeta Prawna z dnia 7.10.2011 r.
 2. Ochrona przed zwolnieniem tylko na podstawie umowy o pracę, Dziennik Gazeta Prawna z dnia 12.10.2011 r.
 3. Drugi stycznia może być dniem wolnym od pracy, Dziennik Gazeta Prawna z dnia 19.12.2011 r.
 4. Nianiom również przysługują świadczenia wypadkowe, Dziennik Gazeta Prawna z dnia 23.12.2011 r.
 5. Rozkład czasu pracy kierowców wymaga uzgodnienia, Dziennik Gazeta Prawna z dnia 2.01.2012 r.
 6. Szkoły nie są przygotowane na spełnienie wyższych wymogów, Dziennik Gazeta Prawna z dnia 2.02.2012 r.
 7. Nauczyciel spoza szkoły może zastępować dyrektora, Dziennik Gazeta Prawna z dnia 10.02.2012 r.
 8. Nauczyciel ma prawo do urlopu jeżeli nie wykorzystał ferii, Dziennik Gazeta Prawna  z dnia 24.02.2012 r. ,

KONFERENCJE NAUKOWE

 

Wybrane konferencje naukowe z odczytami (łącznie uczestnictwo w charakterze czynnym w kilkunastu konferencjach naukowych)

 1. „Wybrane instytucje prawa karnego a odpowiedzialność porządkowa pracownika”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawo pracy w systemie prawa. Prawo pracy a prawo karne”, Łódź 2013.
 2.  „Rola związków zawodowych rozwiązywaniu sporów zbiorowych – doświadczenia polskie i europejskie”, Międzynarodowa Konferencja pt. „Alternatywne metody rozwiązywania sporów w Polsce i na świecie", Lublin 2013.
 3. „Praca pielęgniarki - wybrane problemy i zagadnienia prawne”, XIII Ogólnopolska Konferencja im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Konferencji pt. „Pielęgniarstwo - zawód z tradycjami i z przyszłością”, Ciechanów 2013.
 4. „Okręgi jednomandatowe w wyborach samorządowych - wybrane problemy prawne”, Ogólnopolska Konferencja pt. „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego”, Toruń 2013.
 5.  „Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym. Czy aby na pewno ochrona?”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Problemy społeczne i medyczne osób starzejących się”, Lublin 2014.
 6.  „Praworządność pracodawcy w kontekście zasad prawa pracy. Wybrane zagadnienia”, Ogólnopolska Konferencja pt. „Współczesna praworządność. Nowe oblicza”, Stalowa Wola 2014.
 7.  „Spór zbiorowy w Kodeksie pracy czy w odrębnej ustawie?”, Sympozjum z okazji 40-lecia Kodeksu pracy pt. „Współczesne wyzwania prawa pracy”, Kraków 2014.
 8.  „Rozwiązywanie sporów zbiorowych w Polsce – problemy polskich regulacji prawnych w kontekście regulacji europejskich”, Ogólnopolska Konferencja pt. „Socjoterapeutyczne aspekty zarządzania sytuacją konfliktową w wymiarze jednostkowym i społecznym”, Poznań 2014.

Wybrane konferencje naukowe bez odczytów

 

 1. „Równość i sprawiedliwość w zatrudnieniu”, XX Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Lublin 2015.
 2. IV Wrześniowe Spotkania z Prawem Pracy, Coś się zaczyna, coś się kończy – z prawem pracy przez życie, Spała, 9-11 września 2016.
 3. VII Seminarium Szubertowskie nt. „Prawo ochrony pracy - współczesność i perspektywy rozwoju”, Łódź 2016.
 4. „Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie”, XXI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Toruń 2017.

AKTYWNOŚĆ W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH

 

2013 – członek Światowej Rady Badań nad Polonią

2013 – członek Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2014 – redaktor strony internetowej Światowej Rady Badań nad Polonią (www.srbnp.pl)

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 

2014 - Nagroda Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych - Pochwała za zaangażowania w integrację samorządu radcowskiego.

 

GRANTY

 1. Grant wewnętrzny KUL dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich, pt.: „Mediacja w sporach zbiorowych w europejskim prawie pracy”, rok realizacji: 2014 r.
 2. Grant wewnętrzny KUL dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich, pt.: „Arbitraż w sporach zbiorowych w europejskim prawie pracy”, rok realizacji: 2015 r

W KUL prowadzi ćwiczenia z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 
Dyżur w Katedrze

Środa, godz. 18.20- 20.00

sala C-750

Kontakt
Collegium Jana Pawła II,

Sala C-750
Tel. (81) 445-3-750

Autor: Katarzyna Dębińska-Domagała
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2019, godz. 16:52 - Paweł Nowik