Regulacje prawne

 

Akty prawa powszechnie obowiązującego:

 

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa 

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa 

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Rozporządzenie

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Rozporządzenie

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

Rozporządzenie

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Rozporządzenie

 

Akty prawa wewnętrznego:

 

Zarządzenie nr ROP-0101-89/18 Rektora KUL z dnia 10 października 2018 r. w sprawie obowiązku uzyskania przez pracowników prowadzących działalność naukową i doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II międzynarodowego indywidualnego identyfikatora ORCID

Zarządzenie 

 

Zarządzenie nr ROP-0101-90/18 Rektora KUL z dnia 10 października 2018 r. w sprawie określenia zasad składania przez pracowników KUL oświadczeń w przedmiocie zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową oraz wskazania reprezentowanej dziedziny i dyscyplin naukowych lub artystycznych

Zarządzenie

 

Zarządzenie nr ROP-0102-3/21 Prorektora ds. nauki i kadr KUL z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie obowiązku założenia przez pracowników prowadzących działalność naukową i doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II indywidualnego konta autora w Polskiej Bibliografii Naukowej

Zarządzenie
Instrukcja

 

Zarządzenie nr ROP-0102-4/21 Prorektora ds. nauki i kadr KUL z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad składania przez pracowników i doktorantów KUL oświadczeń upoważniających do wykazania osiągnięć naukowych w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021

Zarządzenie 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Zarządzenie nr ROP-0101-183/21 Rektora KUL z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad składania przez pracowników KUL oświadczeń w przedmiocie zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową oraz wskazania reprezentowanej dziedziny i dyscyplin naukowych lub artystycznych

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Zarządzenie nr ROP-0102-9/21 Prorektora ds. nauki i kadr KUL z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad i jednostek odpowiedzialnych za raportowanie danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

Zarządzenie

Załącznik

 


 

ZAŁOŻENIA EWALUACJI (⇒ zob. więcej)

 

Obowiązki autora w kontekście ewaluacji (⇒ zob. więcej)

 


 

W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. liczbę punktów za osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 8:

1) pkt 1, opublikowane w ostatecznej formie w latach 2019–2021, ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism,

2) pkt 3, opublikowane w ostatecznej formie w latach 2017–2021, ustala się zgodnie z ostatnim wykazem wydawnictw

– sporządzonym i udostępnionym przez ministra w okresie objętym ewaluacją.

 

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (lipiec 2021) (⇒ zob. więcej)

 

Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (luty 2021) (⇒ zob. więcej)

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (⇒ zob. więcej)

 

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (⇒ zob. więcej)

 

Zmiana i sprostowanie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (⇒ zob. więcej)

 

***

W ewaluacji przeprowadzanej w 2022 r. za autorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. przyznaje się liczbę punktów określoną w tym wykazie.

 

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016 (⇒ zob. więcej).

 

***

Kalkulator wartości punktowej publikacji

 


 

Przewodnik po ewaluacji (sprzed nowelizacji rozporządzenia o ewaluacji)

 

Informacja na stronie MNiSW (sprzed nowelizacji rozporządzenia o ewaluacji)

 

Strona poświęcona ewaluacji (sprzed nowelizacji rozporządzenia o ewaluacji)

 


 

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych (grudzień 2019) (⇒ zob. więcej)

 

Wykaz czasopism naukowych dla dyscyplin nauki prawne i prawo kanoniczne (grudzień 2019)

 

Wykaz czasopism z baz Scopus i Web of Science

 

Lista czasopism indeksowanych w bazie Web of Science, kategoria: prawo (⇒ zob. tutaj)

 

Lista czasopism indeksowanych w bazie Scopus, kategoria: prawo (⇒ zob. tutaj)

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 22.12.2021, godz. 08:18 - Magdalena Sawa